הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 27371-04-15

31 מאי 2016
לפני:
כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי

התובע

יוסי אטשטיין
ע"י ב"כ עו"ד גד מינא

-

הנתבעים

  1. רועי גיל
  2. נחשון קיויתי
  3. איתן אלדר
  4. ב.ס.ר. הנדסה ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד טל קרת ושירה כהן

החלטה
לפני בקשת התובע ל מתן צו ספציפי לגילוי ועיון במסמכים.
התובע הועסק כמנכ"ל חברת ב.ס.ר אירופה בע"מ (להלן: "חברת בסר אירופה"), המצויה כיום בהליכי פירוק. התביעה העיקרית בתיק עניינה תשלום מענק והתחייבות אשר התובע טוען כי ניתנה לו בעל פה על ידי הנתבעים, לפיצוי בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מרכישת מניות חברת בסר אירופה.
התובע מבקש לעיין בארבע קבוצות מסמכים, כדלהלן:
התכתבויות בין חברת בסר אירופה לבין באי כוחה, הנוגעות למשא ומתן שהתקיים עם התובע ביחס לתנאי העסקתו, ובפרט ביחס לתשלום המענק נשוא התביעה.
פרוטוקולים של ישיבות שנערכו ברבעון השלישי של שנת 2009 של ועדות הביקורת והדירקטוריונים של הנתבעת 4 ושל חברת בסר פרויקטים.
מסמכים המעידים על קיומם של הסכמים בעל פה בקבוצת בסר, בין הנתבעים בין עצמם ובינם לבין עובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה.
מסמכים התומכים בטענת התובע כי הנתבעים פועלים בדרכי מרמה.
הנתבעים מתנגדים לבקשה.

דיון והכרעה
הלכה היא, כי על צדדים להליך משפטי לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים למחלוקת, על מנת להגשים את התכלית של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון מעצם ניהולו " בקלפים גלויים".
ראו: תקנה 46( א) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין) התשנ"ב – 1991; בג"צ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופ' עוז, (14.5.2008); ע"ע ( ארצי) 482/05 שלומי משיח – בנק לאומי לישראל בע"מ, (22.12.2005).
השאלה הראשונה לבירור היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים. המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול, ראשית, האם קיימת " זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי" (ההיבט הצר). שנית, מהי תרומתו של הגילוי לקיומו של " דיון יעיל" בהתחשב בכלל נסיבות ההליך ( ההיבט הרחב), לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לידיו.
ראו: פסק דינה של כב' השופטת ( כתוארה אז) נילי ארד בע"ע ( ארצי) 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים – קלרה אבנצ'יק, (28.3.07); ע"ע ( ארצי) 129/06 טמבור בע"מ – אברהם אלון, (7.5.2006).
בענייננו, לאחר שקילת טענות הצדדים, מצאתי כי דין הבקשה להידחות ברובה, ואפרט.

התכתבויות בין חברת בסר אירופה לבין באי כוחה
התובע מפנה לטענה בכתב ההגנה לפיה בהתאם לייעוץ משפטי שקיבלו הנתבעים, הוכשר אי מתן המענק לתובע. לטענת התובע, ברור כי בידי הנתבעים מסמכים רלוונטיים וטענת החיסיון לא יכולה לעמוד להם בהקשר זה, שכן על הנתבעים לפרט את המסמכים המצויים בידיהם לשם בחינת טענת החיסיון. כן נטען כי ממילא טענת החיסיון עומדת לחברת בסר אירופה ולא לנתבעים וכאשר הנתבעים עצמם טוענים לקבלת ייעוץ משפטי, הם חייבים לגלות את המסמכים ביחס לאותו ייעוץ.
הנתבעים מתנגדים לבקשה, ועומדים על טענת החיסיון החל, לשיטתם, על כל התכתבות בין משרד עוה"ד ללקוחו. לטענתם כאשר בחר התובע לתבוע את חברת האם וחלק מנושאי המשרה, אינו יכול לאחוז בחבל משתי קצותיו ולטעון כי טענת החיסיון מסורה לחברה בפירוק. ככל שהתובע עומד על טענתו, עליו לפנות למפרקי החברה. חברת בסר אירופה נמצאת בפירוק ולנתבעים אין גישה לכל מסמכי החברה.
בנסיבות העניין, מצאתי כי הטענה לפיה חל על המסמכים המבוקשים חיסיון עו"ד – לקוח מבוססת ומוצדקת. המדובר בבירור בהיווע צות של לקוח עם באי כוחו, החוסה תחת כנפי החיסיון. אין להיזדקק לטענת התובע לפיה טענת החיסיון נתונה לחברת בסר אירופה בלבד , וטענה זו יש בה משום ניסיון לעקיפת החיסיון הקבוע בדין. התובע הוא שבחר לתבוע את הנתבעים בתיק זה, לרבות חברת האם של חברת בסר אירופה, אף שהועסק על ידי חברת בסר אירופה, ולא תישמע מפיו טענה כעת לפיה על הנתבעים לגלות מסמכים חסויים, רק מאחר ש חברת בסר אירופה היא המוסמכת לטעון טענת חיסיון.
עם זאת, הצדק עם התובע כי ככל שהמסמכים מצויים בידי הנתבעים, כולם או חלקם, יש לפרטם בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין, ולטעון לגביהם באופן ספציפי את טענת החיסיון. תצהיר גילוי מסמכים כאמור יומצא לתובע תוך 14 יום.

פרוטוקולים של ישיבות שנערכו ברבעון השלישי של שנת 2009 של ועדות הביקורת והדירקטוריונים של הנתבעת 4 ושל חברת בסר פרויקטים
התובע ביקש בעבר לגלות פרוטוקולים, בהם דווח על כך שבשל החלטת האסיפה הכללית של בסר אירופה התובע לא יוכל לכהן כמנכ"ל משותף של שלוש החברות, ונענה כי מסמכים כאמור לא אותרו. כעת, מבקש התובע לגלות את כל הפרוטוקולים מן התקופה הרלוונטית ומציין כי הטענה לפיה הפרוטוקולים לא אותרו תמוהה.
הנתבעים טוענים כי נוכח הצהרתם כי המסמכים לא אותרו אין לחייבם לגלות מסמכים נוספים, והצדק עמם. לאור הצהרת הנתבעים כי המסמכים המבוקשים לא אותרו בקשת התובע כעת כללית ומהווה "דייג" שאין להתירו.
הלכה פסוקה היא, כי לא ניתן לחייב צד לגלות מסמך אשר נטען לגביו כי אינו מצוי בידיו והליך גילוי המסמכים אינו תחליף לשלב ההוכחות, ויפים לעניין זה הדברים:
"...הליך גילוי ועיון במסמכים לא נועד, על פי טיבו, להוות תחליף לשלב ההוכחות. כאשר טוען בעל דין כי מסמך מסוים אינו בידיו, הרי בדרך כלל, ולמעט במקרים קיצוניים, יש להסתפק בכך לצורך הליך הגילוי והעיון. מקומן של הטענות על הימצאותו של מסמך פלוני בידי בעל הדין ונפקות אי גילויו הינו בשלב ההוכחות ( ראו: רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' פלץ ( לא פורסם, 14.8.05)) וכל טענותיה של המבקשת שמורות לה בהקשר זה..." (רע"א 9122/07 חיה ברזילי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (19.11.2007)).

יוער, אשר לחברת בסר פרוייקטים, כי זו אינה צד להליך ולפיכך אינה צד להליכי גילוי מסמכים.

מסמכים המעידים על קיומם של הסכמים בעל פה בקבוצת בסר
התובע מבקש לגלות מסמכים המעידים, לשיטתו, על הסכמים בעל פה עם גורמים שונים, כדי לסתור את טענת הנתבעים לפיה לא התחייבו כלפיו בעל פה. יובהר, כי המסמכים המבוקשים אינם נוגעים ישירות להתחיי בות הנוגעת לתובע, לשיטתו, ומטרת גילויים להעיד על "שיטה", לעמדת התובע.
הנתבעים מתנגדים לבקשה, בטענה כי המסמכים אינם רלוונטיים ואינם נוגעים ישירות לתובע.
אף בהקשר זה, מקובלת עלי עמדת הנתבעים. המסמכים המבוקשים נוגעים לצדדי ג' שאינם צד להליך זה, ואין ספק כי הגילוי יפגע בפרטיותם. אף לשיטת התובע, אין במסמכים כדי לבסס את ההתחייבות הנטענת שניתנה לו, אלא כדי להעיד על התחייבויות והסכמים נטענים שנערכו עם אחרים.
באיזון בין הטרחה לנתבעים והפגיעה בפרטיות צד ג', לבין הרלוונטיות העקיפה, אם בכלל, של המסמכים, מצאתי כי אין מקום להתיר גילוים.

מסמכים התומכים בטענת התובע כי הנתבעים פועלים בדרכי מרמה
אף בהקשר זה, מבקש התובע מסמכים שאינם בעלי שייכות ישירה לתביעתו, אלא מטרתם להעיד על כך שהנתבעים נוהגים לפעול בדרכי מרמה. אף מסמכים אלה נוגעים חלקם לצדדי ג', שאינם צד להליך. בנסיבות אלה, ולאור האמור לעיל, לא מצאתי להיעתר ולהורות על גילוי המסמכים.

סיכום
סיכומו של דבר, הבקשה נדחית, בכפוף לאמור בסעיף 11 לעיל.
שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.
הצדדים יודיעו עד ליום 9.6.16 כמה עדים בכוונת כל צד להעיד במסגרת ההליך, לשם קביעת מועד להוכחות.
לעיוני- 13.6.16.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ו, (31 מאי 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.