הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 30297-06-14

24 יולי 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
עדנאן עאסי

ע"י ב"כ: עו"ד אחמד סעדי

-
הנתבעים:
1. מדרסת דאר אלמערפה בע"מ (חל"צ בפירוק )

2. סמיח אבו רמילה

3. אמאל דויק

4. תמימי פואז
ע"י ב"כ: עו"ד אסתי בנג'מין- בלזר

החלטה
זוהי החלטה בבקשת התובע לקבוע כי החלטת המפרקים הכללית מיום 31.01.2019 במסגרת תיק פר"ק 51832-05-17 (להלן: "החלטת המפרקים") יוצרת השתק פלוגתא בכל הנוגע לאחריות הנתבעים 2-4.
טענות התובע:
לטענת התובע מתקיימים כל התנאים לקיומו של השתק פלוגתא בכל הנוגע להחלטות המפרקים במסגרת ההכרעה באשר לחלקם של הנתבעים 2-4 בקריסת הנתבעת 1 המייחסים להם אחריות ישירה.
התובע הוסיף כי הסיבות בגינן ניתן כנגד הנתבעת 1 צו פירוק קבוע מפורטות בהרחבה בהחלטת המפרקים ועיקרן התנהלות קלוקלת של הנתבעים 2-4 שהיו בעלי השליטה בה. אף על פי שהנתבעים 2-4 לא היו בעלי דין ישירים בהליך הפירוק יש לראותם כבעלי "קרבה משפטית" שכן הם ידעו על קיומו, השתתפו בדיונים בפני בית המשפט המחוזי ואף ניתנה להם הזדמנות לשטוח את טענותיהם.
טענות הנתבעים:
מנגד, טוענים הנתבעים 2-4 כי בהחלטת המפרקים לא מתקיימים התנאים להשתק פלוגתא. אין כלל דיון בעניין טענת המעילה על ידי הנתבעים ועל כן, לא מתקיים תנאי הזהות העובדתית והמשפטית. כך גם אין הכרעה לגופו של עניין בנוגע לטענת הגניבה/ מעילה. בנוסף, אין בהחלטת המפרקים קביעה פוזיטיבית וההכרעה הסופית כלל לא הייתה חיונית לתוצאה הסופית.
לנתבעים 2-4 כלל לא הייתה הזדמנות להגן על עצמם במסגרת החקירה שביצעו המפרקים ולא ניתן להם יומם בבית הדים. אמירותיהם של המפרקים בהליך הפירוק כלל אינן רלוונטיות ואינן חד משמעיות.
דיון והכרעה:
נקדים ונאמר כי מקובלת עלינו טענת הנתבעים לפיה לא מתקיימים כל התנאים הדרושים לקיומו של מעשה בית דין מסוג של "השתק פלוגתא".
בפרשת דונרשטיין עמד בית הדין הארצי על עקרונותיה של דוקטרינת מעשה בית דין, המושתתת על עקרון השתק העילה ועל עקרון השתק הפלוגתא, כפי שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון, בקובעו:
"השתק פלוגתא מקים מחסום דיוני בפני בעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בכל שאלה, עובדתית או משפטית, שנדונה בין הצדדים בעבר, בתנאי שהיתה חיונית לתוצאה הסופית, והוכרעה באותו הליך, במפורש או מכללא, שאז בעלי הדין מושתקים מלהתדיין בעניינה מחדש במשפט נוסף, וזאת, גם אם עילתו שונה מעילתה של התביעה הראשונה"
בר"ע (ארצי) 27220-08-13 שמואל דונרשטיין - עץ כרמיאל בע"מ, ניתן ביום 11.11.2013).
בפרשת רונן סיכם בית הדין הארצי את ארבעת התנאים המצטברים הנדרשים לביסוס טענה של השתק פלוגתא:
"א. פלוגתא זהה בשני ההליכים, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים.
ב. התקיימה התדיינות באותה פלוגתא בהליך הראשון בין אותם צדדים. תנאי זה דורש זהות בין הצדדים בשני ההליכים [...]. לתנאי הדורש התדיינות באותה פלוגתא יש לבחון האם לבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק בהתדיינות השנייה 'היה יומו בבית במשפט' ביחס לאותה פלוגתא. לערכאה השיפוטית נתון שיקול דעת. עליה לקבוע באילו נסיבות יוחל הכלל של השתק פלוגתא. יש לבחון את הנסיבות. יש לבחון האם לבעל הדין שמבקשים להשתיקו היתה הזדמנות מלאה להתדיין באותה פלוגתא ולהציג את עמדתו בצורה נרחבת. עתים ניתן לראות השתק פלוגתא בין צדדים שונים כאשר במקום בעלי הדין במשפט הראשון באים חליפיהם הנכנסים לנעליהם כגון קונה הבא בנעלי מוכר, יורש הבא בנעלי מוריש. ואילו אלה שיש להם זהות אינטרסים עם בעלי הדין במשפט כפופים להשתק אם בפועל היה להם יומם במשפט הראשון (יעקב קדמי, שם עמוד 1195).
ג. ההתדיינות הראשונה מסתיימת בהכרעה מפורשת או מכללא באותה פלוגתא תוך קביעת ממצא פוזיטיבי לגביה להבדיל מממצא של חוסר הוכחה.
ד. יש לבחון את מידת חיוניות ההכרעה בפלוגתא הנדונה לצורך מתן פסק הדין בהליך הראשון."
(ע"ע 1521/04 עמיר רונן נ' כלל (ישראל) בע"מ, 4.4.2006).
החלטת המפרקים אשר נושאת את הכותרת "תביעת חוב של עובדי החל"צ בפירוק ושל הטוענים ליחסי עבודה" מתייחסת למערכת השכר בנתבעת 1 ונועדה על מנת להכריע ביעילות בתביעות החוב שהוגשו. מטרתה של החלטה זו כשמה כן היא, הכרעה בתביעות החוב. הא ותו לא.
אין כל ספק שישנה הכרעה פוזיטיבית בהחלטת המפרקים וכי ישנה קרבה משפטית בין הצדדים. יחד עם זאת, תנאי זהות הפלוגתא אינו מתקיים במלואו שכן הפלוגתא שעמדה בפני המפרקים היא בחינת מערכת השכר והכרעה בתביעות העובדים. הערותיהם של המפרקים לעניין חלקם של הנתבעים 2-4 נכתבו לצורך השלמת התמונה.
יתרה מכך, לא ניתן להתעלם מאמירתם של המפרקים ב הכרעתם בתביעתם החוב של התובע שנשלח ה לב"כ התובע ביום 03.07.2019:
"27. לאחר עיון בחומר ולימודו החלטנו להכריע בתביעת החוב של מגיש תביעת החוב, על אף ההליך התלוי ועומד בבית הדין האזורי לעבודה, וזאת מן הנימוקים הבאים: ראשית, הכרעה בתביעת החוב הינה בגדר סמכותנו כמפרקים. הסמכות הבלעדית לקביעת החוב נתונה להליך חדלות הפירעון. שנית, הצענו למגיש תביעת החוב להמתין עם החלטתנו זאת, אולם הוא ביקש שלא לעכב את מתן החלטתנו. שלישית, בקשתו של מגיש תביעת החוב להסתמך על החלטתנו הכללית כראיה וכהשתק פלוגתא בהליך בבית הדין האזורי לעבודה, מהווה הודאה בהחלטתנו זאת וחוסמת ומונעת טענות כנגד השלמת ההליך, ומתן החלטתנו ." (ההדגשות אינן במקור – י.ש.)
סוף דבר:
בקשת התובע להכרה בקיומו של השתק פלוגתא – נדחית.
עם זאת, החלטת המפרקים הכללית מתקבלת כראיה לתיק לכל דבר ועניין וזאת בהתאם להחלטה מיום 14.05.2019 וכן החלטת המפרקים בתביעת החוב האישית של התובע אשר נשלחה לב"כ ביום 03.07.2019.
התובע יגיש את סיכומיו תוך 45 יום לבית הדין ולצד שכנגד. סיכומי הנתבעים יוגשו תוך 45 יום ממועד קבלת סיכומי התובע.
הוצאות הבקשה יישקלו בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, (24 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.