הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 43679-03-17

לפני:
כב' השופטת דגית ויסמן

התובעת:
הילה אבינדב

-
הנתבעת:
ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ

החלטה
להלן החלטה בבקשת הנתבעת למחיקת סעיפים מתצהיר עדות ראשית של התובעת.

1. הנימוק העיקרי לבקשה הוא אזכור של אירועים ורכיבי תביעה בגין תקופה מוקדמת למרץ 2010, כלומר שבע שנים לפני הגשת התביעה.

2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובתצהיר התובעת ושקלתי את טיעוני הצדדים בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בעיקרה.

3. ראשית יש לציין שהנימוקים שהתובעת ציינה בתגובתה, כגון התנהלות הנתבעת במסגרת יחסי העבודה, אינם מהווים נימוק לדחיית טענות התיישנות.

שנית, בהתייחס לתביעה להלנת שכר, מדובר בהתיישנות מהותית (ע"ע (ארצי) 68695-03-16 כץ – עמישב שירותים בע"מ , 20.11.17). על כן יש לקבל את טענות הנתבעת בעניין זה.

כמו כן, תצהיר התובעת כולל תביעה לפדיון חופשה לתקופה העולה על הקבוע בדין (סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, תשי"א – 1951, ע"ע (ארצי) 547/06 כהן – אנויה, (8.10.07 )).

בנוסף, התצהיר כולל תביעה לדמי גמולים לפנסיה לתקופה מוקדמת לשבע השנים שקדמו להגשת התביעה ( ר' הנפסק בדב"ע לט/ 3-46 פלדון - אריגי דן בע"מ, פד"ע יא 107 (1979)).

4. למרות האמור לעיל, לפיו יש למחוק מהתצהיר סעיפים הכוללים תביעת סכומים ורכיבים שהתיישנו, אין מקום למחיקת כל הסעיפים מתצהיר התובעת, הנזכרים בבקשה. בעניין זה יש להבחין בין עילות תביעה שהתיישנו (וגם רכיבי תביעה שחלפו שבע שנים ממועד הזכאות לתשלומם) ובין עובדות המתוארות בתצהיר התובעת, לגבי אירועים שקדמו לשבע השנים לפני הגשת התביעה (ר' הנ פסק בדב"ע נה/ 3-159 ליטבק – א. רפאל ושות ', 13.2.96).

מסיבה זו, אין מקום למחיקת הסעיפים כפי שהתבקש, שכן חלק מהסעיפים יכולים להתפרש גם כרקע כללי לטענות התובעת (ר' למשל סעיפים 23 – 25 ור' גם סעיפים 19 - 21. עם זאת מובהר שלא יידונו בהליך זה סכומים ורכיבים שנתבעו שהמועד לתשלומם היה למעלה מ – 7 שנים לפני הגשת התביעה. בכלל זה, אין מקום לדון בהפרשי שכר בגין תקופה שקדמה ל – 3/2010, לרבות שכר מינימום, דמי חגים, נסיעות ודמי גמולים לפנסיה בגין תקופה זו.

מאותם נימוקים ובהתאם להוראות הדין, התביעה לפדיון חופשה מוגבלת לתקופה שמשנת 2014. בנוסף, התביעה לפדיון הבראה מוגבלת לשנתיים האחרונות לעבודה.

5. שונה הדבר לגבי התביעה להפרשי פיצויי פיטורים, אשר הזכאות להם קמה עם ניתוק יחסי העבודה. מאחר שהתביעה הוגשה פחות משנה לאחר סיום יחסי עובד - מעסיק, התביעה ברכיב זה לא התיישנה והבקשה בנושא זה נדחית.

6. נוסף לטענות בנושא התיישנות, נטען בבקשה כי בחלק מסעיפי תצהירה של התובעת נטענו טענות המהוות שינוי או הרחבת חזית והתבקשה מחיקתם. בסעיפים הבאים יידונו שלושת סעיפים אלה.

א. בכתב התביעה לא נזכרת תביעה לגמול בגין עבודה בשעות נוספות ועל כן מתקבלת התנגדות הנתבעת להוספת הסיפא לסעיף 5 לתצהיר התובעת ("כשכר כולל ללא תשלום של שעות נוספות ו/או ללא תוספת או הטבה של עבודה במשמרות"). הסיפא לא תמחק, אך מובהר שאין באמור בסעיף זה להוות הוספה של עילות או רכיבי תביעה שלא נזכרו בכתב התביעה.

ב. הבקשה למחיקת הסיפא לסעיף 38 לתצהיר התובעת אינה מנומקת ולא מצאתי במה האמור שם ("ואף חזרתי על בקשתי במכתב ההתפטרות שהגשתי"), מהווה הרחבת חזית או שינויה. טענה זו נזכרת בסעיף 49 לכתב התביעה ומסיבה זו, הפירוט בתצהיר התובעת אינו מהווה שינוי או הרחבת חזית. על כן חלק זה של הבקשה נדחה.

ג. לאור ההבהרה שניתנה לגבי נוסח סעיף 44 לתצהיר התובעת, אין מקום למחיקת הסעיף. התובעת תורשה להשלים את עדותה בעניין זה , לפני שתחל חקירתה הנגדית, במועד ישיבת ההוכחות (בהתחשב בכך שתגובת התובעת לבקשה אינה נתמכת בתצהיר).

7. סוף דבר – הבקשה מתק בלת באופן חלקי, כמפורט לעיל.

בנסיבות אלה, אין מקום להיעתר לבקשה כללית להשלמת חקירה ראשית של עדי הנתבעת.

הוצאות הבקשה יישקלו בתום ההליך, במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, י"ד אדר ב' תשע"ט, (21 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.