הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו סע"ש 21462-06-16

13 דצמבר 2016
לפני:
כב' השופטת עמיתה יהודית הופמן

התובע (המשיב לבקשה) :
איציק זוהר

-
הנתבעים (המבקשים):

 1. סופר סטוק ראשון לציון בע"מ
 2. אפרים טוויטו

צד ג'
דנה זוהר

החלטה

 1. בפני בקשה שהוגשה ע"י הנתבעים לאפשר להם לצרף את בת זוגתו של התובע שהוגדרה כצד ג', כנתבעת נוספת בתיק או לאפשר להם להגיש נגדה הודעה צד ג'.
 2. הרקע להגשת הבקשה הינה תביעה שהגיש התובע נגד הנתבעים לתשלום זכויות סוציאליות שונות בגין תקופת עבודתו וניהול העסק המשותף של הנתבעת 1 מיום 3.3.13 עד ליום 10.3.16.
 3. הנתבעים מפרטים בבקשתם כי התובע והנתבע 2 הקימו את הנתבעת 1 במשותף, ולבקשתו של התובע, שבאותה העת לא יכול היה לרשום את מנויותיה של הנתבעת 1 שבבעלותו על שמו, נרשמו כל המניות בבעלותה של רעייתו הגב' דנה זוהר (להלן צד ג'), כאשר המניות הוחזקו בנאמנות על ידה עבור התובע.
 4. בין הצדדים נחתם הסכם שותפות.
 5. במחצית השנייה של שנת 2015 התגלתה מחלוקת בין התובע לבין הנתבע 2 שהובילה למשבר. הוסכם כי הנתבע 2 ירכוש את חלקו של התובע. לאחר מכן חזר בו התובע מהסכמתו. לאחר מו"מ ממושך נחתם הסכם במסגרתו נמכרו מניות התובע בנתבעת 1 שהוחזקו ע"י צד ג' בנאמנות עבורו - לידי הנתבע 2 (להלן: ההסכם). התובע היה "הרוח החיה" מאחורי חתימת ההסכם שנחתם. ההסכם נחתם ע"י צד ג' שהינה בעלת המניות הרשומה, והתקבל במשרדו של הנתבע 2 ביום 23.2.16.
 6. לאחר קבלת החזקה בנתבעת 1 גילה הנתבע 2 כי התובע וצד ג' הוליכו אותו שולל, הציגו בפניו מצגי שווא כוזבים ובין היתר טען כי קיימות לנתבעת 1 התחייבויות נוספות שהתובע וצד ג' הסתירו מהנתבע 2.
 7. הליך גישור בין הצדדים לא צלח.
 8. ביום 9.6.16 הגיש התובע את התביעה הנוכחית.
 9. ביום 13.6.16 הגישה צד ג' תביעה לביהמ"ש השלום.
 10. הנתבעים טוענים בבקשתם כי צד ג' הצהירה בהסכם העברת מניות הנתבעת 1 לנתבע 2 כי "לנתבעת 1 אין כל התחייבות כלפי בעלי המניות בנתבעת ו/או כלפי מנהליה, בין כבעלי מניות ובין כמנהלים, בין כעובדים ובין בכל דרך אחרת, פרט לאלה המפורטים בהסכם".

כמו כן, טוענים הנתבעים כי צד ג' הצהירה בהסכם הנ"ל כי "הנתבעת מעסיקה את העובדים אשר פרטיהם ברשימה המצורפת להסכם זה. הנתבעת שלמה את שכרם של העובדים ואת זכויותיהם הסוציאליות כדין, לרבות הפרשה לקרן פנסיה...."
11. הנתבעים טוענים כי בכתב התביעה תובע התובע תשלומי זכויות סוציאליות מאת הנתבעת 1 אף כי צד ג' הצהירה כי אין כל חובות לנתבעת כלפי עובדיה.
12. הבקשה הוגשה תוך הפנייה לסעיף 24 לתקנות סדר הדין האזרחי לפיו בכל שלב משלבי הדיון רשאי ביה"ד..... להורות על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בביהמ"ש דרושה כדי לאפשר לביהמ"ש לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה".
13. לפיכך, מבקשים המבקשים להורות כי צד ג' תהיה נתבעת נוספת בתיק, היות ובהסתמך על מצגיה, חתם הנתבע 2 על הסכם לרכישת המניות. נטען כי אם צד ג' הונתה את הנתבע 2 וגרמה לו לחתום על ההסכם, תוך שהיא מסתירה חובותיה הלכאוריים של הנתבעת 1 כלפי התובע, הרי שעל צד ג' לשאת בתשלומם.
14. לחילופין התבקש ביה"ד לאפשר לנתבע 2 לשלוח הודעת צד ג'.
15. התובע בתשובתו לבקשה טוען כי יש לדחותה. לגרסתו, התביעה שהוגשה לביה"ד עוסקת בסוגיות של יחסי עבודה, מעמדו בנתבעת 2 וזכאותו לקבלת שכר וזכויות נוספות. במקביל התובע הגיש תביעה אזרחית בביהמ"ש השלום בשל הסכסוך המסחרי שפרץ בין הצדדים.
16. נטען כי צד ג' לא היתה מעורבת כלל בניהול הנתבעת 1 ע"י התובע. צד ג' רק החזיקה בנאמנות את מניות הנתבעת 2 (חלקו של התובע בלבד).
17. כל הטענות נגד צד ג' הינם בתחום סמכותו העניינית של ביהמ"ש השלום במסגרת התובענה המסחרית.
18. לא הוכחה כל עילת תביעה נגד צד ג' (אשתו של התובע) בתחום דיני העבודה ואין לצרפה להליך הנוכחי.
19. באשר לבקשה למשלוח הודעת צד ג', טוען התובע כי יש לדחות הבקשה, בין היתר שכן ההודעה לצד ג' חייבת להיות במסגרת סמכותו העניינית של ביה"ד ובמקרה הנדון אין מחלוקת כי לא התקיימו יחסי עבודה בין הנתבעים לצד ג' ולא נטען כי היו כאלה.
20. עוד נטען כי צירוף צד ג' כצד בתביעה הנוכחית ו/או התרת משלוח הודעת צד ג' תרחיב את היריעה במחלוקת בנושאים החוזים המסחריים שבין הצדדים, המתנהלים בביהמ"ש השלום ושאינם בסמכות ביה"ד.
21 נטען מפי התובע כי אין לצרף את צד ג' כנתבע נוסף גם בשל העובדה כי אין כל ראייה כי ההכרעה בתביעה הנוכחית עלולה להשפיע על צד ג'.
22. הנתבעים הגיבו וחזרו על האמור בבקשה.
23. לאחר עיון בטענות הצדדים לרבות בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובכתב התשובה, אני בדעה כי יש לדחות את הבקשה מהטעמים הבאים:
א. מעיון בכתבי הטענות עולה כי בין הצדדים קיימת מחלוקת האם התובע היה עובד שכיר בנתבעת 2, אם לאו. כמו כן, מדובר בתביעה לתשלום זכויותיו הקוגנטיות של התובע אשר הוא זה שניהל בפועל את העסק המשותף, יחד עם הנתבע 2.
ב. העובדה שאשתו של התובע (צד ג') החזיקה את המניות בנאמנות עבור התובע בשל העובדה כי מחמת סיבות אישיות לא היה זכאי לרישום המניות על שמו, ועל כך אין מחלוקת בין הצדדים, אינה מהווה עילה מספקת לצרף את הגב' דנה זוהר כנתבעת נוספת.
ג. כל הטענות שפורטו כלפי צד ג' לרבות הפרת הסכם העברת המניות, הינן סוגיות מסחריות - חוזיות אשר יידונו במסגרת התיק האזרחי שהוגש לביהמ"ש השלום באשקלון. טענתם של הנתבעים כלפי צד ג' הינה טענה בדבר הפרת הסכם העברת המניות ע"י צד ג', טענה שלכל הדעות על הנתבעים להוכיח לרבות שיעור הפיצוי הנטען על ידם. הנתבעים לא הגישו הליך משפטי כלשהו בתיק הנוכחי המפרט עילת תביעה נגד צד ג'.
ד. ביה"ד מוסמך לצרף נתבע נוסף, על אפו וחמתו של התובע, אם פסק הדין שיינתן עלול בעקיפין לפגוע בזכותו החוקית של הנתבע הנוסף, ומטעם זה לא תיפתר בשלמות וביעילות המחלוקת שנפלה בין התובע לבין הנתבע המקורי.
ה. במקרה שלפנינו אין ספק כי המחלוקת העיקרית והיחידה הינו מעמדו וזכאותו של התובע לקבלת זכויות סוציאליות שונות בהיותו המנהל הפעיל של העסק.
ו. טענות ההגנה שהועלו ע"י הנתבעים גם כלפי אשתו של התובע, בהיותה מחזיקה המניות בפועל, אולם בנאמנות עבור התובע עצמו, אין בהם עילה מספקת כדי לצרפה כנתבעת במקרה הנדון. בנוסף, כפי שעולה מכתבי הטענות ההתחשבנות שבין הצדדים, בעקבות הסכם השותפות והסכם העברת המניות נדונה בביהמ"ש השלום, בתביעה נוספת שהוגשה במקביל ע"י התובע.
24. די באמור לעיל, כדי לדחות את הבקשה הן לצירוף הגב' דנה זוהר כנתבעת נוספת או כצד ג'. טיעוני התובע בכתבי טענותיו מקובלים על ביה"ד בסוגיה זו.
25. הוצאות הבקשה ילקחו בחשבון בסיום ההליך.
26. הצדדים יתייצבו לדיון המוקדם הקבוע בתיק.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ז, (13 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.