הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 4777-07-18

13 פברואר 2019

לפני:

כב' השופטת יפה שטיין

המערערת
נעמי איצקוביץ

ע"י ב"כ: עו"ד מלכיאל חדד
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד אילת ברעם

פסק דין

  1. זהו פס"ד בערעור שהגישה המערערת על ועדת רפואית לעררים ( נכות כללית) מיום 15.5.18 ( להלן – הוועדה לעררים), אשר קבעה כי למערערת נכות בגובה 38%.
  2. הרקע לערעור:

א. המערערת ילידת 1961.
ב. במהלך השנים דנו מספר ועדות בעניינה של המערערת.
ג. ביום 1.6.12 קבעה ועדה רפואית כי למערערת 32% נכות רפואית, הכוללת 15% בגין מצב אחרי כריתת שד לפי פריט 28(א)(III) לרשימת הליקויים שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז- 1956 (להלן – רשימת הליקויים); 10% בגין תופעות לוואי ו- 10% בגין הגבלה קלה ביד ימין לפי פריט 35(1)(ב) לרשימת הליקויים.
ד. ביום 27.1.16 ישבה ועדה חדשה בעניינה של המערערת וקבעה לה 51% נכות רפואית, הכוללת 40% בגין הפרעת אישיות והסתגלות לפי פריט 34( ב)(4-5) לרשימת הליקויים ( הוענק עד ליום 31.12.17); 10% בגין הגבלה בתנוחת כתף ימין לפי פריט 35(1)( ב) לרשימת הליקויים; 8% בגין מצב אחרי כריתת שד ימין ושחזור לפי פריט 28(א)3/2) לרשימת הליקויים ו- 0% בגין מצב אחרי סרטן השד. על החלטת ועדה זו לא הוגש ערעור והיא הפכה לחלוטה.
ה. ביום 21.11.17, לקראת תום הנכות הזמנית שהוענקה למערערת בגין הפרעת אישיות והסתגלות קבעה ועדה רפואית מדרג ראשון כי למערערת נכות של 38%, הכוללת 25% בגין הפרעת אישיות + הסתגלות לפי פריט 34(ב)(3)-(4) לרשימת הליקויים; 10% בגין הגבלה בכתף ימין לפי פריט 35(1)(ב) לרשימת הליקויים ו- 8% בגין מצב אחרי כריתת שד ימין + שחזור לפי פריט 28(א)(2)-(3) לרשימת הליקויים. עוד קבעה הוועדה לעררים כי למערערת נכות בגובה 0% בגין מצב אחרי סרטן השד.
ו. הוועדה הרפואית לעררים, מושא ערעור זה, התכנסה ביום 15.5.18, אימצה את אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית מדרג ראשון והוסיפה נכות בגובה 0% בגין כאבים מפוזרים לפי פריט 35(1)(א) לרשימת הליקויים.
ז. על החלטת הוועדה לעררים הוגש הערעור שבפנינו.
ח. על פי הסכמת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול הישיבה המקדמית, אשר נשמעה לפני כב' רשם בית הדין עמי רוטמן, ניתן פסק הדין על יסוד כל החומר המצוי בתיק.
3. דיון והכרעה:
א. טענותיה של המערערת מתמקדות בשני נושאים. האחד, בעובדה כי הוועדה לעררים מצאה בבדיקתה שהמערערת סובלת מ"כאבים לסירוגין באזור הטרפסיום ובאזור עמ"ש גבי בלבד", אולם קבעה לה 0% נכות בגין כאבים מפוזרים, תוך שאינה מנמקת כיצד ממצאי בדיקתה תואמים את קביעתה בדבר אחוזי הנכות שניתנו בגין ליקוי זה. עוד מוסיפה המערערת וטוענת, כי פריט 35 לרשימת הליקויים אינו דורש קיומה של הגבלה בפעולה או בתנועה, אלא מסתפק בדרישה לקיומה של " השפעה" על אחד מאלה.
לעניין זה טוען המשיב, כי ממצאי הוועדה תואמים את קביעתה וכי ניתן להתחקות אחר הלך מחשבתה כנדרש. עוד טוען המשיב כי בהתאם לממצאי הוועדה, ברוב נקודות ההדק לא הופקו כאבים וכי גם בשתי הנקודות בהן הופקו כאבים, אין המדובר בכאב תמידי אלא בכאב לסירוגין.
ב. הנושא השני שבגינו הוגש הערעור, הוא הטענה לפיה היה על הוועדה להתייחס
לנכויות שנקבעו למערערת בעבר, הכוללות 15% בגין מצב אחרי כריתת שד, 10%
תופעות לוואי ו- 10% הגבלה ביד ימין.
ג. לעניין זה טוענת ב"כ המשיב כי הוועדה אינה נדרשת לנמק את החלטותיה לאור קביעות של ועדות קודמות, ובוודאי כך הדבר כאשר המערערת לא ביקשה זאת, לא בוועדה מדרג ראשון ולא בוועדה לעררים. עוד טוענת ב"כ המשיב, כי הטלת חובה כזו על הוועדה אינה סבירה לאור העומס אשר ממילא מוטל עליה. עוד נטען כי גם בנקודה זו ניתן להתחקות אחר הלך מחשבתה של הוועדה, שכן נכויות אלה ניתנו למערערת בעבר בעקבות כריתת השד שעברה המערערת וכי כיום, בחלוף הזמן ובעקבות שחזור השד, תופעות אלה נעלמו, וכי לא בכדי לא העלתה המערערת טענה לגביהן בפני הוועדה לעררים, ואף לא בפני הוועדה מדרג ראשון.
ד. לאחר שעיינתי בחומר שבתיק ובפרוטוקול הוועדה אני מוצאת כי יש לקבל את
התביעה בחלקה, כפי שיפורט להלן.
ה. כאמור, הוועדה לעררים מצאה בבדיקתה כי המערערת סובלת מ"כאבים לסירוגין
באזור הטרפסיום ובאזור עמ"ש גבי בלבד". בגין ממצאיה אלה העניקה הוועדה
למערערת 0% לפי פריט 35(1)( א) לרשימת הליקויים, הקובע - "אין השפעה על
כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות". אלא שהוועדה לא נימקה מדוע למרות
קביעתה כי המערערת סובלת מכאבים כאמור לעיל, אין לכאבים אלו כל השפעה
על כושר הפעולה הכללי, ו/או אינם גורמים להגבלה כלשהי בתנועה. בכך, טעתה
הוועדה לעררים טעות משפטית, אשר בגינה יש להחזיר את עניינה של המערערת
לדיון נוסף בפנייה. בכל מקרה, וככל שסבורה כי למרות הכאבים באזורים שונים
בגופה כאמור לעיל "אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות" –
תנמק החלטתה.
ו. בכל הנוגע לטענת המערערת לפיה היה על הוועדה לעררים להתייחס לנכויות שנקבעו לה בעבר - מבלי להיכנס לשאלה העקרונית שהעלתה המערערת, הרי שבנסיבות המקרה שלפנינו, תשובת הינה שלילית. ויובהר – הנכויות שהמערערת טוענת שלא זכו להתייחסות הוועדה לעררים, נקבעו ע"י ועדה רפואית מיום 1.6.12. מאז כינוסה של אותה ועדה, התכנסה ועדה נוספת, ביום 27.1.16, אשר – כאמור – במועד כינוס הוועדה לעררים, החלטתה היתה חלוטה. בנסיבות אלה ולאור העובדה שהוועדה לעררים אף לא התבקשה לכך, לא ניתן לחייבה להתייחס לנכויות שנקבעו על ידי הוועדה בשנת 2012 ואשר נוכח השינוי במצבה של המערערת, שונו בחלקן בהחלטה חלוטה של הוועדה משנת 2016. לא למותר לציין, כי בנסיבות אלה, צודק המשיב כי הטלת חובה כזו על הוועדה, תיצור עומס בלתי סביר על עבודת הוועדות, העמוסה ממילא.

סוף דבר
על יסוד כל האמור הריני מורה על השבת עניינה של המערערת לוועדה לעררים, אשר תשוב ותדון בדרגה שקבעה למערערת בגין " כאבים מפוזרים בגוף", נוכח ממצאיה לפיהם המערערת סובלת מ"כאבים לסירוגין באזור הטרפסיום ובאזור עמ"ש גבי בלבד" ולשון פריט 35, לפיו די בקיומה של השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות, על מנת להעניק למבוטח אחוזי נכות במסגרתו. ככל שסבורה שאחוזי נכותה עומדים על 0% - תנמק החלטתה.
המערערת ובא כוחה יוזמנו להופיע לפני הוועדה ולשטוח טענותיהם.
נוכח העובדה שהערעור התקבל בחלקו, המשיב יישא בהוצאות המערערת ושכ"ט בשיעור של 1,500 ₪.
בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פס"ד זה לידי הצד המבקש לערער.

ניתן היום, ח' אדר א' תשע"ט, (13 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .