הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת סע"ש 51427-01-15

לפני:
כב' השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים):מר ג'ואד אגבאריה
נציג ציבור (מעסיקים): מר אליאס ג'טאס

התובע:
סלאח חסן ת.ז. XXXXXX748
ע"י ב"כ עוה"ד פיראס חנא

-

הנתבעים:
1. עיריית נצרת
ע"י ב"כ עוה"ד זוהיר נערה

2. שומרי הצפון (2005) בע"מ, ח.פ. 513755275
3. ב.ש.נ.ע.ט. (2001) בע"מ, ח.פ. 513102236
4. ע.י.ר. כוח אדם בע"מ, ח.פ. 51181882
ע"י ב"כ עוה"ד ג'רייס דחדולי
5. עזבון המנוח ח'דר אבו ראס ז"ל (אשר נשא בחייו ת.ז. שמספרה 03514001)
באמצעות יורשיו עפ"י צו ירושה:
א. ח'ירייה סאלח ת.ז. XXXXXX723
ב. עלי אבו ראס ת.ז. XXXXXX508
ג. רושרוש אבו ראס ת.ז. XXXXXX367
ד. מוחמד אבו ראס ת.ז. XXXXXX196
ה. סלים אבו ראס ת.ז. XXXXXX523
ו. מוופק אבו ראס ת.ז. XXXXXX376
ז. אסמעיל אבו ראס חאתוקואי ת.ז. XXXXXX190

פסק דין ( משלים)

1. התובע הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות המגיעות לו, לטענתו, בגין תקופת עבודתו בבית המטבחים השייך לעירייה.

2. רקע כללי-
בתאריך 15.02.18 ניתן פסק דין שקבע מה הן הזכויות המגיעות לתובע בגין תקופת עבודתו בבית המטבחים ומי הגורם האחראי לתשלומם. כן נקבע בפסק הדין העקרונות הבסיס שעל פיהם תחושבנה הזכויות, אלו רכיבים יובאו בחשבון ואלו רשאים לקזז (להלן: " פסק הדין") .
פסק הדין השאיר את החישוב לעניין הפרשי השכר הפרשי גמול עבודה בשעות נוספות והפרשי הפקדות לפנסיה ללא חישוב סופי; זאת בהתחשב בעמדות הצדדים בסיכומיהם, וכן "נוכח העובדה כי לבית הדין לא הובאו די נתונים בדבר השכר המשולב עבור הדרגות השונות, הרי שאין בידינו לערוך את החישובים הנדרשים אודות השכר הקובע והרכיבים/ התוספות האחרים הנגזרים ממנו..." בהתאם ניתנה ההוראה כי " על העירייה לחשב את השכר הקובע של התובע- לפי השכר המשולב בתקופות המפורטות בהתאם לדרגות שפורטו לעיל, ולקזז את השכר ששולם לו בפועל על ידי הנתבעות, ולשלם את ההפרשים המגיעים לו, ככל שקיימים כאלה, ובסכום שלא יעלה על הסכום הנתבע, בכתב התביעה, בגין רכיב זה. ובהתאם לשכר זה לערוך את התחשיבים הרלוונטיים לצורך תשלום זכויותיו, כפי שיפורטו בפסק דין זה" (עמ' 17 שורות 13-21 לפסק הדין).
העירייה לא הציגה לתובע חישובים לפי הוראות פסק הדין, משכך הוא פנה לבית הדין וביקש כי ימונה חשב שיחשב את זכויותיו. העירייה, ולאחר שכנראה ניסיונות שערכה כ די שחשב מטעמה יבצע את חישוב זכויות התובע, נכשלו, הודיעה בתאריך 03.07.18 כי היא מסכימה למינוי חשב מטעם בית הדין וכן כי היא מסכימה לשאת בשכר טרחתו.
לפיכך ובהתאם ניתנה בתאריך 30.07.18 החלטה הממנה את רואה החשבון מר א. דיין לשמש כחשב שכר מומחה מטעם בית הדין ( להלן: "החשב" או " המומחה") על מנת שיבדוק ויבצע את החישובים בהתאם להוראות פסק הדין.

3. חוות הדעת ושאלות ההבהרה-השתלשלות העניינים
בתאריך 19.02.19, סמוך למועד בו הסדירה העירייה את תשלום שכר טרחתו של המומחה, הוא הגיש את חוות דעתו ובה כתב: "לפי פס"ד מיום 30.07.2018 הוחלט כי מגיע דלקמן.

  1. הפרשי שכר ( הנובעים משינויים בדרגות) החל מ 1.1.2008 עד 25.1.2015.
  2. גמול שעות נוספות, בתעריף של 125% מהשכר הקובע, בגובה של 36 שעות לחודש לתקופה של 46 חודשים ( מיום 1.1.2008 עד 26.10.2011) מסכום זה יש לקזז תשלומים שמעבר למשרה.
  3. פיצוי חלף הפרשה לפנסיה החל מיום 1.1.2008 עד 25.1.2015.
  4. על הסכומים יש לחשב הפרשי הצמדה וריבית החל מ 1 לחודש שלאחר החודש הרלוונטי.

להלן תוצאות בדיקתי
הפרשי שכר
חישוב תעריף השעה.
בהעדר חישובים מצד הנתבעת ( עיריית נצרת). התייחסתי לחישובים מצד התובע (" שר" שירותים פיננסיים), מצ"ב שני דפי טבלאות בהם חושב השכר השעתי המגיע ( סימולציית שכר- נספח א), סקרתי חישובים אלו ומצאתי אותם נכונים.
מצ"ב נספח ב'- הפרשי שכר לתקופה 1.2008 עד 1.2011 סה"כ 29,559 (הסכום לפי כתב התביעה)
מצ"ב נספח ג- הפרשי שכר לתקופה 11.2011 עד 1.2015 סה"כ 3,661
33,220
גמול שעות נוספות- נספח ד' 41,221
חלף הפרשה לפנסיה- נספח ה 29,701
הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק
מאחר ושיעור הריבית משתנה כל רבעון נערך החישוב בהתאם 53,953
סה"כ המגיע 158095
עלי לציין כי יתכן ויש שגיאות הנובעות מכך כי תלושי השכר ( צילומים) אינם קריאים."

בתאריך 24.3.19 הגישה העירייה את בקשתה הראשונה להפניית שאלות הבהרה למומחה במסגרתה ביקשה כי הוא יבהיר ויפרט את חישוביו. בית הדין, בהחלטתו מיום 16.04.19, ולאחר שקיבל את תגובת התובע לבקשה ואת התייחסות העיריה לתגובת התובע, ובשים לב למדיניות הפסיקה בכל הנוגע להצגת שאלות הבהרה למומחה, קבע כי יש מקום להפנות אל המומחה את שאלות ההבהרה שהתבקשו. ולפיכך הופנו אליו שאלות ההבהרה הבאת:
"חישוב השכר הקובע לפי דרגתו?
במסגרת פסה"ד נקבע כי התובע היה זכאי לדירוג כדלקמן (בגין התקופות שלא התיישנו):
בחודשים 1/2008 עד 7/2008 דרגה 6
החל מחודש 8/2008 עד 01/2015 (חודש התביעה) - דרגה מקסימלית 6+
עפ"י פסה"ד והחלטת המינוי, היה על כבוד המומחה לחשב את השכר הקובע של התובע, לפי השכר המשולב בתקופות הנ"ל, לפי הדרגה הרלוונטית, ואת ההפרשים המגיעים לו בין השכר כפי שהיה אמור להיות, לבין התשלומים ששולמו לו ע"י חברות כוח- אדם.
כבוד המומחה מתבקש להבהיר מהו השכר הקובע של התובע בתקופות הרלוונטיות וכן לציין את ההפרשים המגיעים לו, בין השכר שהיה אמור לקבל, לבין השכר/התשלומים ששולמו לו על ידי חברות כח האדם.
כבוד המומחה ציין בחוות - דעתו כי "בהעדר חישובים מצד הנתבעת (עיריית נצרת), התייחסתי לחישובים מצד התובע" וכן צירף שני דפי טבלאות "שבהם חושב השכר השעתי המגיע". האם המשמעות היא שכבוד המומחה לא בדק בעצמו את השכר המגיע, ולא ערך חישוב עצמאי?
כבוד המומחה מתבקש להבהיר את הענין.
ככל שבהיסח הדעת לא התייחס המומחה לעניין זה, הוא מתבקש לתקן ולעדכן את תחשיבו בהתאם להנחיות פסה"ד.
שעות נוספות
במסגרת פסה"ד קבע בית הדין כי התובע היה זכאי ל- 1.5 שעות נוספות ביום, היינו 36 שעות חודשיות, לתקופה של 46 חודשים, בתעריף של 125% משכרו הקובע כפי שיחושב ע"י כבוד המומחה.
כבוד המומחה מתבקש להבהיר היכן נעשה הדבר בתחשיבו כן מתבקש לתקן את החישוב ככל הנדרש.
זכויות פנסיוניות
בהתאם להחלטת כב' בית הדין, היה על כבוד המומחה לחשב את זכויותיו הפנסיוניות של התובע בהתאם לחוקת העבודה ובהתחשב בשכרו הקובע כפי שיחושב על-ידו, וזאת החל מיום 1.1.2008.
כבוד המומחה מתבקש להבהיר היכן נעשה הדבר בתחשיבו כן מתבקש לתקן את החישוב ככל הנדרש." (עמ' 1 שורות 5-12 להחלטה מיום 16.04.19 ועמ' 3 שורות 1-26 שם).
בתאריך 18.04.19 השיב המומחה על שאלות ההבהרה שנשאל, באופן הבא:
"א. בדיקתי התבססה על פסה"ד מיום 31.08.2018, לפי מיטב ידיעתי לא מצאתי בפסק הדין, איזה אזכור, כי יש לחשב הפרשים בין השכר האמור להיות, ובין התשלומים של חברות כוח אדם. גם בתחשיבים שנערכו ע"י ב"כ התובע לא נערך חישוב כזה.
לגבי חישוב השכר השעתי- בדקתי מדגמית את תעריף השכר המתייחס למנהל ושירותים בדירוג האחיד הן לפי הנתונים שהצלחתי להנפיק מטבלאות שכר הנמצאים, זה עידן ועידנים, במחשב שלי (רצ"ב 2 דפים), והן לפי בדיקות קודמות שבוצעו על ידי בתיקים של בי"ד לעבודה, (לדוגמא תיק ליברמן + מזרחי ואחרים נגד מ.א. גלבוע (ס"ע 30848-06-10).
ב. שעות נוספות- את החישוב אפשר לראות בנספח ד- דפים 1-2.
ג. זכויות פנסיוניות- ראה נספח ה- דפים 1-2
בתודה"
בעקבות תשובות המומחה, הגישה העיריה, ביום 9.05.19 בקשה נוספת בה עתרה להורות למומחה להבהיר תשובותיו ביחס לשאלות שהופנו אליו ולהבהיר , ברחל בתך הקטנה , "את השכר המשולב בתקופות הרלוונטיות. הוא צירף טבלת שכר אחת (ולא שתיים כפי האמור בגוף מכתבו), ועליה רשם בכתב ידו סך של 2,291 ₪ על יסוד ותק של 5.4 שנים, וזאת בגין דרגה 6 (המתייחסת לתקופה 01/08 ועד 07/08). אנו מסתפקים ב"הבהרה" זו, אולם מבקשים כי המומחה יבהיר את גובה השכר המשולב עבור התקופה 08/2008 ועד 01/2015, שהיא בדרגה 6+, ואשר המומחה צירף למכתבו כל טבלה לגביה (בניגוד לאמור בגוף המכתב). (למען היעילות, נבקש כי המומחה יאשר כי השכר המשולב לדרגה 6+ עמד על 2,396.76 ₪" כן התבקש, המומחה, " להשלים את מלאכתו ולקבוע את הפרשי השכר המגיעים לתובע, על יסוד השכר המשולב" ובאשר לשעות הנוספות " המומחה הסתפק בהפניה לדפים וטבלאות שהוא צירף לחוות דעתו. אולם, הוא אינו מבהיר כיצד קבע את השכר השעתי כנגזר מהמשכורת החודשית הקובעת ומספר שעות העבודה למשרה מלאה (184)" ולגבי זכויות הפנסיה- המומחה פשוט הפנה לטבלאות החישוב שצירף לתחשיביו שנערכו לפי חישוב שעתי, בעוד שהיה עליו לערך את החישוב על יסוד המשכורת החודשי הקובעת שכן על פי הנחת היסוד שבסעיף 17 לפסה"ד " על העירייה לעדכן את המשכורת הקובעת של התובע כך שתהיה מבוססת על הדירוג הנכון..." .
בתגובת התובע לבקשת העירייה הוא הודיע כי לדעתו תשובותיו של המומחה ברורות דיין ואינן מצריכות הבהרה נוספת וכי במידה והעיריה אינה מסכימה עם תחשיבי המומחה הדרך לתקוף אותם הינה בסיכומים ולא בהפניית שאלות חוזרות ודרישת הסברים להסברים.
בהחלטה שניתנה, ביום 14.05.19, בעקבות הבקשה והתגובה, נקבע כי " ... גם ביה"ד מתקשה להבין כיצד ניתן להסתפק בחוות דעתו ו/או כיצד אפשר לראות את שכתב בתשובות לשאלות הבהרה שהגיש ביום 18/4/19, כנותנות מענה מובן ו/או מספק לשאלות ההבהרה שהופנו אליו, אך בטרם יקבע כך או אחרת ניתנת לב"כ הנתבעת ולב"כ התובע שהות, עד ליום 22/5/19, לנסות ולבוא בדברים במטרה לראות האם יוכלו להגיע להסכמות שייתרו את המשך ההליכים ( ואת בזבוז הזמן והמשאבים של כל הנוגעים בדבר) ו/או לפחות להסכמות בנוגע לבקשתה האחרונה של העירייה...". עוד נקבע כי במידה ולא תבוא כל הודעה מטעם הצדדים ייעתר ביה"ד לבקשתה האחרונה של העירייה ויורה למומחה להבהיר תשובותיו, ואכן ומשלא הגיעה כל התייחסות מטעם מי מהצדדים הורה בית הדין בהחלטתו מיום 27.05.19 למומחה כדלקמן: "מאחר וביה"ד לא מצא כי התשובות שהשיב כבוד המומחה נותנות מענה מספק וברור לשאלות שהופנו אליו במסגרת ההחלטה מיום 16/4/19 מתבקש המומחה לשוב ולעיין בהחלטה הנ"ל ולפעול בהתאם לשאלה המפורטת בסעיף 1( א) להחלטה הנ"ל, תוך הבהרה מהו השכר המשולב, של התובע, בתקופה שמחודש 08/2008 ועד לחודש 01/2015, שהיא בדרגה 6+, ואשר ביה"ד לא ראה כי המומחה צירף לתשובתו, כל טבלה ביחס אליה.
בכדי למנוע אי הבנות ושאלות, מתבקש כבוד המומחה לאשר כי השכר המשולב לדרגה 6+ עמד על 2,396.76 ₪ ( בהנחה שזה המצב).
בנוסף מתבקש כבוד המומחה לקבוע את הפרשי השכר המגיעים לתובע, על יסוד השכר המשולב.
ביחס לשעות הנוספות, מתבקש המומחה לשוב ולעיין בסעיף 1 ב. להחלטה מיום 16/4/19, ולפעול לפיה שכן העובדה שהוא הפנה לדפים ולטבלאות שצירף לחוות שעתו אינה מסייעת ואין בה די ולכן הוא נדרש להבהיר כיצד קבע את השכר השעתי כנגזר מהמשכורת החודשית הקובעת וממספר שעות העבודה למשרה מלאה.
גם ביחס לזכויות הפנסיה, מתבקש כבוד המומחה לשוב ולעיין בסעיף 1 ג. להחלטה מיום 16/4/19 שכן גם בענין זה הוא הפנה לטבלאות החישוב שצירף לחוות דעתו, אלא שגם בענין זה לא הבהיר הדבר את הדרוש בירור, שהרי מדובר בחישוב שעתי, שלא הובהר, שכן היה על כבוד המומחה לערוך את החישוב על יסוד המשכורת החודשית הקובעת שכן הנחת היסוד בפסה"ד היתה כי " על העירייה לעדכן את המשכורת הקובעת של התובע, כך שתהיה מבוססת על הדירוג הנכון..." (סע' 17 לפסה"ד) ולכן נדרש כבוד המומחה להבהיר תחשיבו גם בענין זה.
כבוד המומחה מתבקש ליתן תשובות מפורטות וברורות לשאלות שהופנו אליו במסגרת ההחלטה מיום 16/4/19 וזאת תוך התייחסות לדגשים ולהערות שנרשמו במסגרת ההחלטה הנוכחית שניתנה היום"
ביום 28.05.19 השיב המומחה והבהיר, כי:
"א. בדיקתי התבססה על פסה"ד מיום 30.07.18, לפי מיטב ידיעתי לא מצאתי בפסק הדין, איזה אזכור, כי יש לחשב הפרשים בין השכר האמור להיות, ובין התשלומים של חברת כוח אדם. גם בתחשיבים שנערכו ע"י ב"כ התובע לא נערך חישוב כזה.
לגבי חישוב השכר השעתי- בדקתי מדגמית את תעריף השכר המתייחס למנהל ושירותים בדירוג האחיד הן לפי הנתונים שהצלחתי להנפיק מטבלאות שכר הנמצאים, זה עידן ועידנים, במחשב שי ( רצ"ב 2 דפים), והן לפי בדיקות קודמות שבוצעו על ידי בתיקים של ביה"ד לעבודה , ( לדוגמא תיק ליברמן + מזרחי ואחרים נגד מ.א. גלבוע ( ס"ע 30848-06-10).
מצורף טבלה של תעריפי שכר במיגזר הציבורי עם ציון השכר המשולב 2,396.76 ₪ לשכר המשולב יש להוסיף את תוספות איזון + תוספת כפיים+ תוספות שיקליות + השלמות לשכר מינימום וכ"ו כפי שפורטו בנספח א- לחוות דעתי.
הפרשי השכר המגיעים נרשמו בנספח ב- דפים 1-2.
ב. שעות נוספות - את החישוב אפשר לראות בנספח ד- דפים 1-2.
השכר שעתי הנכון חושב על בסיס השכר החודשי ברוטו ( שכר משולב + כל התוספות) מחולק בשעות החודשיות למשרה מלאה שהיו 184 שעות.
לדוגמא - חודש 7.2008 שכר ברוטו 4,442 ₪ מחולק ל 184 שעות יהיה שכר שעתי של 24.14 ₪ וכדומה גם בחודשים אחרים.
ג. זכויות פנסיוניות- ראה נספח ה- דפים 1-2.
שעות עבודה בפועל כפי שנרשמו בנספח ב- כפול מחיר שעת עבודה מעודכן ( דוגמא 24.14 ₪) חושב השכר ברוטו החודשי הנכון. שכר זה הוכפל בשיעור אחוז הפנסיה שעליו היה על המעביד להפריש את חלקו."

לאחר קבלת תשובות ההבהרה נדרשה העירייה, בהחלטת ביה"ד מיום 28.05.19, לבחון תשובות אלו וכן הוצע לצדדים לנסות ולבוא בדברים במטרה להביא לכדי סיום את הסכסוך ביניהם, ולהודיע לביה"ד אודות ההתפתחויות עד ליום 15.06.19.

בתאריך 17.06.19 שיגר התובע הודעה מטעמו ולפיה: "... לא היתה הידברות בין הצדדים או ניסיון לסיים את הסכסוך ביניהם ללא התערבות ביה"ד הנכבד." כן עתר התובע כי ביה"ד יישם את החלטתו מיום 30.07.18 בה נקבע בסעיף 9 שלה: "... כי ניתנת לכל צד ארכה של 15 יום להגשת השלמת סיכומים ביחס לחוות הדעת של המומחה לאחר שתוגשנה בקשות או הסתייגויות או תתקבלנה תשובות לשאלות הבהרה, ולאחר מכן ישלים ביה"ד הנכבד את פסק דינו החלקי. ונקבע שבהעדר הגשת סיכומים משלימים, יחשבו הצדדים כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת של המומחה, ולמתן פסק דין משלים"

חרף האמור וחרף החלטות בית הדין בנדון ניתנה לעירייה שהות, עד ליום 26.06.19 , להתייחס לדברים אך היא בחרה שלא לעשות כן . לפיכך ניתנה ביום 11.07.19 החלטה לפיה "... הואיל ועד היום לא התייחסה העירייה להחלטה זו, הגם שביה"ד המתין זמן רב מעבר לזמן שהקציב לה לשם כך, יינתן בתיק פסק דין משלים או החלטה מתאימה אחרת", אלא שעת ניגש בית הדין לכתוב את פסק דינו המשלים ולאחר שעיין בחוות דעת המומחה, ובתשובותיו לשאלות ההבהרה ובתחשיבים שערך, הוא מצא שעדיין חסר לו דבר מה על מנת שיוכל ליתן את פסק דינו המשלים ולכן, נתן, ביום 02.08.19, את החלטתו הבאה, אשר הופנתה אל המומחה, אשר נדרש:"להתייחס בהקדם האפשרי, לרכיבי השכר שיש לקזז כנגד התשלום לו זכאי התובע, כאשר בענין זה מופנה כבוד המומחה להוראותיו המפורשות בעניין זה של פסק דינו של ביה"ד מיום 15.02.18 (עמ' 17 שורות 16-21 ועמ' 33 שורות 20-22 כן מופנה לעמ' 3 שורות 5-8 ושורות 22-25 להחלטת המינוי מיום 30.07.18)". המומחה, השיב, ביום 04.08.19 , את הדברים הבאים : "אני מצטט מפס"ד מיום 15.2.2018 עמוד 17 שורה 16 "על העיריה לחשב את השכר הקובע וכ"ו, ולקזז את השכר בפועל". מאחר ולא נתקבל מהעירייה כל תחשיב שהוא (והדבר אף צוין בחוות דעתי מיום 14.12.2018) לא נותרה ברירה אלא לחשב את הפרשי השכר בשיטה כפי שפורטה בנספח (ב) השעות בפועל כפול הפרש תעריף השעה (ההפרש בין שכר שעה מחושב לפי הדרגה הנכונה לבין מחיר שעה ששולם בפועל) אך לא יותר מהסכום הנתבע." הוסיף וציין " שעות נוספות- חושבו לפי ההוראות בפס"ד. נעשה קיזוז של סכומים ששולמו מעבר למשרה מלאה בסך של 4,429.80 + 5,775.30 + 828 ₪ כפי שמופיע בנספח (ד)" ולכן ניתן כעת פסק דיננו המשלים.

4. דיון והכרעה-
המומחה כאמור הגיש חוות דעתו ולאחר שעשה כן הופנו אליו שני סבבים של שאלות הבהרה ועוד שאלה נוספת משלימה מטעמו של בית הדין .
בשלב זה ולאחר שעיינו הן בחוות דעתו, הן בתשוב ותיו לשאלות ההבהרה וכן בהתייחסותו לשאלה שהפנה אליו בית הדין, כמפורט בסיפא של הסעיף הקודם וכן לאחר שנתנו דעתנו לעמדת הת ובע לפיה יש לאמץ את האמור בחוות הדעת, ו בהעדר התייחסות מטעמה של העירייה לתשובותיו של המומחה לסבב השני של שאלות ההבהרה שהופנו אליו מצאנו לנכון לקבל את עמדת המומחה וזאת כפי שיפורט להלן :
באשר לחישוב השכר הקובע לפי דרגתו של התובע - הסביר המומחה כי השכר התעריפי במגזר הציבורי לדרגה 6+ הינה 2,396.76 ₪ כאשר יש להוסיף כל התוספות כפי שאלו פורטו בנספח א' לחוות דעת ו.
באשר לגמול שעות נוספות - המומחה הסביר בתשובותיו, לסבב שאלות ההבהרה השני, כי השכר השעתי , של התובע, חושב על בסיס שכר חודשי ברוטו שהינו שכר משולב + כל התוספות (כפי שזה פורט בנספח א' לחוות הדעת וברכיב השכר הקובע ) מחולק לשעות החודשים למשרה מלאה - 184 שעות. ולפי התקופה והשעות החודשיות שנקבעו בפסק הדין (36 שעות חודשיות לתקופה של 46 חודשים).
באשר לזכויות הפנסיוניות - הבהיר המומחה כי אלו חושבו לפי שעות עבודה בפועל כפול מחיר שעת העבודה המעודכן בהתאם לערך השעה לפי בסיס בשכר החודשי הנכון שחושב בשיעור אחוז הפנסיה שעל ה עירייה היה להפקיד.

הנה כי כן, המומחה נותר עקבי בעמדתו וכן נימק אותה, תוך שענה על שהתבקש, ולכן החלטנו להסתמך על חוות דעתו ועל התשובות לשאלות ההבהרה שנתן.

5. לסיכום-
לנוכח האמור לעיל , וכפי שצויין עוד בפסק דיננו מיום 15.02.18, תביעתו של התובע מתקבלת בחלקה, ועל העירייה לשלם לו, בנוסף לסכומים שנפסקו בפסק הדין, גם את הסכומים המפורטים להלן:
א. סכום של 33,220 ₪ בגין הפרשי שכר.
ב. סכום של 41,221 ₪ בגין הפרשי גמול עבודה בשעות נוספות.
ג. סכום של 29,701 ₪ בגין הפרשי הפקדות לפנסיה.
ד. סכום של 53,953 ₪ בגין הצמדה וריבית .
מאחר ואימצנו את קביעת המומחה גם בנוגע לרכיב ההצמדה וריבית הרינו קובעים כי מעבר להם, תצטרך העירייה לשלם לתובע הפרשי ריבית והצמדה כחוק נוספים אולם זאת רק אם לא תשלם, בתוך 30 יום מהיום, את הסכומים שנפסקו לזכות ו (להלן:" הסכומים") , שאז תידרש, מעבר לכל הסכומים הנ"ל לשלם לו עוד הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום תשלום מלוא הסכומים.

6. הוצאות ושכר טרחת עו"ד -
בנסיבות העניין, קרי -העובדה שהיתה זו העירייה ששילמה למומחה את שכר טרחתו, מחד, ומאידך הזמן הרב שלקח לה עד שעשתה כן - דבר שעיכב את השלמת פסק הדין ולצד זאת - ההתנגדויות, המיותרות, של התובע לשאלות ההבהרה שביקשה העירייה להעביר למומחה, החלטנו שיהיה זה נכון לחייב את הערייה לשלם לתובע שכ"ט עו"ד, בסכום, נוסף ונמוך יחסית, של 4,000 ₪ (וזאת, כמובן, מעבר לסכומים שפסקנו בסעיף 18 לפסק הדין).
הסכום הנ"ל יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולם בתוך 30 יום.

7. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום,ה' באב תשע"ט , (6 באוגוסט 2019 ), בהעדר הצדדים.

נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית,
שופטת בכירה

נציג ציבור (מעסיקים)