הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה פ"ה 870-06-17

28 מאי 2018

לפני: כב' השופטת איריס רש

התובעים:

  1. בסאם סייד אחמד
  2. אחמד מסרי
  3. מוחמד אבו יונס
  4. מחמוד שאהין

ע"י ב"כ: עו"ד ח'אלד אבו יונס

-
הנתבעים:

  1. החברה הכלכלית לפיתוח סח'נין בע"מ
  2. עיריית סחנין

ע"י ב"כ : עו"ד שאדי גנטוס

3. מאזן גנאיים ראש העיר

4. עלי שואהנה
ע"י ב"כ עו"ד יאסר שאהין ואח'

5. משרד הפנים
ע"י ב"כ: עו"ד טל אברמוביץ הלוי ואח'

החלטה

1. מונחת לפניי בקשת הנתבע 4 לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים מהתובעים ומהמדינה. מהתובעים התבקשו המסמכים הבאים:

א. כל המסמכים שהגישו התובעיםבמסגרת הגשת מועמדותם למשרה נשוא ההליך לרבות מסמכים שצורפו על ידם באיחור ו/או על פי דרישת ועדת האיתור ומועד קבלתם;
ב. העתק צילומי מכל המעטפות אשר הוגשו על ידי התובעים בצירוף אסמכתא בדבר מועד קבלתם;
ג. העתק מהערעורים שהגישו התובעים 1-2 על קביעת ועדת האיתור מיום 10.1.2017 בדבר אי עמידה בתנאי הסף;
ד. אסמכתא בגין מועד ודרך קבלת חוות דעתו של רוזנפלד לראשונה על ידי התובעים ו/או מי מטעמם.
ה. העתק חוזר משרד הפנים המאוזכר בסעיף 2א לכתב התביעה;
ו. אסמכתא בגין המידע שהגיע לתובעים ולפיו מנכ"ל העירייה נטש את ישיבת הדירקטוריון מיום 27.5.17 בהפגנתיות כנטען בסעיף 26 לכתב התביעה;
ז. העתק מהנחיות משרד הפנים המאוזכרות בסעיף 28 לכתב התביעה;
ח. אסמכתא בגין מועד ודרך קבלת נספחי כתב התביעה א', ב' ג', ה', ו' ח' ו – ט'.

2. מהמדינה התבקשו המסמכים כדלקמן:

א. אסמכתא לרבות הפניה למקור חוקי לגבי סמכות הפיקוח הנתונה למשרד הפנים ומאפשרת את התערבותו בהליך בחירת מנכ"ל החברה הכלכלית-כנטען בסעיף 8 לתגובה;
ב. העתק מכל ההנחיות הנוגעות לעבודת התאגידים העירוניים כנטען בסעיף 18 לתגובה לרבות העת מכל חוזרי המנכ"ל המאוזכרים שם;
ג. אסמכתא-לרבות הפניה למקור חוקי – לנטען בסעיף 21 לתגובה ולפיו לא די באישור הדירקטוריון למינוי מנכ"ל לחברה עירונית, אלא שיש צורך באישור משרד הפנים שבוחן, בין היתר, את התאמתו של בעל התפקיד, לתפקיד אליו מונה.
ד. העתק מהמייל שנתקבל מהרשות במהלך חודש מאי 2017, כפי שנטען בסעיף 28 לתגובה;
ה. אסמכתא אודות סמכות לומבו להוציא את "הנחייתו" מיום 23.5.2013 כנטען בסעיף 33 לתגובה;
ו. אסמכתא בנוגע למקור סמכותו של מר דודי ספיר להוציא את מכתבו מיום 5.6.2017 ו"לדרוש" את אשר "דרש" שם, כנטען בסעיף 39 לתגובה;
ז. פירוט מי הם כל הגורמים המוסמכים הנטענים בסעיף 57 לנטען לתגובה;
ח. אסמכתא חוקית לנטען בסעיף 60 לתגובה ולפיה למשרד הפנים סמכות להנחות את הרשות להימנע ממינויו של זוכה בתפקיד;
ט. העתק מחוזר המנכ"ל אשר אוזכר בדיון מיום 26.10.2017.

3. לאחר שהנתבע 4 התבקש להבהיר את הרלוונטיות של המסמכים למחלוקות בתיק הוגשה בקשה מטעמו במסגרתה התייחס למסמכים שהתבקשו בבקשה הראשונית וכן למסמכים רבים נוספים שהתבקשו מהמדינה. לטענת הנתבע 4, המסמכים המבוקשים בסעיפים א' – ג' לעיל נוגעים למועמדות התובעים ולעמידתם בתנאי הסף שהינה מחלוקת מרכזית בתיק עוד נטען כי המס מך המבוקש בסעיף ה' הינו חוזר המצוי ברשות התובעים לאור אזכורו בכתב התביעה. המסמך המבוקש בסעיף ו' לבקשה הן הנחיות נטענו של משרד הפנים האוסרות על הנתבע 4 מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון של החברה הכלכלית, טרם ההצבעה על המלצת ועדת האיתור ולכן המדובר במסמך רלוונטי. לגבי המסמכים המבוקשים בסעיפים ד', ו' וח' נטען כי מדובר במסמכים שהתובעים השיגו טרם הגשת התביעה, כאשר ישנה חשיבות להמצאת המסמכים הנ"ל לצורך בירור תום ליבם וניקיון כפיהם של התובעים.
באשר לבקשה מהמדינה – לגבי סעיפים א' ה', ו'ו - ח' נטען כי לנוכח הפסיקה שהמציא הנתבע על המדינה להמציא אסמכתא אודות המקור החוק י. לגבי סעיף ב' – המדובר בהנחיות וחוזרי מנכ"ל בקשר למש רה נשוא ההליך. סעיף ג' נדרש לאור פסיקה ולפיה משרד הפנים נעדר סמכות לבחינת התאמת המועמד. סעיף ד' – המדובר במייל שהגיע מהרשות ויש לראות אם הדברים שנטענו שם תואמים את המציאות ובסעיף ז' נדרש משרד הפנים לפרט את הגורמים המוסמכים שגיבשו את עמדת משרד הפנים.

4. המדינה לא הגיבה לבקשה.
התובעים מצידם טענו כי כל המסמכים שהתבקשו על ידי הנתבע, כבר גולו לו באמצעות הנתעות 1 ו -2. עוד נטען כי התובעים אינם מבקשים להכריז עליהם כזוכים במכרז אלא לבטל את החלטת הבחינה ולהחזיר את הענין לדיון בועדת בחינה אחרת. באשר לחוזרי והנחיות משרד הפנים המדובר במסמכים שצורפו לכתב התביעה, כאשר חוזר משרד הפנים המאוזכר בסעיף 2א לכתב התביעה הינו מסמך פומבי שפורסם באתר משרד הפנים. עוד צוין כי אין לתובעים אסמכתאות בעניינים המאוזכרים בסעיפים ב', ו', ז' וח' לעיל.
5. בתשובה לתגובת התובעים הלין הנתבע על כך שמכתב התשובה של ב"כ הנתבעות 1-2 הועבר גם לתובעים. עוד נטען כי ב"כ הנתבעות 1-2 לא המציא את כל המסמכים שנדרשו מהתובעים כגון העתק מהערעורים שהוגשו על ידי התובעים 1-2 על החלטת הועדה ולפיה הם לא עומדים בתנאי הסף וההחלטה של הועדה בערעורים. הנתבע הוסיף וטען כי התובעים אינם יכולים להישען על גורם אחר ומשעה שהמסמכים המבוקשים נדרשו מהם, חלה עליהם החובה לפעול להמצאתם. עוד נטען כי משעה שהתובעים מודים כי הם אינם עותרים לצורך בחירתם כזוכים במכרז אין להם זכות עמידה וכן כי בהעדר גילוי המסמכים כנדרש יש מקום למחוק את כתב התביעה.
בנוסף הוגשה בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים מהנתבעות 1-2 ונטען כי בהעדר תגובה מטעם הנתבעות 1-2 למכתב ב"כ הנתבע בנוגע לגילוי החלקי של המסמכים מן הראוי למחוק את כתב ההגנה של הנתבעות 1-2.

6. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה ובכתבי הטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל חלקית בנוגע לבקשת חוזר המנכ"ל שאוזכר על ידי המדינה בדיון מיום 26.10.2017 מהמדינה כמפורט להלן .
באשר לבקשה לגילוי מסמכים מהתובעים מקובלת עליי עמדת התובעים כי כל המסמכים המבוקשים בסעיפים 1(א) – 1(ג) לעיל מצויים בתיק המכרז אצל הנתבעות 1-2, שהינן הכתובת הנכונה לגילוי ועיון במ סמכים אלו. כך גם, משעה שחוזר משרד הפנים וההנחיות אליהן התייחסו בכתב התביעה צורפו לכתב התביעה ו/או המדובר במסמכים פומביים המפורסמים באתר של משרד הפנים – אין מקום לדרישה נוספת. באופן דומה, משעה שהתובעים מבהירים כי אין להם אסמכתאות בעניינים שהתבקשו – לא ניתן לחייבם בגילוי של מסמכים שאינם קיימים.
באשר למסמכים המבוקשים מהמדינה – הפניה למקור חוקי או לפסיקה כנדרש בסעיפים 2(א), 2(ג), 2( ה), 2(ו) ו -2(ח) לעיל אינה בגדר גילוי מסמכים. למותר לציין כי חזקה על צדדים מיוצגים כי ככל שצד מסוים לא ימציא אסמכתאות משפטיות לטענותיו בדבר המצב החוקי הקיים, יהיה לכך ביטוי במסגרת סיכומי הצדדים שכנגד.
באשר לסעיף 2(ב) לעיל – החוזרים אליהם התייחסה המדינה בסעיף 18 ל תגובה צורפו לתגובת התבעות 1-2 ולתגובת המדינה בהתאמה. באשר לכל ההנחיות הנוגעות לעבודת התאגידים העירוניים המדובר בבקשה כוללנית וגורפת שאינה בהכרח רלוונטית למחלוקת בתיק דנן.
באשר לסעיף 2(ד) לעיל – המדובר במייל של הנתבעת 2 ולא ברור מדוע הוא מתבקש מהמדינה ובפרט משעה שהמדינה הפנתה לנספח י' לתגובת הנתבעות 1-2.
לגבי המבוקש בסעיף 2(ז) לעיל אין המדובר בבקשה לגילוי מסמכים אלא בשאלון שאינו מקובל בבית הדין לעבודה, אלא מטעמים מיוחדים שלא פורטו בבקשה.
בהתייחס לחוזר המנכ"ל המבוקש בסעיף 2(ט) לעיל, המדינה תמציא לב"כ הנתבע 4 בתוך 10 ימים מהיום את החוזר אליו התייחסה בדיון מיום 26.10.2017 (בעמ' 16 ש' 13 לפרוטוקול).

7. לנוכח העובדה שהבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים מהנתבעות 1-2 הוגשה רק ביום 25.5.2018 בתשובת הנתבע לתגובת התובעים, לא ניתן להתייחס לבקשה בטרם תוגש תגובת הנתבעות 1-2.
לפיכך, הנתבעות 1-2 יגיבו לבקשה בתוך 10 ימים מהיום.

8. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך.

9. מעקב תגובת נתבעות 1-2 ביום 15.6.2018.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ח, (28 מאי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.