הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו הע"ז 35328-01-14

04 אפריל 2017

לפני:

השופטת נטע רות

המאשימה
מדינת ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד דן טוניק
-
הנאשם
ישראל אילוז
ע"י ב"כ: עו"ד סיגל מלמיליאן אלימלך

פסק דין

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין העסקה שלא כדין של עובד זר. במסגרת כתב האישום יוחסה לנאשם עבירה על סעיפים 2(א)(1) – (2) לחוק עובדים זרים התשנ"א – 1991.

בפתח הדברים אציין כי לאחר ששמעתי היום את עדויות הצדדים ואת סיכומיהם ולאחר ששבתי ועיינתי בחומר הראיות, הגעתי למסקנה כי יש לזכות את הנאשם מהעבירות שיוחס ו לו בכתב האישום.

במסגרת פרק העובדות שבכתב האישום נכתב כי הנאשם היה במועדים הרלבנטיים לכתב האישום קבלן עצמאי, "אילוז ישראל שיפוצים ישיר" אשר ביצע עבודות שיפוץ בדירה ברחוב בר גיורא 3/3 בתל אביב (להלן – הדירה). לפי הנטען, ביום 30.1.06 הנאשם התקשר עם בעל הדירה, עו"ד עודד ענבר, בהסכם לביצוע ע בודות שיפוץ אשר כללו בין היתר, עבודות חרסינה, פינוי, אינסטלציה וחשמל. כן נכתב בכתב האישום כי ביום 8.3.06 בשעה 10:20 או במועד סמוך לכך, במהלך ביקורת שערכו צוות מפקחים מטעם המאשימה, נמצא עובד זר פלשתינאי אשר עסק בחיבורי חשמל בלוח החשמל בדירה (להלן – העובד). עובד, אשר לא היה במועד הרלבנטי לכתב האישום אזרח ישראל או תושב בה ולא היה רשאי לעבוד אצל הנאשם ומשכך הנאשם העסיק את העובד שלא על פי היתר כדין.

גרסת הנאשם הייתה כי הוא איננו מכיר כלל את הועבד מושא כתב האישום וכי העובד לא הועסק על ידו.

מהראיות עולה כי אכן, ביום 30.1.06 נערך זיכרון דברים בין הנאשם לבין הבעלים של הדירה מר עודד ענבר (להלן – מר ענבר), אשר אף העיד מטעם המאשימה. זכרון דברים אשר על פיו הוסכם כי הנאשם יבצע בדירה עבודות שונות ובכלל אלה עבודות הריסה ובינוי, אינסטלציה, חשמל ועבודות נוספות בתמורה לסכום של 66,200 ₪ בהתאם לפירוט שהופיע בזיכרון הדברים. במסגרת זיכרון הדברים, נכתב גם כי משך העבודה לא יעלה על 35 ימים וכי הוא יתחיל תוך 3 ימים מחתימת זיכרון הדברים. משמע, על פי זיכרון הדברים הנאשם היה אמור לסיים את העבודה סמוך למועד שבו נערכה הביקורת.

מן הראיות עולה, ועל כך אין למעשה מחלוקת, כי הנאשם הפסיק את העבודה בדירה לפני סיומה: בעוד שלגרסת הנאשם העבודה הופסקה זמן קצר לאחר שהחלה בשל התערבות העירייה ומאחר ומר ענבר ביקש לבצע חלוקה לא חוקית של הדירה לשתי דירות, הרי שלגרסתו של מר ענבר, בעדותו בבית הדין, הנאשם ניתק את הקשר זמן קצר לאחר תחילת העבודה, לאחר שהוא קיבל תשלום בסך של 18,700 ₪ ולאחר שהוא, מר ענבר, נעתר לבקשת הנאשם להקדים את התשלומים.

בנסיבות הללו שעה שאין חולק על כך שעבודת השיפוץ הופסקה זמן קצר לאחר שהיא החלה, כאשר מועד הביקורת היה ביום 8.3.06 - הרי שהנטל להראות כי הנאשם עבד בדירה באותו מועד מוטל על המאשימה. אני סבורה כי המאשימה לא עמדה בנטל זה ברמה הנדרשת בהליך פלילי: הנאשם העיד כי אין בידו לזכור מה היה משך הזמן שעבד בדירה ומתי הופסקו העבודות, תוך שהוא מעלה השערה כי יכול והדבר היה לאחר חודש וחצי, אולם הוא הוסיף כי אין הוא זוכר .
ובלשון הפרוטוקול:
"ש. כמה זמן עבדת שם?
ת. חודש וחצי, משהו כזה. לא יותר מזה, לא נראה לי, לא זוכר לי."

מכל מקום, בהמשך העדות העיד הנאשם כי בתאריך 8.3.06 ביום האירוע, הוא לא היה בדירה. יוצא אפוא כי הראייה המרכזית שעליה נסמכת המאשימה בכל הנוגע לאפשרות שהנאשם עדיין עבד בדירה במועד מושא כתב האישום (8.3.06), הינה עדותו של מר ענבר. דא עקא שעדותו של מר ענבר איננה עדות אובייקטיבית אלא עדות של עד מעוניין, שכן, ככל שלא היתה מתקבלת גרסתו שלפיה מי שעבד בדירה במועד הרלבנטי היה הנאשם, הרי שהאצבע המאשימה בנוגע להעסקת העובד הייתה מופנית אליו. אציין בהקשר זה כי בחקירתו אצל חוקר המאשימה, מספר חודשים לאחר האירוע, מסר מר ענבר כי לאחר הפסקת העבודות על ידי הנאשם, הוא נאלץ לתאם ישירות מול בעלי מקצוע שונים, דוגמת איש אלומיניום ונגר. משמע, בעלי המקצוע שעבדו בדירה לאחר הפסקת העבודה הובאו ביוזמתו של מר ענבר.

בעדותו בפני חוקר המאשימה ציין מר ענבר עוד כי הפסקת העבודה על ידי הנאשם הייתה בתחילת אפריל. יחד עם זאת, מההזמנה לחקירה שהוצגה בפני בית הדין עולה כי בעת שמר ענבר נחקר הוא ידע על דבר הביקורת ביום 8.3.06 כמו גם על כך שבמהלך אותה ביקורת נמצא עובד זר פלשתינאי שהועסק בניגוד לחוק עוסק בביצוע עבודות חשמל. מכאן, שיכול וניתן להטיל ספק, לפחות סביר, ביחס למוצקות הגרסה של מר ענבר, שלפיה הנאשם הפסיק את עבודתו בחודש אפריל (ולא בחודש מרץ, לפני האירוע ), כמו גם ביחס למוצקות הגרסה שלפיה הוא נדרש להביא בעלי מקצוע בתחומים שונים ולא בתחום החשמל. מה גם שבעדותו בבית הדין הוא היה פחות נחרץ בנוגע לאנשי המקצוע שעבדו בדירה בתקופה מושא המחלוקת לאחר הפסקת העבודה על ידי הנאשם (ר' עמוד 13 לפרוטוקול שורות 6-11). זאת בשים לב לאינטרס שהיה למר ענבר בנושא שאודותיו נחקר.

לא למותר לציין כי בעוד שבעדותו בבית הדין, הסביר מר ענבר על היעלמותו של הנאשם מהדירה זמן קצר לאחר תחילת עבודות השיפוץ בכך שהנאשם קיבל תשלום שהוקדם ולא שילם לספקים, הרי שבהודעתו לחוקר המאשימה הוא לא אזכר כלל את נושא ההיעלמות של הנאשם ורק מסר בצורה תמציתית כי הנאשם הפסיק את העבודה לתקופה של חודשיים וכי לאחר מכן חזר ל"פינישים" בלבד (ר' ת/6, שורות 9-11).

מעבר לכך, בעוד שבחקירתו הנגדית בבית הדין התייחס מר ענבר לשני הסכמים שנערכו עם המאשימה, האחד מיום 30.1.06 והשני מיוני 2006, בעקבות חזרתו של הנאשם לעבודה בדירה , הרי שבעדותו לחוקר המאשימה הוא התייחס לחוזה אחד בלבד שאותו אף הציג לחוקר המאשימה. זאת בלא לאזכר את דבר קיומם של שני חוזים.

בשולי הדברים ומבלי לקבוע מסמרות, אציין כי גרסתו של מר ענבר הייתה מעורפלת בכמה הקשרים רלבנטיים ומהותיים נוספים: כך למשל מר ענבר לא פירט כיצד ומתי עלה בידו לאתר את הנאשם, אשר לדבריו נעלם לאחר הקדמת התשלום. כמו כן, לא הוצג כל אישור על העברת כספים לנאשם, התומך בגרסתו של מר ענבר בדבר היעלמות הנאשם מייד לאחר הקדמת התשלום. לצד דברים אלה אציין כי ניתן למצוא דווקא תמיכה לגרסת הנאשם בנוגע לחלוקת הדירה, אשר היא שהייתה לשיטתו הגורם להפסקת העבודות. זאת שעה שבוחנים את זיכרון הדברים המתייחס לשיפוץ הדירה. זכרון דברים אשר מתוך סעיף 6.2 הימנו עולה כי מדובר למעשה בחלוקה לשתי דירות ובהתקנת מונה חשמל משני לכל דירה.

הקשיים הללו בעדותו של מר ענבר, העובדה שהוא בעל עניין כמו גם העובדה שעדותו הינה הראיה המרכזית שעליה נסמכת המאשימה, צריכה להוביל למסקנה כי קיים לפחות ספק סביר בנוגע לאשמת הנאשם.

בקובעי זאת, לא נסתרו מעיני טענות המאשימה, בדבר הקשיים שנפלו בגרסת הנאשם בנושא ההמצאה, כטענה כבושה . לכשעצמי, לא ראיתי סתירות מהותיות בגרסתו בנוגע לנושא ההמצאה או בכל הקשר אחר . שעה שהרישום בתעודת הזהות אינו כולל ציון של כתובת מדוייקת ומשכך מעורר קושי. בנוסף אבקש לציין כי הטענה בנוגע למסירה לא צצה ועלתה בדיון של היום, כאשר ביום 2.4.15 הגיש הנאשם בקשה לבטל את צו ההבאה תוך שהוא מציין כי ההזמנה לדיון לא נמסרה לו מאחר שברישומים שהופיעו בהזמנות לא צוין שם הרחוב. זאת כפי שארע גם ברישום בתעודת הזהות.

בנסיבות הללו, הריני מזכה את הנאשם מהאישומים המיוחסים לו בכתב האישום של העסקת עובד זר שלא כחוק .

ניתן היום, ח' ניסן תשע"ז, (04 אפריל 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .