הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים סע"ש 14000-10-17

28 מרץ 2019
לפני:
כב' השופטת יפה שטיין
התובעת:
טטיאנה נוסוב

ע"י ב"כ: עו"ד ולדימיר פוסטרנק

-
הנתבעת:
מינהלי קהילתי נווה יעקב 580069136

ע"י ב"כ: עו"ד שרי שמחיוף - סלם

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:
מוסכמות:
התובעת הועסקה כסייעת בגן ילדים החל מיום 01.09.2007 ועד ליום 26.08.2017.
לתובעת שולם שכר שעתי. שכרה השעתי האחרון עמד על סך של 26.9 ₪.
התובעת עבדה 6 ימים בשבוע.
ביום 16.07.2017 זומנה התובעת להליך של שימוע בדבר הכוונה לבחון את סיום העסקתה. השימוע התקיים ביום 21.07.2017.
בשכר חודש אוגוסט בוצע לתובעת גמר חשבון.
בשכר חודש ספטמבר שילמה הנתבעת לתובעת השלמת פיצויי פיטורים בסך של 25,225 ₪ - בהשלמה לסכום שהיה מצוי בקופות בסך של 24,092 ₪.
פלוגתאות:
נסיבות סיום העסקתה של התובעת – האם בפיטוריה של התובעת נפל פגם המצדיק פיצוי. ככל שכן – באיזה שיעור.
זכאות התובעת להשלמת פיצויי פיטורים ולתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. ככל שכן – באיזה שיעור.
זכאות התובעת לדמי הודעה מוקדמת עבור התקופה שמיום 15.08.2017 ועד ליום 26.08.2017. ככל שכן – באיזה שיעור.
זכאות התובעת לגמול עבודה בשעות נוספות. ככל שכן – באיזה שיעור. לעניין זה – האם נכונה טענת הנתבעת כי כאשר עבדה התובעת שעות נוספות – רשמו לה כאילו עבדה יותר שעות או שנכונה טענת הנתבעת כי על השעות שנרשמו יש לחשב את השעות הנוספות.
האם במהלך תקופת עבודתה קיבלה התובעת הפסקות והאם מותר היה לנכות את זמני ההפסקות משכרה. ככל שלא – זכאות התובעת לפיצוי ושיעורו.
האם תלושי השכר משקפים את האמור בהם לעניין שכרה של התובעת. האם נכונה טענת התובעת כי תלושי השכר לא משקפים נכונה את שעות עבודתה לרבות עבודה בשעות נוספות.
זכאות התובעת לפיצויי הלנת שכר. ככל שכן – באיזה שיעור.

הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעת.
לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
התיק ייקבע להוכחות ליום 27/11/19 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי.
תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויידרשו לסכם בע"פ את טיעוניהם בסיום שמיעת ההוכחות.
ניתנה היום, כ"א אדר ב' תשע"ט, (28 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.