הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת סע"ש 12384-06-17

לפני כב' הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובע:
סאמר ענזאוי, ת.ז. XXXXXX004
ע"י ב"כ עו"ד איהאב בשארה
עפ"י מינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-

הנתבעת:
מודיעין אזרחי בעמ, ח.פ. 510421027
ע"י ב"כ עו"ד תומר גרוסמן

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת מיום 14/8/17, לעיכוב ההליכים בתיק (להלן: "הבקשה").

רקע

2. ביום 6/6/17, הגיש התובע כתב תביעה בו טען, בין היתר, כי עבד אצל הנתבעת מחודש 1/06 עד לחודש 12/16, מועד בו הופסקה עבודתו עקב אי זכיית הנתבעת במכרז ואי קבלת הצעה לעבודה חלופית. בכתב התביעה נתבעו הרכיבים הבאים: פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, פדיון חופשה ופיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה . סכום התביעה הועמד על סך 162,136 ₪ .

3. ביום 14/8/17, הוגש כתב הגנה בו העלתה הנתבעת, במקביל להגשת הבקשה נשוא החלטה זו, את טענתה לפיה יש מקום לעיכוב ההליכים . בנוסף, טענה הנתבעת, בין היתר, כי התובע התפטר בנסיבות אשר אינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים , לתובע נערך פדיון חופשה וכי אינו זכאי לפיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה.

עיקר טענות הצדדים ביחס לבקשה

4. הנתבעת טענה, בין היתר, כי ביום 28/11/12, נחתם בינה לבין הסתדרות העובדים הלאומית הסכם קיבוצי מיוחד אשר אושר ונרשם כחוק (להלן: "ההסכם הקיבוצי המיוחד"), וכי ביום 31/8/15 נחתם נספח להסכם זה, המסדיר את היחסים הקיבוציים בנושאים נוספים, אשר גם כן אושר ונרשם כדין (להלן: "הנספח").

5. הנתבעת הפנתה לסעיף 36 לנספח, אשר קובע מנגנון יישוב חילוקי דעות כשלב מקדים להגשת תביעה לבית הדין, וטענה כי פנייה לוועדה פריטטית הינה הליך שעוגן בהסכם הקיבוצי המיוחד ועשוי להביא לפתרון המחלוקת תוך חסכון בזמן ובמשאבים, וזאת מבלי לפגוע בזכות העובד לגישה לערכאות. בנוסף, הנתבעת הפנתה למספר החלטות של בתי דין איזוריים לעבודה אשר ניתנו בסוגיות דומות.

6. בתגובתו מיום 24/9/17, התובע התנגד לבקשה, וטען, בין היתר, כי כל מטרתה היא לעכב את בירור התובענה וכי יש בקבלתה כדי לפגוע בזכותו לגישה לערכאות. עוד טען התובע כי אין לכפות עליו פנייה לוועדה פריטטית, אשר ההליך בפניה אינו מבטיח חסי ון של המידע והמסמכים אשר נמסרו על ידי הצדדים ואינו מגן על פרטיותם. בנוסף, מרבית עבודתו של התובע היתה בתקופה בטרם כניסתם לתוקף של ההסכם הקיבוצי המיוחד ו הנספח, ומכאן לא ניתן להחיל באופן רטרואקטיבי את הוראותיהם. בין הצדדים מחלוקות עובדתיות והתביעה מתייחסת לזכויות מגן קוגנטיות שאינם ניתנות לוויתור, וממילא אינן ניתנות לבירור בהליכי יישוב חילוקי דעות לפי ההסכם הקיבוצי.

דיון והכרעה

7. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להתקבל, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

8. יש לדחות את טענת התובע לפיה הואיל ורוב תקופת עבודתו אצל הנתבעת נפלה בתקופה שלפני חתימת ההסכם הקיבוצי המיוחד והנספח, אין להוראותיהם תחולה עליו. המועד הקובע לענייננו הוא מועד סיום עבודתו של התובע, ואין חולק שבמועד זה על מערכת היחסים בין הצדדים חלים הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד והנספח אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

9. כפי שפורט לעיל, רכיבי התביעה הנתבעים נוגעים לשאלת זכאותו של התובע לפיצויי פיטורים ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין (כאשר מטיעוני הצדדים עולה כי בכל הקשור לנסיבות הפסקת עבודתו קיימת מחלוקת עובדתית ומשפטית), וכן נוגעים לשאלת זכאותו של התובע לפדיון חופשה ופיצוי בגין אי הפרשה מלאה לפנסיה – כל הרכיבים נשוא התובענה הם בגדר הנושאים אשר הוסדרו בהסכם הקיבוצי המיוחד והנספח (לעניין זה ר' סעיפים 13, 25 ו- 27 להסכם הקיבוצי המיוחד).

10. יש לציין כי מכתב ההגנה עולה, לכאורה, כי הנתבעת שחררה את הכספים אשר נצברו בקופת הפיצויים וכי נערך פדיון חופשה בתלוש חודש 1/17 – ולכך לא הייתה התייחסות בכתב התביעה. מה עוד שאין בכתב התביעה שום פירוט לגבי רכיב אי הפרשה (מלאה) לפנסיה ו כן אין הסבר או חישוב לסכום הנתבע. דווקא בשל אופי המחלוקות בתיק, נראה שיש לתת לצדדים הזדמנות ליישב אותן ביניהם בטרם יובאו בפני בית הדין, בהתאם למנגנון יישוב הסכסוכים אשר נקבע בהסכם הקיבוצי המיוחד החל עליהם.

11. כפי שעולה מסעיף 36 לנספח, לצורך יישוב סכסוכים של תביעות פרטניות של עובדי הנתבעת, נקבע מנגנון בן 3 שלבים: הראשון, וועדה פריטטית ברמת הסניף בו עבד העובד, ובהעדר הסכמה פונים לשלב השני, שהינו וועדה פריטטית ברמת הנהלת הנתבעת . בהעדר הסכמה עוברים לשלב השלישי והאחרון שהינו הבאת הסכסוך בפני בית הדין.

12. מהמנגנון אשר פורט לעיל, לא עולה כי הוא אוכף וויתור כלשהי מצד העובד על זכות כלשהי. נהפוך הוא, פתוחה הדרך בפני העובד, ככל וההחלטות הוועדה הפריטטית הראשונה והשנייה אינן לטעמו, לפנות לבית הדין ולבקש כי עניינו יוכרע בפניו, ובכך נשמרת זכותו לפנייה לערכאות. המנגנון אשר נקבע אינו אוכף שום פתרון על העובד, אלא הוא מהווה ניסיון לפתור סכסוך ב שלב מקדמי ולה ביאו לידי סיום בדרכי נועם, ככל האפשר, ו בכך לחסוך בזמן שיפוטי יקר ובמשאבים של שני הצדדים.

13. אכן יש בקבלת הבקשה משום עיכוב בהליך דנן, אך מדובר בעיכוב קל ביותר בהליך אשר ההליכים בו רק החלו, כאשר לצד אותו עיכוב קל קיים הסיכוי כי הדבר יביא לסיום המחלוקות בין הצדדים.

14. אין לקבל את טענת התובע לפיה מאחר וההליכים בפני הוועדה הפריטטית אינם חסויים, יש לדחות את הבקשה. קבלת הטענה משמעה ריקון מתוכן של הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד והנספח , ובכך בעצם לא תהיה שום משמעות למנגנון יישוב הסכסוכים אשר הצדדים להסכם טרחו להסדירו.

15. דווקא ההלכה אליה מפנה התובע אינה תומכת בעמדתו. במקרה דנן אין כל מחלוקת בדבר קיומה של מערכת יחסי עבודה בתקופה הרלוונטית לתובענה, ואין זה המקרה בו הוועדה הפריטטית נדרשת לבחון את עצם קיומן של יחסי עובד מעסיק. לאור העובדה לפיה אין מחלוקת כי התובע עבד אצל הנתבעת בתקופה הרלוונטית לתובענה, מהותם של רכיבי התביעה הנתבעים, יש מקום לעידוד הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים למצות הליכי יישוב סכסוכים, כפי שנקבע בהסכם החל עליהם.

16. לאור כל המפורט לעיל, הבקשה מתקבלת כך שההליכים בתיק מעוכבים.

17. הריני להורות לצדדים לקיים הליך ליישוב חילוקי הדעות ביניהם, כאמור בסעיף 36 לנספח, וזאת באופן שכל השלבים יסתיימו לא יאוחר מיום 22/12/17.

18. על הצדדים להודיע, עד ליום 1/1/18, מהו רצונם באשר להמשך ההליכים בתיק.

ניתנה היום, כ' תשרי תשע"ח, (10 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

לובנא תלחמי סוידאן , רשמת