הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בנצרת ב"ל 40784-04-17

לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם

התובעת:
מורן בן סימון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. ביום 23.11.17, ניתנה החלטה בדבר מינויו של פרופ' יורם בייט, כמומחה מטעם בית הדין, אשר נתבקש להשיב על השאלה : "האם היעדרותה של התובעת מעבודתה בתקופה מיום 6.12.16, עד ליום 26.3.17, הייתה מתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן אותה ו/או את עוברה".

2. ביום 1.1.18, הגיש המומחה את חוות דעתו, במסגרתה התייחס למסמכים רפואיים שונים וקבע: "עיסוקה של התובעת היה כרוך במאמצים פיזיים אשר גרמו לסימפטומים שלא איפשרו את עבודתה. מצבה הרפואי אמנם לא סיכן אותה או את עוברה, אולם לא איפשר את המשך עבודתה. מנתונים אלו היעדרותה של התובעת מהעבודה בתקופה הנדונה, מוצדקת בהחלט".

3. בעקבות חוות הדעת הגיש הנתבע בקשה, בה הביע את הסכמתו לפנים משורת הדין שהתובעת תמציא מהמעסיק אישור בדבר העדר עבודה חלופית לתקופה הרלוונטית, ככל שלא היה באפשרות המעסיק לספק לה עבודה חלופית או עבודה בהקלות מסוימות , שתענה על הגדרת עבודה חלופית.
הנתבע הוסיף כי המומחה לא נדרש לחוות את דעתו בשאלה הנוגעת לסעיף 58(2) לחוק הביטוח הלאומי וזאת מאחר והתובעת לא המציאה אישור על העדר עבודה חלופית ביחד עם הגשת התביעה לנתבע.

4. בעקבות בקשת הנתבע, התקיים דיון ביום 23.5.18, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה בדבר עובדות נוספות, כאשר המומחה נתבקש על בסיס עובדות אלו בלבד להבהיר האם חל שינוי כלשהו בעמדתו כמפורט בחוות דעתו מיום 24.12.17.

5. ביום 11.6.18, הוגשה חוות הדעת המשלימה של המומחה, בה ציין: "תנאי עבודתה של התובעת הכרוכים במאמצים פיזיים כמתואר בפירוט בדיון מיום 25.5.18, הם אלו שגרמו לתלונותיה ולמצבה הרפואי אשר לא איפשר לה להמשיך בעבודתה.
לאור זאת, הנני מבהיר כי לא חל שינוי בעמדתי ומסקנתי שפורטו בחוות דעתי מיום 24.12.17".

6. בעקבות חוות הדעת, הגיש הנתבע בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה.
התובעת הגישה תגובה, בה הביעה התנגדותה לשאלות הן מאחר וקביעתו של המומחה ברורה והן מאחר והמסמכים אליהם הפנה הנתבע כבר עמדו בפני המומחה והתייחס אליהם בחוות דעתו הקודמת.

7. לאחר שעיינתי בבקשה להפניית שאלות הבהרה ובתגובה של התובעת, הנני נעתר לבקשה באופן חלקי ובשינויי נוסח מתחייבים, כך שעל המומחה להשיב על שאלות ההבהרה שלהלן:

א. בחוות דעתך קבעת כי היעדרות התובעת מעבודתה בתקופה שמיום 6.12.2016 ועד ליום 23.6.2017 היא מוצדקת, מאחר ש"תנאי עבודתה הכרוכים במאמצים פיזיים כמתואר בפירוט בדיון בבית המשפט מיום 25.5.18, הם אלה שגרמו לתלונותיה ולמצבה הרפואי אשר לא איפשר לה להמשיך בעבודתה".
נוכח האמור בסעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי, על פיו יש להצביע על מצב רפואי המסכן את התובעת או את עוברה, אנא הבהר האם מתקיים היבט "המסוכנות".
במילים אחרות, האם לשיטתך אי כושרה של התובעת לעבוד בתקופה שבמחלוקת אינו רק תולדה של מצב רפואי הנובע מההריון או מסוג העבודה, אלא שמצב זה סיכן את התובעת או העובר?
ב. הנך מופנה למסמכים מיום 15.12.16 ומיום 24.2.17 מהאורתופד ד"ר יונס עיסאם שטיפל בתובעת. כיצד משפיעים הנתונים במסמכים הרפואיים על האמור בחוות דעתך בכל הקשור לסכנה של התובעת או עוברה ?
ג. האם בתיעוד הרפואי של התובעת ישנו אישור רפואי הנוגע לסוג העבודה שמבצעת התובעת אשר על פיו סוג עבודתה מסכן אותה בשל היותה בהיריון או את עוברה?
ד. מעיון בתיקה הרפואי של התובעת עולה, לכאורה, כי רופא הנשים המטפל, פרופ' זוהר נחום, ראה לנכון לאשר בטופס "אישור רפואי לעניין גמלה לשמירת היריון" מיום 28.2.17 את התקופה "מיום 3.2.17 עד הלידה". המלצה זו חוזרת על עצמה פעם נוספת באישור כללי מאת פרופ' נחום, אף הוא מיום 28.2.17. כיצד משפיעה המלצה זו של הרופא המטפל על התקופה שבמחלוקת המצוינת בחוות דעתך?

8. כב' המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה שלעיל מוקדם ככל שניתן ובמידת האפשר תוך 21 יום מיום קבלת החלטה זו.

9. מזכירות בית הדין תעביר למומחה החלטה זו, יחד עם כל החומר שישמש בסיס לחוות הדעת.
שכרו של המומחה ישולם על ידי בית הדין, כמקובל.

10. לאחר קבלת התשובה לשאלות ההבהרה, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום על מנת להשלים את טיעוניהם, שאם לא כן, יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ח, (04 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.