הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 53815-12-17

27 אוגוסט 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
אחמד חמידאת

ע"י ב"כ: עו"ד סואלחה מוחמד

-
הנתבעות:
1. יסודות צור בע''מ

2. מעשי בנייה ופיתוח בע''מ
ע"י ב"כ: עו"ד נטע גושן ברמי

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:
מוסכמות:
תקופת ההעסקה היא מחודש 02/2009 ועד לחודש 12/2016.
התובע הועסק באמצעות שירות התעסוקה.
הוותק הענפי של התובע הוא בהתאם לכתוב בכרטיסו האישי משירות התעסוקה.
לתובע הופרשו כספים לקרן הפנסיה בהתאם לשכר המופיע בתלושי השכר.
פלוגתאות:
זהות המעסיק – האם נכונה טענת התובע לפיה הוא הועסק על ידי שתי הנתבעות או לחלופין האם נכונה טענת הנתבעת לפיה היא הייתה מעסיקתו היחידה.
מה היה היקף עבודתו של התובע – האם נכונה טענת התובע לפיה הועסק 5 ימים בשבוע בין השעות 07:00-17:00 או האם נכונה טענת הנתבעת לפיה הועסק מספר ימים משתנה בחודש (בין השעות 07:00-15:30) בהתאם לדו"חות משירות התעסוקה.
בהתאם לפלוגתא ב' – זכאותו של התובע לתשלום הפרשי שכר מינימום בענף הבנייה והפרשות לתגמולים , ובאיזה שיעור.
נסיבות סיום העסקתו של התובע והאם נסיבות אלה מזכות אותו בפיצויי פיטורים (מעבר לסכום שקיבל משירות התעסוקה) ולדמי הודעה מוקדמת , ובאיזה שיעור.
האם התובע קיבל את מלוא המגיע לו בגין זכויותיו הסוציאליות (הבראה, חגים וקרן השתלמות).
2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין נדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעות יגישו את תצהיריה ן והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק ייקבע להוכחות ליום 19/2/20בשעה 09:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי. תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, כ"ו אב תשע"ט, (27 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.