הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 50821-02-16

26 אוגוסט 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
עומר רדאידה

ע"י ב"כ: עו"ד מייסם סאלם

-
הנתבע:
1. דוד פריינד

2. דוד פריינד בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שלום פוריס

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
התובע עבד כפועל בניין.
שכרו של התובע נקבע על בסיס יומי ושכרו היומי האחרון עמד על 200 ₪.

פלוגתאות:
האם נכונה טענת התובע כי הועסק ברציפות על ידי הנתבעים החל מחודש 06/2004 ועד לחודש 07/2015 חרף הרשום בלשכת רישום האוכלוסין או שנכונה טענת הנתבעים לפיה הוא הועסק בשתי תקופות עבודה ואצל שני מעסיקים שונים, כך שהתקופה הרלוונטית היא מחודש 11/10 ועד לחודש 06/15?
נסיבות סיום העסקתו של התובע – האם נכונה טענת התובע כי הוא פוטר בעקבות ביטול אשרת העבודה או שנכונה טענת הנתבעים לפיה הוא חדל מלהגיע לעבודה?
בהתאם לפלוגתא ב' – זכאות התובע לפיצויי פיטורים , פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ולדמי הודעה מוקדמת. ככל שכן, באיזה שיעור. בהתאם לכך- ובמידה ויוחלט, כי התובע התפטר מעבודתו, האם זכאית הנתבעת לקזז במסגרת הסכומים שייפסקו במהלך ההליך, תמורת הודעה מוקדמת, בגין התפטרותו של התובע.
זכאות התובע לדמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי כלכלה, נסיעות, הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות וקרן עידוד. ככל שכן – באיזה שיעור.
זכאות התובע להפרשי שכר עבודה באיזה שיעור. ככל שייקבע כי התובע זכאי להפרשי שכר עבודה, האם הוא זכאי לפיצויי הלנת שכר עבודה ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לפיצוי מכוח חוק הגנת השכר בגין תלושי שכר לא נכונים ובאיזה שיעור.
זכאות הנתבעים לקיזוז הסכומים שפורטו בכתב ההגנה, ובאיזה שיעור.

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין נדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
הדיון הקבוע ליום 13.11.2019, מבוטל. התיק ייקבע להוכחות ליום8/3/20 בשעה 11:30
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ט, (26 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.