הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה סע"ש 12241-09-17

28 נובמבר 2018
בפני: כב' השופטת דניה דרורי
התובעת:
מריה פליסיטס פינוס רידנר
ע"י ב"כ: עו"ד אליסה דריקר מן
-
הנתבעות:

  1. חברים לאכילה נכונה בע"מ
  2. נחמה נעמה קרייזלר

ע"י ב"כ: עו"ד לילך זילכה

3. ד.ק. קסלר (1996) בע"מ
4. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

החלטה
(בקשות התובעת והנתבעים 1 ו-2 למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים)

1. התובעת (להלן- העובדת), הועסקה בנתבעת 1 (להלן – המעסיקה) כמדריכת קבוצות לאכילה נכונה. בכתב התביעה נטען כי יש למנות את תקופת העסקה החל מיום 1.8.06 ועד ליום 9.1.17, המועד פוטרה על-ידי הנתבעת 2, בעלת המניות היחידה במעסיקה בטענה של קיצוצים.
בכתב התביעה עתרה העובדת לחיוב המעסיקה בתשלום הפרשי פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, שכר עבודה לחודש דצמבר 2016, ופיצויים עונשים בגין אי מתן הודעה לעובד ואי עריכת שימוע. העובדת טענה כי יש להרים את מסך ההתאגדות בין המעסיקה לנתבעת 2 בין השאר בשל הפרת חובות תום לב, והברחת הון ונכסים של המעסיקה לכיסה האישי.

2. המעסיקה טענה כי ביום 28.5.13 רכשה את המותג "דיאטה קלאב" מהנתבעת 3 (להלן – קסלר), כי עובדת הועסקה בקסלר עד אותו מועד, וכי העובדת הועסקה אצל המעסיקה רק החל מיום 1.6.13 ועד ליום 31.12.16 – מועד הפיטורים בשל קשיים כלכליים. המעסיקה טענה כי עמדה בחובתה לשלם פיצויי פיטורים כדין, בחובה לבצע הפרשות פנסיוניות ובחובה למתן הודעה בכתב על תנאי עבודה. באשר לטענה להרמת מסך נטען כי לא מתקיימות הנסיבות שיצדיקו הרמת מסך בין המעסיקה לנתבעת 2.
המעסיקה והנתבעת 2 העלו טענות קיזוז, בין השאר בעילה של הפרת הסכם העבודה על-ידי העובדת בכך שניהלה עסק עצמאי חרף התחייבותה שלא לעשות כן.

3. הצדדים עתרו למתן צווים לגילוי מסמכים ספציפיים.
בטרם נדון בכל אחד מהמסמכים המבוקשים, נזכיר כי בהתאם להוראות תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991 (להלן - תקנות בית הדין), רשאי בית הדין להורות על גילוי מסמכים לפי בקשת בעל דין וזאת כדי לאפשר חיסכון בהוצאות וקיומו של דיון יעיל. מטרת ההוראה המאפשרת גילוי מסמכים היא להבטיח כי הדיון יתנהל ביעילות ובקלפים פתוחים, תוך חשיפת האמת באמצעות גילוי רחב של המידע הרלוונטי לשאלות שבמחלוקת.
במסגרת הדיון בבקשה על בית הדין לבחון האם מדובר במסמכים רלוונטיים ומתקיימת זיקה בין טענות בעל הדין המבקש את חשיפת המסמכים לבין גילוי אותם מסמכים, כמו גם מה תרומתם האפשרית של המסמכים לקיום דיון יעיל.
אם יוכרע כי המסמכים שעיון בהם מבוקש הם מסמכים רלוונטיים, יהיה מקום לבחון אם קיימים אינטרסים נוגדים המצדיקים הימנעות מגילוי המסמכים, שיש בהם כדי לגבור על זכותו של בעל הדין להשיג ראיות שיכולות לתמוך בעניינו.

בקשת התובעת
העובדת ביקשה כי ינתן צו לגילוי ולעיון במסמכים הבאים:
4. נוסח מלא של הסכם הרכישה בין המעסיקה לקסלר, לרבות עמ' 7 ו-8 לו. העובדת טענה כי לכתב ההגנה צורף כנספח ב' עותק חלקי בלבד של הסכם הרכישה.
המעסיקה טענה כי אותו חלק מההסכם שלא גולה אינו רלוונטי לעניינה של העובדת בכלל ולתביעה בפרט.
בשאלה זו יש לקבל את עמדת העובדת. הסכם הרכישה הסדיר בין השאר את עניין המשך העסקת העובדים ובכללם התובעת. המעסיקה לא העלתה טעם ראוי מדוע יש להימנע מגילוי המסמך או להשמטת עמ' 7 ו-8 להסכם. לאור האמור, אני נעתרת לבקשה ומורה לנתבעות 1 ו-2 להגלות לתובעת את הסכם הרכישה המלא.

5. דו"חות כספיים של המעסיקה לשנת 2016 . בהעדר דו"חות מבוקרים, עותרת העובדת כי יימסרו דו"חות מהם ניתן יהיה ללמוד על פעילות המעסיקה בשנת 2016 שכן אין בדו"חות מע"מ לשנת 2016 שנמסרו לידה כדי ללמד על פעילות המעסיקה.
הנתבעות טענו כי אין ברשותן דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2016, כאמור באישור רו"ח מיום 20.3.18. הנתבעות 1 ו-2 טענו כי לעניין זה די בכך שהועברו לידי התובעת דו"חות מע"מ לשנת 2016.

הדו"חות הכספיים לשנת 2016 הם מסמכים רלוונטים בהתייחס לטענת העובדת כי מתקיימות נסיבות המצדיקות הרמת מסך, לאחר הפסקת פעילות המעסיקה בחודש 1/17 בשל קשיים כלכליים.
בע"ע (ארצי) 19213-07-10 מוחמד ראשד חמאמדה – דורון עובד ניהול ושיקוו פרוייקטים בע"מ ואח ' (16.11.2010) נקבע כי בהתחשב בצורך לברר מדוע החברה המעסיקה נסגרה והאם היו לה די משאבים כלכליים בעת שהתחייבה כלפי העובד להעסיקו ולשלם לו שכר, יש מקום להורות על גילוי דו"חות כספיים. עוד נקבע באותו הליך כי " אין להבין מקביעה זו כי בכל מקרה בו מועלית טענה בדבר הרמת מסך, יש לחייב את החברה בה מדובר לחשוף את הדו"חות הכספיים; הקביעה אם מדובר במסמכים רלוונטיים אם לאו תלויה בכלל נסיבות העניין, לרבות קיומה של "תשתית עובדתית לכאורית לביסוס הטענה שגילוי המידע במסמכים המבוקשים דרוש להוכחת עילת התביעה"".

בנסיבות המקרה כאן, עולה הודעת רו"ח בן דוד מיום 6.5.18 (נספח 1 לתגובת הנתבעות) מסמך כאמור לא נערך בשל חוב כספי של המעסיקה כלפיו. משמסמך כמבוקש אינו בנמצא – אין טע ם במתן הצו. באשר לבקשה החלופית לגילוי "דו"חות מפורטים יותר", הרי שמדובר בבקשה כללית וגורפת, שדינה להידחות מטעם זה.

6. דו"ח רכישת ציוד. התובעת טוענת כי על-פי הדו"חות הכספיים שהועברו לעיונה המעסיקה רכשה ציוד בעלות העולה על 100,000 ₪, ויש במסמכים האמורים כדי לשפוך אור על השאלה מהו הציוד שנרכש ומה עלה בגורלו עם הפסקת הפעילות של המעסיקה.
העתקי הסכמי שכירות של משרדי המעסיקה. העובדת טענה כי עולה מהדו"חות הכספיים שנמסרו לעיונה כי עלות השכירות והאחזקה של משרדי החברה הגיעו לכ-640,000 ₪ לשנה בממוצע, כ- 30% ממחזור הכספי. העובדת טענה כי עיון בהסכמי שכר הדירה וקבלת מידע בנוגע לסוגי הפעילויות שבוצעו בכל אחד מהמשרדים ישפוך אור על השאלה האם נעשה שימוש במשרדים אלו לפעילויות שאינן של המעסיקה.
פירוט של ימי העיון והספרות המקצועית שנרכשה על-ידי המעסיקה. העובדת טענה כי על-פי הדו"חות הכספיים הוציאה החברה סכום של כ- 133,000 ₪ על ספרות מקצועית וימי עיון, בעוד העובדת נדרשה לשלם בגין השתתפותה בימי עיון ולרכוש ספרות מקצועית לצורך עבודתה על חשבונה. העובדת טענה כי יש במסמכים ובפרטים מבוקשים כדי לשפוך אור על התנהלותה הכספית של המעסיקה ועל שאלת ההצדקה להרמת מסך.

מהבקשה עולה המסמכים המבוקשים יסייעו לתובעת לבסס את טענתה בדבר ריקון החברה המסיקה מנכסיה שלא כדין באופן המצדיק הרמת מסך.
נזכיר כי בית הדין רשאי להורות על הרמת מסך ולייחס חוב של חברה לבעל מניות בה, בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 6 לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 , בין השאר באותם מקרים חריגים בהם נעשה שימוש באישיות המשפטית הנפרדת כדי להונות אדם, לקפח נושה, או בנסיבות בהם ניטל סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה של החברה לפרוע את חובותיה. בין השאר הוכרו בפסיקת בתי הדין כנסיבות שיצדיקו הרמת מסך מקום בו החברה המעסיקה רוקנה באופן מכוון מנכסיה ולא שולם שכר לעובדים (בג"צ 132/15 ר-צ פלסט בע"מ נ' איפראימוב פאולינה (5.4.17; ע"ע ( ארצי) 41428-01-13 מרדכי שחם - קובי ביטון (10.5.18).
מהאמור עולה כי מידע בנוגע להתנהלות הכספית של החברה המעסיקה הוא מידע רלוונטי לצורך הוכחת הטענה בדבר ריקון המעסיקה מנכסיה. מנגד, אמנם נראה כי מסירת מידע בהיקף כה נרחב הנוגע ל"קרביים" של הפעילות העסקית של החברה המעסיקה מבלי שברור בשלב זה כי למידע האמור תהיה השלכה על תוצאת ההליך יש בה כדי להכביד על הנתבעים, לחייב אותם להוציא הוצאות שונות או להפעיל עליהם לחץ (מבלי שהדבר יתפרש כי דעתי היא כי בנסיבות העניין כך הוא הדבר). אין באמור כדי להצדיק הימנעות מגילוי המסמכים, שעה שמדובר במסמכים רלוונטיים ויש מקום ללבן ולברר את הטענות.
לאור האמור, מצאתי להורות לנתבעות 1 ו-2 למסור את המסמכים הבאים: הסכמי שכירות שנוגעים לפעילות הנתבעת 1 בתקופת העסקתה של התובעת, דו"ח ובו פירוט של ציוד קבוע של הנתבעת 1 לתקופה הרלוונטיות להעסקת התובעת. לא מצאתי להורות על מתן פירוט בדבר מועדי השתלמויות, שכן הבקשה שבפנינו היא בקשה לגילוי מסמכים ולא לפרטים נוספים.

7. מידע אודות מספר המכשירים , אשר נטען כי נותר בחזקת העובדת, בהתאם לסעיף 46 לכתב ההגנה.
בכתב הגנתן (סעיף 46) טענו הנתבעות כי בסיום העסקתה של התובעת היה עליה להשיב לידי הנתבעות מכשיר שעלותו 2,000 ₪ אלא שהיא לא עשתה כן. התובעת עותרת למסירת פרטים נוספים אודות מספר המכשירים מאותו סוג שהיו בבעלות הנתבעת, והאם אלה חולקו לעובדים/ מדריכים חלף לתשלום שכר.
לא מצאתי להורות על גילוי מידע זה. ראשית, אין מדובר בגילוי מסמכים. שנית, הצדדים לא טענו בכתבי הטענות כי המכשיר נמסר חלף שכר ולכן לא ברורה הרלוונטיות של המידע המבוקש לשאלות שבמחלוקת.

בקשת הנתבעות 1 ו- 2
8. הנתבעות 1 ו- 2 עתרו לגילוי המסמכים הבאים:
א. עותק אישורי ביטוח לאומי על קבלת דמי אבטלה בשנת 2017;
ב. מסמכי פתיחת ע וסק מורשה במשרדי מע"מ ומס הכנסה;
ג. רשימת התלמידים שהשתתפו בקבוצה אותה הדריכה התובעת;
ד. דו"ח רווח והפסד של העובדת לשנת 2018 ;
ה. עותק חשבונית ראשונה שהוציאה העובדת;
ו. עותק מאביזרים ופרוספקטים אשר השתמשה בהם העובדת בהדרכת הקבוצות;
התובעת התנגדה לגילוי המסמכים בשל חוסר רלוונטיות ופגיעה בפרטיותה ובפרטיות צדדים שלישיים.

9. לא מצאתי כי קיימת הצדקה לגילוי המסמכים המבוקשים ודין בקשתם של הנתבעות לגילוי מסמכים להידחות בשל העדר רלוונטיות.
הנתבעות אינן מפרטות באופן ספציפי כיצד יש בגילוי האישורים לקבלת דמי אבטלה לשנת 2017 כדי לשפוך אור על המחלוקות בין הצדדים בתביעה בה עסקינן, העובדת כאמור פוטרה בחודש 1/17 על ידי החברה ולא הועלתה בכתבי הטענות מטעם מי מהצדדים כל טענה העשויה להיות הרלוונטית לקבלת העובדת דמי אבטלה לשנת 2017, כך שאין במידע אודות קבלת העובדת דמי אבטלה לשנת 2017 כדי לתרום לבירור השאלות שבמחלוקת. כמו יצוין כי מדובר במידע אישי שיש בגילוי בנסיבות העניין כדי לפגוע בפרטיותה של העובדת מעבר לנדרש.
אשר לבקשות הנתבעות לגילוי מסמכים הקשורים להקמת עסק עצמאי של העובדת בהנחיית קבוצות דיאטה, לרבות מסמכי פתיחת עוסק מורשה, דוח רווח והפסד, רשימת תלמידים, עותק חשבונית ראשונה ועותק מאביזרים ופרוספקטים אשר השתמשה בהם העובדת בהדרכת הקבוצות - לא מצאתי בשלב זה הצדקה להורות על גילויים. בכתב ההגנה טענו הנתבעות כי הן "פיצו את העובדת" בכך שאפשרו לה להמשיך ולהנחות את קבוצות הדיאטה באופן עצמאי ונתנו לה את כל החומר המקצועי שברשותן (סעיף 45 לכתב ההגנה).
העובדת אינה חולקת על כך, ובבקשה העומדת בפנינו ציינה כי היא המשיכה להדריך קבוצות דיאטה ופתחה עסק עצמאי בהתאם להמלצת החברה (סעיף 10(ב) לבקשת העובדת). לפיכך, משאין מחלוקת כאמור על הקמת עסק עצמאי על ידי העובדת והדרכת קבוצות דיאטה בהתאם להמלצת החברה ובחומר המקצועי שהיה ברשותה, מתייתר בשלב זה גילוי המסמכים המבוקשים.
כמו כן ייאמר, כי הנתבעות לא העלו כל נימוק ענייני לצורך בגילוי רשימת התלמידים שהשתתפו בקבוצת העובדת, כאשר היעתרות לבקשה זו יש בה לפגוע בפרטיותם של המשתתפים בקבוצה וזאת ללא צידוק מספיק. לא מצאתי כי לדו"ח רווח והפסד של העובדת לשנת 2018 רלוונטית להליך כאן, המתייחס לתקופת העסקתה של התובעת אשר הסתיימה בחודש 1/17.

10. סוף דבר – הצדדים ישלימו את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך 30 ימים מהיום, תוך שהנתבעות ימסרו לתובעת באמצעות ב"כ את המסמכים כמפורט בהחלטה זו.

11. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לא יאוחר מיום 3.2.19. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעים.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתם. עותק ישלח ישירות לב"כ התובע.

12. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. לא הוגשו תצהירי הנתבעים במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעים או מי מהם הביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

13. לעיוני ביום 6.2.19 , לשם מעקב אחר הגשת תצהיר התובעת.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, (28 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.