הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 21817-10-17

11 דצמבר 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובע:
נדאל זחאיקה

ע"י ב"כ: עו"ד כאסתרו דאוד

-
הנתבע:
אחים סמי 2000 לעבודות בניה בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד סואלחה

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימה שבפניי ובחומר המצוי בתיק, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
הנתבעת היא חברה לבניין בעלת שם ומוניטין ארוך שנים בתחום הבנייה והיזמות.
צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי בענף חלים על יחסי העבודה בין הצדדים.
פלוגתאות:
מה הייתה תקופת העסקתו של התובע. האם נכונה טענת התובע לפיה הוא הועסק ברציפות מחודש 01/2007 ועד לחודש יוני 2006 או האם נכונה טענת הנתבעת לפיה במהלך תקופה זו היה נתק ביחסי עובד מעביד מחודש 08/2010 ועד לחודש 01/2012?
מה היה שכרו ומתכונת עבודתו של התובע. האם נכונה טענת התובע לפיה הוא הועסק 5 ימים בשבוע החל מהשעה 07:00 ועד השעה 15:30 או האם נכונה טענת הנתבעת לפיה התובע הועסק 6 ימים בשבוע החל מהשעה 07:00-07:30 עד השעה 15:30.
האם תלושי השכר משקפים נאמנה את מתכונת העסקתו של התובע בכל הנוגע לשעות עבודתו בפועל, שכרו וזכויותיו הסוציאליות.
בהתאם לפלוגתא ג' דלעיל האם התובע קיבל את מלוא המגיע לו בגין זכויותיו הסוציאליות (הבראה, חופשה, והפרשות לקרן פנסיה ופיצויים ). כנ"ל לעניין קרן השתלמות.
ככל שייקבע כי התלושים אינם משקפים את האמור בהם – זכאות התובע לפיצוי ע"פ תיקון 24 לחוק הגנת השכר ובאיזה שיעור.
ככל שייקבע שתלושי שהשכר נכונים ומשקפים נכונה את האמור בהם – האם בשנים 2015-2016 הייתה צריכה הנתבעת לשלם לתובע שכר בהתאם לדרגה 3 לצו ההרחבה בענף, והאם התובע זכאי להשלמת שכר.
נסיבות סיום עבודתו של התובע והאם נסיבות אלה מזכות את הנתבעת בקיזוז דמי הודעה מוקדמת בשיעור של 5,600 ₪.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין נדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק ייקבע להוכחות ליום 14/6/19 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשלוש שעות. תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו (במסגרת הזמן שנקצב לעיל) לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, י"ג כסלו תש"פ, (11 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.