הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 36959-04-18

06 נובמבר 2019
לפני:
סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ
נציג ציבור (עובדים) מר איסר באומל
נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני

התובע:
אילן גדליהו

-
הנתבעת:
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

החלטה

להלן החלטתנו בבקשה למחיקת כתב התביעה עקב אי קיום צו גילוי מסמכים:
במקרה דנן, התנהלו בין הצדדים הליכי גילוי ועיון במסמכים. לטענת הנתבעת, בבקשה מיום 24.9.2019, לא הומצאו לה מלוא המסמכים הבאים (כמפורט בסעיפים 1.1 - 1.6 לבקשה) :
כל הדו"חות שהוגשו מטעם המשיב ומטעם עסקו / עסקיו למוסד לביטוח לאומי ב-7 השנים האחרונות להתקשרותו עם החברה, לרבות מסמכים המעידים על כל תשלום שקיבל התובע מהמל"ל בתקופת ההתקשרות עם החברה ולאחריה (כמפורט בסעיף 1.1 לבקשה);
קבלות וחשבוניות שהתובע הגיש למס הכנסה ולמע"מ כהוצאות מוכרות לצרכי מס הכנסה בגין שבע השנים האחרונות להתקשרותו עם החברה (כמפורט בסעיף 1.2 לבקשה);
כל מסמכי המס של התובע לאורך כל שנות התקשרותו עם החברה (כמפורט בסעיף 1.3 לבקשה);
מסמך המעיד על המועד בו החל התובע לחפש מקום להתמחות כרופא (כמפורט בסעיף 1.4 לבקשה);
כל התכתבות בין התובע לבין קופת חולים מאוחדת או כל גוף אחר המעיד על תחילת ההתקשרות עם קופת החולים או כל גוף אחר (כמפורט בסעיף 1.5 לבקשה);
מערכות השעות, מועדי המבחנים ומועדי הגשת עבודות במהלך התואר במשפטים אותו למד בתקופת ההתקשרות עם התובעת (כמפורט בסעיף 1.6 לבקשה);

מנגד, התובע טוען בתגובה מטעמו מיום 27.10.2019 כי :
המציא למשיבה את המסמכים המבוקשים בסעיפים 1.1 - 1.3 לבקשה (כמפורט בסעיף 8 לתגובת התובע מיום 27.10.2019 - מסמכים אשר צורפו גם לתגובת התובע כנספחים א'4 - א'6).
ביחס למסמכים המבוקשים בסעיפים 1.4 - 1.6 לבקשה - ציין התובע כי מסמכים אלו אינם מצויים ברשותו (כאמור בסעיף 9 לתגובת התובע מיום 27.10.2019).

בתשובת הנתבעת לתגובת התובע, מיום 31.10.2019, טוענת הנתבעת כי:
עיון בנספחים א'4-א'6 לתגובת התובע מעלה שהתובע לא גילה את מלוא המסמכים שהיה עליו לגלות (כמפורט בסעיף 3 לתגובה) .
נוסף על כך, טענה כי טענת התובע ביחס למסמכים המבוקשים בסעיפים 1.4 - 1.6 לבקשה כי אינם מצויים ברשותו אינה אמת וכי התובע מסתיר מסמכים המצויים בחזקתו או יכולים להיות בחזקתו.

התובע הגיש ביום 5.11.2019 תגובה נוספת, מבלי שנתקבלה רשות, ובה חזר על טענותיו כאמור בתגובה והכחיש את טענות הנתבעת ובכלל זה טען כי הנתבעת לא המציאה לו את המסמכים שנדרשה להמציא.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה למחיקת התביעה על הסף, להידחות.

לפי תקנה 46(ד) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991: "לא קיים בעל דין צו שניתן על פי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי בית הדין או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו או למחוק את כתב טענותיו".

במקרה דנן התנהלו בין הצדדים הליכי גילוי ועיון במסמכים וקיימת מחלוקת האם אכן נמסרו המסמכים במלואם, אם לאו. התובע טוען כאמור כי המציא את המסמכים שנדרש להמציא ( לתגובה שלו צורפו הודעות של ביטוח לאומי בעניין הפרשי שומות (נספח א'4 לתגובה מטעמו מיום 27.10.2019); טבלת תקבולים ותשלומים וחשבונית מס (שצורפה כנספח א'5 לתגובה מטעמו מיום 27.10.2019); מסמך אשר התובע טוען כי הוא נופל לדרישת הנתבעת בדבר "מסמכי המס שהגיש למס הכנסה" (שצורף כנספח א'6 לתגובה מטעמו מיום 27.10.2019)) ובאשר למסמ כים שאינם מצויים ברשותו (המסמכים המבוקשים בסעיפים 1.4 - 1.6 לבקשה) - אין לו אפשרות להמציא אותם.

על פניו נראה כי אכן המסמכים כאמור שצורפו לתגובה אינם כולם או חלקם עונים על דרישת הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים (משלא צורפו דוחות שהגיש לביטוח לאומי, דו"ח עיסוקים, דו"ח רווח והפסד וטפסי 6111 או דו"ח 1301 ומשצורפה רק חשבונית אחת כנספח א'5 לתגובה מטעמו) . עם זאת, שעה שהתובע טוען כי הוא צירף את כל המסמכים העונים על דרישת הנתבעת אשר ברשותו (סעיף 8 לתגובה מטעמו מיום 27.10.2019), לא מצאתי למחוק את התביעה, אלא לחייב את התובע ליתן תצהיר כמפורט בהמשך.

הלכה היא כי מחיקת כתב טענות מהווה סנקציה קשה וחמורה, וככלל יימנע בית המשפט מנקיטתו (בר"ע (ארצי) 61742-11-16 מיכאל חיון - קל אוטו בע"מ (5.12.16) וראו ההפניות שם). עוד נפסק וידוע כי בית הדין יעדיף את בירור התובענה לגופה על פני מחיקתה על הסף (בר"ע (ארצי) 40050-04-17 י' את א' ברמן בע"מ - AMAN MEASHO (30.4.17) ; ע"ע 7192-02-13 די.אס.פי גרופ בע"מ נ' אסולין (16.9.2013)).

מקרה זה הוא מסוג המקרים שבהם יש להעדיף את בירור העניין לגופו על פני מחיקה של התביעה. זאת בכפוף לכך שהתובע יגיש תצהיר גילוי מסמכים ספציפי בנוסח הבא, שבו יצהיר כי :
זולת המסמכים שצורפו כנספחים א'4-א'6 לתגובת התובע מיום 27.10.2019, אין ברשותו מסמכים נוספים כפי שנתבקשו על ידי הנתבעת בסעיפים 1.1 - 1.3 לבקשת הנתבעת מיום 24.9.2019.
אין ברשותו או בשליטתו מסמכים כמבוקש על ידי הנתבעת בסעיפים 1.4 - 1.6 לבקשת הנתבעת מיום 24.9.2019.

התובע ימציא תצהיר כאמור בסעיף 10 לעיל, עד ליום 12.11.2019.

ברי כי התובע לא יוכל לעשות שימוש בהמשך ההליך במסמכים שלא גולו על ידו בהתאם לתצהיר כאמור.

יצוין כי על פניו נראה שטענת התובע כי הנתבעת לא המציאה תצהיר ביחס למסמכים שפורטו בסעיף 20 להחלטת בית הדין (כאמור בסעיף 6.2 לתגובה הנוספת מטעם התובע מיום 5.11.2019), אינה נכונה וכי תצהיר כאמור ניתן על ידי הנתבעת וצורף על ידה כנספח ב' לתשובה לתגובת התובע, ביום 31.10.2019.

בשולי הדברים יצוין כי תגובות התובע הוגשו בכתב צפוף תוך הפנייה לנספחים תחת התייחסות מפורשת בגוף התגובה לטענות הנתבעת, דבר שהקשה על מתן ההחלטה דנן. נוסף על כך, התובע הגיש תשובה לתגובה ללא שקיבל רשות לכך. התובע נדרש להבא להתייחס בגוף הבקשה לטענות ולא על דרך ההפנייה וכן להקפיד על הוראות בית הדין לעניין מתכונת הגשת מסמכים.

הואיל והבקשה למחיקת התביעה עקב אי קיום צו לגילוי מסמכים נדחית - אין צו להוצאות.

התיק יעלה לעיוני ביום 13.11.2019 (עיון תצהיר התובע כאמור בסעיפים 10- 11 לעיל) .

ניתנה היום, ח' חשוון תש"פ, (06 נובמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר איסר באומל,
נציג ציבור (עובדים)

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

מר גיל אלוני,
נציג ציבור (מעסיקים)