הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת סע"ש 58167-10-17

לפני:
כב' הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
מריקריס פאסיון Mriecris Pasion
דרכון פליפיני מס' 335258 EC
ע"י ב"כ: עו"ד אביחי וידהורן

-
הנתבעים:
1. שלמה קורייש ז"ל
2. גילה קורייש
ע"י ב"כ: עו"ד נדב קנימח

החלטה

1. לפנינו שתי בקשות: בקשה מטעם הנתבעת 2 לדחייה או למחיקת התביעה על הסף ובקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד למתן החלטה אחרת וכן בקשה מטעם התובעת, לתיקון כתב התביעה.

רקע וטענות הצדדים

2. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעים, בגין הפרת זכויותיה הנובעות לטענתה מיחסי עבודה ומפיטוריה. לטענת התובעת, היא הועסקה על ידי ה נתבעים בתפקיד מטפלת סיעודית, בשיתוף חברת הסיעוד "מטב", החל מיום 6.5.2015 ועד ליום 23.9.2016. לטענתה היא עבדה תחילה אצל הנתבע 1 בלבד אולם לאחר שהנתבעת 2 לקתה בשבץ מוחי, החלה התובעת מטפלת בשני בני הזוג, באישור הסוכנות "איתני מור". לטענת התובעת, היא פוטרה ביום 23.9.2016, על ידי בנם של הנתבעים , מר גדעון, אשר בשל מצבם של הנתבעים , הוא אשר ניהל את ענייניהם מולה. לטענת התובעת היא פוטרה בהיותה בהריון מתקדם, בניגוד לדין ולהוראות חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"). התובעת עותרת בתביעתה לפיצויי פיטורים, לפיצוי בגין אי עריכת שימוע, פיצוי לפי סעיף 13א(ב)(1) לחוק עבודת נשים, עבור הפסד שכר בתקופה המוגנת, לפיצוי בגין נזק לא ממוני בהתאם לסעיף 13(א)(ה) לחוק עבודת נשים. כן טוענת התובעת כי היא זכאית לדמי הבראה בגין חלק מתקופת העבודה, לפדיון ימי חופשה, הפרשות לפנסיה ולהפרשי שכר מינימום. בסך הכל הועמד סכום התביעה על סך של 130,758 ₪ בתוספת פיצוי י הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים.

3. בבקשה לדחייה או למחיקה על הסף, נטען, כי הנתבע מס' 1 אינו בין החיים ( להלן: "המנוח"), כי לא קיימת יריבות בין התובעת ובין הנתבעת מס' 2 וכן כי מדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית.
נטען, כי התובעת היא זו אשר התפטרה, כאשר הפסיקה את עבודתה בסמוך למועד הלידה ו כי לאחר חופשת הלידה - החליטה התובעת על דעת עצמה להתפטר ולא להמשיך לעבוד.
כן נטען, בעיקר, כי ככל שהמנוח היה מעסיקה של התובעת, הרי שהוא נפטר ביום 19.10.2017 (צורפה תעודת פטירה) וכי הוא ניהל את עסקיו לבד ולא ידוע היכן הוא שמר את דו"חות העובדים. כן נטען כי נטל ההוכחה בתקופת העבודה, רובץ לפתחה של התובעת. אשר לנתבעת 2, נטען כי הינה אשתו של אחד מילדיו של המנוח ולא ברור כיצד נטען כלפיה להיותה מעסיקתה של התובעת.
למען הזהירות נטען כי ככל שתעמוד התובעת על תביעתה, יש להפנות את התביעה כנגד עיזבון המנוח שלמה קורייש ז"ל אותו התובעת סעדה (ללא פירוט בבקשה מי יורשי המנוח). לבקשה צורף תצהיר מאת הנתבעת 2 לתמיכה בעובדות הנטענות בה.

4. התובעת הגישה תגובתה לבקשה וכן בקשה לתיקון כתב התביעה. לטענתה, צוין בכותרת כתב התביעה וכן בגוף התביעה, שמה של אשתו של בנם של הנתבעים מר גדעון - גילה קורש, תחת שמה של אשת המנוח, הגב' בתיה קורייש. נטען כי מדובר בטעות סופר, תוך הפנייה לתוכן כתב התביעה המלמד על כך . כן נטען כי התובעת למדה על העובדה המצערת כי המנוח נפטר, רק מהבקשה לדחייה ו/או למחיקה על הסף ולאחר הגשת כתב התביעה. לפיכך, נתבקש לתקן את כתב התביעה, כך שיופנה אל עיזבון המנוח שלמה קורייש באמצעות יורשיו בתיה קורייש וגדעון קורייש וכי שמה של הנתבעת 2 יוחלף בשם בתיה קורייש. כן פורטו התיקונים הנדרשים הנובעים מכך, בכתב התביעה עצמו. עותק מכתב התביעה לאחר התיקונים המבוקשים צורף לבקשה. לטענת התובעת מדובר בשלב מקדמי ביותר, בו טרם הוגש אף כתב הגנה וכי הנזק אשר יגרם לתובעת אילו לא יותר התיקון, יהיה גדול לעין ערוך, מנזקי הנתבעת 2.

5. מטעם הנתבעת 2 הוגשה בקשה למתן החלטה, בה, למעשה, הגיבה הנתבעת 2 לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה. בבקשה נטען כי התובעת עושה דין לעצמה כאשר היא מצרפת כבר עותק מכתב התביעה המתוקן. כן נטען כי הטענה לפיה הנתבעת 2 הינה יורשת של המנוח, אינה מבוססת על ממצא עובדתי או משפטי כלשהו וכי אין לתובעת יחסי עובד ומעסיקה עמה. על כן נתבקש לדחות את הבקשה לתיקון כתב התביעה וכן ליתן החלטה בבקשה לדחייה או למחיקת התביעה על הסף. לחילופין וככל שינתן לתובעת לתקן את כתב התביעה, נטען כי יש לחייבה בהוצאות מוגברות.

6. יצוין כי בעקבות החלטת בית הדין מיום 18.1.2018, לפיה כותרת כתב התביעה המתוקן בעותק אשר צורף לבקשת התיקון, בכל הנוגע לזהות הנתבעים, אינו עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 5- ו- 6 לבקשת התיקון, הוגשה הבהרה מאת התובעת . על פי ההבהרה, בנוסח אשר הוגש נכתב שמה של הגב' בתיה קורש רק כיורשת של העיזבון וכי בהתייחס להחלטת בית הדין, הוגש עותק של כתב תביעה מתוקן, בו צוין שמה של הגב' בתיה קורש, פעם אחת כנתבעת ופעם אחת כיורשת העיזבון. הפעם באופן התואם את בקשת התיקון. הנתבעת 2 (הגב' גילה קורייש) הגישה את תגובתה לבקשה. בעיקר נטען כי התובעת בוחרת את בעלי הדין באקראי. נטען כי אשתו של בנם של המנוח (הכוונה לגב' גילה קורייש) ובנו של המנוח (מר גדעון קורייש) - לא העסיקו את התובעת ולא היו ביחסי עבודה עמה (סעיף 3 לתגובה).

דיון ומסקנות

הבקשה לתיקון כתב התביעה

7. כתב התביעה יתוקן כמבוקש;

8. יש לקבל את טענת התובעת, הנתמכת בתצהיר, כי עובדת פטירת המנוח הובאה לידיעתה לאחר הגשת כתב התביעה. יצוין כי מהתכתובת אשר התנהלה בין ב"כ הצדדים, טרם הגשת התביעה ואשר צורפה לכתב התביעה , עולה כי מכתב ב"כ הנתבעים (נספח 2) נכתב בשם המנוח (ראו לדוגמה סעיף 3) ולא צוין בו כי המנוח נפטר, על אף שהמכתב נכתב ביום 30.10.2017 - היינו כבר לאחר מותו. יש לשער כי אילו צוין במכתב זה כי המנוח נפטר, היה נמנע הצורך להגיש כעת בקשה לתיקון בעניין זה .

9. אשר להחלפת שמה של הנתבעת 2, לשם אשת המנוח, הרי שמתוכן כתב התביעה אכן עולה כי שמה של הנתבעת 2 נכתב בטעות. כפי שפורט לעיל, הטענות המועלות בכתב התביעה הינן כנגד המנוח ואשתו. מלבדם, מוזכר בנם, מר גדעון, ואין כל זכר ליריבות אישית עם הנתבעת 2 כמעסיקתה של התובעת. לפיכך אין סיבה שלא לאפשר את התיקון אשר ברור כי מקורו בטעות סופר.
אשר לטענת הנתבעת 2, כי אין מקום לתקן את כתב התביעה כך שיתבע עיזבון המנוח באמצעותה , כיוון שלא התקיימו יחסי עבודה בינה ובין התובעת - נראה כי נפל שוב בלבול בין שם הנתבעת 2 ובין שמה של אשת המנוח, הפעם מצד הנתבעת 2 עצמה. בבקשה לתיקון מצויין בהקשר זה שמה של אשת המנוח, בתיה קורייש ולא גילה קורייש. כעת ולאחר תיקון הנוסח בעקבות החלטת בית הדין – כך גם בכות רת. גם מר גדעון קורייש, אינו נתבע כמי שהיו לו יחסי עבודה עם התובעת, אלא כנציג עזבון המנוח.

10. בבבקשה לתיקון מבוקש כי עזבון המנוח יתבע באמצעות מר גדעון קורייש וגב' בתיה קורייש. סעיף 25 (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 (להלן: "התקנות"), מורה כך:
"מת בעל דין או פשט את הרגל או שנכס שלו נסב - אם מרצון ואם מכוח דין - רשאי בית הדין להורות, אם ראה צורך בכך לשם יישוב מלא של כל השאלות הכרוכות בדבר, כי מבצע הצוואה או מנהל העזבון, או היורשים או הנאמנים, או חליף אחר של בעל הדין, כולם או מקצתם, יהיו לבעלי הדין, או שתומצא להם הודעה בדרך או בצורה שיקבע בית הדין ובתנאים שיקבע, והוא יתן צו בדבר המשך המשפט כפי שנראה לו.".
אשר לטענת הנתבעת 2 , כי הטענה לפיה היא היורשת של המנוח, אינה מבוססת עובדתית ומשפטית – הרי שזו כבר אינה רלוונטית משהתרנו את החלפת שמה בשמה של הגב' בתיה קורייש. מכל מקום, וככל שטענה כזו תעלה בעתיד לאחר התיקון, כלפי מר גדעון קורייש ו/או הגב' בתיה קורייש, נציין כי מצאנו טעם לפגם בעצם העלאתה. ככל שנקבה התובעת בשם שגוי של נציגי העיזבון היה מקום למסור גרסה עובדתית ברורה בעניין זה הנתמכת בתצהיר. אשר לטענה כי ככל שהבקשה לתיקון תתקבל, יש להפנות את התביעה לעיזבון המנוח לבדו , הרי שאין לה כל בסיס משפטי. העיזבון אינו בא בגדר אישיות משפטית ועל כן אינו יכול להיות בעל דין היכול לתבוע או להיתבע. ראו לעניין זה : ע"ע (ארצי) 16350-11-11 עזבון המנוח איגור איפראימוב ז"ל – ביליק פלירס תעשיות מתכת בע"מ והפסיקה המוזכרת בפסק דין זה. כן יש להפנות שוב להוראת סעיף 25(ב) לתקנות.

11. אשר לטענת הנתבעת 2 כי לא היה מקום לצרף לבקשת התיקון את נוסח כתב התביעה לאחר התיקונים המבוקשים, הרי שלא רק כי אין בכך כל פסול, אלא הדבר מתחייב על מנת למנוע כל אפשרות של חוסר וודאות לגבי השאלה מהו התיקון המבוקש ואשר יבוצע, ככל שתינתן רשות בית הדין לכך.

12. משניתנה הרשות לתקן את כתב התביעה כמבוקש, המזכירות מתבקשת לסרוק את הנוסח אשר צורף, לת יקיית כתבי הטענות.

הבקשה לדחייה או למחיקת התביעה על הסף

13. ובכן, הלכה מושרשת היא, כי סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים. אם הפגם שבחוסר עילה ניתן לתיקון, יאפשר בית-הדין, בדרך כלל, את תיקון הפגם וריפויו ולא ימחק את התביעה, ראו: ע"ע (ארצי) 408/07 מדינת ישראל – משה כהן, ניתן ביום 13.2.2008.
עיקר טענות הנתבעת 2, כמפורט לעיל, בדבר פטירת המנוח והעדר יריבות אישית בין התובעת ובין הנתבעת 2 יבואו על פתרונן באמצעות תיקון התביעה כפי שהתרנו.

14. אשר ליתר הטענות בבקשה, כגון בדבר נסיבות הפסקת עבודתה של התובעת, הרי שיש לבררן לגופן. מבלי לקבוע כל עמדה ביחס לטענות, לא עולה לפנינו כי מדובר בתביעה טורדנית או קנטרנית או כי קיימת כל סיבה לסילוק התביעה על הסף מבלי לאפשר לתובעת את יומה בבית הדין. הלכה פסוקה היא כי "מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה, ופתרון המחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף" ( ע"א 693/83 שמש נ. רשם המקרקעין, פ"ד מ(2) 668, 671 (1986)). זאת, קל וחומר בבתי הדין לעבודה: "סעד של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר" ( דב"ע נא/3-195 תוכנה מכונות תרגום בע"מ – עמיחי סגל, פד"ע כג 275, 277 (1991))".

15. סוף דבר: הבקשה לדחייה או למחיקת התביעה על הסף, נדחית.
כתב התביעה יתוקן כמבוקש. כתב ההגנה יוגש לתיק בתוך 30 יום.

16. בנסיבות אשר פורטו, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"א באדר תשע"ח (27 בפברואר 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, נשיא