הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת סע"ש 18126-10-16

לפני:
כב' השופטת אורית יעקבס

המבקש/הנתבע
התובע שכנגד :
יצחק כהן
ע"י ב"כ עו"ד תמיר מריזן

-
המשיב/התובע
הנתבע שכנגד :
יצחק כהן
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ואסתר טיבי

החלטה

1. בהתאם לפסה"ד שניתן בבר"ע 51643-05-18 (להלן:"פסה"ד") ומשפעלו הצדדים בהתאם להחלטת ביה"ד מיום 21/6/18, עת הגישו את השלמת טיעוניהם בנו גע לעדים שביה"ד לא אישר למבקש את זימונם, כאשר עמדת המשיב, אשר הוגשה ביום 5/7/18, היתה כי:"..על אף שכל העדים הנוספים (מעבר לאלה שכבר אושרו) שזימונם מתבקש, אינם רלוונטיים לתקופת העסקתו של התובע אצל הנתבע אולם על מנת לקצר את ההליכים המתמשכים כתוצאה מבקשותיו הח וזרות ונשנות של הנתבע, מותיר התובע את ההחלטה וההכרעה הסופית בבקשת הנתבע לזימונם של עדים נוספים מטעמו, לשיקולה הבלעדי של כבוד השופטת", תוכרע כעת בקשת המבקש בנוגע לעדים הנוספים שביקש להזמין ואשר, במסגרת ההחלטה, עליה הוגשה הבר"ע, ביה"ד לא אישר את זימונם.

2. דיון והכרעה

כפי שצויין בפסה"ד, בסעיף 1 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן: "הפקודה") נקבע, כי "מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לעניין" (סעיף 1(א) לפקודה) וכי "בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת" (סעיף 1(ב) לפקודה).
ועוד צויין כי לנוכח האמור בסעיף 1 לפקודה נפסק, כי "העילות שבגינן בית משפט מוסמך לסרב להזמין עד, כמפורט בסעיף 1(ב) לפקודה, הן אך ורק שתי אלו: אין צורך בעדות או שמטרת ההזמנה אינה גילוי האמת ... גישת הפסיקה היא כי הסמכות לסרב להזמין עד צריכה להיות מופעלת בזהירות רבה ולעיתים נדירות" (רע"א 5573/15 אברבוך - OTKRITIE INTERNATIONAL INVESTMENT MANEGMENT LTD. (17.8.2015)).ׁׁׁׁ

וכן צויין כי ברע"א 9055/07 שירותי בריאות כללית - נאדר נאצר (22.11.2007) אף הבהיר בית המשפט העליון, כי:
"הנה כי כן כאשר מדובר בעדות שהינה בעליל לא רלוונטית רשאי בית המשפט לסרב לבקשה לזימון העד, מכיוון שמדובר בעדות ש'אין בה צורך' כלשון סעיף 1(ב) לפקודה. עם זאת די בכך שעל פני הדברים לא ניתן לשלול את הרלוונטיות של העדות - על מנת לאשרה. בהקשר זה יש גם להעיר שאין לייחד שלב זה של אישור הזימון בידי בית המשפט לבדיקה קפדנית של התועלת העשויה לצמוח לבעל הדין מן העדות ".

כן הוזכר בפסה"ד כי, בית הדין הוא המופקד על ניהול הדיון "ורשאי הוא גם להגביל את מספר העדים, ואפילו מדובר בעדים שעדותם רלוונטית לדיון" (י' לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, פרק 12 בעמ' 36-37 (מהדורה חמישית, 2016)), אם נמצא שעדותם לא תקדם את חקר האמת, כגון במקרה בו הובאו עדויות מספיקות להוכחת סוגיה עובדתית מסוימת או בנסיבות בהן אין לעדות נפקות משפטית (דב"ע (ארצי) 3-122 פרנסיס - בן בסט , פד"ע כב 379 (1990)).

לאחר שנתתי דעתי, לאמור בפסה"ד ולפסיקה שאוזכרה בו וכן לאחר שנתתי דעתי ל השלמת טיעון המבקש (השלמה שהוגשה ביום 1/7/18) ולכתבי הטענות שאוזכרו בהשלמה זו וכן לעמד ת המשיב ולמרות שאני עדיין סבורה כי ספק אם יש הלימה בין היקפי התביעה והתביעה שכנגד לבין הכמות הגדולה של העדים שמבקש הנתבע להעיד וכן להיקף חלק מהתצהיר ים שכן הגיש, החלטתי שענין זה יוכל למצוא מזור בסכום ההוצאות שייפסק בסיום ההליך, אם חלילה יתברר כי עמידת המבקש על בקשתו להעיד עדים נוספים לעדים הרבים שכבר אושרו לו, לא היתה עניינית ולכן, לאחר שבחנתי את הרלוונטיות של העדים הנוספים לבירור התביעה (ובעיקר לבירור התביעה שכנגד) וכן לאחר שנתתי דעתי לסמכות הנתונה לי להגביל את מספר במקרה בו נראה כי קיימות עדויות מספיקות להוכחת סוגיה עובדתית שבמחלוקת, הריני קובעת כדלקמן:

בנוגע לעד: מר מאיר שטיינברג-עד זה יהיה פטור מלהתייצב לעדות וזאת אם ימציא למבקש, עד ליום 1/10/18, את המסמכים הבאים:

  • 12 תלושי שכר אחרונים מתקופת עבודתו "הראשונה" של התובע (מר אברהם עמוס - להלן:"התובע") אצלו (קרי - עד לחודש 11/13, כולל) וכן תלושי שכרו של התובע מחודש 1/14 ועד לחודש 5/14.
  • טפסי 101 של התובע מתקופות עבודתו אצלו.
  • טפסי הודעה על תנאי עבודה מתקופות עבודתו של התובע אצלו.
  • טפסי 106 לכל תקופות עבודתו של התובע אצלו.
  • מכתבי פיטורים ו/או מכתבי התפטרות מעבודתו של התובע בשורותיו (ביחס לתקופה שהסתיימה בחודש 12/13 וביחס לתקופה שהסתימה בחודש 5/14 או בסמוך לכך.
  • דו"חות הפרשות לקופת פנסיה ולקרן השתלמות (ככל שישנם) מתקופות עבודתו של התובע אצלו.

ככל שמר שטיינברג לא יפעל כאמור לעיל, יהיה עליו להתייצב לעדות, ביום 13/1/19 בשעה 10:00 ביחד עם כל המסמכים הנ"ל.
המבקש ידאג לביצוע מסירה אישית של החלטה זו למר שטיינברג, בצירוף הזמנה שתנפיק לו המזכירות וזאת תוך הפניית תשומת ליבו לכך שישיבת ההוכחות הקבועה ליום 13/1/19 צפויה להתחיל בשעה 8:45 אבל הואיל ותחילה ייחקר המשיב, אין טעם שהעד יטרח ויגיע כבר בשעה 8:45 ולכן קבע ביה"ד כי יהיה עליו להגיע בשעה 10:00.

בקשר לעד: מר יעקב אוחיון - הריני מורה על זימונו לי ום 13/1/19 שעה 10:00 ,כאשר במועד זה יהיה עליו להתייצב ביחד עם העתק מ"התעודה האדומה" (ככל שקיימת כזו), אשר ניתנה למבקש (הוא מר יצחק כהן) , לטענתו, בגין גניבותיו הנטענות של המשיב (הוא מר אברהם עמוס) מ"סופר דבאח" ושבגינה טוען המבקש כי תנובה חייבה אותו בתשלום קנס שאותו שילם .
המבקש ידאג לבצע למר אוחיון מסירה אישית של ההזמנה שתנפיק עבורו מזכירות ביה"ד.

בקשר לעדים מר שמואל אוחיון ומר מוטי בן אלישע - הואיל ושניהם אמורים להעיד בקשר ל אותו אירוע גניבה, נטען, הוא האירוע מסופר אחיעזר אשר בוצע, לטענת המבקש, ביום 1/7/17, אינני מאשרת את זימונם של שני עדים אלו והמבקש יוכל לבחור , עד ליום 1/8/18, באחד מהם כאשר לאחר שיודיע במי הוא בוחר, תונחה מזכירות ביה"ד הדין להנפיק הזמנה מתאימה ליום 13/1/19 שעה 10:00, כדי שהמבקש ידאג לביצוע מסירה אישית לעד שייבחר.
ויובהר - ככל ש לא יפעל המקש כאמור לעיל, יראה אותו ביה"ד כמי ש ויתר על רצונו להעיד את מר אוחיון ואת מר בן אלישע.
כן יובהר כי ככל שהמבקש יבחר להזמין את מר שמואל אוחיון, תדאג המזכירות להורות לעד זה, בהזמנה שתונפק עבורו, כי יביא עימו לישיבת ההוכחות את כל המסמכים והחומרים הקשורים לחקירה שביצעה תנובה בעניינו של המשיב (ככל שקיימים חומרים שכאלה).

3. מעבר לישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 13/1/19 החל משעה 8:45 והואיל ולנוכח מספרם העצום של עדי המבקש, לא נראה כי יהיה די במועד זה, הריני קובעת מועד נוסף לישיבת הוכחות - 3/2/19 משעה 9:00.

במועד הראשון, ייחקר המשיב וכן ייחקרו העדים אליהם התייחס ביה"ד בהחלטה זו וכן, לפחות עוד 4-5 עדים של המבקש (שכן הגישו תצהירים) או המבקש עצמו ועוד שני עדים מטעמו , כאשר המבקש יודיע, עד ליום 1/1/19, מי יהיו עדים אלו (כדי שהמשיב יוכל להכין את חקירותיהם).

במועד השני - ייחקרו שאר עדי המבקש ו/או המבקש ושאר עדיו .

4. למעקב ולטיפול המזכירות.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח , (8 ביולי 2018 ), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית, שופטת