הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 45669-12-18

08 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת יפית מזרחי-לוי
נציג ציבור עובדים – מר מרדכי נגר
נציג ציבור מעסיקים – מר אבי אילון

המבקשת:
הסתדרות הנוער העובד והלומד
ע"י ב"כ: עו"ד אסנת לונגמן, עו"ד לחן שריד

-
המשיבים:
.1 שירי ארדיטי נחום
.2 מאיה הובר
.3 פדריקו כץ
ע"י ב"כ: עו"ד שלומית ארליך

החלטה
לפנינו בקשה למתן צווים זמניים שהגישה עמותת הסתדרות הנוער העובד והלומד (להלן – הנוע"ל) נגד שלושה מעובדיה לשעבר. עניינם של הצווים הזמניים במתן הוראה לעובדים להשיב לנוע"ל ציוד ומידע שהם לקחו עמם עם סיום עבודתם.
הרקע הצריך לעניין
המבקשת היא תנועת הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה. זוהי עמותה רשומה המפעילה את תנועת הנוער העובד והלומד.
המשיבים הם עובדים לשעבר בחטיבת בני המושבים של תנועת הנוע"ל. המשיבים היו שייכים לצוות המרכז של החטיבה. המשיבה 1 שימשה כמנהלת החטיבה מיום 15.12.13 עד 31.10.18; המשיבה 2 שימשה כמנהלת הכספים של החטיבה מיום 21.4.15 עד 26.11.18; והמשיב 3 שימש כרכז לוגיסטיקה של החטיבה מיום 3.4.16 עד 26.11.18. אין חולק על כך שהנוע"ל הייתה מעסיקתם (ר' סעיף 26 לתגובה מיום 11.1.19).
על רקע ניסיון היפרדות של חטיבת בני המושבים מהנוע"ל בכוונה להקים תנועה עצמאית בשם תנועת בני המושבים, לקחו עמם המשיבים ציוד ומידע שהיה בידם אותו הם קיבלו במסגרת עבודתם בנוע"ל.
המשיבים טענו שהחטיבה היא ישות עצמאית שהתנהלה באופן עצמאי ונפרד. אולם לא הייתה מחלוקת בין הצדדים שהחטיבה והפעילות אותה היא ניהלה – פעילות שנקראה בפי המשיבים בשם תנועת בני המושבים – אינ ה בעלת אישיות משפטית.
ביום 19.12.18 הגישה עמותת הנוע"ל בקשה למתן צווים ארעיים וזמנים להורות למשיבים לא לעשות כל שימוש במידע שמקורו בציוד שקיבלו לחזקתם במסגרתם העסקתם בנוע"ל (להלן – המידע); לתת פירוט בתצהיר של כל המידע שבידיהם; להחזיר את המידע ואת הציוד שקיבלו לחזקתם במסגרת העסקתם בנוע"ל; לחילופין, להורות למשיבים להפקיד בבית הדין את המידע והציוד; להשמיד את המידע ועותקיו הנמצא בידם כך שלא יוכלו לשחזרו; וכל צו אחר שבית הדין יימצא לנכון לתת נוכח הנסיבות.
בתגובתם מיום 11.1.19 הטילו המשיבים ספק ב טענת הבעלות על הציוד והמידע שלקחו. לטענתם הציוד והמידע שייכים לתנועת המושב ים. לגופו של עניין הם הודיעו על כך שהם השיבו את רוב הציוד והמידע שבידם פרט לארבעה מכשירים סלולריים שבהם נמצא מידע אישי. במקום אותם מכשירים משומשים הם השיבו ארבעה מכשירים זהים חדשים. לגבי יתר הציוד הם הודיעו שהם ישיבו גם אותו. כן הם הודו שכונני המחשבים עליהם עבדו הוחלפו בכוננים חדשים לפני שהשיבו אותם. חלק מהכוננים הוחלפו עם כוננים בעלי נפח קטן יותר. הם הודיעו שהחלפת הכוננים בכונן קטן יותר היה טעות ושהם יפעלו להתקין כוננים גדולים יותר.
לגבי המידע הנדרש טענו המשיבים שהוא אינו בידם. כל המידע שהיה בידם הם העבירו לתנועת המושבים. בכלל זאת הם טענו שהעבירו גם את הכוננים לתנועת המושבים.
ביום 20.1.19 הגישה המבקשת הודעה לפיה היא מוותרת על המשך ניהול ההליך בנוגע לציוד שהוחזר לה. מנגד, היא ביקשה להמשיך את ההליך ביחס למידע שבידי המשיבים. לרבות ביחס למידע שנמצא על הכוננים שהמשיבים הוציאו מהמחשבים שהיו בידם. המבקשת רצתה לקבל חזרה לידיה את הכוננים ולהורות למשיבים להשמיד כל העתק של המידע שהם שלפו מהכוננים או שהגיע אליהם מתוקף עבודתם אצלה.
ביום 4.2.19 התקיים דיון. הצדדים הסכימו במעמד הדיון שהמשיבים יפנו לתנועת המושבים כדי שתבחן אם היא מוכנה להשיב את הכוננים. ככל שכן, הם יוחזרו לנוע"ל לאחר שמומחה מחשבים נטרלי יוציא מהם את המידע האישי השמור בהם.
אולם, ביום 12.2.19 הודיעה תנועת המושבים שהיא מחזיקה ב-20 וכי היא אינה מוכנה להשיבם. לצד זאת היא צירפה נספח המפרט את המידע שהיא כן מוכנה להעביר.
ביום 27.2.19 הודיעה הנוע"ל שעמותת בני המושבים לא הצליחה לקבל אישור ניהול תקין, דבר המונע ממנה להתנהל באופן עצמאי. לפיכך פנתה תנועת המושבים לארגון אחר קיים – ארגון השומר החדש – כדי לפעול תחתיו. משום כך, טענה המבקשת, קיים חשש שהמידע שברשות המשיבים יועבר לצד שלישי – ארגון השומר החדש. כן ביקשה הנוע"ל לצרף משיבים נוספים מבין עובדיה לשעבר כדי שתוכל להתברר התמונה בנוגע למידע המצוי בכוננים.
ביום 7.5.19 הגישה הנוע"ל בקשה לצו זמני נוסף. בקשה זו הופנתה למידע נקודתי שנדרש לה לטענתה לצורך הסדר חוב שנוצר במסגרת פעילותה של החטיבה.
ביום 15.5.19 הגישו המשיבים הודעה לפיה תנועת בני המושבים החליטה לשוב ולעבוד תחת הנוע"ל. לאור זאת ביקשו המשיבים לשוב ולעדכן בדבר השלכת התפתחות זו על המשך ההליכים. המ בקשת מצידה הודיעה ביום 16.5.19 שהיא אינה עומדת עוד על צירוף עובדים נוספים שלה לשעבר כמשיבים נוספים .
למען שלמות התמונה יצוין עוד כי לאחר חזרתה של פעילות תנועת בני המושבים אל תנועת הנוע"ל, הפסיקו המשיבים 1 ו-3 לעבוד בתנועת המושבים. עם חזרתה של בני המושבים אל הנוע"ל, המשיבה 2 חזרה להיות עובדת הנוע"ל (ר' סעיפים 11-12 לסיכומי הנוע"ל).
הכרעה
כאמור, הצדדים לא חלוקים על כך שהתקיימו יחסי עבודה ביניהם. כן אין מחלוקת על כך שהמשיבים קיבלו את הציוד והמידע שהנוע"ל ביקשה להשיב לידה במסגרת עבודתם.
בפועל, הבקשה התייתרה בכל הנוגע לציוד שהמשיבים קיבלו לידם פרט לכונני המחשבים עליהם הם עבדו. הבקשה נותרה רלבנטית גם בקשר למידע שהמשיבים קיבלו לידם במסגרת עבודתם בנוע"ל ושנותר בידם.
נציין כבר עתה כי עמדתנו היא שעל המשיבים להחזיר את כל הציוד והמידע שנמצא בידם. ציוד ומידע זה הושג במסגרת עבודתם בנוע"ל. הוא שייך לנוע"ל ונדרש על ידה. בין אם מדובר במידע עסקי ובין אם מדובר במידע שאינו עסקי, הרי שאסור היה למשיבים להוציאו משליטתה של הנוע"ל. פעולה זו של עזיבת הנוע"ל תוך לקיחת ציוד ומידע ממנה מהווה הפרה של חובות הנאמנות מצד המשיבים כלפי מעסיקתם – הנוע"ל (ר' עע (ארצי) 4675-05-14 חברת תוויות איכות בע"מ - לירון אהרון בן יאיר (16.8.15)).
למעשה, המשיבים הסכימו בסיכומיהם למתן כל הצווים שהנוע"ל ביקשה נגדם. זאת תחת ההערה שאין בידיהם בשלב זה אף מידע אותו הם יכולים להעביר לנוע"ל, פרט לשני קבצים שנמצאים אצל המשיבה 2 שלדעתם אינם רלבנטיים. גם לגבי המידע בשני קבצים אלו הם הסכימו להחזירו ולהשמיד את העותקים שלו אצלם.
לפיכך, אנו מורים בזאת על המשיבים להחזיר לנוע"ל כל ציוד שנותר ברשותם, ככל שנותר;
על המשיבים להחזיר כל מידע שנותר ברשותם, לרבות הקבצים שצוינו בסיכומיהם;
כן על המשיבים להשמיד כל עותק של מידע שהם קיבלו במסגרת עבודתם בנוע"ל שנותר בידם;
אך בזאת לא תם הדיון שכן הצדדים היו חלוקים בשאלה אם נותר אצל המשיבים מידע נוסף או שקיים מידע שנמצא בשליטתם. בעוד שהמשיבים, כאמור, הכחישו שקיים בידם עוד מידע כלשהו (פרט לשני הקבצים המצוינים לעיל) טענה הנוע"ל שבידי המשיבים עוד מידע רב.
בסיכומיה הפנתה הנוע"ל לראיות שעלו מחקירת המשיבים על כך שהמשיבים עודם מחזיקים במידע השייך לה:
המשיבה 2 הודתה בחקירתה הנגדית כי המשיבה 1 העבירה, והורתה גם לה להעביר מידע לארגון השומר החדש (ר' עמ' 11, ש' 12-26);
המשיבה 1 השתמשה במסגרת הפעילות השוטפת של בני המושבים במידע מקצועי שהגיע לידיה במהלך עבודתה בנוע"ל, לרבות קובצי הדרכה, טופסי הרשמה לטיולים וחוברת מיני קורס הדרכה (ר' עמ' 26 לפרוטוקול);
המשיבה 2 מחזיקה במידע כלכלי ומנהלי הקשור לניהול חטיבת בני המושבים, לרבות קובצי תקציב והסכמים והתקשרויות עם מועצות (ר' עמ' 10, ש' 1-3 לפרוטוקול).
המשיב 3 משתמש בפעילות השוטפת שהוא מבצע כרכז לגיסטיקה במידע השייך לנוע"ל, ובכלל זאת הסכמים והתקשרויות עם ספקים, קובצי הזמנות מספקים, רשימת ספקים ואנשי קשר. כן הוא ממשיך לקבל חומרים שמגיעים אליו מתוקף תפקידו הקודם בנוע"ל באמצעות תיבת הדוא"ל שלו (ר' עמ' 14-15 לפרוטוקול).
המשיבים לא התייחסו לטענות אלו של הנוע"ל, גם לא בסיכומיהם. כל טענתם התמצתה בכך שאין בידם כל מידע שהם יכולים להעביר לנוע"ל פרט לשני הקבצים שבידי המשיבה 2.
אשר לדעתנו. התמונה העולה מחומר הראיות היא שהמשיבים אכן מחזיקים ושולטים במידע אותו השיגו במסגרת עבודתם בנוע"ל. הם לא ראו את עצמם בעלים של המידע. במסגרת פועלם בבני המושבים הם ראו את תנועת המושבים כבעלת הזכות והשררה במידע. אין בידינו לקבל את עמדתם. בהינתק מהשאלה למי שייך המידע הרי שהמידע הגיע אליהם מתוקף עבודתם בנוע"ל ולא במקום עבודה אחר. חובת הנאמנות שלהם והאחריות המוטלת עליהם לשמור על המידע, זמינותו וסודיותו היא כלפי מעסיקתם – הנוע"ל.
עם זאת, יש קושי במסגרת הסעדים שהתבקשו להורות על סעד אופרטיבי שיבטיח את קיום כל הבקשות לסעדים זמניים עד תומם באופן שלא יישאר אצל מי מהמשיבים אף מידע שהגיע אליהם מעבודתם בנוע"ל.
המבקשת לא התאימה את טענותיה ביחס להתפתחויות שהתחוללו במהלך ניהול ההליך. היא לא התייחסה לשינוי הנסיבות על יסודות ופרטי בקשתה. חזרתה של פעילות בני המושבים אל הנוע"ל, וחזרתה של המשיבה 2 לעבודה שינו את מצב הדברים הקיים וחייבו להעריך מחדש את הסעדים המבוקשים.
במצב הדברים שנוצר, עם סיום העסקתם של המשיבים 1 ו-3 גם בנוע"ל וגם בתנועת המושבים, חזרתה של בני המושבים לנוע"ל וחזרתה של המשיבה 2 לעבודה ב מבקשת, לא מצאנו לנכון להורות על סעדים מעבר לאמור לעיל.
בכלל אותם סעדים שכבר נתנו הרי שמוטל על המשיבים להעביר גם כל מידע שנמצא אצלם, בלי לכחד דבר, שהגיע אליהם מעבודתם בנוע"ל. עליהם להחזיר לנוע"ל מסמכים ומידע דיגיטלי על המחשב או ששמור באמצעים אחרים, לרבות בענן או בדוא"ל. כן עליהם, כפי שאף הסכימו לכך בסיכומיהם, להשמיד כל עותק של מסמך ומידע שנותר אצלם לאחר שהועבר חזרה לנוע"ל.
אשר לכוננים. משבני המושבים שבה לפעול תחת הנוע"ל, נראה שהבקשה ביחס אליהם התייתרה. כך אף עולה מסיכומי הנוע"ל בהם לא צוין עניין הכוננים כחלק מהמידע שקיים אצל המשיבים. ממילא אין מחלוקת שהמשיבים אינם מחזיקים בהם.
סוף דבר
על המשיבים להחזיר לנוע"ל כל ציוד שנותר ברשותם, אם נותר;
להשיב כל מידע שנותר ברשותם, לרבות הקבצים שצוינו בסיכומיהם;
ולהשמיד כל עותק של מידע שהם קיבלו במסגרת עבודתם בנוע"ל שנותר בידם;
על המשיבים להעביר גם כל מידע שנמצא אצלם, בלי לכחד דבר, שהגיע אליהם מעבודתם בנוע"ל. עליהם להחזיר לנוע"ל מסמכים ומידע דיגיטלי על המחשב או ששמור באמצעים אחרים, לרבות בענן או בדוא"ל. כן עליהם, כפי שאף הסכימו לכך בסיכומיהם, להשמיד כל עותק של מסמך ומידע שנותר אצלם לאחר שהועבר חזרה לנוע"ל.
בנסיבות תיק זה, נראה כי במחלוקת עמוקה וארוכת שנים בין המבקשת ותנועת המושבים, מצאו עצמם המשיבים שלא בטובתם, בתווך. אף אם טעו בבחירותיהם, נראה כי אינם הכתובת לפיצוי בגין הוצאות הליך זה. לפיכך, ולא בלי התלבטות, איננו עושים צו להוצאות.
ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ט, (08 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים,
מר מדרכי נגר

יפית מזרחי-לוי, שופטת

נציג ציבור מעסיקים,
מר אבי אילון