הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 54292-02-19

לפני:
כב' הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
ולנטינה מילצנקו
ע"י ב"כ: עו"ד עופר בן עזרא

-
הנתבע/
המודיע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן
-
צד ג': גשם אופיר ניהול ושירותי מזון בע"מ ח.פ 515167732
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד ספורי

החלטה

1. בנסיבות העניין, יפעלו הצדדים כדלקמן:

א. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם, ושל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.
 
ב. כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.
 
ג. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי המגיש אותם, יש לציין את התאריך והדרך בהם הועברו התצהירים כאמור.

ד. על התובע להגיש התצהירים כאמור תוך 30 יום מהיום, הנתבע יגיש תצהירים תוך 21 יום מקבלת תצהירי התובע . תצהירי הנתבע – המודיע, במסגרת הודעת צד ג', מטעמו יוגשו בד בבד עם תצהירים אלה .
הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו והודעת צד ג' מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד ואלה (מוסרי ההודעות), יתייצבו לחקירה, אלא אם התובע ויתר על זימונם.
ככל שבכוונת הנתבע להגיש כראייה הודעות שגבו חוקרי המוסד, עליו להמציא עותק מהן לב"כ התובע ולבית הדין בתוך 14 יום מקבלת תצהירי התובע, כאמור.

לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם בדין, מגישיהם יהיו פטורים מהתייצבות אלא אם התובע ביקש זימונם.

ה. צד ג' יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמ ו, תוך 21 יום מיום קבלת התצהירים מטעם הנתבע - המודיע. עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הצדדים.

ו. לא הוגשו תצהירי התובע ותצהירי המודיע במועד, ישקול בית הדין מחיקת התובענה ובהתאמה – הודעת צד ג' מח וסר מעש. מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין  לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבע – כמתגונן בתובענה זו, במועד, ישקול ביה"ד מתן פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

ז. על התובע ועדיו ובהתאמה עד מטעם המודיע, להתייצב לחקירה נגדית במועד שנקבע לעיל אלא אם כן הודיע הנתבע – כמתגונן בתובענה זו, ובהתאמה צד ג', בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
 
ח. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד עם העתק שישלח ישירות לצד השני, בתוך המועד להגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן העניינים לגביהם ידרש אותו עד להתייחס בעדותו.
 
ט. אין להזמין לעדות רופא או כל מומחה אחר, אלא בהתאם להחלטת ביה"ד שתינתן, במידה ותינתן, לאחר שתוגש בקשה מיוחדת ומנומקת בכתב להזמנת אותו רופא או מומחה, בה יפורטו הסיבות להזמנתו.
 
2. ישיבת ההוכחות בתיק תתקיים ביום 13.1.20 שעה 11:00.

3. באחריות כל צד להעביר למשנהו ישירות כל מסמך שיוגש לתיק בית הדין ולציין עובדה זאת בעותק המועבר לבית הדין.

למעקב המזכירות בהתאם.

ניתנה היום, כ"ז סיוון תשע"ט, (30 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.