הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 38488-03-19

08 אפריל 2019
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה
נציג ציבור (עובדים) מר אריק מאיר
נציג ציבור (מעסיקים) מר מרדכי מנוביץ

המבקש:
נתן גלבוע
ע"י ב"כ עו"ד איתן להמן ואח'
-
המשיבים:

  1. מדינת ישראל
  2. נציבות שירות המדינה

ע"י ב"כ פרקליטות מחוז ת"א עו"ד אביעד בן יעקב ואח'

3. חגי שניר
ע"י ב"כ עו"ד עידו רזגור ועו"ד ליאור בונר

4. גבריאל עדין
5. עומר שמשון
6. דניאל ורנר
7. ציפורה פרידקין

החלטה

1. לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני, לפיו יורו המשיבים 1 ו- 2 על העברת המשיב 3 מהמשרה לה שובץ שלא כדין, של מנהל שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן : " שה"מ") והשבת מר שמואל גרוס, ממלא מקום מנהל שה"מ, ולהורות על פסילתו של המשיב 3 מהתמודדות במכרז ועל הוצאת מכרז חדש של המשיבה 1 למינוי מנהל שה"מ.

2. העובדות –
א. ביום 13.8.18 פורסם מכרז 57848 לתפקיד מנהל שה"מ.
ב. ביום 29.1.19 התכנסה ועדת הבוחנים למכרז.
הרכב הוועדה היה כדלקמן: יו"ר הוועדה, נציגת נש"מ - גב' נעמה קאופמן פס; נציג המשרד - מר שלמה בן אליהו (מנכ"ל המשרד , להלן: "מר בן אליהו"); נציג ההסתדרות - מר אבינועם גבריאל.
מלכתחילה מונתה חברת ועדה נוספת, אשר היתה אמורה לשמש כיו"ר ואשר הודיעה כי לא תוכל להשתתף בוועדה במועד שנקבע.
הוועדה התקיימה בהרכב חסר באישור גב' ורד אבוטבול מנציבות שירות המדינה , כעולה מההערה הרשומה בפרוטוקול.
ג. בפני הוועדה הופיעו 6 מועמדים, המבקש והמשיבים 3-7.
בתום הדיונים החליטה הוועדה פה אחד לבחור במשיב 3, מר חגי שניר, אשר שובץ לתפקיד החל מיום 30.1.19.
ד. ביום 5.2.19 הוגשה השגה על ידי המבקש לפיה:
"המועמד שזכה לא היה יכול כלל לגשת למכרז בשל שלא מילא 4 שנים בתפקיד בו הוא נמצא כעת כמנהל מחוז ולכן יש לפסול את מועמדותו".

על המכרז הוגשו השגות נוספות על ידי מועמדים שלא נבחרו לתפקיד.
ה. ביום 6.2.19 נערכה פנייה של חברי הנהלת שה"מ לשר החקלאות ולמנכ"ל המשרד מר שלמה בן אליהו, בה קראה הנהלת שה"מ להנהלת המשרד לעצור את תהליך מינויו של המשיב 3, חגי שניר עד לבירור מלא של ההשגות וקבלת החלטה מוסמכת.
ו. ביום 13.2.19 התקבלה תשובתו של מר שלמה בן אליהו בזו הלשון:
"עם כל הערכתי לפועלכם, אתנסח בצורה דיפלומטית – התחרפנתם?"
ז. ביום 17.2.19 הוגשה על ידי המבקש "עתירה דחופה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד" לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. במסגרת הבקשה ביקש המבקש כי משרת מנהל שה"מ במשרד החקלאות לא תאויש עד להחלטה בתביעה העיקרית להוציא מכרז חדש למשרה.
הצדדים הגיעו להסכמה לפיה הבקשה תימחק ונציבות שירות המדינה תקבל החלטה בהשגה שהגיש המבקש על הליך המכרז הבין משרדי בהקדם האפשרי ותוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום.
ח. ביום 5.3.19 הוגשה בקשה נוספת לבית דין זה לצו עשה זמני שיורה על העברת המשיב 3 מהמשרה אליה שובץ (תיק 9986-03-19).
ביום 12.3.19 ניתנה החלטה המוחקת את הבקשה מחמת אי מיצוי הליכים.
ט. ביום 14.3.19 התקבלה החלטה הדוחה את ההשגה ואלה עיקרי הנימוקים –
ראשית, הנוהל להפעלת מנגנוני הרוטציה טרם נקבע; שנית , מנגנוני הרוטציה אמורים לעודד את העובדים לקראת תום תקופת כהונתם להתמנות לתפקיד אחר ולא רק במסגרת מכרזים פומביים. אין בהחלטת הממשלה ובמנג נוני הרוטציה כדי למנוע מעובד להתמודד על תפקיד שלא במסגרת מנגנוני הרוטציה. ההתמודדות שלא במסגרת מנגנוני הרוטציה אינה כפופה למגבלת 4 השנים והיא קיימת בכל תקופת הכהונה.
נדחתה הטענה בנוגע למועד כינוס הוועדה, הודגש כי מנכ"ל המשרד לא היווה כל עיכוב בכינוס הוועדה שכן לא היתה מניעה מסיבה כלשהי שישתתף כחבר ועדה.
כן נדחתה הטענה בנוגע להרכב הועדה - בבדיקת מסמכי המכרז עלה כי בעת זימון חברי הוועדה על ה קושי בתיאום מועד הוועדה מול כל חבריה, מאחר ויו"ר הוועד לא יכלה להגיע וכן מאחר ולא אותרו חברי ועדה רלבנטיים אחרים ולאור הדחיפות בלוחות הזמנים, אושר על ידי אגף בחינות מכרזים בנציבות שירות המדינה כינוס הוועדה בהרכב חסר של 3 נציגים.
כמו כן נדחתה הטענה ל"דיל" עם הזוכה וניגוד עניינים בהם נגוע מנכ"ל המשרד.

3. ההוראות הנורמטיביות –
ביום 8.3.15 התקבלה החלטת ממשלה 2464 בנושא "השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה" (להלן: "החלטת הממשלה").
ביום 28.6.15 פרסם נציב שירות המדינה את הנחיה מס' 1.6 בענין יישום החלטת הממשלה (להלן: "הנחיית הנציב").

סעיף ד' להנחיה קובע –
"נושא משרה שהתמנה לתפקיד בסגל הבכיר המוביל לאחר המועד הקובע ושחלה עליו החלטת הממשלה, יתמנה לתקופת כהונה קצובה של שש שנים (להלן- "תקופת כהונה תקנית"), כאשר מתום השנה הרביעית בתפקיד הוא יהיה רשאי להתמודד לתפקיד אחר בסגל הבכיר המוביל במסגרת מנגנוני הרוטציה, כאמור בסעיף ז' להלן. זאת, למעט מנהל א שר בתום תקופת הכהונה התקנית נותרו לו עד חמש שנים לגיל הפרישה, שאז ימשיך לכהן בתפקידו עד גיל הפרישה אם ירצה בכך..."

סעיף ז' להנחיה קובע:
"נציבות שירות המדינה תנהל ותעודד רוטציה ותנועה של עובדים הנמנים על רשימת הסגל הבכיר המוביל של שירות המדינה עליהן חלה הנחיה זו, בהתאם לריבוד המשרות כאמור לעיל.
מינהל הסגל הבכיר יפרסם נוהל מפורט בנוגע לאופן הפעלת מנגנוני הרוטציה, ובכלל זה: דרך פרסום המשרות, אופן הגשת המועמדויות, הקריטריונים והתבחינים שעל בסיסם תתאפשר הגשת מועמדויות ואופן בחירת המו עמדים באותן משרות.
כאמור, החל מהשנה הרביעית בתפקיד יהיה רשאי מנהל להתמודד לתפקיד אחר בסגל הבכיר המוביל במסגרת מנגנוני הרוטציה".

4. ביום 20.3.19 התקיים דיון בבקשה.
מטעם המבקש העיד הוא בלבד ומטעם המשיבים העידו מר אילן רם המשמש כמנהל במינהל הסגל הבכיר בנציבות ש ירות המדינה ומר אלדד דבורק המשמש כמרכז (פניות ציבור) אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה.

5. טענות המבקש –
א. המכרז נשוא הבקשה וכן במכרז בו זכה המשיב 3 למנהל מחוז מרכז בשנת 2016 נקבע, כי מדובר במשרה הקשורה להחלטת הממשלה לפיה ניתן להתמודד על התפקיד רק מתום השנה הרביעית.
המשיב 3 היה בתפקיד בסגל הבכיר פחות מ- 4 שנים, לפיכך אינו כשיר להתמודד.
ב. אין חולק כי בבסיס החלטת הממשלה עמדה התכלית של עידוד רוטציות מעברים בסגל הבכיר, תוך שמירה מן הצד השני על יציבות ומניעת קפיצה מהירה מדי מתפקיד לתפקיד.
הנחית הנציב קובעת במפורש כי בעל תפקיד בסגל הבכיר מנוע מלעבור לתפקיד אחר לפני שמלאו ארבע שנים לתפקידו.
ג. יש לדחות את פרשנות המדינה להחלטת הממשלה ולהנחיות הנציב אשר עומדות בסתירה ללשון ההחלטה וההנחיות.
ד. בנוסף, מקום בו ייתכנו שתי אפשרויות לפרשנות חוזה, הרי שתועדף הפרשנות לרעת המנסח, ובענייננו - לטובת המבקש.
ובנושא מכרזים יש להעדיף את הפרשנות המקובלת על הצד האחר.
ה. זאת ועוד, בהנחית הנציב יש שימוש מפורש במילה "התמודדות", העומדת בסתירה לפרשנות המשיבים לפיה תכלית החלטת הממשלה היא מעבר ברוטציה ללא מכרז.
ו. הפרשנות לפיה מנגנון הרוטציה מבטל את חובת המכרזים הינה מהפכנית ובלתי סבירה, והיה מקום לציין זאת במפורש.
המשיבים אף לא ציינו זאת בתשובה להשגה אלא רק שטרם נקבע הנוהל להפעלת מנגנוני הרוטציה.
ז. לא ניתן כל הסבר מדוע ועדת הבחינות התכנסה בסוף ינואר 2019 כאשר המכרז פורסם בחודש אוגוסט 2018.
לא הופרכה טענת המבקש כי מר בן אליהו הורשע על ידי אגף המשמעת בנציבות בעבירות של ניגוד עניינים והיה מנוע מלשבת במכרז עד ינואר 2019.
לא ניתן הסבר להתנהלותו התוקפנית של מר בן אליהו למכתבים של חברי הנהלת שה"מ ומדוע לא המתין אפילו יממה לשיבוץ המשיב 3.
ח. הרכב הוועדה היה חסר. התקשי"ר קובע בבירור כי בוועדה יהיו ארבעה חברים, ורק אם הוזמנו כלל חברי הוועדה, יהיה קוורום של שלושה חברים מתאים.
לא זה המצב בענייננו, כאשר מלכתחילה מונו שלושה חברים בלבד. הוועדה חסרה היתה את היו"ר וגם מטעם זה דין החלטתה להיפסל.
יש לדחות את הנימוק לפיו "לא אותרו חברי ועדה רלבנטיים אחרים".
לא תועדו השיחות עם סמנכ"לית משאבי אנוש של המשיבה 1 בעקבותיה ן עוכב המ כרז ואז הואץ, לא תועד ההסבר לאי התייצבות היו"ר ולא תועדו מאמצים כלשהם לאיתור חברי ועדה נוספים.
ט. מי שקבע את גורלו של המבקש הוא מר בן אליהו אשר חתימתו על טופס ההתחייבות להימנע מניגוד עניינים הינה חתימת כזב, במיוחד לאור הרשעתו בעבירות של ניגוד עניינים.
י. לא ניתן כל הסבר מדוע לא נבחר במכרז כשיר שני כמקובל.

6. טענות המדינה –
א. על המבקש, אשר סבר כי המשיב 3 פסול מלגשת למכרז או שסבר כי יש פגם בהרכב הוועדה, היה להעלות את טענותיו בזמן אמת.
המבקש אינו יכול להעלות את טענותיו רק לאחר שנודע לו שלא זכה במכרז.
ב. יש לדחות את הבקשה משלא הוגש כתב תביעה.
ג. אין כל מניעה להחליף בין חברי הוועדה ויו"ר הוועדה.
(סע"ש 50126-04-17 רויטל טופר חבר טוב – מדינת ישראל - נציבות שירות המדינה , 24.5.18).
ד. יש לדחות את טענת המבקש לפיה המשיב 3 אינו כשיר להתמודד במכרז. אין כל הגבלה בתנאי הסף שיכולה לפסול את המשיב 3 להגיש מועמדות.
ההערה בתחתית המכרז , המפנה להחלטת הממשלה ומצי ינת כי המשרה נשוא המכרז נמנית על רשימת המשרות בסגל הבכיר המוביל שעליהן יחולו מנגנוני הניהול ותנאי ההעסקה שבהנחיות הנציב, לא נועדה למנוע מעובד את זכותו להתמודד במכרז רגיל בהתאם להוראות התקשי"ר אלא לאפשר לאותם עובדים בכירים שזכו במכרז לעבור בסיום הקדנציה לתפקיד אחר באותה דרגה ללא קיום מכרז נוסף במ סגרת מנגנון הרוטציה.
ה. התפקיד נשוא המכרז שלפנינו אינו מקביל לתפקידו של המשיב 3 ומחייב אותו לעבור מכרז ולפיכך הסדר הרוטציות אינו רלבנטי שכן הוא חל על מעבר בין תפקידים באותו מתח דרגות בלבד.
ז. החלטת הבוחנים עברה תחת שבט ביקורתו של נציב שירות המדינה. החלטתו היא מעין שיפוטית ובית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת כל עוד לא נפל בה פגם היורד לשורש הענין.
ח. פרשנות המבקש את ההערה הנוספת לפיה רק מתום שנה רביעית ניתן להתמודד במכרז לתפקיד בסגל הבכיר מהווה למעשה תנאי סף נוסף למכרז, כאשר ההלכה הינה כי תנאי סף במכרז צריך להיות ברור, מפורש ושוויוני.
ט. המדינה מפנה לעדותו של מר אילן רם, אשר הבהיר כי על מנת להתקבל לתפקיד בסגל הבכיר המוביל חייבים לעמוד במכרז. לאחר שעובד נבחר במכרז והוא קצוב בתפקיד קדנציאלי, כדי לעשות מעבר על פי מנגנון הרוטציה לכל העובדים הללו - יש נוהל רוטציה בתהליך כתיבה בעקבות החלטת הממשלה שיאפשר מעבר בין תפקידים ללא צורך במכרז, על בסיס העברה בין משרדית.
המילה "להתמודד" נכתבה שכן בסיום קדנציות יתכנו מצבים שיהיה יותר ממועמד אחד שרלבנטי לעבור לתפקיד בכיר אחר במסגרת מנגנון הרוטציה.
י. הרכב הוועדה היה כדין ובהתאם להוראות התקשי"ר.
אין נפקא מינה מה הסיבה בגינה לא יכולה היתה יו"ר הוועדה להגיע לוועדה.
מר דבורק הסביר בעדות על השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה שלא לדחות את הוועדה למועד אחר. מדובר בשיקולים ענייניים ומקצועיים.
יא. כל טענות המבקש המופנות כלפי מר בן אליהו מופרכות ובלתי מבוססות.
7. טענות המשיב 3 –
המשיב 3 תומך בטענות המדינה, תוך מתן דגש לכך כי כל שלושת חברי הוועדה דרגו אותו במקום הראשון ואת המבקש במקום אחרון או אחד לפני אחרון. יש לכן לדחות את כל הטענות הלא מבוססות, ולא מוכחות כנגד מר בן אליהו.
עוד מדגיש המשיב 3 כי החלטת הממשלה ונוהל הרוטציה לא נועדו ליצור חוזה לתקופה קצובה של 4 שנים בהם לא יוכל המועמד לעזוב את תפקידו לתפקיד אחר אלא נועדה ליצור מצב שעובדים בכירים לא יחששו להתמודד לתפקידים בכירים ולמצוא עצמם כעבור 6 שנים מחוסרי עבודה . לא היתה מטרה ליצור לעובד הבכיר חסם בכל שלב להתמודד ולעבור לתפקיד אחר בשירות הציבור.

ההכרעה –

8. נקדים ונבהיר, כי מאחר ומדובר בהחלטה בבקשה לסעד זמני, ומשלא נפרשה בפני בית הדין מסכת ראיות מלאה ומקיפה של כלל העובדות והטיעונים הרלבנטיים, ממילא כל שיאמר להלן אינו בא לחרוץ דין בשאלות היסוד שיעמדו לדיון ולהכרעה בתובענה העיקרית וכל קביעותינו בהחלטה זו הינן ברמה הלכאורית, ולצורך ההליך הזמני בלבד.

האם מנוע המשיב 3 להשתתף במכרז –

9. אין מחלוקת כי כישוריו וניסיונו של המשיב 3 עומדים בתנאי הסף של המכרז.
המבקש מפנה להערה בתחתית המכרז שזו לשונה:
"בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3993 מיום 18.12.2011 ו- 481 מיום 30.06.2013 בנושא שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, ובהתאם להחלטה מספר 2464 מיום 08.03.2015 בנושא "השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר המוביל של שירות המדינה" (להלן- החלטת הממשלה), משרת מנהל שרות ההדרכה והמקצוע נמנית על רשימת המשרות בסגל הבכיר המוביל שעליהן יחולו מנגנוני הניהול ותנאי ההעסקה, כאמור בהחלטת הממשלה ובהנחיית נציב שירות המדינה מיום 17.06.2015 בדבר הפעלת מנגנוני רוטציה וקדנציות לסגל הבכיר לפי החלטת הממשלה מספר 2464, כפי שתתעדכן מעת לעת (להלן- הנחיית הנציב).
בהתאם להחלטת הממשלה וכמפורט בהנחיית הנציב, המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של שש שנים (להלן- תקופת כהונה תקנית) שניתן יהיה להאריכה לתקופה של שנתיים נוספות. מתום השנה הרביעית בתפקיד ניתן יהיה להתמודד לתפקיד אחר בסגל הבכיר המוביל, במסגרת נוהל רוטציות כפי שיפורסם על ידי נציבות שירות המדינה.
מי שהשלים שמונה שנות כהונה במשרה ולא התמנה לתפקיד אחר כאמור לעיל, יחולו עליו מנגנוני הטיפול בחריגים וסיום ההעסקה בתום כהונה, כמפורט בהנחיית הנציב. עובד שהעסקתו בשירות המדינה תסתיים בשל השלמת תקופת הכהונה כאמור בהחלטת הממשלה, ומתקיימים בו התנאים שקבעה הממשלה לענין זה, יחולו עליו תנאי סיום ההעסקה בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בנספח להחלטת הממשלה.
המשרה כלולה ברשימת המשרות בסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה, ונקבע רמת שכר לפי מוביל ללא ריבוד".

10. אין מחלוקת כי הערה זו רשומה היתה גם במכרז בו התמודד המשיב 3 לתפקידו הקודם, מנהל מחוז מרכז, ובו זכה בשנת 2016.
לפיכך אין אף חולק כי לא חלפו ארבע שנות כהונה בתפקידו כמנהל מחוז מרכז.

11. לטעמנו אין בהחלטת הממשלה, בהנחיות הנציב ובהערות על המכרז כדי למנוע מהמשיב 3 להתמודד במכרז כדין, בשונה מהתמודדות במסגרת מנגנוני הרוטציה על תפקיד אחר, במיוחד בתפקיד אשר הינו במתח דרגות רם יותר מהתפקיד אותו הוא ממלא, שאז לא חל כלל מנגנון הרוטציה. לפיכך לא חלה על המשיב 3 מגבלה של ארבע שנים בכל הקשור למכרז נשוא החלטה זו.

12. על תכלית החלטת הממשלה ניתן ללמוד מסעיף א' להנחיות הנציב:
"בבסיס החלטת הממשלה עמדה התכלית של עידוד רוטציות ומעברים בסגל הבכיר, לצורך מיצוי הניסיון והעברת הידע הנצבר במהלך הכהונה בתפקיד, תוך שמירה על ריענון השירות, מניעת שחיקה וקידום המצטיינים כעקרונות מובילים של הסגל הבכיר בשירת המדינה".

מנגנוני הרוטציה יאפשרו לעובדים הנמנים על רשימת הסגל הב כיר המוביל של שירות המדינה להתמודד בתום שנה רביעית לתפקיד אחר בסגל הבכיר וזאת שלא בדרך הרגילה של פרסום מכרז פומבי הפתוח לכל.
מנגנון זה בא להיטיב עם עובדים הנמנים על הסגל הבכיר שכהונתם נקצבה ולא פשר דרך התמודדות במנגנון שיקבע.
דרך זו, המעודדת רוטציה ותנועה בין המשרדים , נועדה הן להיטיב עם המכהנים בסגל הבכיר שכהונתם נקצבה והן על מנת למצות את הניסיון והעברת הידע הנצבר במהלך כהונה בתפקיד.
אלא שמנגנוני הרוטציה לא נועדו למנוע מעובד בסגל הבכיר בכל עת על ציר הזמן בכהונה הקצובה להתמודד למשרה אחרת במכרז פומבי כדין, קל וחומר כשמדובר במשרה לתפקיד בכיר יותר כמו שבענייננו, שאז כלל לא חל מנגנון הרוטציה.

13. המבקש טוען כנגד פרשנות המדינה לאפשרות להתמודדות במנגנוני הרוטציה שלא בדרך של מכרז.
אין לנו צורך להכריע בשלב זה מהי הדרך להתמודדות במנגנוני הרוטציה וזאת מהסיבות הבאות:
ראשית, המשיב 3 התמודד במכרז כדין שלא במנגנון הרוטציה, וכאמור מסקנתנו שמנגנוני הרוטציה לא מונעים אפשרות להתמודדות במכרז כדין.
שנית, מנגנוני הרוטציה טרם פורסמו ולפיכך לא נתן להעבירם תחת שבט ביקורת כלשהו.

14. טענות המבקש ביחס לפרשנות חוזה אשר תהיה לרעת מנסחו, נדחות.
אין מדובר בחוזה בין שני צדדים אלא בניסוח מכרז שמתייחס למתמודדים פוטנציאליים, אשר פרשנות לטובת מתמודד אחד הינה לעיתים לרעת מתמודד אחר.
זאת ועוד, אין מדובר בחוזה המעגן הסכמות, אלא במכרז המנוסח באופן חד צדדי על ידי המציע ופונה לקבלת הצעות ממועמדים פוטנציאליים.

15. המסקנה הינה כי המשיב 3 עמד בתנאי הסף של המכרז ולא היתה כל מגבלה אשר מנעה ממנו להשתתף בו.

הליך הבחירה –

16. המבקש טוען כי מר בן אליהו כפה את דעתו על החברים הנוספים בוועדת הבוחנים וכי לא בכדי קיבל ממר בן אליהו ציון כה נמוך.
טענה זו דינה להידחות.
הכלל הוא כי על ועדת הבוחנים, ככל רשות מנהלית, חלה חובה לנמק את החלטותיה:
"ככל רשות מנהלית, כך גם על ועדת המכרזים חלה חובה לנמק את החלטותיה. ההנמקה מסייעת לרשות לקבל החלטה רציונאלית ולא שרירותית; היא מאפשרת הסתמכות נכונה עליה; היא מספקת תשתית עובדתית לביקורת שיפוטית וציבורית; היא מבטאת יחס אנושי ומכבד לפרט שההחלטה המינהלית עוסקת בו; ויש בה כדי לבסס את אמון הציבור בשלטון [ראו דפנה ברק ארז משפט מנהלי 423-424 (2010))] בהקשר של דיני המכרזים, מקבלת חובת ההנמקה משנה חשיבות, נוכח האופי התחרותי של המכרז המח ייב כי הרשות תסביר את הטעמים שעמדו ביסוד בחירתה במועמד זה או אחר. זאת כדי להרתיעה מפני משוא פנים ומפני פגיעה בטוהר המידות, וכדי להבטיח כי תפעל ביסודיות, בענייניות ובמידה ראויה של התעמקות (ראו עומר דקל דיני מכרזים – כרך שני 57-60) ".

[עע"מ 6823/10 מתן שירותי בריאות בע"מ – משרד הבריאות (לא פורסם), ניתן ביום 28.2.11]

פרוטוקול הוועדה מפורט וכולל את ציוני המבקש מול כלל ציוני המועמדים. פירוט זה מלמד כי הציונים שקיבל המבקש על ידי חברי הוועדה, ולא רק על ידי מר בן אליהו, נופלים משמעותית משאר המועמדים.
בית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת אלא אם כן ימצא פגם היורד לשורש הענין, אי סבירות או אי מידתיות (ע"ע 382/08 ד"ר נוגה בן מנחם – מ"י ; 9.7.09; ע"ע 451/06 סלימאן יוסף ברקאת – משרד החינוך, התרבות והספורט ואח' 16.10.06).
המבקש תוקף את שיקול דעתה של הוועדה אך לא מפנה לפגם היורד לשורשו של ענין.

הרכב הוועדה –

17. טענות המבקש בענין זה מופנות הן כלפי חברותו של מר בן אליהו בוועדת הבוחנים והן כנגד העובדה כי היא התכנסה בהרכב חסר.

18. אשר למר בן אליהו, לטענת המבקש לא ניתן כל הסבר מדוע התכנסה הוועדה רק כעבור 5 חודשים, ויש בכך כדי לתמוך בטענתו כי מר בן אליהו היה מנוע מלשבת לפני כן בשל הרשעתו בעבירה של ניגוד עניינים.
טענה זו של המבקש נטענה בעלמא ולא הוכחה.
מר אילן רם העיד כי אין לו כל ידיעה בנושא זה.
מר דבורק אישר בחקירתו הנגדית כי הוא מודע להרשעות של מר בן אליהו אך לא לתוכנן ולא לעונש.
כמו כן כאשר נשאל:
"האם זה נכון כי מנכ"ל המשרד לא ישב במכרזים עד ינואר 19 " השיב כי אינו יודע.
המבקש לא הצביע על מכרזים במשרד אשר היו בין חודש אוגוסט 2018 לחודש ינואר 2019 בהם לא ישב כחבר מר בן אליהו.
מצאנו לציין כי לא נתנו משקל לנאמר בסיכומי המדינה, ללא תמיכה בתצהיר , כי ממילא לא התקיימו כלל מכרזי בכירים בתקופה הרלבנטית.

19. טענות המבקש בנוגע למר בן אליהו הן טענות כלליות אשר לא גובו בכל מסמך שהוא. כך גם לגבי "דיל" שנערך מעל ראשו לקבלת המשיב 3, וכך לגבי בחירת חברי ועדה אשר יעשו כרצונו.

20. לא נעלם מעינינו סגנונו הבוטה של מר בן אליהו במכתב תשובה להנהלת שה"מ מיום 13.2.19 שם נרשם, כפי שצויין:
"עם כל הערכתי לפועלכם, אתנסח בצורה דיפלומטית – התחרפנתם?"
טוב היה לו היה מר בן אליהו משיב באופן ענייני לפנייה אליו.
אלא שעם כל אי הנוחות בתשובה הבוטה, אין בכך כדי לאשש את הטענות הכלליות כלפי מר בן אליהו אשר לא הוכחו.

21. אשר לטענה בדבר ההרכב החסר של הוועדה, גם טענה זו דינה להידחות.
סעיף 11.545 (א) לתקשי"ר קובע את הרכב ועדת הבוחנים למכרזים לאיוש משרות שבהן דרגת השיא היא 21 ומעלה בדירוג המנהלי ומקבילותיה כדלקמן:
1. יו"ר – נציב שירות המדינה או בא כוחו מבין עובדי המדינה.
2. חבר – נציג המשרד או יחידת הסמך שבה משובצת המשרה, שהוא הממונה הישיר על המשרה המוכרזת או מי מטעמו;
3. חבר – עובד ש ל משרד ממשלתי אחר, המתמנה על ידי נציבות שירות המדינה;
4. חבר – נציג ההסתדרות שהוא בא כח האיגוד המקצועי הרלוונטי.

ס"ק ב' קובע:
"הוזמנו כל חברי ועדת הבוחנים כאמור ב נסימן (א) לעיל, יהיה ההרכב החוקי של הוועדה היו"ר ושני חברים, ובהם בא כח המשרד הנוגע בדבר".

בענייננו מלכתחילה הוזמנו 4 בוחנים כאשר אחת מהן היתה אמורה לשמש כיו"ר, אלא שזו הודיעה שלא תוכל להגיע.
התקבלה עדותו של מר דבורק לפיה לא אותר חבר ועדה נוסף ולפיכך מונתה כיו"ר גב' קאופמן אשר הינה נציגת נש"מ.
כמו כן ובהתאם לתקשי"ר נמנו על חברי הוועדה נציג המשרד ונציג ההסתדרות.
בפרוטוקול הוועדה נרשם בסעיף ח' בהערות כי "הוועדה התקיימה בהרכב חסר מנין חוקי באישור ורד אבוטבול מאחר ול א נמצא נציגים בעלי רקע מקצועי ובעלי דרגה מתאימה שיכולים להשתתף בוועדה ".
לא נעלם מעינינו כי בחקירתו הנגדית לא ידע מר דבורק לפרט אילו מאמצים נעשו כדי לאתר חבר ועדה נוסף, וכי לא קיימת כל תרשומת על המאמצים.
יחד עם זאת משניתן אישור על ידי נציבות שירות המדינה להרכב החסר, חזקה שהאישור ניתן כדין ואין מקום להתערב בכך.
אין כל מניעה להחליף את יו"ר הוועדה בחבר אחר, אשר הינו נציב שירות המדינה או בא כוחו, כפי שהיה בענייננו.

22. זאת ועוד, על המבקש היה להעלות את טענותיו כנגד הרכב הוועדה, המנין החסר וחברותו של מר בן אליהו בזמן אמת ולא להמתין לפרסום תוצאות המכרז.
אנו ערים לרישום ההערה בפרוטוקול:
"בסיום הריאיון של המועמד נתן גלבוע, המועמד טען בפני חברי הוועדה כי עם יציאתו מהחדר המנכ"ל יסביר למה לדעתו הוא לא מתאים לתפקיד וציין כי מצד המשרד הם יעשו את כל המאמצים כדי לפסול אותו ".

יחד עם זאת אין בכך כדי להתנגד להרכב הוועדה, מה גם שבהמשך נרשם:
"חברי הוועדה לא התרשמו מהמועמד ושמו לא עלה בשלב הדיון הסופי. כמו כן חברי הוועדה סבורים כי המידע שהעביר המועמד לא מהווה נימוק שלא לבחור בו".
23. התוצאה איפוא כי הבקשה נדחית.
כתב הגנה יוגש עד ליום 15.5.19.
התיק נקבע לדיון מוקדם ליום 12.6.19 שעה 14:00.
על אף התוצאה ומאחר ויחסי העבודה נמשכים, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ט, (08 אפריל 2019), בהעדר הצדדים.

נ.צ.ע. אריק מאיר

חנה טרכטינגוט, שופטת

נ.צ.מ. מרדכי מנוביץ