הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 36580-09-17

22 ינואר 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
WELDAB FSAHAYE MERESA

ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק

-
הנתבעים:
ע"י ב"כ: עו"ד חנן כהן
1. ציון חסידים נכסים בע"מ

2. ציון חסידים

החלטה
לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
התובע הועסק אצל הנתבעים עד ליום 22.08.2017
תלושי שכר הונפקו לתובע החל מחודש מאי 2012.
לתובע שולם שכר שעתי.
"פקדון מסתננים" נוכה משכרו של התובע החל מחודש מאי 2017.

פלוגתאות:
מהו מועד תחילת העסקתו של התובע? האם נכונה טענת הנתבעים כי התובע התחיל לעבוד עם הקמת החברה, ב-1/5/12 או שנכונה טענת התובע כי התחיל לעבוד קודם לכן אצל נתבע 2, ממרץ 2010, ללא שהוצאו לו תלושים, וכי יש המשכיות בין שתי התקופות.
מה היה שכרו השעתי של התובע. האם נכונה טענת התובע כי שכרו השעתי היה 31 ₪ לשעה או שנכונה טענת הנתבעים לפיה שכרו השעתי היה כפי שפורט בתלושי השכר, קרי, 26.88 ₪. בהמשך לפלוגתא זו - האם התלושים משקפים את האמור בהם, הן לעניין שכרו של התובע והן לעניין הזכויות הסוציאליות.
נסיבות סיום העסקתו של התובע וזכאותו לקבלת פיצויי פיטורים. ככל שכן – באיזה שיעור.
לאור הפלוגתאות דלעיל - זכאות התובע להפרשי שכר ולהפרשי פנסיה. כמו כן האם יהיה זכאי לזכויות הסוציאליות הנתבעות על ידו – חופשה הבראה וחגים, ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לפיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים, ככל שכן – באיזה שיעור.
זכאות התובע לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, ובאיזה שיעור.
האם כספים אשר נוכו ל"פקדון מסתננים" הועברו ליעדם, ומה משמעות הדבר לעניין זכויותיו של התובע.
האם יש מקום להרים את מסך ההתאגדות כנג ד הנתבע 2.

ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירים:

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
1. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין
זה לא די בהכחשה סתמית.
2. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

  1. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
  2. הנתבעים יגישו את תצהיריה ם והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
  3. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

התיק ייקבע להוכחות 11/9/19 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, ט"ז שבט תשע"ט, (22 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.