הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ק 28422-02-19

20 מאי 2019

לפני:

כב' השופטת יפית מזרחי-לוי
נציג ציבור עובדים – מר יהונתן דקל
נציג ציבור מעסיקים – מר אלי ביהרי

המבקשת
המסלול האקדמי המכללה למנהל
ע"י ב"כ: עו"ד תמר גולן, עו"ד גלית גולן רותם
ועו"ד שני מרום

-
המשיב
ארגון הסגל האקדמי של המסלול האקדמי המכללה למנהל
ע"י ב"כ: עו"ד אלינור אהרונסון, עו"ד נעמה בביש ועו"ד רוני זיס

פסק דין
לפנינו בקשת צד בסכסוך קיבוצי להורות על מינוי בורר.
הקדמה
המבקשת היא המסלול האקדמי - המכללה למנהל (להלן - המכללה) והמשיב הוא הארגון היציג של הסגל האקדמי במכללה (להלן - ארגון הסגל).
לטענת המכללה, ההסכם הקיבוצי התיר את הסעיף המסדיר את פיצויי סיום העסקת סגל העובדים למשא ומתן עתידי, מתוחם בזמן לתקופה של שישה חודשים. לצד זאת, בהסכם הקיבוצי נקבע שככל והצדדים להסכם לא יצליחו להגיע להסכמות בעניין כלשהו הנובע מן ההסכם, יימסר אותו ענין להכרעתו של בורר. ארגון הסגל מנסה להתחמק מלמלא אחר ההוראה המחייבת אותו לקיים משא ומתן על הסדרת פיצויי סיום העסקת עובדי הסגל. ה מכללה וארגון הסגל לא הצליחו להגיע להסכם תוך הזמן שהוקצב לכך, ולא תוך זמן סביר לאחר מכן. מכאן בקשה כי יש להורות על מינוי בורר.
ארגון הסגל טען מנגד כי תנאי להפניית הצדדים להליך בוררות הוא קיומו של משא ומתן שנכשל. המכללה היא זו שמסכלת את המשא ומתן. אין מקום להפנות את הצדדים להליך בוררות על פיצויי סיום העסקת סגל העובדים עד שהמכללה תקיים את חובתה לשאת ולתת עם ארגון סגל העובדים, והצדדים ימצו את הליכתם בנתיב ההסכמי. לצד זאת טען ארגון הסגל שהסדרת הפיצויים איננו נושא מתאים לבוררות.

ואלו העובדות הרלבנטיות, כפי שהן עולות מכתבי הטענות, כמו גם מעדויות הצדדים והמסמכים אשר צורפו לעדותם:
המכללה הינה מוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. המכללה התאגדה כחברה לתועלת הציבור והיא כפופה לפיקוחו של רשם ההקדשות.
ארגון הסגל מייצג את כלל המרצים במכללה, בכל סוגי המשרות, בדירוג אקדמי ובדירוג עמית הוראה, למעט המתרגלים.
על רקע גרעון כספי מתמשך של המכללה, נחתמו במהלך השנים בין הצדדים מספר הסכמי התייעלות קיבוציים: הסכם מיום 6.12.12 (הסכם 2012); הסכם מיום 17.2.14 (הסכם 2014); הסכם מיום 21.1.15 (הסכם 2015); והאחרון מיום 1.2.2017 (הסכמי ההתייעלות צורפו כנספח 3 לבקשה).
ההסכם הקיבוצי העומד בבסיס המחלוקת שלפנינו הוא ההסכם שנחתם ביום 1.2.2017 (ההסכם הקיבוצי משנת 2017 צורף כנספח 1 לבקשה; להלן - ההסכם).
עד שנת 2017 הסדירו ההסכמים הקיבוציים את תנאי עבודתם של חברי הסגל בארבעה תחומים: עסקים; תקשורת; מדעי ההתנהגות; ופסיכולוגיה. לעומתם, תנאי ההעסקה של חברי הסגל ביתר התחומים, ארבעה במספר, לא הוסדרו בהסכם קיבוצי עד הסכם 2017: משפטים; כלכלה; מדעי המחשב; ועיצוב חדשנות. זאת למעט כל הקשור לחובות הסגל האקדמי.
בהסכם 2017 ביקשו הצדדים להחיל לראשונה את מכלול הוראותיו על חברי הסגל בכל התחומים הנלמדים במכללה. כוונה זו הצריכה את הצדדים להתאים את הוראות ההסכם להשלכות התקציביות הנגזרות ממנה. על רקע זה הסכימו הצדדים כדלקמן:
"הצדדים יכנסו בהקדם למו"מ שמטרתו התאמת הסכם קיבוצי זה, בהיבטיו הכספיים, באופן שהוא יחול במלואו ובאופן שוויוני על כלל חברי הסגל בכל יחידות המסלול, ושההסכם המותאם ייכנס לתוקפו לא יאוחר מיום 1.10.2019. מו"מ זה יהא אינטנסיבי, בתום לב, וייקח בחשבון את יכולותיו התקציביות של המסלול האקדמי" (סעיף 3(ד) להסכם).
"א. כל עניין הנובע מהסכם זה אשר אין עליו הסכמה בין ההנהלה לבין ארגון הסגל האקדמי, ואשר לא יושב במו"מ אשר יקיימו ההנהלה וועד ארגון הסגל האקדמי, יימסר להכרעתו של בורר דן יחיד שימונה בהסכמת ההנהלה וארגון הסגל האקדמי מתוך רשימת בוררים מוסכמת המצורפת להסכם זה כנספח ב'.
ב. כל בירור בין ההנהלה לבין ארגון הסגל האקדמי בנוגע ליישום הסכם זה, לא יימשך למעלה מחודש ימים אלא אם הסכימו הצדדים בכתב להארכת תקופה זו וככל שהסכימו.
ג. על הבורר לתת את פסק הבוררות תוך שבועיים מיום מינויו. אולם הוא רשאי להאריך את התקופה בשבועיים נוספים, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
ד. החלטות הבורר תהיינה בכפוף לדין המהותי. על הבורר ליתן נימוקים לפסק דינו.
ה. סעיף זה מהווה הסכם בוררות והוראות חוק הבוררות תשכ"ח יחולו על בוררות זו.
ו. הוראות פרק זה לעניין בוררות לא ייחשבו בהסכם בוררות בין המסלול האקדמי לבין כל אחד מחברי הסגל...
ז. כל עוד לא ניתן פסק הבורר על פי סעיף זה יישמר המצב הקיים לפני הפעולה נשוא הבוררות" (סעיף 89 להסכם).
יצוין כי בנספח ב' להסכם קבעו הצדדים רשימה של בוררים מוסכמים – (1) כב' נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס, סטיב אדלר; (2) השופטת בדימוס, דינה אפרתי; (3) והשופט בדימוס, חיים ארמון. בחירת הבוררים, כך נקבע, תעשה לפי סדרם בהסכם הקיבוצי.
"כחלק מתוכנית התייעלות הכלל מסלולית, המסלול האקדמי מודיע כי בדעתו להפעיל תקנון עובדים אקדמיים המועסקים בתקן, כמפורט בנספח ח'. מוסכם כי החל משנת הלימודים תשע"ח, העסקה של חברי סגל אקדמי וסגל מינהלי תקני ביחידות השונות תתבסס על התיקנון השוויוני ככל שקיים (להלן – "התיקנון השוויוני"). מובהר כי התקנון ככל שיהיה, אינו פרסונלי אלא יופעל באחוזי העסקה.
"ככל שחברי הסגל ביחידה יחליטו לתרום אחוזי העסקה באמצעות הוראה ללא תמורה בשווי של משרה תקנית, וזאת בהתחייבות למשך כל תקופת הסכם זה, יומר החיסכון שנובע מתרומה זו לאחוזי משרה בתקנון" (סעיף 8 לנספח ז' של ההסכם).
"המסלול האקדמי מתחייב כי החל מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2021 לא ישכור ו/או יעסיק מרצים תקניים בסגל האקדמי אלא בהתאם לתיקנון המצורף כנספח ח'" (סעיף 9 לנספח ז' של ההסכם).
"למרות האמור לעיל, מוסכם כי ביחידות שבהן קיימת בעת זו חריגה גדולה מהתקנון, יבוצע התקנון באורח הדרגתי כך שהעמידה בתקנון המלא תתקיים לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשע"ט, אלא אם הוסכם אחרת בין הנהלת המסלול לוועד ארגון הסגל. היה ויידרשו תקנים נוספים בהתאם לדרישות הגופים המוסמכים, אלו יגויסו מעבר לתיקנון כעמית אקדמי, אלא אם הוסכם אחרת עם ארגון הסגל האקדמי. בתוכניות בהן הענקת התואר מותנית באישורה של המועצה להשכלה גבוהה ("כוכבית"), וכל עוד קיימת התנייה, ניתן לסטות מהתקנון, וזאת באישור מראש של סמנכ"ל משאבי אנוש" (סעיף 10 לנספח ז' של ההסכם).
"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי לצורך ביצוע התקנון השוויוני בלבד, סיום העסקה של חברי הסגל האקדמי בכל היחידות במסלול האקדמי ייעשה על פי מצבת התיקנון השוויוני ולא בהתאם לסדרי הקדימויות בסעיף 69(ב) להסכם הקיבוצי, אך בכפוף להוראות האחרות של סעיף 69 להסכם הקיבוצי. כמו כן, על אף האמור בסעיף 69(ג) להסכם הקיבוצי, בשל התארכות המו"מ על הסכם זה ומתוך הירתמות הסגל האקדמי לצורכי ההתייעלות, וביחס לשנה"ל תשע"ח בלבד, תימסר הודעה לחבר סגל במשרה עיקרית על הכוונה ועל ההחלטה הסופית בדבר פיטורים או צמצום משרה לצורך תיקנון שוויוני, עד תום חודש מרץ 2017. הסכמת ארגון הסגל לסטייה הזמנית מהוראות סעיף 69 להסכם הקיבוצי כאמור לעיל, היא בכפוף לכך וכל עוד שהתיקנון יבוצע באופן שוויוני בכל יחידות המסלול. מובהר כי בכל מקרה הסטייה מהוראות סעיף 69 להסכם הקיבוצי, כמפורט לעיל, תתאפשר עד ליום 30.9.2018" (סעיף 21 לנספח ז' של ההסכם).
"מוסכם על הצדדים כי כחלק מתהליך הפחתת הוצאות ועלויות השכר, הצדדים יפעלו לגבש תוך 6 חודשים מיום חתימת הסכם זה הסדר חדש בנוגע להשלמת פיצויי פיטורים לחברי סגל אקדמי, אשר יחליף מיום קבלתו, רטרואקטיבית, רק על עובדים שיסיימו את העסקתם מיום חתימת הסכם זה את ההסדר הנוכחי המפורט בסעיף 41 להסכם הקיבוצי, ואשר יביא להפחתה משמעותית בתוצאה" (סעיף 24 לנספח ז' של ההסכם; להלן - נספח ההתייעלות).
בהתאם לאמור בסעיף 24 לנספח ז' של ההסכם, המועד האחרון לגיבוש הסדר חלופי להשלמת פיצויי פיטורים לחברי הסגל הסתיים ביום 2.7.17.
ביום 5.6.17 שלח ארגון הסגל מכתב למכללה שכותרתו "דרישה דחופה לקבלת מידע הנוגע ליישום התקנון השוויוני" (ר' נספח 4 לבקשה). ארגון הסגל ביקש במכתב מידע אודות מספרי הסטודנטים העדכניים לפי יחידות ותארים בשנת הלימודים תשע"ז; פירוט התקנון הסופי לשנת הלימודים תשע"ז לפי יחידות ותארים; פירוט המרצים שפוטרו מאז חתימת ההסכם, בהתאם לתקנון השוויוני; ופירוט שמות חברי הסגל בביה"ס למשפטים לגביהם הופעלה החלופה שבסעיף 8 לנספח ההתייעלות של צמצום משרות. נכתב כי "מחדלה של הנהלת המסלול האקדמי להעביר את המידע הנוגע ליישום התקנון השוויוני מהווה הפרה של חובותיה לפי ההסכם הקיבוצי ומכוח דין. הוא אף מעלה חשש שהתקנון השוויוני אינו מיושם כמתחייב לפי ההסכם הקיבוצי. עניין אשר עשוי להיות בעל השלכות ברמה הקיבוצית והאישית" (סעיף 5 שם).
למחרת, ביום 6.6.17 שלח נציג ארגון הסגל, ד"ר מאיר קוגמן, דוא"ל למנכ"ל המכללה, מר רפי גמיש, בבקשה לקבל מידע על יישום התיקנון:
"מזה שבועות ארוכים אנו חוזרים ומבקשים לקבל מידע על יישום התיקנון השוויוני. עניין שהוא תנאי יסודי ומהותי לוויתורי השכר בהסכם ההתייעלות ולחוקיות הליכי הפיטורים הנרחבים שכבר ערכה ההנהלה ולשיבוצים הנסגרים בימים אלה...".
מנכ"ל המכללה ענה לו בדוא"ל חוזר בו הוא דחה את טענותיו:
"הפרטים שאתה מציג במייל והאשמות שאתה מטיח רחוקות מהמציאות...
תיקנון - ..., הרי מהרגע הראשון (עוד טרם חתימת ההסכם הקיבוצי) ועד רגע זה, היית מעורב בכל פרט. כמות הסטודנטים הצפוי בתשע"ט שהיוותה את הבסיס לתיקנון, בחירת מפתחות התיקנון, תמהיל הסגל הליבתי...
מעבר לכך, היית שותף מלא בבניית תכנית ההתייעלות התלת שנתית...
טענה לפיה הוועד לא מעודכן בנושא התיקנון פשוט מגוחכת וניתנת לסתירה באופן מידי. לצערי קיימת סטייה גדולה מתוכנית התיקנון המקורית שדיברה על 8.5 מיליון ₪ (וכך גם נחתמה בהסכם הקיבוצי) זאת בגלל שלאחר החתימה דרשת לשנות את משקל דרגת עמית אקדמי ולא הותרת לנו ברירה. לאור כל השינויים שכפית נאלצנו לצמצם את יעד החיסכון לשישה מיליון. כל המידע והפרטים נמצאים בידיך...
לעניין הפיצויים - שוב מפנה אותך לסעיף שנוסח יחד ונחתם על ידך, בו ההוראה המפורשת קובעת שייקבע מנגנון חדש שישקף הפחתה משמעותית, שזו תחול רטרואקטיבית על כל מי שיסיים את עבודתו לאחר מועד חתימת ההסכם. בהקשר זה אני מבקש פעם נוספת, בא נשב בהקדם על מנת להגיע לסיכום כפי שהתחייבנו. סיכום זה היווה את הבסיס לחתימת ההסכם הקיבוצי..." (ר' נספח 5 לבקשה).
במהלך חודש יוני 2017, חזר ודחה יו"ר נציגות הסגל פגישות מו"מ עם המכללה. בין היתר הוא כתב למנכ"ל המכללה - "מצטער. כפי שכתבתי. כל עוד לא נקבל את התשובות והמידע שביקשנו, לא נוכל להתקדם בשום נושא אחר" (ר'' התכתבויות בנספח 6 לבקשה).
ביום 24.7.17 כתב מנכ"ל המכללה ליו"ר ארגון הסגל בדוא"ל על כך שהוא ביטל פגישה נוספת - "זה פשוט לא רציני, זו פעם עשירית שאתה דוחה את הפגישה. יש כ-30 איש שממתינים לישיבות האלה, היעדר קביעת המנגנון ודחיית הדיונים עליו פשוט פוגעים בהם אנושות. שים לב שהטיעון יש דברים פתוחים ממש רק תירוץ...".
יו"ר ארגון הסגל כתב לו חזרה - "ישנה שורה של נושאים פתוחים, חלקים דחופים, הנוגעים בין היתר לקיום הוראות הסכם ההתייעלות שנחתם בפברואר. קיימנו מספר פגישות, אבל במרבית הנושאים כלל לא נתת תשובה, ופעם אחר פעם אני מגיע לישיבות ואין כל תשובה. בין היתר, למרות אינספור פניות מצדנו, עדיין לא הועבר המידע המתחייב על יישום התקנון השוויוני הנוגע לפיטורי עשרות מרצים. עניין מרכזי בהסכם ההתייעלות. נושא מסירת כתבי העסקה למרצים התקניים לשנה"ל הקרובה עדיין פתוח מזה מעל שנה. לא שולמו פיצויים לפי ההסכם הקיבוצי למרצים שפרשו בסוף שנה"ל תשע"ז, בניגוד למוסכם. וישנם עוד נושאים נוספים. אני מפנה אותך לרשימה ששלחתי אליך ביום 18.7 וביום 20.7 (ושאת הנושאים בה העליתי בשיחות ביננו כבר כמה וכמה פעמים). יתרה מכך, הנהלת המכללה לא מקיימת התחייבויות כתובות שלה מלפני חודשים ואתה מסרב אפילו להתחייב שתקיים אותן. איך במצב הזה אתה מתרעם על העדר דיון בפגיעה נוספת בזכויות הסגל האקדמי נבצר מבינתי. כוונת הנהלת המסלול הנרמזת שוב במייל שלך, להחזיק את חברי הסגל שפוטרו במסגרת התיקנון כבני ערובה תוך הפרת החובה לתשלום פיצויים לפי ההסכם הקיבוצי היא בלתי חוקית. אנו ממתינים כי הנהלת המסלול תקיים את התחייבויות עליהן היא חתמה בחודש פברואר ושאר התחייבויותיה, ואשר קיומן הוא תנאי לפתוח בדיון בנושא הפיצויים. לרבות, בכל הנושאים עליהם שוחחנו ואני עדיין ממתין לתשובתך" (ר' התכתבויות נספח 7 לבקשה).
ביום 26.7.17 שלחה המכללה מכתב לארגון הסגל שכותרתו "סירוב ארגון הסגל לנהל מו"מ לקביעת שיעור הפחתת השלמת פיצויי פיטורים". במכתב זה גוללה המכללה את טענותיה בדבר ניסיונותיה לקדם מו"מ בעניין הסדרת פיצויים הפיטורים ודחיותיו של ארגון הסגל את הסדרת העניין פעם אחר פעם (ר' נספח 8 לבקשה).
ביום 2.8.17 שלח ארגון הסגל מכתב תגובה לפיו המכללה היא זו שמעכבת את המו"מ ומתן בעניין פיצויי הפיטורים. במכתב זה פרט ארגון הסגל את הנושאים שיש להסדיר קודם להתקדמות במו"מ, וביניהם - קבלת מידע לגבי יישום התקנון השוויוני הנוגע לפיטורי עשרות מרצים בכל היחידות והפחתת שיעורי ההעסקה בתקן (ביה"ס למשפטים); קבלת כתב העסקה ארוכי למרצים תקניים שונים; חזרה מהודעת מנכ"ל המכללה לפיה חברי סגל בתחום הפסיכולוגיה יועסקו בהיקף של 125%; הסדרת תשלום פיצויי פיטורים לפורשים בסוף שנת תשע"ז; הסדרת תחשיבי חברי הסגל הקרובים לפרישה.
ארגון הסגל הוסיף ופירט את המידע הנחוץ לו לצורך המו"מ:
"פירוט ברמה שמית ביחס לכל מרצה עליו חל כיום סעיף 41 להסכם הקיבוצי, שכולל יחידה, דרגה וותק (שנות עבודה במסלול). סכום השלמת פיצויי הפיטורים לפי סעיף 41 הנוכחי בהתאם לכל אחד מהשיעורים הנזכרים בסעיף הנ"ל;
פירוט ברמה שמית ביחס לכל מרצה תקני ביחידות עליהן לא חל כיום סעיף 41 להסכם הקיבוצי... סכום השלמת פיצויי הפיטורים לפי סעיף 41 הנוכחי בהתאם לכל שיעור אפשרי הנזכר בסעיף הנ"ל - לו סעיף זה יוחל על היחידה שלו;
סימולציה של עלות סכום הפיצויים המוגדלים (מעבר לחוק) שעל המסלול האקדמי לשלם כל שנה מהיום ואילך, לפורשים לפנסיה בכל יחידות ההסכם הקיבוצי - תוך הנחה שסעיף 41 חל על כל הסגל התקני במסלול האקדמי.
... את כל המידע הנ"ל ברמת הפירוט המלאה יש להעביר בקבצי אקסל...
כאמור לעיל, כל עוד לא הועברו נתונים אלו ונעשתה עבודת רקע על ידי ארגון הסגל האקדמי ויועציו, אין כל אפשרות מעשית להתדיין באופן ענייני על שינוי כלשהוא.
ואחרון - באשר למו"מ על השלמת פיצויי הפיטורים - בנספח ההתייעלות הסכימו הצדדים לפעול לגיבוש הסדר חדש בנוגע להשלמת פיצויי פיטורים לחברי הסגל האקדמי. קרי וכתיב - לדון ולקיים מו"מ בנושא. הניסיון לקרוא לתוך הוראה זו הסכמה מוגמרת על הפחתה משמעותית בשיעורי השלמת פיצויי הפיטורים (לא כל שכן, הפחתה משמעותית ספציפית למפוטרים המסיימים עבודתם בסוף שנה"ל זו) אין לו בסיס... כל עוד לא הוסכם ונחתם הסכם קיבוצי המשנה מן הזכות כפי שהיא קבוע בסעיף 41 להסכם הקיבוצי, זכות זו עומדת על כנה..." (ר' סעיף 9 לבקשה).
ביום 21.8.17 שלחה המכללה מכתב תגובה לארגון הסגל שכותרתו "דרישה לקיום מו"מ דחוף בעניין מנגנון השלמת פיצויי פיטורים - והתראה לפני פניה לבוררות". במכתב זה התמקדה המכללה בהודעת ארגון הסגל על "תמונה ברורה של התנערות מרשך מן המחויבות העולה מסעיף 24 בנספח ההתייעלות, שמצורף להסכם הקיבוצי (נספח ז') להגיע להסדר חלופי חדש הכולל הפחתה משמעותית בעלויות סעיף 41 להסכם, אשר יחול למפרע כבר על חברי סגל שעתידים לפרוש בתום שנת הלימודים הקרובה...". המכללה פטרה עצמה מטיפול ביתר הנושאים שהעלה ארגון הסגל מהטעם שהיא כבר טיפלה בהם, שהם בטיפול, או שהם הפכו ללא רלבנטיים. המכללה הציעה מספר מועדים חלופיים "על מנת לנסות להגיע בכל זאת להסכמות בטרם מועד פרישתם של חבר הסגל" בספטמבר 2017 – "ככל שלא תושג הסכמה בישיבות המו"מ המוצעות, בכוונתנו לדרוש העברת המחלוקת לבוררות, בהתאם למתחייב מסעיף 89 להסכם הקיבוצי" ר' נספח 10 לבקשה).
ביום 23.8.17 שלח ארגון הסגל מכתב תגובה למכתב המכללה מיום 21.8.17. במכתבו דחה ארגון הסגל את טענות המכללה. נכתב כי המכללה לא רשאית להחליט אילו סוגיות הן אינן רלבנטיות; כי לא תוקנו הפרות יסודיות ונמשכות של ההסכם; וכי לא נמסרו עדיין נתונים מפורטים כנדרש. לדידי ארגון הסגל "מתעקשת הנהלת המסלול האקדמי להסתיר את המידע, מבלי שאפילו התיימרה להציג בדל נימוק לכך. ניסיון לכפות על הארגון מו"מ על עיוור. בניגוד לנטען במכתבך שבסמך, ההסכמה שבסעיף 24 להסכם ההתייעלות היא לדון ולקיים מו"מ בנושא מנגנון השלמת פיצויי פיטורים. אין שום הסכמה מוגמרת להפחתה משמעותית בכלל, ובפרט לפורשים בסוף שנה"ל תשע"ז. יתרה מכך, ההסכמה לקיים מו"מ, לרבות לוח הזמנים, מותנית ומניחה קיום התחייבויות הנהלת המסלול האקדמי בהסכם ההתייעלות ובהסכם הקיבוצי, במלואן ובמועדן, וכן - מסירת הנתונים הנחוצים לשם קיום מו"מ... אנו מציעים שהנהלת המסלול תחדל מהסחבת וההפרה ותנצל את פרק הזמן שבמכתב שבסמך לצורך תיקון ההפרות והעברת הנתונים במלואם, כך שלאחריו ניתן יהיה להיערך למו"מ" (ר' נספח 11 לבקשה).
ביום 21.8.17 שלחה המכללה למספר חברי סגל הצפויים לפרוש מכתבים בהם היא הבהירה כי עד הסדרת השלמת פיצויי הפיטורים בהסכם, יחושבו וישולמו פיצויי הפיטורים כחוק (ר' נספח 12 לבקשה).
ביום 24.9.17 שלח מנכ"ל המכללה דוא"ל אל יו"ר ארגון הסגל שכותרתו "קובץ פיצויים מורחב". בגוף הדוא"ל נכתב כך:
"בהמשך לקובץ הקודם שקיבלת בנושא ולבקשתך לקבל פירוט עבור כל חבר סגל בנפרד, מצורף קובץ מורחב בו כל שורה מייצגת מרצה. שים לב שיש שתי עמודות קריטיות, אחת מייצגת פיצויים לפי חוק ואחת את הפיצויים על פי ההסכם הישן. מקווה שהסכומים המצוינים יצליחו להעביר את המסר לפיו למכללה אין באמת יכולת לשאת במודל זה. אשמח להיפגש בהקדם בכדי למצוא מודל חלופי שישקף הפחתה משמעותית בעלויות וייתן למכללה סיכוי לשרוד בעתיד. תודה, רפי גמיש". קובץ המייל שצורף חולק לעמודות יחידת אם; תיאור משרה; ותק; שנים לפנסיה; סה"כ שנות עבודה בפרישה; סה"כ התחייבות לפי חוק בפרישה; השלמה לפי הסכם מעבר לחוק (ר' נספח 13 לבקשה; כן ר' נספח 4 לתשובת ארגון הסגל).
ביום 26.9.17 שלחה המכללה דוא"ל נוסף שכותרתו "קובץ פיצויים כולל משכורות והנחות חישוב". זאת, בהמשך להערות ארגון הסגל על המייל הקודם (ר' התכתבויות מיום 26.9.17 שצורפו כנספח 5 לתשובת ארגון הסגל).
יו"ר ארגון הסגל השיב במכתב מיום 1.10.17 כי הנתונים שנשלחו אינם מספקים. בקשת היו"ר הייתה כדלקמן:
"נבקש לקבל את רשימת הפורשים והמפוטרים (בתקן) שסיימו עבודתם ב-30.9.17...
אולי לא הסברתי את עצמי. אנחנו זקוקים לשמותיהם כדי לפנות אליהם לעזרה בעניין הפרישה/פיטורין" (ר' נספח 14 לבקשה).
בתגובה, ביום 3.10.17 פנתה המכללה אל ארגון הסגל בדרישה לקיים באופן מידי הליך בוררות קיבוצי כמתחייב מן הנסיבות. לטענת המכללה, הדרישה לקבלת שמות העובדים לצד נתוני העסקתם הועלתה שלא בתום לב, לאחר שהוסבר מדוע הדבר לא אפשרי:
"דרישה זו, שכבר נענתה על ידי מרשי בשלילה שוב ושוב, ואף הוסבר מדוע (פגיעה קשה ובלתי נחוצה בצנעת הפרט של חברי הסגל) שבה וחוזרת על עצמה כתנאי מוקדם מצידו של מרשך, לרבות בהודעת הדוא"ל שבסימוכין. בכך, להלכה ולמעשה, מכשיל מרשך (כנראה במכוון) את האפשרות לנהל מו"מ כלשהו בנושא שעל הפרק. יש להדגיש כאן כי מרשי אינו חפץ להסתיר שום נתון ממרשך. הנתונים פרושים בפני מרשך במלואם, והיו פרושים בפניו במלואם עוד בתקופה בה התנהל המו"מ המפורט לקראת חתימת הסכם ההתייעלות... גם שמות חברי הסכם התקניים במסלול אינם חסויים מפני מרשך. הוא קיבל לא פעם ולא פעמיים את רשימת השמות המלאה (כולל בחלוקה ליחידות וותק). יחד עם זאת, החיבור בין השמות לבין השכר, ובפרט כאשר חלק מחברי הסגל עדיין מועסקים בחוזים אישיים לעניין שכרם, הינו חסוי וחוסה תחת צנעת הפרט, ולכן מרשי אינו רואה לנכון להעביר רשימה כזו". בהמשך הדברים מתמודדת המכללה עם טענות ארגון הסגל מדוע אין קושי לקשר בין שמות העובדים לנתוני השכר שלהם (ר' נספח 15 לבקשה).
עוד באותו יום, ה-3.10.17, השיב ארגון הסגל כי הוא דוחה את טענות המכללה וחוזר להאשים את המכללה בגרירת הליכי המו"מ ובהפרת ההסכם - "התעלמות מוחלטת זו של הנהלת המסלול מקיום התחייבויותיה, כפי שבאה לידי ביטוי גם במכתבך מהיום, היא תמצית הסיפור. גם הצעת ארגון הסגל מלפני כ-10 ימים, לקבוע ישיבה מרתונית דחופה לדיון בהפרות ובתיקונן, כדי שניתן יהיה לקדם את הנושאים האחרים, זכתה להתעלמות מוחלטת. ארגון הסגל עומד על כך שהנהלת המסלול תקיים את התחייבויותיה המוצקות הברורות והמהותיות, בטרם היא דורשת לקיים מו"מ על ויתורים נוספים מצד חברי הסגל האקדמי... 6 חודשים נדרשו להנהלה כדי להעביר נתונים, ולא בשלמותם. כעת היא דורשת כי ארגון הסגל יתייצב מוכן למו"מ רציני 6 ימים לאחר שקיבל סופסוף נתונים בסיסיים (ולא בשלמותם) ועוד מעזה לטעון לגרירת רגליים מצד ארגון הסגל!! אין בסיס לסירוב הנהלת המסלול למסור את שמות המרצים... מוצע כי במועד שהוצע במכתבך, ביום 15.10.17 בשעות 16:00-18:00 (ומבחינתנו אפשר להמשיך גם מעבר אם יידרש) נקיים פגישה... שבה ידונו הפרות ההסכם הקיבוצי (הרשימה בידיכם) ופתרונן). לאחר כן, נוכל גם לדון באשר לנתונים החסרים לצורך המו"מ וללבן את המחלוקות בעניין זה. יצוין כי הנתונים החסרים, שטרם נמסרו למרות פניות חוזרות ואשר ארגון הסגל עומד על קבלתם, אינם מתמצים רק בשמות המרצים. ראו הפירוט בפניות ד"ר קוגמן אל מנכ"ל המסלול מהתאריכים 25.9.17 ו-26.9.17. כמו כן, הנהלת המסלול נדרשת למסור בדחיפות את פירוט שמות חברי הסגל האקדמי שהסתיימה העסקתם ביום 30.9.17. לארגון הסגל זכות לקבלת המידע הנ"ל הנוגע, בין היתר, לביצוע התיקנון השוויוני..." (ר' נספח 16 לבקשה).
ביום 15.10.17 התקיימה ישיבת משא ומתן ראשונה בין הצדדים.
לאחר ישיבת המו"מ, ביום 19.10.17 שלח יו"ר ארגון הסגל דוא"ל אל מנכ"ל המכללה לפיו הוא שב ומבהיר כי "תנאי לכל התקדמות ודיון מהותי בנושא הפחתת פיצויי הפיטורין הוא תיקון על ידי ההנהלה של רשימת ההפרות הארוכה של ההסכמים החתומים... אנו ממתינים לתיקון כל ההפרות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להלן פירוט המידע וההבהרות הנדרשים לצורך היערכות למו"מ על הפיצויים (כולל מידע שכבר התבקש וטרם נמסר), לרבות ביחס לאקסל שהועבר על ידך ביום 26.9.17 ולהנחות המודל שהוצגו בו לראשונה: א. שמות המרצים... ב. חשיפת הנוסחאות המלאות של גיליון האקסל, שתעשה בקובץ האקסל עצמו, כך שניתן יהיה לראות בבירור ובפשטות את הנוסחה לפיה חושבה כל עמודה. כלומר, המודלים עליו מתבססים המספרים. ג. לאחר שהתברר כי התחשיב שהועבר כולל גם עלות של פדיון ימי מחלה - עניין שכלל אינו אמור להיות חלק מהמו"מ: פירוט עלות פדיון ימי מחלה שהוכנסה לתחשיב לכל חבר סגל (כולל הנוסחה); תחשיב מעודכן של עלויות פיצויי פיטורים בלבד. ד. ביחס לעמודת פיצויים לפי חוק - פירוט סכומי הפיצויים הצבורים נכון להיום לכל חבר סגל בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ו/או קופת פיצויים אישית, עבור המשרה התקנית; שיעור הרווח בפועל על ההפקדות לקופות גמל (התחשיב מניח 1% רווח, בפועל הרווחים יותר מכפולים; מה עלות ההשלמה out of pocket לכל חבר סגל. ה. האם עמודת סה"כ התחייבות לפי חוק בפרישה ( G) כולל פיצויי פיטורים (8.33%) עבור משרת ממ"ח מעבר לתקן? אם כן – יש להציג בנפרד תחשיב עלויות פ"פ עבור משרת ממ"ח מעבר לתקן. ו. פירוט המשכורת האחרונה בפועל (הנוכחית) של כל מרצה, כדי שניתן יהיה להריץ סימולציות של עלויות שכר ריאליות. ז. פירוט המשכורת החודשית (ראה לעיל) בחלוקה לפי שכר בתקן ושכר שמעבר לתקן. ח. אחוזי העסקה בתקן ומעבר לתקן לגבי כל מרצה ומרצה. כלומר, כמה ש"ס בתקן וכמה ש"ס לפי ממח. ט. לגבי מרצים ששכרם כיום לא לפי הסכם קיבוצי, נבקש להוסיף פירוט של השכר החודשי הכולל כיום, מול מה השכר העתידי הכולל (באותם אחוזי תקן וגלישה) לפי תעריפי ההסכם הקיבוצי הקיים. המודל שהועבר מניח גידול בשכר בהשוואת התעריפים להסכם הקיבוצי. הנחה שאינה וודאית ולכן נדרשים הנתונים. י. לפי נתוני האקסל, התחשיב כולל גם שנות עבודה כמתרגלים/עוזרי הוראה שאינן רלבנטיות לעניין חישוב השלמת פיצויים לפי ההסכם הקיבוצי... האומנם כך חושב? אם כן - נבקש לקבל תחשיב מעודכן... יא. האם נלקחו בחשבון שינויי המשרות בבתי הספר השונים מכוח התקנון? יב. בהנחות המודל נרשם ’ההשלמה לפי חוק נאמדת בכ-4.5 מיליון ש"ח‘. הסבר למה מתייחס הנתון הנ"ל. יג. ב-10 השנים האחרונות: כמה מרצים פרשו לגמלאות בגיל 68, כמה התפטרו וכמה פוטרו. רלבנטי נוכח השוני בשיעורי השלמת הפיצויים לפי נסיבות סיום העבודה, ומאוחר והמודל מניח פרישה לגמלאות בגיל 68 של כלל המרצים... יד. בהנחות המודל נרשם ’לצורך חישובי ההשלמה לפי חוק ולצורך אומדן הסכומים (6% שהופרשו) נלקח בחישוב כי השכר בממוצע על פני השנים עמד על כ-75% מהשכר האחרון לפני פרישה‘. נודה על קבלת הסבר לאמור. בכלל זה, האם הסכומים הצבורים בקופות הגמל חושבו לפי אומדן או לפי נתוני אמת? האם תחשיב ההפקדה העתידית (מכאן ואילך ועד גיל פרישה) נעשה לפי הנחה שהשכר יעלה ב-25% על מה מבוססת הנחה זו? אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש נתונים נוספים... בנוסף, אני חייב להבהיר בצורה הברורה ביותר שהדרישה לקבלת הנתונים או הדיון העתידי בנושא הפיצויים, אינם פוגעים או גורעים מחובת המסלול האקדמי לשלם לפורשי/מפוטרי 2017 את מלוא פיצויי הפיטורין המוגדלים על פי ההסכם הקיים..." (ר' נספח 17 לבקשה).
ביום 23.11.17 שלח מנכ"ל המכללה מכתב בצירוף קובץ אקסל מפורט נוסף בתגובה לנתונים שביקש יו"ר ארגון הסגל (ר' נספח 18 לבקשה; ר' גם נספח 6 לתשובת ארגון הסגל).
למחרת, ביום 21.11.17 שלח ארגון הסגל מכתב למכללה ובו הועלו דרישות למידע ומסמכים נוספים, על בסיס המסקנות מישיבת המו"מ. בין היתר, ביקש ארגון הסגל נתונים הנדרשים לצורך רישום שעבוד לטובת עתודת הפיצויים; רישום השעבוד כתנאי למו"מ על פיצויי הפיטורים; יישום התיקנון באופן שוויוני; מסירת כתבי מינוי ארוכי טווח לסגל תקני; תשלום תנאי שכר לחברי סגל בחוג לפסיכולוגיה בהיקף של 125% לפחות רטרואקטיבית מאוקטובר 2017 ואילך; מסירת פרטים ומידע על עובדי הסגל; מתן זכאות למי שפוטר סמוך לגיל פרישה, שמועד פרישתו לגמלאות היא בשנים תשע"ז-תשפ"א, לתנאי פרישה בהתאם לשכר האוניברסיטאי המעודכן; תיקון הפרות שונות כגון הרחבת חניית הסגל, ביטול קוד הגישה במדפסות קומתיות, אי תשלום למרצים עבור ביטול קורסים סמוך לפתיחת שנת הלימודים; תיקון הפרות חדשות כגון אי השתתפות מלאה בהוצאות תקציב ארגון הסגל, כינוס וועדת התייעלות. באשר למו"מ על השלמת פיצויי פיטורים, נכתב כי "הועבר ביום 19.10.17 מייל ובו פירוט המידע וההבהרות הנדרשים לוועד לצורך היערכות למו"מ על הפיצויים (כולל מידע שכבר התבקש פעמים רבות בעבר וטרם נמסר) לרבות ביחס לאקסל שהועבר ע"י מנכ"ל המסלול רק ביום 26.9.17 ולנתונים והנחות המודל שהוצגו בו לראשונה. עד עתה, בחלוף למעלה מחודש ימים נוסף, עדיין לא התקבלה התייחסות כלשהי... כפי שכבר הובהר, ועוד ארגון הסגל עומד על תיקון כל הפרות ההסכם הקיבוצי בטרם יחל מו"מ על פגיעה נוספת בזכויות חברי הסגל. ואחרון - מזה כחודש וחצי מלינה הנהלת המסלול את תשלום השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לחברי סגל אקדמי, שהעסקתם הסתיימה ביום 30.9.17... הנהלת המסלול האקדמי נדרשת לחזור בה לאלתר מהפרת החוק, ולשלם השלמת פיצויי פיטורים לפורשים בדיוק כפי שקובע סעיף 41 להסכם הקיבוצי..." (ר' נספח 19 לבקשה).
ביום 25.11.18 פנה ארגון הסגל במכתב נוסף אל המכללה במכתב שכותרתו "הסתרת מידע מארגון הסגל האקדמי במכוון ובמטרה לפגוע בעבודה המאורגנת במסלול". במכתב זה חזר ארגון הסגל על טענותיו כלפי המכללה ובקשותיו לפרטים ולמידע (ר' נספח 7 לתשובת ארגון הסגל).
ביום 26.11.17 פנו חברי הסגל שפרשו בשנת תשע"ז במכתב דרישה להחיל עליהם את סעיף 41 להסכם - תניית פיצויי הפיטורים (ר' נספח 25 לבקשה).
בהמשך, ביום 29.11.17 פנה יו"ר ארגון הסגל בדוא"ל אל המכללה בשנית בטענה שלא ניתן לקיים התדיינות על פיצויי הפיטורים טרם יתוקנו ההפרות שפורטו במכתבים הקודמים. במסגרת הדוא"ל הוא פירט נושאים קיימים ונושאים נוספים שעל המכללה להסדיר (ר' נספח 20 לבקשה).
ביום 11.12.17 השיבה המכללה כי מעבר לנדרש לפי חוק, ישולמו פיצויי הפיטורים לאחר שיגובש הסדר חדש בעניין (ר' נספח 26 לבקשה).
ביום 14.2.18 פתחו חברי הסגל שפרשו בשנת הלימודים תשע"ז בהליך משפטי בתביעה להשלמת פיצויי הפיטורים לפי סעיף 41 להסכם - תיק פ"ה 29571-02-18 (ר' נספח 27 לבקשה).
ביום 15.2.18 השיבה המכללה אל יו"ר ארגון הסגל במכתב שכותרתו "סטטוס טיפול בסוגיות שהעלה ארגון הסגל - ומו"מ על הסדר פיצויים" בסימוכין למכתבי ארגון הסגל מיום 21.11.17 ומיום 10.12.17. במכתב זה העלתה המכללה טענות נגד התנהלות ארגון הסגל. נכתב בו שנושאים רבים המפורטים בו טופלו ומטופלים באופן שוטף בין הצדדים. כך, הנתונים הנדרשים לרישום שעבוד פיצויי הפיטורים נמסרו; התיקנון מיושם באופן שוויוני בהתאם להבנות הצדדים; העסקת מרצים בחוג לפסיכולוגיה בהיקף משרה מתחת ל-125% היא בהתאם להוראות ההסכם; חלק גדול מהפרטים והנתונים הנדרשים נמצאים בידי ארגון הסגל. חלקו האחר אינו נדרש לצורכי מו"מ על פיצויי הפיטורים. המכתב ממשיך לגולל התייחסות מפורטות לדרישות רבות של ארגון הסגל. בסיומו נכתב כי "אנו מחדשים את הדרישה להפנות את המחלוקת בענין זה לבורר קיבוצי... כב' הבורר יתבקש על ידינו להכריע בשאלות המקדמיות שוועד הארגון מערים כתנאי לפתיחת המו"מ. במידת הצורך, ככל שלא יסתייע להגיע להסכמה בענין הסדר הפיצויים החדש, יתבקש כב' הבורר להכריע ולקבוע מה יהיה הסדר הפיצויים החדש, שיענה על הדרישה להפחית משמעותית את ההוצאה" (ר' נספח 21 לבקשה).
במהלך שנת 2018 נעשו ניסיונות נוספים לתאם מו"מ על הסדר פיצויי הפיצויים ולדון על יתר הסוגיות. המכללה שבה על בקשותיה להעביר את המחלוקות לבורר (ר' מכתבים שצורפו כנספח 22 לבקשה), אך ללא הועיל.
ביום 6.12.18 שלח ארגון הסגל מכתב אל המכללה שכותרתו "התראה אחרונה - הפרות חמורות ומצטברות של ההסכם הקיבוצי". במכתב דרש ארגון הסגל מהמ כללה לתקן הפרות שונות, וביניהן - לרשום שעבוד לטובת עתודת פיצויי פיטורים של עובדי המסלול האקדמי; ליישם תיקנון שוויוני בכלל יחידות המסלול האקדמי; למסור פרטים ומידע; למסור רשימה מעודכנת של מרצים; לקיים את זכויותיה של עובדי הסגל הסמוכים לפרישה שמועד פרישתם יחול בשנות הלימודים תשע"ז-תשפ"א; להשתתף בתקציב ארגון הסגל האקדמי; לשלם את פיצויי הפיטורים המוגדלים לפורשי שנת תשע"ז; לממן שירותי מזכירות לארגון הסגל; לבטל פיטורי סגל בבית הספר למדעי המחשב; לשלם זכויות בהתאם לוותק בפועל; פדיון ימי מחלה; פדיון ימי חופשה לעובדים שסיימו העסקתם; מסירת מידע ופרטים על תקציב ותוכניות העבודה לשנים הבאות ומידע בנוגע ליישום צעדי ההתייעלות; לאפשר השתתפות נציג ארגון הסגל כחבר בוועדת כספים וועדת השקעות של המכללה בישיבות דירקטוריון המכללה ובחברות הבנות שלה;
ארגון הסגל שלח מכתב נוסף ביום 9.12.18 שכותרתו "התראה - ביטול ויתורי שכר לפי סעיף 5 לנספח ההתייעלות". זאת בטענה שהמכללה הפרה את התחייבויותיה לפי ההסכם שהיוו תנאי לוויתורי השכר (ר' נספח 23 לבקשה).
המכללה הגיבה במכתב מיום 24.12.18 (ר' נספח 24 לבקשה).
ביום 12.2.19 המכללה פתחה בהליך דנן והגישה את בקשה למינוי בורר.
להשלמת התמונה יצוין כי כחודש לאחר פתיחת ההליך דנן, ביום 24.3.19 הגיש ארגון הסגל בקשת צד בסכסוך קיבוצי בו ביקש, בין היתר, לקבל את מלוא המידע הדרוש לו לצורך קיום משא ומתן בעניין פיצויי הפיטורים (ר' נספח 2 לתשובת ארגון הסגל).
עדי הצדדים
מטעם המבקשת העיד מנכ"ל המכללה, מר רפי גמיש.
מטעם המשיב העיד יו"ר ארגון הסגל, ד"ר מאיר קוגמן.
טענות המכללה
לטענת המכללה, במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם ביניהם ב-1.2.17, היה על ארגון הסגל לפעול עמה יחד על מנת לבטל את הסדר הפיצויים הקיים בו, הקבוע בסעיף 41 להסכם. חלף הסדר הפיצויים הקיים, היה עליה לגבש עמה, תוך פרק זמן קצוב בן שישה חודשים, הסדר חלופי שיחול למפרע ממועד חתימת ההסכם. התחייבות זו היא מעקרונות היסוד שהובילו אותה לחתום על ההסכם. זאת נוכח מצבה הכלכלי העגום.
אולם, מאז חתימת ההסכם סירב ארגון הסגל לקיים מו"מ בעניין הסדר פיצויי הפיטורים. ארגון הסגל מעלה טענות מקדמיות שונות ומתחלפות אותן הוא מציב כתנאי לקיום מו"מ על הסדר פיצויי הפיטורים. העלאת טענות אלו נעשית בחוסר תום לב. מטרתן האמיתית היא לדחות גיבושו של ההסדר החלופי כדי לאריך את תוקפו של הסדר הפיצויים הקיים.
ההסדר הקיים הוא מטיב באופן יוצא דופן ביחס למקובל אצל עובדי יתר האוניברסיטאות. לכן זה מן האינטרס של ארגון הסגל לדחות את הקץ עד אין קץ ככל שניתן בידו. לכן גם אין לצפות ממנו להתקדם בנתיב ההסכמי של מו"מ בדרך לגיבוש הסדר פיצויי פיטורים חלופי.
על רקע זה, טענה המכללה, היא החליטה לילך בנתיב שייסדו הצדדים בסעיף 89 להסכם, הוא הסעיף בו הסכימו הצדדים להפנות לבוררות כל סכסוך הנובע מן ההסכם שהצדדים לא הצליחו ליישב במו"מ. ברם, ארגון הסגל סירב להעביר את ההתדיינות ביניהם לבורר.
בנסיבות אלו מבקשת המכללה מבית הדין להורות לצדדים לקיים הליך בוררות בנושא שבמחלוקת. אשר לנושא שבמחלוקת, הגדירה המכללה בבקשתה את גבולות הגזרה של הבוררות ל-"כל הקשור לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי, בהתאם לקבוע בסעיף 24 לנספח ז' להסכם הקיבוצי מיום 1.2.2017... ולקבוע בסעיף 89 להסכם הקיבוצי מיום 1.2.2017".
יצוין בנוסף כי המכללה העלתה טענות רבות בדבר עודף הזכויות שניתנו לעובדי הסגל תוך פירוט אותן זכויות והשלכות שיש לכך על האופן בו יש לפרש את הסכמותיהם המשפטיות והכלכליות של הצדדים בהסכם 2017. אולם, משטענות אלו אינן עומדות במרכז המחלוקת לא מצאנו לנכון להרחיב בהן.
טענות ארגון הסגל
ארגון הסגל טוען מנגד כי אין מקום להפנות את הצדדים לבוררות. לטענתו, תנאי ראשוני לכך שתחול עליו החובה להיכנס להליך משא ומתן הוא שיהיה בידו מידע בסיסי הנדרש לצורך קיומו של הליך משא ומתן מושכל ומועיל. המידע שנדרש לו נמצא בחזקתה ושליטתה של המכללה. המכללה לא מוכנה לחלוק עימו את מלוא המידע הדרוש לו על מנת להיכנס להליך משא ומתן. מידע שהמכללה כן העבירה הוא מידע חלקי שעונה אך על חלק מדרישות וצורכי ארגון הסגל כדי להיכנס למשא ומתן. ללא שיתוף פעולה מצד המכללה ומסירת המידע הנדרש, אין ארגון הסגל מחויב להיכנס להליכי משא ומתן.
לצד זאת טען ארגון הסגל כי בלאו הכי אין סמכות לבורר לדון בסוגיות שהמכללה מבקשת להעביר לו להכריע בהן. זאת, אף אם המכללה הייתה מעבירה לארגון הסגל את כל המידע הנדרש לו, והצדדים לא היו מצליחים ליישב את המחלוקות ביניהם הנוגעים לפיצויי הפיטורים.
לטענת ארגון הסגל, הצדדים לא הסמיכו את הבורר לגבש הסדר פיצויים, חלף ההסדר הקיים. עניין זה נתון לדיאלוג ולמשא ומתן בין הצדדים. השאלה היחידה שכן יכולה לעמוד בפני הבורר היא אם בשלו התנאים להיכנס למשא ומתן לפעול לגיבושו של הסדר כאמור, אם לאו.
אף אם קיימת סמכות כאמור, טוען ארגון הסגל, בקשת המכללה להעביר לבוררות את כל הקשור לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל היא בקשה כוללנית ולא מוגדרת. ככזו, לא ניתן לקיים בעניינה הליך בוררות יעיל ומעמיק ודינה להידחות.
מעבר לכך, טען ארגון הסגל, מטרתה האמיתית של בקשת המכללה היא לעכב את שמיעת הליכי 12 חברי הסגל שהגישו כתב תביעה במסגרת הליך פ"ה 29571-01-18 בבית הדין לעבודה.
חלקים ניכרים מכתב התשובה של ארגון הסגל מתמקדים בשאלת שרירותו של סעיף 41 להסכם ואם הוא חל כל עוד לא גובש הסדר חלופי. ארגון הסגל טוען שכן. אולם, כפי שציינו לגבי טענות המכללה הנוגעות לפירוש ההסכם, כיוון שטענות אלו אינן נוגעות לעיקר המחלוקת שלפנינו, לא מצאנו לנכון להרחיב בהן.
התשתית הנורמטיבית
הפסיקה הכירה בשני סוגים של סכסוכים קיבוציים. סכסוך משפטי וסכסוך כלכלי:
"’סכסוך משפטי‘ הינו סכסוך למימוש זכויות, ואילו ’סכסוך כלכלי‘ נוגע לקביעת זכויות, כגון ’רכישת‘ תנאים חדשים או קביעת נורמה חדשה או קביעת אינטרסים" (ר' דב"ע נז/4-26 הסתדרות הכללית החדשה – מדינת ישראל, פ''ד ל(1997) 522 (8.5.85)).
הסכסוך הכלכלי עצמו מתחלק לשלושה תתי סוגים של סכסוכים קיבוציים:
"(1) ’הסכסוך הכלכלי הטהור‘ – כאשר הסכסוך הכלכלי מתקיים בלי שחל על הצדדים הסכם קיבוצי;
(2) ’סכסוך כלכלי לגיטימי‘ – כאשר ’הסכסוך הכלכלי מתקיים אמנם בעת שעל הצדדים המסוכסכים חל הסכם קיבוצי, אך אין בעצם קיומו של הסכסוך הכלכלי בנסיבות משום הפרת הסכם, כגון: שבמסגרת ההסכם הקיבוצי הושאר נושא הסכסוך פתוח להמשך המשא-ומתן...‘;
(3) ’סכסוך כלכלי מורכב‘ הוא סכסוך כלכלי המתרחש בעת שקיים הסכם קיבוצי ועצם קיומו של הסכסוך הוא הפרת ההסכם והוא מוגדר" (ר' שם; ר' גם מאמרה של פרופ' רות בן ישראל "חובת בוררות בשירות הציבורי" עיוני משפט ח (1981)).
בין אם מדובר בסכסוך משפטי ובין אם מדובר בסכסוך כלכלי, רשאים הצדדים לסכסוך עבודה להעביר לבוררות כל מחלוקת שהתגלעה ביניהם, ובלבד שאין מדובר בסכסוך הנוגע לזכויות קוגנטיות:
"האבחנה בין מימוש זכויות קיימות לבין יצירת זכויות חדשות ידועה בעיקר ביחסי עבודה, שבהם מבדילים בין תביעות הנובעות מחוזה קיים לבין סכסוכים של עשיית חוזה חדש וקביעת תנאי עבודה חדשים. תביעות מהסוג הראשון הן תביעות משפטיות מובהקות וכיום הן בסמכותו של בית-הדין לעבודה. אך גם סכסוכים מהסוג השני יכולים, בהסכמת הצדדים, להיות ענין לבוררות אם על-פי חוק יישוב סכסוכי עבודה ואם על-פי חוק הבוררות. ראה סעיף 2 לחוק יישוב סכסוכי עבודה המפרט את הנושאים של סכסוך עבודה לענין אותו חוק, שהם כולם נושאים מקצועיים וכלכליים ולא נושאים משפטיים... אבל גם בסכסוכי עבודה מסוג זה מן המפורסמות שקורה לא אחת שהסכסוך, במקום להימסר לבוררות לפי חוק זה, הוא נמסר בהסכמת הצדדים לבוררות רגילה לפי חוק הבוררות" (ר' ע"א 591/73 עוזיאל בשיסט נ' אגודת הכורמים, כח(1) 759 (1974); כן ר' דב"ע (עבודה ארצי) 47-4/נו דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ - מועצת פועלי תל-אביב-יפו, לא(1998) 570, 573 (1997)).
על תכלית ההכרה באפשרות מוסד הבוררות לדון בסכסוכים משפטיים וכלכליים כאחד נכתב כך:
"הבוררות היא גמישה במהלכיה הדיוניים ומאפשרת איסוף נתוני רקע, בלי שהבורר יהיה כפות לדיני הראיות הרגילים. ניתן להיעזר בה בשירותיו של מומחה בנושא טכני או מיוחד אחר, אשר ייטיב, לעתים קרובות, להבין את דרך פתרונו הנכון של הסכסוך (ד"ר ס' אוטולנגי, בוררות - דין ונוהל (דע-פורט, מהדורה 2, תש"ם) 2); הבורר אפילו יכול לגבש עבור בעלי המחלוקת את ההסדר המוסכם שאחריו הם תרים, ודווקא סמכות זו... יכולה להיות לעזר רב בסכסוך כלכלי, בו נזקקים לגיבושן של זכויות לעתיד" (ר' עא 311/84 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל נ' ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל, פ''ד לט(2) 162 (8.5.85)).
דיון והכרעה
לאור טענות הצדדים אין ספק בכך שניטש ביניהם סכסוך כלכלי. דהיינו, סכסוך בדבר קביעת זכויות שטרם גובשו בהסכם הקיבוצי. שורשיה של מחלוקת זו ביניהם יורדת לסיווגה המשני כמחלוקת כלכלית. בין הצדדים כבר קיים הסכם קיבוצי ולכן לא מדובר בסכסוך כלכלי טהור. הצדדים חצויים בעמדתם אם הסכסוך שחל ביניהם הוא סכסוך כלכלי לגיטימי או סכסוך כלכלי מורכב. כלומר, אם יש בעצם קיומו של הסכסוך משום הפרה של ההסכם הקיבוצי. בעוד שהמכללה טוענת כי קיימת חובה על הצדדים לגבש הסדר פיצויי פיטורים חלופי להסדר הקבוע בהסכם הקיבוצי, טוען ארגון הסגל שההסכם הקיבוצי מחייב את הצדדים לקיים משא ומתן בלבד, מבלי להגיע לתוצאה כלשהי.
עמדות אלו של הצדדים יוצרות מיניה וביה גם מחלוקות משפטית. ההכרעה אם הסכסוך שחל ביניהם הוא סכסוך כלכלי לגיטימי או סכסוך כלכלי מורכב כשלעצמה היא שאלה משפטית. שאלה הטעונה הכרעה בדבר כוונת הצדדים בנספח ההתייעלות. בעוד שמכללה טענה שהצדדים התכוונו להקנות לבורר גם את הסמכות לקבוע הסדרים כלכליים ביניהם, טען ארגון הסגל שלא הייתה כוונה כזו וכי ההסדרים הכלכליים של ההסכם נותרו והותרו להתדיינות ולמשא ומתן עתידי. לא להכרעתו של בורר.
מחלוקות אלו הן מחלוקות הנובעות מההסכם הקיבוצי. מסקירת ההתכתבויות שהוחלפו בין הצדדים, עולה כי הם קיימו ביניהם סדרה ארוכה של התדיינויות, משך כשנתיים, בדבר אופיו, משמעותו וכוונתו של נספח ההתייעלות. אף על פי כן, הצדדים לא הצליחו להגיע לעמק השווה. בין הצדדים התגלעה גם מחלוקת בדבר היקף המידע שעל המכללה להעביר לידי ארגון הסגל כתנאי לקיומם של התדיינות מועילה. מחלוקת זו אינה רלבנטית לשאלת משמעותו של נספח ההתייעלות ואם קיימת חובה על הצדדים לגבש הסדר פיצויי פיטורים חלופי בפועל או רק להשתדל, קרי, לקיים משא ומתן בלב פתוח ובנפש חפצה, בדבר הסדר פיצויי הפיטורים החלופי. לאורך התכתבויותיהם הרבות הדגישו הצדדים כי סוגיה זו היא חיצונית למחלוקת בדבר היקף המידע שעל המכללה להעביר ועומדת כשלעצמה. כך, כאמור, עולה מטענות ארגון הסגל לפיהן גם אם הייתה המכללה מקנה לו את כל המידע שנדרש על מנת שהצדדים יוכלו לשאת ולתת, והצדדים היו נכשלים במשאם, לא היה ניתן להעביר את הדיון לבורר שיכתיב עבורם הסדר כלכלי חלופי שכן הסכם 2017 לא הסמיך את הבורר לעשות כן.
הצדדים נחלקו בשאלות משפטיות רבות נוספות. כך, הצדדים נחלקו בשאלה אם די בהיקף המידע שהמכללה העבירה לארגון הסגל על מנת שהצדדים יהיו חייבים להיכנס להליכי משא ומתן בדבר הסדר פיצויי פיטורים חלופי; אם ההסדר החלופי יחול רטרואקטיבית; אם ההסדר הקיים מחייב כל עוד לא גובש הסדר חלופי; אם וכיצד יש להבחין בין עובדי ארגון הסגל עליהם בבתי הספר/תחומים בה ם חל ההסדר הקיים קודם ל הסכם 2017 לבין אלו עובדי בתי הספר/תחומים שההסדר הקיים לא חל עליהם.
הצדדים הטיבו להעלות טענות רבות לתמיכה בעמדותיהם. טענות אלו כולן אינ ן מעניינו של הליך זה. כפי שציינ ו לעיל, עניינו של הליך זה הוא בשאלה היחידה אם יש להיעתר לבקשת המכללה "ולהורות על מינוי בורר בהתאם להסכמות בין הצדדים בכל הקשור לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי, בהתאם לקבוע בסעיף 24 לנספח ז' להסכם הקיבוצי מיום 1.2.2017... ולקבוע בסעיף 89 להסכם הקיבוצי מיום 1.2.2017..." (ר' ברישא לבקשה).
כפי שציין ארגון הסגל בטיעוניו, על מנת שימונה בורר יש צורך בשני תנאים מקדמיים. הראשון הוא קיומו של סכסוך הנובע מן ההסכם. השני הוא שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות בדבר אותו נושא שבמחלוקת דרך משא ומתן. שני התנאים הללו מתקיימים בכל הסוגיות המפורטות לעיל. תעיד על כך ההתכתבות הארוכה שנמשכה מזה כשנתיים ואשר תמצית ממנה הובא לעיל.
טענות ארגון הסגל לפיהן לא התגבשו התנאים להעברת ההתדיינות בדבר נספח ההתייעלות אינן מקובלות עלינו. ראשית, עצם השאלה אם די בהיקף המסמכים שהעבירה המכללה כדי לחייב את ארגון הסגל להיכנס למשא ומתן על הסדר פיצויי הפיטורים החלופי היא מחלוקת משפטית. מחלוקת זו נובעת מההסכם הקיבוצי והצדדים לא השכילו לפתרה בעצמם. ארגון הסגל אף מודה בעניין זה כי לבורר סמכות להכריע בשאלה "האם בשלו התנאים להיכנס למשא ומתן לפעול לגיבושו של הסדר כאמור, אם לאו" (ר' סעיף 63 לבקשה). אם יגיע הבורר למסקנה שבשלו התנאים לכך שהצדדים יהיו מחוייבים לשאת ולתת בעניין הסדר פיצויי הפיטורים, יהא הבורר מוסמך לדון בשאלות הנגזרות מכך. כך, הבורר ידון בשאלה המשפטית אם הצדדים מחויבים להגיע להסדר חלופי או שדי בהשתדלות, כטענת ארגון הסגל. כן הבורר ידון בשאלה המשפטית, אם הוא מוסמך לדון במחלוקת הכלכלית בין הצדדים, דהיינו, להכריע במחלוקות הצדדים בכל הנוגע להסדר פיצויי הפיטורים החלופי.
שנית, טענת ארגון הסגל כי הבורר אינו רשאי לדון בשאלת היקף המידע שעל המכללה להעביר לארגון הסגל כל עוד דיון בעניין זה תלוי ועומד בבית הדין לעבודה אף היא דינה להידחות. סמכות הבורר להורות על גילוי מסמכים מקבילה לזו של בית המשפט - "על פי פשוטו של מקרא אפוא, בהתאם לאמור בסעיף 13(א) ל חוק הבוררות ובסעיף ח' לתוספת הראשונה לחוק, הסמכות המוקנית לבית המשפט מכוח תקנות 112 ו- 178(א) כאמור, מוקנית גם לבורר" (ר' רעא 30 24/18 טי.אם.אף מדיה פורס שותפות מוגבלת נ' נחמני צפריר בע"מ (12.6.18), כידוע, לבית המשפט נתונה סמכות שבשיקול דעת לעכב בירור תובענה כאשר קיים הליך תלוי ועומד המעורר שאלות דומות, וזאת על יסוד שיקולים שעניינם יעילות הדיון ומניעת הכרעות סותרות. שיקול דעת זה נתון לבורר. על הבורר יהיה להחליט אם קיים דיון תלוי ועומד באותו עניין בבית הדין לעבודה; אם נגזר עליו להמתין להכרעת בית הדין באותו עניין; או אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות ליתן החלטה מבלי להמתין להכרעת בית הדין. לפיכך, טענה זו אינה רלבנטית להליך דנן והיא נטענה בטרם עת. מקומה של טענה זו היא בהליך שיתנהל לפני הבורר.
שלישית, פרט לעניין היקף המידע הנדרש קיימים בין הצדדים סכסוכים נוספים, כמפורט לעיל, הנובעים מההסכם ושהם לא הצליחו להביא לפתרונם בדרך של משא ומתן. סכסוכים אלו עומדים כשלעצמם ואינם רלבנטיים לסוגיית היקף המידע שעל המכללה להעביר לארגון הסגל. כך למשל, ארגון הסגל הדגיש במכתביו כי סוגיית חובת המכללה לשלם לעובדי הסגל שפרשו פיצויי פיטורים לפי ההסדר הקיים היא תנאי נוסף ועצמאי לכך שהוא יסכים להיכנס למשא ומתן בדבר הסדר הפיצויים החלופי - "תנאי לכל התקדמות ודיון מהותי בנושא הפחתת פיצויי הפיטורין הוא תיקון על ידי ההנהלה של רשימת ההפרות הארוכה של ההסכמים החתומים... אנו ממתינים לתיקון כל ההפרות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להלן פירוט המידע וההבהרות הנדרשים לצורך היערכות למו"מ על הפיצויים..." (ר' מכתב יו"ר ארגון הס גל מיום 19.10.17 לעיל).
רביעית, בקשת המכללה להעביר לבוררות את כל המחלוקות הקשורות לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי איננה, כטענת ארגון הסגל, בקשה "כוללנית ולא מוגדרת" (ר' סעיף 66 לתשובה) שלא ניתן להעבירה לבוררות. בניגוד לפסק הדין בעניין הר"י (סק (ארצי) 9/03 ההסתדרות הרפואית בישראל - מדינת ישראל (30.5.05)) שהביא ארגון הסגל לתמיכה בטענה זו, הרי שכאן מדובר בבקשה להעביר סכסוך בנושאים בהם כבר נוהל משא ומתן בעבר. עובדה זו אף עולה מטענות ארגון הסגל בכתב התשובה שלו בו הוא מציין כי "גדר המחלוקת היא ללא ספק אותו ’עניין שנובע מההסכם שאין לגביו הסכמה‘. בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בהוראה 24 לנספח ההתייעלות" (סעיף 62 לתשובה). מדברים אלו עולה שגדר המחלוקת היא ברורה וידועה לארגון הסגל. אין עמימות אמיתית בבקשתה של המכללה ולא יהיה קושי לבורר למקד את הדיון בין הצדדים בסוגיות הצריכות להיפתר ביניהם.
אם כן, המשא ומתן בין הצדדים בקשר להסדר החלופי קפא על שמריו. עם חלוף הזמן נראה כי בין הצדדים נערמים יותר ויותר משקעים המונעים מהם לנהל מערכת יחסית תקנית ולדון בנושאים הצריכים ליבון ביניהם. בדיוק לשם כך גיבשו הצדדים את סעיף 89 להסכם שאימץ את מנגנון הבוררות. מעבר לכך, הרושם הוא שחלק גדול מהמחלוקות שניטשו בין הצדדים נוצרו עקב הפנייה להעביר את הסכסוך לבוררות זמן רב לאחר המועדים שנקבעו לכך בהסכם. בנסיבות העניין, נוכח מצבה הכלכלי של המכללה, וריבוי ההתדיינויות וההתכתבויות שכבר הוחלפו בין הצדדים, לרבות במסגרת הליך זה, אין עוד מקום להנציח את המצב הקיים.
לסיום נציין כי בסיכומיה, סטתה המכללה מהסעד אותו ביקשה מלכתחילה למנות את הבורר לדון בכל המחלוקות הקשורות לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי. חלף זאת ביקשה המכללה מבית הדין לקבוע שהבורר מוסמך להכריע ולהתוות את ההסדר החלופי בעניין פיצויי הפיטורים ביניהם. סעד זה חורג מגדר המחלוקת כפי שנקבעה בבקשה ואיננו מקובל עלינו. שאלת סמכותו של הבורר לדון במחלוקות הכלכליות בין הצדדים תיוותר להכרעתו של הבורר, כפי שקבענו.

סוף דבר
הבקשה מתקבלת. בהתאם להסכם 2017 ימונה הבורר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס סטיב אדלר, אשר ידון בכל הקשור לשינוי הסדר הפיצויים לחברי הסגל האקדמי, בהתאם לקבוע בסעיף 24 לנספח ז' להסכם הקיבוצי מיום 1.2.2017. ככל שלא יסתייע לצדדים להיעזר בשירותיו של הבורר, ימונה בורר לפי הסכמות הצדדים בנספח ב' להסכם.

ניתן היום, ט"ו אייר תשע"ט, (20 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג ציבור, עובדים
מר יהונתן דקל

יפית מזרחי-לוי, שופטת

נציג ציבור, מעסיקים
מר אלי ביהרי