הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 33716-01-18

28 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר

המבקשת:
גלי שקדי

-

המשיבות:

  1. פרומיגון בע"מ
  2. אלומות אש טכנולוגיות מיגון בע"מ

החלטה
בקשת התובעת לגילוי מסמכים.
רקע כללי
עיקרה של התביעה בדרישה לתשלום שכר עבודה, הפרשי פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ואי עריכת שימוע כדין.
התובעת הועסקה אצל הנתבעות מחודש יולי 2015 ופוטרה מעבודתה ביום 24.9.2017. התובעת קיבלה הודעה מוקדמת לפיטורים ופיצויי פיטורים בדרך של שחרור קופה. בדיון קדם המשפט מיום 6.6.2018 (להלן - הדיון) הסכימו הצדדים כי התובעת זכאית לעמלות בהתאם לטיוטות ההסכמים בין הצדדים, למרות שלא נחתמו.
עיקרה של המחלוקת בין הצדדים הוא ביחס לסכומי העמלות שהתובעת זכאית להם.
בדיון הוסכם כי הנתבעות יגלו ויאפשרו לתובעת עיון במסמכים הבאים:
דו"חות צבעוני לכל חודש בתקופת העסקתה של התובעת החל מינואר 2016 ועד ספטמבר 2017, כולל.
אישור רו"ח של הנתבעת 2 בדבר מחזור החברה לשנת 2017, עד ליום 24.9.2017.
בהתאם, הועברו לידי התובעת דו"חות צבעוני המתייחס ים לתקופת העסקתה של התובעת בנתבעת, ינואר 2016-ספטמבר 2017, וכן אישור רו"ח בדבר מחזור החברה של הנתבעת לשנת 2017 עד ליום 24.9.2017.
בבקשה שבפניי, עותרת התובעת להמצאת המסמכים הבאים לידיה:
"דו"ח צבעוני" מלא ומקורי לשנים 2016-2017.
דו"ח מכירות לשנים 2016 ואילך לפרויקטים: תדהר וילון, סקר מלנוקס, בורכוב מיגון פלדה, בירגמן פ"ת איטומים.
כלל החשבוניות שהוגשו בגין הפרויקטים צ'ק פוינט (לקרניל וא. שדה), נאות חן המסגר 8, מידטאון (הפרויקט כולו) וב.ס.ר TLV בשנים 2016 והלאה.
חשבוניות בגין כל ההכנסות ממכירת וילונות אש לשנת 2017.
נימוקי הבקשה
לעמדת התובעת, עיון בדו"ח שקיבלה מעלה כי הוא אינו דומה לדו"ח הצבעוני שהכירה מעבודתה בנתבעות. מדובר במסמך הערוך בבוטות ואשר מטרתו הפחתת הסכומים המגיעים לתובעת והרחקתה מהידע הנחוץ לה לכימות התביעה.
ברשות התובעת מצויה גרסה מוקדמת של דו"ח צבעוני לשנת 2017, אשר השוואה בינו לבין המסמך שהמציאו הנתבעות מעלה כי הנתבעות ערכו את הדו"ח על ידי מחיקת פרטים מהותיים (שם הפרויקט ומזמין העבודה); מחיקת שורות שלמות מהדו"ח – העלמת פרויקטים שלמים מהדו"ח הכולל; שונו נתונים כספ יים, לרבות הפחתת סכומי ההזמנות.
בנוסף לכך, לפי תנאי התשלום שהוסכמו בין הצדדים, התובעת זכאית לעמלה בשיעור 1.25% מהמחזור השנתי של הנתבעת 1 המשויך למכירות החלק הפאסיבי ו-וילונות, ככל שהוא יעלה על 6 מיליון בכל חציון. בחציון הראשון של שנת 2017 נראה כי אכן עלה המחזור על 6 מיליון, אך אין לתובעת ידיעה בדבר המחזור בחציון השני. הסכמת הנתבעות לצרף את הדו"ח עד למועד פיטוריה של התובעת בלבד , קרי עד ליום 24.9.2017, שוללת את יכולתה להוכיח כי היא זכאית לתגמול עבור עבודתה, במקרה בו החציון השני הסתיים אף הוא במחזור של 6 מיליון או לחלופין אם המחזור השנתי הסתכם ב-12 מיליון.
הצדדים הסכימו כי ביחס לשנת 2016 התובעת זכאית לעמלה בשיעור 2.5% מהכנסות כל פרויקט שהביאה, ובשל כך צירפו הנתבעות מסמך תחת הכותרת "ניתוח פרויקטים שנמצאים בטבלאות של גלי". לפי הסכמת הצדדים, התובעת זכאית לעמלה בגין פרויקטים אלו גם במידה שההכנסות בגינם ממשיכות להתקבל בתום שנת 2017, וזאת לאור ההסכמות בהסכם העבודה (נספח 8 לכתב התביעה).
ביחס לגופו של המסמך, הרי שהוא חסר על פניו:
חסרים בו פרויקטים של התובעת אשר דווקא מצאו מקומם במסמך שערך המנהל הישיר שלה וצורף כנספח 9 לכתב התביעה. בהשוואת הנספחים, חסרים הפרויקטים תדהר וילון, סקר מלנוקס, בורוכוב מיגון פלדה, בירגמן פ"ת איטומים.
מקצת הסכומים המשויכים לחלק מהפרויקטים הגדולים אינם סבירים, היות שידוע לתובעת שהיו הכנסות נוספות ומתמשכות בגינם. בשל כך תבקש התובעת חשבוניות שהופקו לפרויקטים אלה, לרבות בשנת 2017, הכל לפי המוסכם על ידי הצדדים בעת ההעסקה.
עוד מתבקשת הצגת חשבוניות באמצעות תצהיר חתום כדין בגין כל ההכנסות בגין וילונות אש לשנת 2017. כפי שנאמר בדיון, ההכנסות בגין מכירת וילונות אש הינן חלק מהבסיס לתשלום עמלותיה של התובעת. כאמור בהסכם, זכאית התובעת לאחוזים מהכנסות המחלקה הפאסיבית בתוספת וילונות אש. הדו"ח הצבעוני כולל נתונים בדבר המחלקה הפאסיבית בלבד, ונתונים אודות וילונות האש אינם קיימים שם. לא ברור האם ההכנסות בגין וילונות אש כלולות בהכנסות המחלקה הפאסיבית, אך על פי הלשון השגורה בין הצדדים, מדובר במחלקות נפרדות. כמו כן לא ברור האם המחזור כולו כולל את ההכנסות בגין וילונות אש.
הנתבעות לא הבהירו מדוע לדעתן מדובר במסע דיג, שעה שהתובעת עתרה לקבלת מידע אותו הסתירו ממנה באופן אקטיבי. טענת הנתבעות לפיה ה תובעת עשויה לנפח את תביעתה בניכוס פרויקטים לא לה, היא טענה שאמורה להתברר בהוכחות. מניעת המידע אינה הדרך ואינה על פי הדין המחייב הליך ב"קלפים פתוחים".
הטענה לפיה הנתבעות אינן יכולות לגלות את נתוניהן המסחריים אינה עומדת. מלבד קבלת המידע המלא, אין לתובעת כל שימוש במידע כפי שהצהירה בתצהיר והיא מוכנה להתחייב בשנית כי המידע שנמסר לא ישמש אלא לצורכי הליך זה בלבד.

תגובת הנתבעות
התובעת חוזרת ומטעה את בית הדין ומציגה מצג שווא בדבר אופן חישוב העמלות להן היא זכאית. גם אם נאמץ את שיטת התובעת, לכאורה בלבד, הרי שדי במידע שהועבר לידיה ובדו"חות שצורפו לכתב ההגנה כדי ליתר את טענות התובעת.
הבקשה נועדה אך לשם "מסע דיג" שמטרתו לבחון את רשימת הפרויקטים המנוהלים בידי המשיבות במטרה לנכס לעצמה לקוחות שאינם בטיפולה.
המידע המבוקש הינו מידע מסחרי רגיש שנצבר במשך שנים, אשר אינו קשור כלל לתביעה, ומהווה סוד מסחרי כהגדרתו בחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, אשר הפצתו ו/או העברתו עלולה לגרום נזקים כלכליים אדירים לנתבעות.
מדובר בבקשה שאינה מידתית שכן מבוקשת חשיפת מידע שמהווה מידע פנימי של חברות פרטיות, עבור תכלית שאינה מובנת.
מאחר ויש בידי התובעת את המסמכים אשר נותנים מענה לכל טענותיה, בקשתה למידע נוסף מהווה פגיעה בסוד מסחרי, בעוד שהיא אינה מפרטת מה הזיקה הרלוונטית שבין בקשתה לקבלת המידע הנוסף לבין התביעה .
גם אם יקבע כי יש רלוונטיות למידע הנוסף ביחס לתביעתה יש לבחור את האמצעי שפגיעתו פחותה. כל המסמכים שנמסרו לתובעת נותנים מענה כולל לדרישותיה ואין ערך מוסף בהגשת המידע הנוסף בבקשה, בעוד שמסירת המידע המבוקש תגרום נזק אדיר לנתבעות.
הנתבעות הודיעו שאינן מתנגדות להגעתה של התובעת ו/או מי מטעמה למשרדי הנתבעות על מנת לעיין במסמכים המבוקשים ואולם גם לאחר שהצדדים נפגשו בעניין הודיעה התובעת כי היא עומדת על בקשתה .
דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן – תקנות סדר הדין), קובעת כי בית הדין רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים, " אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
בבסיס הליכי הגילוי והעיון במסמכים עומדים שני אינטרסים – אינטרס היעילות, שמשמעו היכולת של כל צד להכין כראוי את התשתית הראייתית לטיעוניו בהליך בלא שיופתע על ידי יריבו; ואינטרס גילוי האמת העובדתית, באמצעות חשיפת המסמכים הרלוונטיים (יצחק עמית, קבילות, סודיות חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר, ספר אורי קיטאי, נבו הוצאה לאור בע"מ, (תשס"ח, 2007) 247, 248).
הסמכות להורות על גילוי מסמכים מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית מקום שיש בגילוי כזה כדי לאפשר דיון יעיל או חסכון בהוצאות. המבחן העיקרי שעל בסיסו תיבחן בקשה לגילוי מסמכים הוא מבחן הרלוונטיות. על המבקש להצביע על קיומה של זיקה ברורה בין המסמכים שגילויים מתבקש לבין טענותיו בהליך העיקרי. זוהי הרלוונטיות במובנה הצר. בהיעדרה, אין להיעתר לבקשת הגילוי. מאידך, לא די בקיום הרלוונטיות במובנה הצר, שכן על המבקש להוסיף ולהצביע על אינטרס בר הגנה המצדיק את גילוי המסמכים המבוקש על ידו. בהתקיימם של אלה יש להמשיך ולבדוק האם בקשת הגילוי מוצדקת בשים לב לאיזון בין האינטרסים של מבקש הגילוי, מחד, ושל הצד השני, מאידך, על רקע נסיבותיו של המקרה (ע"ע (ארצי) 494/06 מדינת ישראל – אבנצ'ק, מיום 28.3.07; ברע 54124-06-12 דיוינסקי - HSBC Private Bank (Suisse) SA ואח', מיום 7.3.11).
מן הכלל אל הפרט
למעשה, עותרת התובעת לקבלת 4 סוגי מסמכים שונים.
הצדדים הסכימו בדיון כי הנתבעות ימציאו לתובעת את "דו"חות צבעוני לכל חודש בתקופת העסקתה של התובעת החל מינואר 2016 ועד ספטמבר 2017". הנתבעות אכן שלחו לתובעת דו"חות צבעוני, אך מחק ו בו שמות הפרויקטים ומזמיני העבודה. כן נראה כי בהשוואה לטבלה שהציגה התובעת (נספח 5 לבקשתה), נשמטו פרויקטים מהדו"חות.
בתגובתן נימקו הנתבעות את המחיקות מהדו"ח בעובדה כי התובעת לא טיפלה בפרויקטים המחוקים ולכן הם אינם רלוונטיים לתביעה. בנוסף, טענו כי המידע המבוקש מהווה סוד מסחרי בהגדרתו.
הנתבעות לא השיגו בדיון על מתן הדו"חות המלאים ולא העלו כוונתן להשמיט חלקים ממנו. דו"חות הצבעוני המלאים אכן עשויים לשפוך אור על נושא סכומי העמלות, והם רלוונטיים לתביעה. חלק הארי בתביעה נוגע לסכומי העמלות אשר התובעת טוענת כי מגיעים לה, ובירור סכומים עשוי לשפוך אור על המחלוקת בין הצדדים ולהביא לייעול ההליך.
נזכיר, כי גם לאחר המצאת הדו"חות המלאים על התובעת מוטל הנטל להוכיח כי עבדה ועסקה בכל פרויקט ומשכך זכאית ל עמלה עבורו . מ נגד, מתן אפשרות לנתבעות להחליט כבר בשלב זה מהם הפרויקטים שהתובעת זכאית לעמלות בגינם, תסכל את יכולתה של התובעת להוכיח את גרסתה ביחס לפרויקטים שבמחלוקת.
אשר לחשש הנתבעות כי המידע המבוקש עשוי לגרום לנזקים כלכליים לנתבעות, התובעת הצהירה בתצהיר הנלווה לבקשה (סעיף 32) כי "אין לי כל שימוש בנתונים אלה מלבד עמידה על זכויותיי לצורך קבלת שכרי, אינני מתחרה בנתבעות ואינני עוסקת בתחום". התובעת אף הביעה נכונותה בתגובה שהוגשה מטעם התובעת כי היא מתחייבת בשנית כי המידע שנמסר לא ישמש אלא לצורך הליך זה בלבד. משכך, לא מצאתי יסוד לחשש הנתבעות.
במכלול הדברים, באיזון שבין הפגיעה האפשרית בנתבעות אשר צומצמה, אל מול אינטרס גילוי האמת, התנהלות הצדדים ב"קלפים פתוחים" וייעול ההליך, התרשמתי כי יש לאפשר את גילויים של דו"חות צבעוני מלאים ומפורטים ל כל תקופת עבודתה של התובעת, הכוללים את שם הפרויקט ומזמין העבודה, בצירוף תצהיר חתום כדין כי מדובר בדו"חות המלאים שלא עברו עריכה .
איני מוצאת הצדקה לאפשר גילויים של דו"חות צבעוני בחודשים שלאחר סיום עבודתה של התובעת, שכן הם כשלעצמם אינם רלוונטיים לבחינת זכויות התובעת. יחד עם זאת, ומבלי לקבוע מסמרות, על הנתבעות לגלות לתובעת אישור רואה חשבון בדבר מחזורי הנתבעות עבור השנים 2016-2017, ולא רק עבור התקופה שעד סיום עבודתה של התובעת. אין בכך כדי להכריע במחלוקת ביחס לשאלת היקף הזכאות של התובעת לעמלות המבוססות על מחזור הנתבעות.
אשר לדו"חות המכירות דו"ח מכירות לשנים 2016 ואילך לפרויקטים תדהר וילון, סקר מלנוקס, בורכוב מיגון פלדה, בירגמן פ"ת איטומים, וכן לכלל החשבוניות שהוגשו בגין הפרויקטים צ'ק פוינט (לקרניל וא. שדה), נאות חן המסגר 8, מידטאון (הפרויקט כולו) וב.ס.ר TLV בשנים 2016 והלאה- לאור קביעת י לעיל כי הנתבעות יגישו דו"חות צבעוני מלאים לשנים 2016-2017, עד מועד סיום עבודתה של התובעת, הרי שניתן יהיה לבדוק את סכומי הפרויקטים לעיל והתקדמותם ולהבין מהם סכום העמלות להם זכאית התובעת, אם בכלל. מתן צו לגילוי מסמכים למסמכים אלו יהיה כדי להעמיס בצורה שאינה מידתית על הנתבעות, מקום בו דו"ח צבעוני מלא יתן מענה לצרכי התובעת (וראו סע' 5 לבקשה מיום 22.7.18) .
אשר לחשבוניות וילונות אש לשנת 2017- הנתבעות המציאו אישור רואה חשבון בדבר מחזור העסקאות הכולל של החברה לשנת 2017 עד לעזיבתה של התובעת. על מנת לבודד את עסקאות וילונות אש, יגישו הנתבעות אישור משלים של רואה החשבון בדבר מחזור עסקאות אלו עד מועד יום עבודתה של התובעת.
סוף דבר
בקשת גילוי המסמכים מתקבלת בחלקה, כך שהנתבעות תעברנה לתובעת דו"חות צבעוני מלאים ומפורטים של השנים 2016- 2017 עד לתאריך עזיבתה של התובעת, קרי 24.9.2017 , בצירוף תצהיר חתום כדין כי מדובר בדו"חות המלאים שלא עברו עריכה.
בנוסף, על הנתבעות לגלות לתובעת אישור רואה חשבון בדבר מחזורי הנתבעות עבור השנים 2016-2017 במלואן, לרבות אישור בדבר מחזור המכירות של וילונות אש.
הבקשה לגילוי יתר המסמכים - נדחית.
הנתבעות יפעלו כנדרש בהחלטה זו עד ליום 25.8.19.
התובעת תגיש תצהיר/י עדות ראשית מטעמה עד ליום 3.10.19. בתצהיריה תפרט את סכומי התביעה המדויקים לאור המסמכים שתקבל.
הנתבעות תגשנה תצהיר/י עדות ראשית מטעמן עד ליום 14.11.19.
כל צד ימציא עותק מתצהיריו לצד שכנגד במועד הגשתם לבית הדין.
הוצאות הבקשה ישקלו בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ט, (28 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.