הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 21536-08-18

לפני:
כב' השופטת שרה שדיאור

התובע:
ישראל משה מרמורשטין
ע"י ב"כ: עו"ד נריה הרואה

-
הנתבעת:
גרליץ איכות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שמחה רוטמן

החלטה
בניגוד להחלטת בית הדין מישיבת יום 7.7.19 אשר ניתנה במעמד הצדדים וב"כ, וחרף האורכות שניתנו, הצדדים לא הגישו רשימת מוסכמות ופלוגתאות משותפת.
בית הדין ממליץ לב"כ הצדדים להשאיר את נשואי ההודעות האחרונות על התנהלותם ההדדית ביניהם, ולא לשתף את בית הדין בהודעות לא ראויות. הגשת הודעות מעין אלו, מטעם שני הצדדים , תביא להשתת הוצאות ממשיות ולדוגמא לאוצר המדינה, בלא התראה נוספת.
לאחר עיון ברשימות הנפרדות שהגישו הצדדים , להלן המוסכמות והפלוגתאות בהליך.

מוסכמות
התובע היה עובד שכיר של הנתבעת מיום 1.4.15. ועד ליום 10.12.17. בסך הכל עבד התובע 2.7 שנים.
בסוף יום העבודה של 10.12.17 התקיימה שיחה עם התובע בה טענו מנהלי הנתבעת כי התובע לקח מהנתבעת כספים שלא כדין.
ביום 10.12.17 בשעה 21:00 הגיע הנתבע יחד עם מנהלי הנתבעת לב"כ הנתבעת, עו"ד שמחה רוטמן וחתם בפניו על תצהיר, שטר חוב והתחייבות שצורפו כנפסחים 3,4,5 לכתב התביעה.
עד חודש 11/15 שכרו של התובע עמד על 28 ₪ לשעה. לאחר מכן ירד שכרו ל-26.5 ₪ לשעה. השכר עודכן עם עליית שכר המינימום ובסוף חודש 12/17 עמד על סך של 28.49 ₪ לשעה.
שעות עבודתו המדווחות של התובע בחודש 11/17 היו 293.53 שעות, מהן 98.17 שעות נוספות.
בחודש 12/17 דווחו 30.33 שעות נוספות.
הנתבעת לא הפיקה לתובע תלושי שכר עבור חודשים 11-12/17.

פלוגתאות
האם בית הדין מוסמך להכריע בשאלת תוקף נספחים 3-5 לכתב התביעה? ככל שכן, האם מסמכים אלו משקפים את האמת ומחייבים את התובע, או שאינם אמת ואינם מחייבים אותו שכן נחתמו כתוצאה מלחץ שהופעל על התובע ועקב מצבו הנפשי?
האם התובע נטל כספים או מוצרים ללא רשות? ככל שכן, באיזה סכום או שווי? האם התובע הסכים לקזז כספים שהנתבעת חייבת לו תמורת הסכום שלטענת הנתבעת נטל ללא רשות? ככל שכן, באיזה שיעור?
האם התובע פוטר או שהפסיק להגיע לעבודה מיוזמתו?
ככל שפוטר, האם הפיטורים נעשו כדין, או שהתובע זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע?
האם התובע זכאי לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת, ובאילו שיעורים?
האם התובע קיבל שכר עבור חודש 11/17? ככל שלא, מה גובה השכר שהתובע זכאי לו בגין חודש זה? האם התובע זכאי לפיצויי הלנת שכר?
האם התובע זכאי להפרשות לפנסיה בגין חודש 11/17, ככל שכן, באיזה שיעור?
האם התובע קיבל שכר עבור ימי עבודתו בחודש 12/17? ככל שלא, מה גובה השכר שהתובע זכאי לו בגין חודש זה? האם התובע זכאי לפיצויי הלנת שכר?
האם התובע זכאי להפרשות לפנסיה בגין חודש 12/17, ככל שכן, באיזה שיעור?
האם התובע זכאי לפדיון חופשה? ככל שכן, באיזה שיעור?
האם התובע זכאי לדמי הבראה? ככל שכן, באיזה שיעור?
האם התובע קיבל הודעה על תנאי העסקתו? ככל שלא, האם זכאי לפיצוי בגין כך ובאיזה שיעור?
ככל שייקבע שהנתבעת חייבת כספים לתובע, בגין כל אחד מהרכיבים שפורטו לעיל, האם הנתבעת רשאית לקזז מתוך סכומים אלו, נוכח נספחים 3-5 לכתב התביעה , וככל שכן, באיזה שיעור?
הנתבעת ביקשה לכלול פלוגתאות נוספות המהוות הרחבת חזית אסורה, כגון:
"18. האם חוזה העבודה של התובע בטל בשל הטעיה והסתרת מידע בדבר מצבו הרפואי והנפשי. ובמידה שלא, האם יש מקום לקבוע שכר נמוך יותר רטרואקטיבית בהתאם לתקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת)?"
וכן
"20. האם התובע שהה במשך כל השעות המדווחות במקום עבודתו? האם התובע נהג לצאת מהעבודה מבלי "להחתים כרטיס" ביציאתו? 20.1 ככל שהתובע לא שהה... האם יש להפחית את ממוצע שעות עבודתו של התובע? 21. האם התובע נדרש או התבקש לעבוד יותר ממשמרת אחת ביום, האם הוגדלו שעות עבודתו ביוזמתו או ביוזמת הנתבעת?"
מדובר בשאלות החורגות מטענות הנתבעת בכתב ההגנה, שכן הנתבעת לא חלקה על גובה שכר העבודה, או על שעות העבודה, ואף ציינה בכתב ההגנה כי השעות הנוספות אושרו לתובע, גם אם בדיעבד (סעיף 23 לכתב ההגנה)
בנסיבות אלו, אין להידרש לשאלות אלו ואינם פלוגתאות בהליך .
לפנים משורת הדין לא יושתו הוצאות בגין התנהלות זו של הנתבעת , ואלו יישקלו בכל שלב בהתאם להתנהלותה.
תצהירים יוגשו על פי ההחלטה מיום 7/7/19. על הצדדים לעמוד בלוחות הזמנים נוכח מועד ההוכחות.

ניתנה היום, ג' אלול תשע"ט, (03 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.