הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 2338-02-17

14 מאי 2019
לפני:
כב' השופטת חנה טרכטינגוט – שופטת בכירה

התובעת:
קל אוטו שירותי מימון(1998) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד חזי יעל
-
הנתבע:
אור לוי
ע"י ב"כ עו"ד ליאור לימור

החלטה
1. לפני בקשת הנתבע, מר אור לוי ( להלן - המבקש), למתן צו לתובעת, קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ (להלן – המשיבה) לגילוי מסמכים ספציפיים.
הרקע לבקשה על פי כתבי הטענות שהוגשו בהליך
2. המשיבה הינה חברה המספקת פתרונות לרכב, כגון: מכירת רכב חדש ורכב יד ראשונה, טרייד – אין, השכרת רכב, ליסינג, ביטוח ומגוון שירותים בתחומים נוספים.
3. המבקש הועסק כנהג בנתבעת מיום 23.12.15 עד ליום 17.10.16.
4. המבקש פוטר בעילות של הפרת משמעת חמורה, מעילה באמון וסיכול הסכם העבודה בין הצדדים, לאחר שביום 16.10.16 היה מעורב בתאונה עצמית בעת שנהג ברכב מסוג וולבו, מס' רישוי 88-874-33 ( להלן – הרכב הניזוק) אשר הינו בבעלות המשיבה.
5. בתביעתה טוענת המשיבה כי על המבקש לשאת בעלות הנזקים שנגרמו עקב אותה תאונה, בעוד שעיקר טענתו של המבקש נוגעת לחבותה של המשיבה לכיסוי ביטוחי כתנאי מכללא בהסכם העבודה בין הצדדים.
6. למן תחילת ההליך, הוגשו מספר בקשות לגילוי ולעיון במסמכים, ובית הדין הורה לא אחת לצדדים לנסות להגיע להסכמות ולו חלקיות ביניהם בנדון, וכן הפציר בהם לסיים את ההליכים המקדמיים, אך ללא הועיל ( ראו, בין היתר, החלטות הרשמת מרב חבקין מהימים 17.9.17, 14.3.18, 10.6.18 באותו עניין). משכך, ובהמשך להחלטתי מיום 13.11.18 להלן הכרעתי לעניין כל אחד מן המסמכים המבוקשים.

דיון והכרעה
7. על פי ההלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגיית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלוונטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין ואף צדדים שלישיים. במסגרת בחינת האינטרסים של הצדדים, על בית הדין לאזן בין הצורך בגילוי האמת מחד, לבין ההכבדה אשר היענות לבקשה תטיל על המשיבים לה.
8. ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ - אזולאי הנרי פ"ד מט (4) 54 (1995) נפסק:
"גילוי מסמכים משתרע על פני כל "המסמכים הנוגעים לעניין הנדון..." על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה... הרלוונטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת בין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוונטי. לעומת זאת, מסמך שאין בו כדי לחזק טענה או להחלישה, וכל כולו לא בא אלא "לדוג" בענייניו של בעל דין אין לגלותו... גילוי האמת הוא ערך מרכזי בכל שיטת משפט ובכל חברה. בלעדיו אין. עם זאת, אין הוא ערך בלעדי. לצידו קיימים ערכים אחרים, אשר גם עליהם צריכה החברה להגן... יש צורך לאזן בין הערכים המתנגשים..."
9. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06 מדינת ישראל – נציבות המים - אבנצ'יק (28.3.07) כלהלן:
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות.
במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי".
10. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגיית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב [דב"ע נב/183-3 עזבון המנוח יצחק וייס - הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429 (1992); דב"ע נד/16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ - ההסתדרות הכללית, פד"ע כז 225 (1994)].
מן הכלל אל הפרט
11. בבקשתו מיום 15.3.18, אשר הוגשה בהמשך להחלטת בית הדין מיום 14.3.18, עותר המבקש להעביר לעיונו מסמכים שונים, מבלי שפורטו הטעמים ביחס לדרישת כל אחד מהם.
נימוקים אחדים נזכרו בדיון קדם המשפט שהתקיים ביום 18.10.17 בפני כב' הרשמת מרב חבקין. בקדם המשפט טען המבקש כי הבקשה לרישיון עסק של המבקשת נובעת מן ההנחה כי על פי תנאי הרישיון היא נדרשת לבטח את הרכבים שבבעלותה. הנחת היסוד של המבקש ככל עובד בהסעות או בנהיגה, הינה שאף אם לא צוין כך בהסכם העבודה, הרכב מבוטח. לא יעלה על הדעת שככל שתגרם, אף אם ברשלנותו של העובד, תאונה שתוצאותיה קטלניות, יצטרך לשאת בנזקים בעלויות עתק כאשר שכרו נמוך ( ע' 1 ש' 12 – 21). מדובר בסיכון בלתי סביר בעליל שלא היה עובד נוטל על עצמו, אילו היה מודע להיעדר ביטוח ( ע' 2 ש' 15 – 18).
12. המשיבה הגישה תגובה תמציתית במסגרתה טענה בכלליות כי היא קיימה את הצו לגילוי ועיון במסמכים זה מכבר, עת הגישה תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין בצירוף המסמכים שנזכרו בו, כמו גם צירפה לתצהיר העדות הראשית מטעמה את כל המסמכים הרלוונטיים להליך אשר ברשותה.
13. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בהתאם למערך האיזונים הנדרש בעניינים אלו, ושקלתי את הרלוונטיות שבהם בנסיבות העניין, הגעתי למסקנה כי יש להתיר את גילויים של המסמכים המבוקשים הבאים:
א. כל פוליסות הביטוח שבהן המשיבה הייתה מבוטחת במועד התאונה, לרבות פוליסת הביטוח של הרכבים שבבעלותה, בחזקתה או בשירותה, ובכלל זה הרכב הניזוק.
ב. תצהיר הכולל את נהלי העבודה והבטיחות שקיימים והיו קיימים אצל המשיבה במועד התאונה, לרבות ביחס לתפקיד שביצע המבקש וכן אישור הכולל את חתימת המבקש כי נהלים אלה, ככל שקיימים, הובאו לידיעתו.
ג. תיעוד ומסמכים ביחס לרכישת הרכב הניזוק, לרבות חשבונית וקבלה בגין רכישתו, ביחס לטיפול בו לרבות טיפולים ותיקונים שנעשו בו, לרבות כרטיס רכב, ספר הטיפולים ברכב וקבלות בגין תיקון הרכב.
מתוך טיעוני הצדדים, נוכח טענת ההגנה כי היה על המשיבה לבטח את הרכבים אשר בבעלותה או בשימושה, אני סבורה כי קיימת רלוונטיות לגילוי פוליסות הביטוח שבהן הייתה המשיבה מבוטחת במועד התאונה, לרבות הרכב הניזוק, ככל שערכה ביטוחים כאמור.
לא נעלם מעיני כי מקדם המשפט משתמע כי לא נערך ביטוח, למצער לרכב הניזוק, אולם הדבר לא נטען מפורשות בתצהיר המשיבה. כך או כך, לא מדובר בבקשה נעדרת רלוונטיות להליך כפי שנטען בעלמא על ידי המשיבה, ומשכך הריני להתיר את הגילוי.
כמו כן, מצאתי כי אף הדרישה למסמכים הנוגעים לנהלי עבודה ובטיחות במשיבה, וכן תיעוד ומסמכים ביחס לרכישת הרכב הניזוק וביצוע טיפולים ותיקונים בו, עשויים להיות בעלי רלוונטיות להליך
במסמכים אלו אפשר שיהיו פרטים אשר עשויים לייעל ולקדם את הדיון וההכרעה בהליך, ויש לזכור כי יש לפרש את תנאי הסף במבחן הרלוונטיות באופן ליבראלי מתוך נקודת מוצא של גילוי מרבי ומשחק בקלפים פתוחים [ ראו גם: רע"א 8181/15 אריה את עופר עבודות בניה נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (31.01.16)] .
ככל שאין בידיה של המשיבה מסמכים כנדרש, כגון שלא קיימים נהלי עבודה ובטיחות, או שלא נערך ביטוח לרכביה, תגיש המשיבה תצהיר המאמת עובדות אלו.
14. לעומת זאת, אשר למסמכים המבוקשים שיפורטו להלן, אינני סבורה כי יש בהם משום רלוונטיות להליך, ולפיכך אינני מתירה את גילויים:
ד. אם המשיבה או אילו מן הרכבים לא היו מבוטחים בביטוח מקיף או צד ג' או חובה במועד התאונה – לציין את הסיבות לכך ולהמציא את פרוטוקול אסיפת המנהלים של המשיבה עת קיבלה את ההחלטה וחוות הדעת של האקטואר או של יועץ הביטוח או של היועץ המקצועי במשיבה.
ככל שאילו מן הרכבים לא היו מבוטחים, הרי שהדבר יעלה מתצהיר המשיבה אשר יוגש בהתאם להחלטה זו. המבקש לא נימק מדוע יש להתיר גילוי מסמכים פנימיים של המשיבה כגון פרוטוקול אסיפת מנהלים או חוות דעת אקטואריות, וכיצד יהיה בהם כדי לקדם את ההליך והדיון במחלוקות בין הצדדים.
ה. רישיון העסק של המשיבה, כל תנאיו ונספחיו, לרבות ביחס לביטוח הרכבים והעובדים וביחס לתנאי הטיפול והתחזוקה של הרכבים והעסקתם של העובדים, וחבות המשיבה כלפיהם ובכלל.
ו. רישיון או הרשאה או היתר שיש למשיבה מכל הרשויות ותנאיהם לניהול עסקיה כחברה להשכרת רכב לקבות של משרד התחבורה, משרד הרישוי ומשרד העבודה.
אף בעניין זה המבקש לא הבהיר מדוע קיימת רלוונטיות להליך בגילויים של מסמכים אלו וכיצד יהיה בגילויים כדי לשפוך אור על ההליך, ואינני רואה כזו ממילא במישור היחסים שבין המבקש למשיבה.
ז. תצהיר הכולל מידע האם המשיבה חייבה בעבר עובד/ים נוספים בגין נזקים שנגרמו לרכבים שלה כתוצאה מתאונה או שימוש.
ח. תצהיר הכולל מידע אודות דיווח לרשויות המוסמכות, לרבות משרד העבודה, על התאונה מושא ההליך, בצירוף עותק של ההודעה וכלל המידע והמסמכים שסיפקה למשרד העבודה או דוח החקירה של משרד העבודה ומס' התיק שנפתח עקב פנייתה.
המבקש לא הציג כל נימוק לדרישה לגילוי מידע זה, ולא מצאתי כי יהיה בכך כדי לקדם את ההכרעה, או לסייע בפתרון המחלוקות בהליך, ביחס לנטען בכתבי טענות הצדדים. מעבר לכך, יצוין כי בקשות אלו מנוסחות כדרישה למידע הנושאת אופי של שאלון, ולא להעברת מסמכים כפי שהם. המבקש לא הציג טעמים מיוחדים או נסיבות יוצאות דופן אשר בהן ייעתר בית הדין למסירת שאלון, כמצוות תקנה 46( ב) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), תשנ"ב-1991, ולפיכך הבקשה נדחית ( ראו והשוו: ברע ( ארצי) 63906-01-18 רוית מרלה - כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ (9.5.18).
ט. כל תכתובת פנימית שנערכה בין מנהליה או גורמיה המוסמכים של המשיבה ביחס לפיטוריו של המבקש או ביחס לחיובו בעלות הנזקים שנגרמו לרכב הניזוק או ביחס לזימונו לשימוע.
תכתובות פנימיות במשיבה, כשמן כן הן ועל פי רוב אין חובה במסירתן. משלא הצביע המבקש על טעם להוראה על גילויים, אין בידי להתיר זאת.
י. מסמכים בתמיכה לנזקים שנגרמו למשיבה כתוצאה מהשבתת הרכב, לרבות בתמיכה לטענות בדבר אבדן הכנסות, הוצאות ומסמכים שילמדו על ההפסדים הנתבעים לרבות דוחות כספיים.
נטל ההוכחה לעניין הנזקים הנטענים בתביעה, מוטל על התובעת, המשיבה בעניינו. ברי כי ככל שלא יוצגו מסמכים מספקים לתמיכה בטענותיה של המשיבה, יהיה בכך כדי להשליך על ההכרעה בהליך ואולם אינני רואה צורך לחייבה להציג מסמך כזה או אחר. משכך, ומשלא פורטו טעמים אחרים לגילוי המסמכים, אין בידי להיעתר לבקשה.
סוף דבר
15. התוצאה אפוא כי הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
1.15. המשיבה תגיש עד ליום 10.6.19 את המסמכים המפורטים בסעיפים א. – ג.. ככל שאילו מן המסמכים אינם קיימים, תגיש עד המועד הנקוב תצהיר לתמיכה בעובדה זו.
2.15. תצהירי עדות ראשית מטעם המבקש יוגשו עד ליום 20.7.19.
3.15. בנסיבות העניין, משה ימשכות ההליך המקדמי נבעה מהתנהלות שני הצדדים ומחדליהם, לרבות האופן בו הוגשה הבקשה שלא על פי סדרי הדין והנחיות בית הדין , אין צו להוצאות.
4.15. התיק יעלה לעיוני ביום 11.7.19.

ניתנה היום, ט' אייר תשע"ט, (14 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חנה טרכטינגוט, שופטת בכירה