הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 31248-06-18

03 פברואר 2019
לפני:
כב' השופט אייל אברהמי, נשיא

התובע:
מרוואן תמימי

ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד אבו קטיש
-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד דנה תמר- פרבר

החלטה

להלן רשימת מוסכמות ופלוגתאות על יסוד הרשימות מטעם הצדדים:

מוסכמות
ביום 26.7.2019 אישרה ועדה רפואית לתובע 50% נכות רפואית מיום 5.5.08.
ועדה לעררים מיום 5.7.2017 הותירה את ההחלטה על כנה.
התובע ערער לבית הדין בב"ל 16770-03-18, ובפסק דין מיום 11.6.2018 ניתן תוקף של פשרה להחזרת התיק לוועדה לדיון מחודש במועד תחולת הנכות הנפשית.
בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 7.11.2018 נקבע כי מועד תחולת הנכות ביום 5.5.2008.
נוכח החלטת הוועדה הרפואית, לפיה אי הכושר של התובע נוצר ביום 5.5.2008, בעת שלא היה תושב ישראל, דחה הנתבע את תביעת התובע לנכות כללית, בהתאם לסעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

פלוגתאות
האם התובע היה תושב ישראל במועד היווצרות אי הכושר, ביום 5.5.2008.
האם התובע התגורר עם הוריו במועדים הרלוונטיים לתביעה.
האם החלטות הנתבע, לפיהן הורי התובע הם תושבי ישראל מחודש 11/2012, ולא היו תושבים בחודש 5/2008- חלוטות וחל בעניינן מעשה בית בדין והשתק פלוגתא מכח הליכים משפטיים בב"ל 11022/2005 ו- 45863/03/12.
בכפוף לאמור בסעיף 8, האם דין התביעה לסילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין.
האם התובע היה תושב ישראל מחודש 9/2006 ועד 10/2012 ובכללם בחודש 5/2008, או שמרכז חייהם היה בעזריה שמחוץ לישראל.
האם ועדה רפואית ו/או פקיד התביעות מוסמכים לקבוע מועד אי כושר למעלה מ-15 חודשים בתכוף להגשת התביעה.

ניתנת בזאת החלטה על תצהירים:

  1. התובע/ת יגיש את העדויות הראשיות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
  2. תצהירי התובע/ת יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
  3. המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
  4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.
  5. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין, וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.

הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש 30 יום קודם לישיבת ההוכחות. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.
6. למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, והצדדים יוודאו טלפונית לפחות 14 יום לפני הדיון על כי עדיהם יודיעם על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. הצדדים פטורים מהבאת המצהירים כאשר הצד שכנגד הודיע שאין בדעתו לחקור את העד.
7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

התיק יועבר לשופט הוכחות ויקבע ביומנו לצורך המשך ההליך והוכחות.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשע"ט, (03 פברואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .