הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 41189-08-17

25 אוגוסט 2017

לפני:

כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש
נציג ציבור (עובדים) מר מרדכי נגר
נציג ציבור (מעסיקים) מר אבי איילון

המבקשים

  1. יוגב חלפון, עו"ד
  2. בתיה חלפון, עו"ד

-
המשיבים

  1. מדינת ישראל
  2. הנהלת בתי המשפט - המחלקה המשפטית

פסק דין

לפנינו בקשה למתן צו שיעכב את פיטוריהם של המבקשים כעורכי דין מייצגים בתובענה ייצוגית וישיבם לתפקידם, וזאת משלא ניתנה להם זכות להשמיע את טענותיהם, במסגרת הליכים משפטיים אותם ניהלו.

הרקע העובדתי כפי שהוא עולה מהראיות
ביום 26.10.16 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בהחלטתה של כבוד השופטת ד' קרת מאיר, בקשה לתובענה ייצוגית שהגיש המבקש 1 ( להלן – המבקש). יחד עם זאת דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המבקש לאפשר לו ולגב' בתיה חלפון, עו"ד ( להלן-המבקשת) לשמש כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת. בית המשפט עמד על כך שהאינטרס של הקבוצה המיוצגת אינו תמיד זהה לאינטרס של בא כוחה ומכאן שמינוי תובע מייצג לתפקיד בא כוחה של הקבוצה המיוצגת עלול להציב אותו בניגוד עניינים. ומטעם זה נקבע כי המבקשת, שהיא שותפתו של המבקש, תמצא בניגוד עניינים אם תמונה כבאת כוחה של הקבוצה. עוד קבע בית המשפט כי התנהלותו הדיונית של המבקש לאורך הליכי האישור מלמדת כי הוא אינו מתאים לייצג את הקבוצה וכי יש למנות תחתיו בא כוח מייצג אחר אשר ינהל את עניינה של הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב. לפיכך מינה בית המשפט שני עורכי אחרים לשמש כבאי כוח מייצגים בתביעה במקומם. עם זאת, בית המשפט הורה כי המשיבים בתובענה הייצוגית יישאו בשכר טרחת העותר בסך 150,000 ש"ח בגין ההליכים שהתקיימו עד לשלב אישור התובענה כייצוגית ( ת"צ 38842-10-13 ).
על החלטה זו הגישו המבקשים בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון ( רע"א 9169/16 ). בית המשפט העליון ( מפי כב' השופטת א' חיות) קיבל את הערעור באופן חלקי. בית המשפט לא ראה מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי שלא למנות את המבקשים כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת, וקבע כי ההחלטה היתה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן- חוק תובענות ייצוגיות), וקבע כי מקובלת עליו מסקנת בית המשפט המחוזי כי התנהלותם הדיונית של המבקשים במסגרת הליכי האישור מלמדת כי הם אינם עונים לדרישת סעיפים 8( א)(3) ו- 8(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות על ניהול ענייני הקבוצה בדרך הולמת ובתום לב. אולם מנגד ביטל את מינויים של עורכי הדין שמונו במקום המבקשים, והחזיר את הדיון בשאלת מינויו של בא כוח הקבוצה לבית משפט המחוזי.
ביום 3.4.17 הגישו המבקשים בקשה לביטול פסק הדין של כבוד השופטת חיות בטענה כי " פסק הדין השגוי ניתן בהיעדר הגנה", וכי " עסקינן בפגיעה כל כך קשה בזכויות יסוד חוקתיות אשר מחייבת לקיים דיון בטרם יגזלו זכויותיו בצורה כל כך קיצונית". בהחלטה מיום 24.4.2017 דחה בית המשפט העליון את בקשתם של המבקשים, והבהיר כי בערעור בהליך אזרחי אין חובה לקיים דיון במעמד הצדדים.
המבקשים הגישו עתירה לדיון נוסף בפסק הדין, וזו לא התקבלה לרישום על ידי מזכירות בית המשפט העליון, מן הטעם שפסק הדין ניתן בדן יחיד. המבקשים השיגו על החלטת המזכירות, וביום 14.5.2017 ניתנה החלטתה של הרשמת ל' בנמלך הדוחה את השגתם ( בש"א 3198/17). בהחלטה הובהר כי בהתאם לדין ולפסיקה לא קיימת אפשרות דיונית להגיש עתירה לדיון נוסף על החלטה או פסק דין שניתנו בדן יחיד. גם על החלטה זו ערערו המבקשים, וערעורם נדחה בפסק דין מיום 29.5.2017 בבש"א 4151/17 מפי כבוד השופט ס' ג'ובראן.
על פסק דין זה הגישו המבקשים עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בה ביקשו לבטל את פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון וכן את ההחלטה שהורתה על החלפתם בייצוג קבוצת התובעים בתובענה הייצוגית.
ביום 4.7.17 נדחתה העתירה על הסף, מהטעמים כי בג"צ אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על החלטות אחרות של בית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים וכן מהטעם לפיו העתירה הינה " ניסיון נוסף של העותרים לערער בדרכים לא דרכים על פסק דינו של בית משפט זה, ומשכך דינה להידחות. זאת ועוד, וכפי שכבר הוער לעותרים בעבר, צויין כי דרך ההתבטאות בה נקטו העותרים בעתירתם אינה מקובלת, ומוטב שלא הייתה ננקטת".
ביום 20.8.17 הוגשה הבקשה דנן. בבקשתם טענו המבקשים כי יש לראות בהחלטת בית המשפט המחוזי כפיטורי המבקש מתפקידו כעו"ד, וזאת על ידי פקס, ללא שנערך לו שימוע ומבלי שנשמעו טענותיו. לטענתם הם פוטרו על ידי בית המשפט, לאחר שזכו בתביעה הייצוגית ללא כל נימוק על החלפתם בעורכי דין אחרים. עוד נטען כי נימוקי בית המשפט המחוזי אינם נכונים אולם לא ניתנה להם ההזדמנות להשמיע את טענותיהם ולהפריכן. המבקשים מלינים על כך כי אף בית המשפט העליון, אליו ערערו, לא נתן להם את האפשרות להשמיע את טענותיהם. לטענתם, בתחום התובענות הייצוגיות קיימים מעין יחסי עובד מעביד בין עורך הדין לבית המשפט היות ורק בתחום זה בית המשפט יכול לבחון את תפקודו של עורך הדין ואף יכול לפטרו, כפי שקרה לטענתם במקרה דנן. לפיכך מבקשים הם כי בית הדין יוציא צו המורה לעכב את פיטוריהם ולהשיבם לתפקידם כעורכי דין מייצגים בתובענה הייצוגית.
לאחר שעיינו בבקשה על כלל צרופותיה, שוכנענו כי יש לדחותה אף ללא קבלת תגובה או דיון וזאת מכוח סמכותו של בית הדין לדחות על הסף בקשה, זאת מהנימוקים שיפורטו.
הבקשה הינה למעשה בקשת ערעור על פסקי דין והחלטות קודמות שדחו את הבקשות והערעורים של המבקשים, כפי שפורט לעיל.
המבקשים עותרים לביטול פיטוריו של המבקש . אולם פיטוריו לטענתם נקבעו במסגרת החלטה מיום 26.10.16 של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, מפי כבוד השופטת ד' קרת מאיר, שדחתה את בקשת המבקשים להמשיך ולשמש כבאי כוחה של הקבוצה המיוצגת.
משכך הלכה למעשה בקשת המבקשים בפנינו היא למעשה ערעור על החלטת כב' השופטת קרת מאיר .
ברי כי בית הדין האיזורי לעבודה אינו משמש ערכאת ערעור על החלטות של בית המשפט המחוזי או העליון .
הדברים מתחדדים ביתר שאת, שעה שהמבקשים ניסו בכל דרך אפשרית לבטל החלטה זו ולערער עליה עובר להגשת הבקשה דנן, אולם הדבר לא צלח.
אין לבית הדין אלא לחזור על דברי כב' השופט מזוז בפסק דינו בעניין המבקשים מיום 4.7.17 בו נדחתה עתירתם על הסף, מהטעמים כי :" בג"צ אינו יושב כערכאת ערעור נוספת על החלטות אחרות של בית משפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים וכן מהטעם לפיו העתירה הינה " ניסיון נוסף של העותרים לערער בדרכים לא דרכים על פסק דינו של בית משפט זה, ומשכך דינה להידחות. זאת ועוד, וכפי שכבר הוער לעותרים בעבר, צויין כי דרך ההתבטאות בה נקטו העותרים בעתירתם אינה מקובלת, ומוטב שלא הייתה ננקטת".
אשר על כן, הננו מורים על דחיית הבקשה על הסף.

ניתן היום, ג' אלול תשע"ז, (25 אוגוסט 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור עובדים, מר מרדכי נגר

אסנת רובוביץ - ברכש, שופטת

נציג ציבור מעסיקים, מר אבי איילון