הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 53246-10-15

17 ינואר 2019
לפני:
כב' השופט אלעד שביון

התובעת:
ארץ מערכות מחשב בע"מ
ע"י ב"כ נעמי אסיא ושות' משרדי עורכי דין ועורכי פטנטים
-
הנתבע:
ישי בירן

החלטה

רקע כללי:

1. בתאריך 31.8.18 ניתנה החלטה בתיק בעניין בקשת הנתבע להורות למומחה להשלים את חוות דעתו לאחר שטען, כי במסגרת דיון ההוכחות התברר שחוות דעתו לא הוכנה כראוי.

2. לאחר שביה"ד שקל את טענות הצדדים ניתנה החלטה במסגרתה נקבע, בין היתר, כדלקמן:

"24. מעיון בחוות הדעת ובעדותו של המומחה עולה, כי המומחה לא קיבל מהנתבע את גרסת הביניים של המוצר מחודש 4/14 (סעיף 3B לחוות הדעת, עמ' 13 שורות 17-20 ועמ' 14, שורות 4-10). בנוסף, לא נעשתה הפעלה השוואתית של שני המוצרים, שכן לטענת המומחה התובעת סרבה לעשות כן (עמ' 20, ש' 31-32 - עמ' 21, ש' 1-11).

בהמשך כאשר נשאל המומחה באופן מפורש האם ייתכן וחוות הדעת הייתה משתנה לו נערכה בדיקה השוואתית של התוכנות, השיב המומחה ש'יכול להיות' (עמ' 26, שורות 29-32) ולגבי שאלות רבות ציין, כי אינו יודע את התשובה שכן יש להריץ את התוכנות (עמ' 27, שורות 7-27).

25. מחקירתו של המומחה עלה, בין היתר, כי לא בוצעה הרצה של התוכנות למרות שהצדדים התבקשו למסור למומחה קוד מקור וקוד הרצה של המוצר כולל האמצעים הנדרשים לפתיחתו, קריאתו והפעלתו ולא בוצעה בדיקה האם ההצהרות במפרט הטכני אכן קיימות בתוכנות.

26. בנסיבות אלו ועל מנת שתהיה בפני ביה"ד תמונה מלאה, לרבות לאחר בדיקה שתבוצע בהתאם להנחיות כב' השופטת כהן, מצאתי להורות כדלקמן:

א. הצדדים ימציאו לידי המומחה עד ליום 13.9.18 העתק מהמסמכים הבאים (ככל שטרם הומצאו לו) ובמקביל יגישו הודעה על כך לביה"ד:
(1) קוד מקור וקוד הרצה של המוצר שבידי כל אחד מהצדדים כולל האמצעים הנדרשים לפתיחתו, קריאתו והפעלתו.
(2) עותקים של גרסאות הביניים של המוצרים מחודש 4/2014 כולל האמצעים הנדרשים לפתיחתם, קריאתם והפעלתם.
(3) הנתבע יעביר למומחה את המסמך המכונה TFR Walkthrough.

ב. ככל שאין ברשות מי מהצדדים מסמכים כאמור הם יגישו עד לאותו מועד תצהיר ערוך כדין מטעמם ובו יפרטו האם מסמכים כאמור היו ברשותם וככל שהיו ברשותם, מתי יצאו מידיהם ובאילו נסיבות.

ג. המומחה יעיין באתר של המוצר של הנתבע www.cicsrecorder.com ויבחן האם קיימים באתר מסמכים נוספים על המוצר שייתכן ורלוונטיים לצורך חוות הדעת. המומחה רשאי גם לעיין במסמכים המצויים באתר זה.

ד. המומחה יפעיל את התוכנות כנגד קלטים זהים. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לרשותו את כל האמצעים לצורך ביצוע הבדיקה במלואה ובמועדה.

ה. המומחה יודיע לביה"ד עד ליום 18.10.18 האם לנוכח הפעלת התוכנות כמו גם לאחר עיון באתר האינטרנט של מוצר הנתבע ובמסמך המכונה TFR Walkthrough הוא מבקש לשנות / לתקן / להוסיף על חוות דעתו, אם לאו. במסגרת זו המומחה יודיע האם היכולות המפורטות בברושורות של הצדדים אכן קיימות בפועל במוצרים. המומחה ינמק את עמדתו ".

3. לאחר מתן ההחלטה הגישו הצדדים בקשות ותגובות שונות בעניין ביצוע הבדיקה ע"י המומחה.

4. בין לבין הגיש המומחה טבלה המסכמת את דרישות ביה"ד לרבות בקשות מטעם המומחה ותוכנית עבודתו הצפויה .

5. לאחר הגשת מתווה העבודה של המומחה הגיש הנתבע התייחסות למתווה העבודה ולאחריו הגישה התובעת התייחסות מטעמה. בהמשך הגיבו הצדדים זה להתייחסותו של זה.

6. לאחר שעיינתי בהתייחסות הצדדים ושקלתי את טיעוניהם (לרבות טענת התובעת לפיה הנתבע לא סיפק למומחה את גרסת הביניים של המוצר המפר והטענה, כי אין לקבל את הצעת הנתבע להעתקת המוצר שלו על גבי מחשבי התובעת והתקנת תוכנת התובעת על מחשב הנתבע עקב הליך התקנה ארוך וחשש לחשיפת סודות מסחריים ומנגד טענות הנתבע לפיהן על המומחה לעיין בתוכנת Ez-Stats בטרם מתן חו ות דעתו, ליתן למומחה הנחיות מדויקות להכנת חוות הדעת ולציין מה האלמנטים הדומים והשונים בין המוצרים) מצאתי להורות כדלקמן:

א. המומחה יפעיל את התוכנות של הצדדים (התוכנות נשוא חוות הדעת שהוצגו לו בחודש 2/17) כנגד קלט זהה ועל גבי מחשב מיינפריים של צד שלישי עליו יסכימו הצדדים עד ליום 31.1.19. בהיעדר הסכמה יחליט המומחה מי הצד השלישי שעל גבי מחשביו תיערך הבדיקה (לאחר קבלת הצעות הצדדים והסכמת הצד השלישי ). הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויעמידו לרשותו את כל האמצעים לצורך ביצוע הבדיקה .
ב. המומחה יריץ את התוכנות מול אותן תוכניות לדוגמא שיסופקו ע"י הצדדים וזאת לצורך בחינה השוואתית של המוצרים (הצדדים יספקו מספר שווה של תוכניות לדוגמא בהתאם לדרישת המומחה).
ג. לצורך הכנת חוות דעתו המומחה מתבקש לערוך השוואה בין ממשק המשתמש (תצוגות המסך) בשתי התוכנות והשוואה בין מבנה הנתונים והפונקציות בשתי התוכנות. כמו כן המומחה רשאי להוסיף נושאים לבדיקה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.
ד. בהתאם לשיקול דעתו, המומחה יערוך את הבדיקה בנוכחות הצדדים או בפגישות נפרדות או בהיעדרם.
ה. המומחה יעיין לצרוך הכנת חוות דעתו במסמך המכונה TFR Walkthrough אשר הועבר אליו ע"י הנתבע.
ו. המומחה יעיין באתר המוצר של הנתבע www.cicsrecorder.com ויבחן האם קיימים באתר מסמכים נוספים על המוצר שייתכן ורלוונטיים לצורך חוות הדעת. המומחה רשאי גם לעיין במסמכים המצויים באתר זה.
ז. הנתבע יעביר למומחה עד ליום 28.1.19 העתק מתוכנת Ez-stats. באותם מקרים בהם יבחין המומחה כי זיהה פונקציונאליות מסוימת הקיימת בשני המוצרים של הצדדים אותם יבדוק, הוא יציין האם מדובר ביכולת מקורית שפותחה במסגרת מוצר התובעת או יכולת שמקורה בתוכנת Ez-stats.
ח. המומחה רשאי לבקש מהצדדים כל מסמך או נתון אחר הנחוץ לו לצורך ביצוע ההשוואה.
ט. המומחה יגיש לביה"ד עד ליום 28.2.19 את חוות דעתו. במסגרת זו המומחה מתבקש להגיש טבלה המפרטת את הנושאים שנבדקו עם תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מהנושאים.

7. מזכירות ביה"ד תשלח החלטה זו בפקס לצדדים ולמומחה.

8. המומחה יודיע עד ליום 31.1.19 מה עלות שכר טרחתו בה ישאו הצדדים בחלקים שווים.

9. לעיוני ביום 1.2.19.

ניתנה היום, י"א שבט תשע"ט, (17 ינואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.