הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 13040-10-17

לפני:

כב' השופט נוהאד חסן
נציגת ציבור (עובדים) גב' אהובה מטסרו
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף משען
התובע
מוופק חוסין
ע"י ב"כ: עו"ד חנא פיראס ואח'
-
הנתבעת
הובלות האחים כרמיאל בע"מ, ח.פ. 513190389
ע"י ב"כ: עו"ד נסיב איוב

פסק דין

בדיון שהתקיים היום, הסמיכו בעלי הדין ובאי כוחם את בית הדין לפסוק לפשרה, ללא נימוקים, בהתאם להוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל בבתי הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969.

בתוקף הסמכויות המוקנות לנו, בהתאם להוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ולאור הסכמת הצדדים, ולאחר עיון בכתבי הטענות ועיון במסמכים השונים שהיו בפנינו, ולאחר שקלא וטריא, אנו קובעים כדלקמן:

בסיס השכר לצורך חישוב הרכיבים המגיעים לתובע עמד בממוצע על סך של 11,000 ₪ נטו, וכי התובע עבד בכל יום לפחות שעתיים נוספות לאורך כל תקופת עבודתו.

משכך, הננו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים שלהלן:

פיצויי פיטורים בסך 10,000 ₪ (בנוסף לסכום הפיצויים המופקד בחברת מנורה)
הפרשות לפנסיה בסך 5,000 ₪ (בנוסף לסכום התגמולים המופקד בחברת מנורה)
קרן השתלמות בסך 2,000 ₪
פדיון חופשה בסך 5,000 ₪
דמי הבראה בסך 2,000 ₪
גמול בגין שעות נוספות בסך 42,000 ₪
סה"כ 66,000 ₪

הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן, י ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע סך של 3,000 ₪ בגין הוצאות משפט, וזאת בתוך 30 יום.

על הנתבעת לתת בידי התובע מכתב לשחרור כל הכספים המופקדים לטובתו, הן בפיצויים והן בתגמולים, וזאת לאחר שהתובע י חתום על כל הטפסים הדרושים לצורך כך, וכן תמציא לו טופס 161 והכל בתוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

התובע ימציא לנתבעת באמצעות בא כוחה, בתוך 10 ימים ממועד קבלת טופס 161, אישור פקיד שומה לעניין גובה המס.

הסכום הנ"ל ישולם לתובע ב-5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים באמצעות שיקים משוכים לפקודת בא כוחו, ואשר יישלחו בתוך 7 ימים ממועד קבלת אישור פקיד שומה, כאשר זמן פירעון השיק הראשון יהיה ביום 4.7.19, ושאר השיקים ב-4 לכל חודש עוקב לאחר מכן.

ככל שהנתבעת לא תעמוד בתשלום כלשהוא מהתשלומים האמורים לעיל, תעמוד היתרה הבלתי מסולקת לפירעון מיידי, אליה יתווסף פיצוי בסך של 20,000 ₪ וכל הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום 16.4.18 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ככל שהנתבעת לא תמלא אחר פסק הדין, כאמור בסעיף 6 לעיל, והתובע יגיש בקשת פירוק כנגדה בבית המשפט המחוזי, אנו מחייבים את מר יגאל מירופולסקי, ת.ז. XXXXX166, מרח' הברושים 21 כרמיאל, לשלם לתובע סך של 2,250 ₪ וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת הדרישה מטעם ב"כ התובע.

עם התשלום כאמור, יסולקו סילוק מלא סופי ומוחלט, כל תביעות התובע כנגד הנתבעת, בגין תקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת וסיומה.

מזכירות בית הדין תמציא לצדדים העתק פסק הדין.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ט, (30 מאי 2019), בהעדר הצדדים.

גב' אהובה מטסרו
נציגת ציבור (עובדים)

נוהאד חסן, שופט
אב"ד

מר יוסף משען
נציג ציבור (מעסיקים)