הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 23377-11-16

28 פברואר 2018
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
היתם חסן
ע"י ב"כ: עו"ד חטיב ראמי
-
הנתבעת:
שילו שילו בע''מ
ע"י ב"כ: עו"ד מאגד גנאים

החלטה

א. להלן רשימת הפלוגתאות על יסוד הרשימות מטעם הצדדים.

פלוגתאות
מה היתה תקופת ההעסקה של התובע. האם כטענת התובע מיום 1.12.12 עד ליום 15.6.16 או כטענת הנתבעת מחודש 01/2013 ועד לחודש 03/2016.
האם עבד התובע שעות נוספות וככל שכן האם הוא זכאי לקבלת שכר תמורתן ובאיזה שיעור.
זכאות התובע לפיצויים בגין פיטורין שלא כדין בהעדר שימוע כטענתו או שנכונה טענת הנתבעת כי התובע הוא שהתפטר .
האם זכאי התובע לדמי הודעה מוקדמת.
האם זכאי התובע להפרשי שכר מינימום.
האם זכאי התובע לפיצוי חלף אי ביצוע הפרשות לפנסיה.
זכאות התובע לנסיעות.
זכאות התובע לדמי הבראה.
זכאות התובע לפדיון חופשה.
זכאות התובע לדמי חגים.
זכאות התובע לדמי ביגוד.
זכאות התובע לקרן השתלמות.
זכאות התובע להלנת שכר.

ב. ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירים:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.

ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.

ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים.

אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

ניתנה היום, י"ג אדר תשע"ח, (28 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .