הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ק 45460-07-16

03 נובמבר 2016
לפני:
כב' השופטת שרון אלקיים
נציג ציבור (עובדים) מר יוסף לוין
נציג ציבור (מעסיקים) מר יגאל סעדיה

המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה בא"י
ע"י ב"כ: עו"ד ראובן בורק ורונן ליפשיץ

-
המשיבות:

  1. א.א. שידורית טלפייג' 1989 בע"מ
  2. ניהולית המאה ה - 21 שרותי משרד בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד הלית שמחוני

החלטה

  1. במסגרת סכסוך קיבוצי שנפתח על ידי ההסתדרות טוענת ההסתדרות כי היא הארגון היציג במשיבות, מאחר שהצליחה לארגן מעל שליש מהעובדים. עוד טענה כי המשיבות פועלות על מנת לסכל את ההתארגנות ולפיכך יש להטיל על המשיבות פיצויים לדוגמא בהתאם להוראות ס' 33 יא(ב)(1) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז -1957.
  2. המשיבות הגישו 2 בקשות המתייחסות לטפסי ההצטרפות שהגישה ההסתדרות. במסגרת הבקשה הראשונה מבוקש כי בית הדין ימנה מומחה מחשבים אשר יבדוק את כשרות טפסי ההצטרפות המקוונים. במסגרת הבקשה השנייה מבוקש כי בית הדין יזמן לעדות את כל העובדים שחתמו על טפסי ההצטרפות המקוונים, בשל חשש כי נפלו פגמים בטפסים שמילאו ובכלל זה העובדים שפרטיהם מפורטים בבקשה.
  3. נדון ונכריע להלן בכל בקשה בנפרד.

הבקשה למינוי מומחה מחשבים
4. המשיבות טוענות כי 3 טפסי הצטרפות לפחות שהוצגו על ידי ההסתדרות נחתמו ו/או מולאו על ידי חברי וועד הפעולה, שלא כדין ובדרך פסולה. לטענתן, רק לאחר שהמשיבות גילו את המידע וחשפו אותו, הודתה בו ההסתדרות. בהמשך לבקשה, טענו כי גילו פגמים מהותיים נוספים בטפסים של שני עובדים נוספים.
עוד טוענות כי אין לקבל את טענת ההסתדרות לפיה אין בידה תיעוד אודות המחשבים או הטלפונים מהם נשלחו הטפסים המקוונים, זאת שעה שלעובדים נשלח קוד אימות לטלפון הסלולרי אותו הם צריכים להזין לטופס על מנת להוכיח את רצונם להצטרף להסתדרות. זאת ועוד, מאחר שההסתדרות הגישה 34 טפסי הצטרפות מקוונים במסגרת כלל הטפסים שהגישה, אזי שמתעורר חשש כי קיימים פגמים בטפסים נוספים באופן הפוגם ביציגות הנטענת על ידי ההסתדרות, קרי בניפוי הטפסים הפגומים לא יהיה להסתדרות השליש הדרוש ליציגות.
אי לכך, לאור החשש מפעילות פסולה, מבקשות אפוא המשיבות כי נורה על מינוי מומחה מחשבים אשר יבדוק את מערכות המידע של ההסתדרות או של הספק מטעמה ויבדוק האם תועדו נתוני הרישום בצורה שתאפשר זיהוי של כתובת IP ונתונים נוספים שיש בהם כדי להעיד מהיכן נשלחו הטפסים.
5. ההסתדרות טוענת כי אין להיענות לבקשה. לטענתה, מדובר בבקשה מסוג ' אנטון פילר' הניתנת במקרים נדירים וזאת מבלי שהמשיבות הגישו ראיות מתאימות או מספיקות לתמיכה בבקשה; המשיבות נוקטות ב'מסע דיג' בניסיונן לאתר ראיות חדשות; המשיבות לא עמדו בנטל המוטל עליהן להוכיח טענותיהן באמצעות העדים שהוזמנו לדיון ההוכחות ועתה מנסות לעשות מקצה שיפורים לאחר שהסתיים שלב ההוכחות. זאת מבלי לתמוך בתצהיר את טענותיהן לגבי מועד גילוי הבעיות.
זאת ועוד, מאחר שהטפסים היו בידי המשיבות במשך חודשיים וחצי טרם מועד דיון ההוכחות, יכלו המשיבות להעלות את טענותיהן או לבקש לזמן למתן עדות את העובדים שביחס לטפסים שמילאו נתגלו הבעיות, עוד במהלך שלב ההוכחות. המשיבות לא הביאו טעמים מספיקים למחדלם בהבאת העדים ודי בכך על מנת לדחות את הבקשה.
לא זו אף זו, מינוי מומחה מחשבים יביא לדחיית ההכרעה בתיק באופן שישחק לידי המשיבות, המבקשות לפגוע בהתארגנות הראשונית ויחסל את מהלך ההתארגנות.
6. אשר לדעתנו יאמר כי לאחר שעיינו בטענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה ונפרט טעמנו לכך להלן.
ראשית, אין די לטעמנו בעובדה כי המשיבות הציגו בעייתיות במילוי מספר טפסים מקוונים על מנת לקבל את הבקשה למינוי מומחה שיבחן את כלל הטפסים המקוונים . לטעמנו, די בהזמנת העובדים אשר ביחס לטפסים אותם מילאו התעוררו פגמים לטענת המשיבות, למתן עדות, על מנת ללמוד על מהות הפגם שנפל בטפסים אלה, ככל שנפל. מינוי מומחה שיחדור למחשבי ההסתדרות או הספק מטעמה, לבחינת כלל טפסי ההצטרפות המקוונים מהווה סעד קיצוני המשליך על ההתארגנות כולה אשר לא מצאנו לנכון לקבל וזאת בהעדר ראיות ממשיות לפגמים מהותיים בטפסי ההצטרפות.
7. שנית, אנו סבורים כי במציאות הטכנולוגית של ימינו, עובד יכול למלא את הטופס בעצמו תוך שהוא מקבל את הקוד לטלפון האישי שלו, או לחלופין יכול להיעזר בעובד אחר או בנציג הוועד על מנת למלא את הטופס, תוך שהוא מוסר לחברו את פרטיו האישיים והקוד שנשלח אליו לטלפון. ככל שהדבר נעשה בהסכמה ותוך מודעות למשמעות ההצטרפות לארגון העובדים, אין אנו מוצאים בשלב זה כל פגם בכך.
זאת ועוד, יש לזקוף לזכותה של ההסתדרות את העובדה כי היא הודתה בפגמים בשניים מבין הטפסים האמורים. אולם, לטעמנו אין די בהודאה זו כדי להוות הוכחה מספקת כי נפל פגם גורף במילוי כל הטפסים באופן המצדיק להיעתר לבקשה ולחדור למחשבי ההסתדרות .
יפים לענייננו הדברים שפסק בית הדין הארצי בפרשת קל-אוטו:
" החברה כפרה ביציגות ההסתדרות הלאומית, בעיקר בטענות לגבי כשרות ההצטרפות המקוונת. בנסיבות אלו, ההנחה היא שכאשר פנתה ההסתדרות הלאומית לעובדי החברה, וכל עובד שביקש להצטרף לשורותיה נכנס לאתר האינטרנט כאמור של ההסתדרות הלאומית, מילא את פרטיו, קיבל בחוזר קוד אישי לטלפון הנייד שלו שרק לאחר שליחתו באמצעות האתר יכול היה להשלים את הליך ההצטרפות – בנסיבות אלו ההנחה היא כי אותו עובד הצטרף להסתדרות הלאומית. ככל שהחברה מעוניינת הייתה להפריך הנחה זו – הרי שנטל הראיה היה מוטל עליה, נטל שבמקרה זה לא עלה בידיה להרימו, כפי שפסק בית הדין האזורי." (עס"ק ( ארצי) 2764-09-15 קל אוטו בע"מ- הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, מיום 21.3.16)

8. לא זו אף זו, מילוי טופס מקוון, יכול להתבצע באמצעות כל כתובת IP קיימת, בין השייכת לעובד ובין שלא, ועל כן אין כל משמעות ולפיכך רלוונטיות לבדיקה מאיזה כתובת IP מולא הטופס. זאת, שעה שעל מנת להשלים את מילוי הטופס, נדרש העובד להזין קוד אישי הנשלח לטלפון הנייד שלו. נדגיש כי קיומה של אפשרות טכנולוגית למלא את הטופס מכתובת IP שאינה שייכת לעובד אינה מעידה כי העובד לא מילא את הטופס בעצמו ועל העדר רצון חופשי של העובד להצטרף לארגון העובדים. על כן, גם מן הטעם הזה יש לדחות את הבקשה.
9. כללו של דבר, אנו קובעים כי דין הבקשה למינוי מומחה מחשבים אשר יבחן את טפסי ההצטרפות האלקטרוניים להידחות.

הבקשה לזמן את כלל העובדים שחתמו על הטפסים המקוונים למתן עדות
10. המשיבות הצביעו על פגמים שנפלו בטפסי ההצטרפות המקוונים שמולאו על ידי 8 מעובדיהן. לטענתן, הבדיקה מעלה חשש כי הפגמים המהותיים שהתעוררו בטפסים אלה, יתעוררו גם בכל שאר טפסי ההצטרפות המקוונים שמולאו. על כן, ביקשו המשיבות לזמן את כלל העובדים אשר חתמו על טפסי ההצטרפות המקווני ם להעיד על אופן הצטרפותם.
לטענתן, ככל שיתברר כי חברי ועד הפעולה מילאו את הטפסים עבור העובדים, מבלי שהאחרונים אישרו את נכונות פרטי הטופס אזי שמדובר בהתנהלות חמורה שמשמעותה הוצאת טפסים אלה מבין טפסי ההצטרפות. על כן, לטענתן יש לזמן לעדות את כל העובדים שחתמו על טפסי ההצטרפות המקוונים על מנת שיעידו על רצונם האמיתי להצטרף להסתדרות.
11. מנגד טוענת ההסתדרות כי המשיבות לא תמכו את הבקשה בתצהיר ואף לא הביאו כל ראיה לתמיכה בטענותיהן לפיהן הפגמים שנפלו בטפסי ההצטרפות המקוונים נגלו להן רק בשלב מאוחר זה, לאחר סיום הליך ההוכחות. לטענתה, מדובר במקצה שיפורים לאחר שהתקיים דיון הוכחות ארוך שבו נשמעו עדי המשיבות, והמשיבות לא הבהירו מדוע הן נדרשות להבאת עדויות נוספות בשלב זה של ההליך.
עוד טוענת ההסתדרות, כי הסעד של זימון לעדות של למעלה מ-30 עובדים אינו סביר ואין להיעתר לו בהליך קיבוצי, שעה שכל מטרתו היא למשוך זמן ולמנוע הכרה ביציגות.
12. אשר לדעתנו יאמר כי דוחים אנו את הבקשה לזמן את כלל העובדים. מהעדויות שנשמעו בפנינו עלה כי מספר טפסים מקוונים מולאו על ידי חברי ועד הפעולה לאחר שהעובדים מסרו להם את פרטיהם האישיים ואת קוד ההצטרפות . לפיכך, בנסיבותיו הספציפיות של המקרה שלפנינו אנו סבורים כי יש מקום לזמן את אותם העדים אשר ביחס לטופסיהם התעוררה מחלוקת אודות הצטרפותם מרצון למבקשת.
עם זאת, בהעדר ראיה לכאורה לכך שטפסי הצטרפות נוספים מולאו על ידי נציגי הוועד או גורם אחר אנו סבורים כי אין צידוק מספק להורות על זימונם של כלל העובדים שחתמו על טפסי ההצטרפות המקוונים. בהקשר זה נציין כי מדובר בסכסוך בנוגע להכרה בהתארגנות ראשונית ופגיעה בהתארגנות , ועל כן יש לנהלו בסד זמנים קצר ויעיל. כמו כן, זימון כלל העובדים שחתמו על טפסי הצטרפות המקוונים עלול לשלוח מסר הרתעתי לעובדים במקומות עבודה אחרים הנמצאים בשלבי התארגנות שונים.
13. לאור האמור ובנסיבותיו הספציפיות של המקרה שלפנינו, הגענו לכלל מסקנה כי יש להזמין למתן עדות את העובדים אשר ביחס לטופסיהם טענו המשיבות לפגמים וזאת על מנת שבית הדין יתרשם אם אכן הטפסים מולאו כדין או שמא נפלו בהם פגמים המצדיקים הוצאתם מסך טפסי ההצטרפות הנלקחים בחשבון לצורך הודעת היציגות.
לטעמנו, הבאת עדים אלה נדרשת אף בשים לב לעובדה כי שלב ההוכחות הסתיים, לשם בירור האמת ויש בה כדי לעמוד באופן מלא על טענות הצדדים (ר' לעניין זה: רע"א 1297/01 מיכאלוביץ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(4) 577 מיום 22.5.01) .
אנו סבורים כי בהבאת עדים אלה יש כדי לאזן בין הצורך של המשיבות לבסס את טענותיהן לפגמים שנפלו בטפסי ההצטרפות, באופן העשוי להביא לאי הכללתם בספירת הטפסים לצורכי ההחלטה האם יש יציגות אצל המשיבות לבין הצורך של ההסתדרות להביא לסיומו המהיר של ההליך ולהימנע מזימון עובדים שלא לצורך באופן העלול להרתיע אותם ולסכל את ההתארגנות במקום העבודה.
14. כללו של דבר, לאור האמור לעיל ייקבע דיון נוסף לשמיעת עדויותיהם של העדים הבאים:
א. דניאלה זהבי
ב. מגן בנאדיבה
ג. רימה כראג'ה
ד. יגל מירב
ה. אנטון סייג
ו. חואג'ה רחאב
15. המזכירות תנפיק זימון אישי לעדים. המשיבות ימסרו את הזימון לעדים עד ליום 6.11.11 .
16. נקבע לדיון ביום 8.11.11 בשעה 9:00.
17. שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.
ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ז, (03 נובמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר יוסף לוין
נציג ציבור (עובדים)

שרון אלקיים, שופטת

מר יגאל סעדיה
נציג ציבור (מעסיקים)