הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 49584-02-19

02 מאי 2019

לפני:

כב' השופטת סאוסן אלקאסם

התובעת
אג'ייה חמדאן

-
הנתבעת
ד.ק. שיטות אקלום בע"מ

פסק דין

ביום 20.02.19 הגישה התובעת כתב תביעה כנגד הנתבעת , לתשלום פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, הפרשי שכר וזכויות סוציאליות נוספות, בגין תקופת עבודתה אצל הנתבעת מיום 25.11.15 ועד סוף 10/18.

מאישור המסירה שצורף להודעת התובעת על המצאת כתבי בית דין מיום 12.3.19, עולה כי כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה הומצאו לנתבעת ביום 6.3.19.

הנתבעת לא הגישה כתב הגנה במועד. ביום 16.4.19 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה.

על פי החלטת בית הדין מיום 16.4.19 היה על הנתבעת להגיש תגובה לבקשה למתן פסק דין עד ליום 30.4.19.

עיון בתיק מעלה כי נכון להיום טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת או תגובה לבקשה למתן פסק דין בהיעדר כתב הגנה.

בנסיבות אלו, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר הגנה על יסוד האמור בכתב התביעה.

הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:
תשלום משכורת חודש אוקטובר בסך 5,736 ₪
פיצויי פיטורים בסך 15,932 ₪
דמי הודעה מוקדמת בסך 6,510 ₪
חלף שימוע בסך 4,085 ₪
פדיון חופשה בסך 1,465 ₪
דמי הבראה בסך 4,555 ₪
פיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה בסך 8,413 ₪
החזר הפרשות עובד שנוכו שלא כדין בסך 7,879 ₪
פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה בסך 2,000 ₪
פיצוי בגין אי מסירת תלושי שכר בסך 1,000 ₪
סה"כ סכום התביעה בסך 57,576 ₪

סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 מיום הגשת התביעה 20.2.19.

כמו כן, אני פוסקת לתובעת הוצאות משפט בסך 1,000 ₪, שאף הם ישולמו לתובעת תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק דין זה. אחרת סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ט, (02 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .