הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 30297-06-14

12 דצמבר 2017
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
עדנאן עאסי
ע"י ב"כ: עו"ד אחמד סעדי

-
הנתבעים:
1. מדרסת דאר אלמערפה בע"מ (חל"צ)

2. סמיח אבו רמילה

3. אמאל דויק

4. תמימי פואז

כולם ע"י ע"י ב"כ: עו"ד אסתר הילה בנג'מין

החלטה

  1. זוהי החלטה בשאלת נפקותו ותוקפו של ההסכם הדיוני בין הצדדים כאמור בהודעת הצדדים מיום 11.8.2015.
  2. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכל החומר הקיים בתיק הגעתי לכלל מסקנה כי ההסכם הדיוני כאמור בהודעת הצדדים לבית הדין מיום 11.8.2015 בטל כפי שיפורט להלן:

א. ביום 11.8.2015 הגישו הצדדים הודעה לבית הדין כי הגיעו להסכמה דיונית לפיה בית הדין ימנה מומחה לחישוב הפרשי השכר המגיעים לתובע, אשר יחשב את הפרשי השכר המגיעים בגין תקופת התביעה. לכל צד תינתן הזכות לשלוח שאלות הבהרה למומחה תוך 10 ימים מיום קבלת חוות הדעת. חוות דעת המומחה תהווה ראיה מכרעת בתיק. הנתבעת תישא בעלות חוות דעת המומחה. הצדדים הוסיפו ופירטו את הבסיס לחישוב שיערוך המומחה ובין היתר: התובע עבד בשירות הנתבעת כמנהל בית ספר, הוותק המוכר של התובע בהוראה נכון ליום 1.9.2013 הינו 18 שנים. לתובע תואר ראשון ותעודת הוראה ועבד בהיקף משרה של 147%. עוד פירטו הצדדים בהודעה את השכר נטו שקיבל התובע במהלך תקופת עבודתו.
ב. בהתאם, בית הדין הורה לצדדים להמציא רשימת מומחים ממנה ימונה מומחה כאמור. ביום 12.10.2015 הודיע הצדדים כי הגיעו להסכמה בדבר מינוי מומחה. בד בבד הוגשה בקשת התובע לגילוי מסמכים.
ביום 19.11.2015 ניתנה החלטת בית הדין לפיה בשלב זה בית הדין לא ממנה מומחה. עניין זה יעלה במסגרת הדיון המוקדם שיתקיים בתיק לאחר הגשת כתב הגנה בתיק.
ג. כתב הגנה בתיק הוגש ביום 6.12.2015 וביום 22.3.2016 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין חלקי לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 135,762 ₪ שאינו שנוי במחלוקת (לגישת ב"כ התובע). לטענת ב"כ התובע קיים פער בין הסכומים ששולמו לתובע בפועל (סכומים אלו מצוינים בהודעת הצדדים מיום 11.8.2015) לבין תלושי השכר שצורפו לכתב ההגנה. לפיכך עתר לתשלום ההפרש בין האמור בתלושי השכר לבין מה ששולם לתובע בפועל.
ד. הנתבעים התנגדו לבקשה וציינו בין היתר כי ההסדר הדיוני לא יצא בסופו של יום לפועל ומשהוגש כתב ההגנה בתיק חזר התיק להתנהל במסלול הדיוני הרגיל ללא כל הסכמה דיונית, שהרי זו לא קיבלה תוקף על ידי בית הדין ובוטלה הלכה למעשה בהיעדר הסכמה לזהות המומחה. כמו כן עמדת הנתבעים באשר לתפקידו ומעמדו של התובע פורטה בכתב ההגנה (בניגוד לאמור בהודעה מיום 11.8.2015).
ה. ביום 1.6.2016 במעמד הדיון המוקדם הודיעו הצדדים לבית הדין "אנחנו נמציא לבית הדין תוך 7 ימים הודעה מיהו רואה החשבון המוסכם עלינו על מנת שיערוך את החישובים הנכונים בהתאם לכישורים ולתעודות שיש לתובע". בהתאם ניתנה החלטת בית הדין (במעמד הדיון):

"בהסכמת הצדדים ינוהל התיק כדלקמן:

  1. ב"כ הצדדים יודיעו תוך 7 ימים מיהו רואה החשבון שבחרו (לאחר שבררו איתו כי הוא פנוי לערוך את החשבונות בתיק).
  2. הצדדים יודיעו לבית הדין תוך 30 יום האם התקבלה חוות הדעת של רואה החשבון וככל שכן האם ניתן לסיים את התיק בהבנה.
  3. ככל שהצדדים לא יגיעו להבנה, נשמרת זכותו של התובע לשוב ולבקש מתן החלטה בבקשה למתן פסק דין חלקי (כשבשלב זה מוסכם שבית הדין לא יתן החלטה בבקשה).
  4. התיק יובא לעיוני בעוד 45 יום למתן החלטה."

ו. חוות דעת המומחה הוגשה לתיק בית הדין ביום 12.12.2016 וביום 13.12.2016 הורה בית הדין לצדדים להודיע האם השכילו להגיע להבנות לאור חוות הדעת וככל שלא – כיצד מבקשים הם להמשיך את ההליך.
ביום 22.1.2017 הוגשה בקשת התובע לקבלת פסק דין על יסוד חוות דעת המומחה, בקשה שנדחתה על ידי בית הדין.
ז. הנה כי כן, עולה מהאמור לעיל כי הצדדים בעצמם לא פעלו בהתאם להסכמות הדיוניות מיום 11.8.2015 ולמעלה מכך, כפי שעולה מהחלטת בית הדין מיום 1.6.2016 הצדדים הגיעו להסדר דיוני חדש בכל הנוגע לניהול ההליך. לפי הסדר זה ככל שלא יגיעו הצדדים להבנות לאחר קבלת חוות דעת המומחה, רשאי יהיה ב"כ התובע לבקש מתן החלטה בבקשתו למתן פסק דין חלקי. ברי כי ההסדר דיוני מיום 1.6.2016 מבטל את ההסדר הדיוני מיום 11.8.20 15.
ח. הנה כי כן, משהצדדים לא פעלו בהתאם להסדר הדיוני מיום 11.8.2015 ואף הגיעו להסדר דיוני נוסף, אין כל תוקף משפטי להסדר מיום 11.8.2015.
ט. יתרה מכך, צדדים להליך אזרחי רשאים להגיע להסכמות דיוניות בדבר אופן ניהול ההליך לרבות סוגיות ראייתיות. עם זאת לבית המשפט שיקול הדעת ביחס לקבלת ההסדר הדיוני. לא זו אף זו, על פי הפסיקה בית הדין רשאי להתיר סטייה מההסדר הדיוני:
"הסדר דיוני המגביל את מספר הראיות שהצדדים היריבים יכולים להביא ואת סוגן, עשוי לייעל עד למאוד את הליך הבירור. לכן, כלל, יש לברך על הסדרים כאלה, וכל עוד אין בכך כדי לגרוע מיכולתו של בית-המשפט לעשות משפט, זכאים הצדדים לצפות ולדרוש שההליך ינוהל על-פי המתכונת שנקבעה בהסדר שעליו הסכימו מראש. אך בהסדר אין משום קדושה; ואם מתברר שניהול ההליך על-פי ההסדר הדיוני לא יאפשר לבית-המשפט להכריע במחלוקת האמיתית שבין הצדדים, רשאי בית-המשפט להתיר סטייה מן ההסדר"
( ע"א 4384/90 ואתורי נ' בית החולים לניאדו, פ"ד נא (2) 171,189 ההדגשה לא במקור י.ש).

בית המשפט רשאי להתיר סטייה מההסדר מקום שבו עלולה תקנת הציבור להיפגע ו/או מקום בו ההסכמה הדיונית פוגעת ביכולתו של בית המשפט לפסוק את הדין על פי התרשמותו מחומר הראיות המצוי בפניו.
עוד נפסק בסוגיה זו:
"כאמור, בהחלט קיימים מקרים שבהם אפשר וצריך לחרוג מהוראות ההסדר הדיוני, ולהנהיג דרך פרוצדורלית שונה וזאת כאשר קיים פגם כלשהוא באוטונומיית הצדדים או בהוראות ההסדר הדיוני עצמן. אלא שמן הראוי, כי מסגרת מקרים זו תהייה מצומצמת ככל הניתן."
(בש"א 8296/04 כץ יהושע נ' דור אנרגיה, ניתן ביום 4.6.2007).

במקרה דנן cהסדר הדיוני בין הצדדים מיום 11.8.2015 נפל פגם אשר אינו מאפשר לבית הדין להכריע במחלוקת האמיתית שבין הצדדים. בהסדר מיום 11.8.2015 ציינו הצדדים כי חוות הדעת המומחה וקביעתו לעניין הפרשי השכר המגיעים לתובע תהווה ראיה מכרעת בתיק. אולם, מטענות הצדדים ואף מחוות הדעת עולה כי חוות הדעת ניתנה על בסיס עובדתי חסר, וייתכן כי אף שגוי. שנית, מהסכמת הצדדים לא ברור האם חוות הדעת מהווה ראיה לסכומים שיש לשלם ו/או לזכאותו של התובע ל רכיבי השכר הנתבעים ולמעמדו של התובע . עניין זה הינו מהותי בשים לב למחלוקת העובדתית בין הצדדים בין היתר בשאלת מעמדו של התובע : האם התובע מורה מוסמך אם לאו, מה היה היקף משרתו של התובע ומה וו יתקו של התובע. גם חומר הראיות שהוגש לתיק מלמד כי יש מקום לבחון את טענות הנתבעים באשר למעמדו של התובע, וויתקו והיקף משרתו על מנת להכריע במחלוקת על פי הדין.

י. בהיעדר הסכמה בין הצדדים באשר לתשתית העובדתית הרי לא ניתן לקבל את חוות הדעת כראיה מכריעה כאמור בהסדר הדיוני מיום 11.8.2015 . גם אם תמצה לומר כי ההסכמה הדיונית מיום 11.8.2015 מהווה הסכמה לתשתית עובדתית הרי שאין הדבר כך באשר הן בכתב ההגנה, הן בפני בית הדין והן בפני המומחה חלקו הנתבעים על התשתית העובדתית שהועברה למומחה. בכל מקרה, ובנסיבות המקרה דנן, כשממילא הצדדים לא פעלו בהתאם להסכם זה , ובפועל אף הגיעו להסדר דיוני חדש, לא ניתן לקבל את ההסדר הראשוני כמחייב אותם.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל - ההסדר הדיוני מיום 11.8.2015 מבוטל.
הצדדים יגישו רשימת מוסכמות ופלותגאות מוסכמת תוך 14 יום.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תשע"ח, (12 דצמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.