הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ק 51076-12-14

26 מאי 2016
לפני: כב' השופטת דלית גילה
נציג ציבור (ע) - מר נפתלי פאר
נציג ציבור (מ) - מר יוסף הלפרין

המבקש
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה
ע"י ב"כ: עו"ד דרור גל ואח'
-
המשיבה
אוניברסיטת חיפה
ע"י ב"כ: עו"ד טל עינת בן -אריה ואח'

פסק - דין
פתיח
לפנינו בקשת צד בסכסוך קיבוצי, שהגיש ארגון הסגל האקדמאי הזוטר באוניברסיטת חיפה (להלן: המבקש או הארגון ), נגד אוניברסיטת חיפה (להלן: האוניברסיטה), שעניינה בשניים אלה:
א) הפרשנות הנכונה של ההסכמות בדבר עדכון שכרם של עוזרי המחקר המועסקים בשכר לפי שעות (להלן: עוזרי המחקר בשעות );
ב) הטענה, כי מועד תשלום שכרם של עוזרי המחקר בשעות , הלכה למעשה, מהווה "הלנת שכר" חוזרת ונשנית.

לאחר שהתקבלה תשובה לבקשה והצדדים חזרו והוסיפו תצהירים משלימים ועוד מסמכים, הסכימו הצדדים, כי המחלוקת בתיק זה היא משפטית בעיקרה, ולא עובדתית, למרות שהצדדים אינם מודים זה בטענותיו של זה, ולאור זאת - ביקשו להסתפק בסיכומים בכתב [עמ' 1, ש' 11] ; עליהם הגישו תגובה על תשובה.

אחרי שחזרנו ועברנו על כל החומר המצוי בתיק בית הדין ושקלנו את הדברים לכאן או לכאן לרבות תגובה אחרונה של המבקש, שהוגשה ביום 15.3.16, דעתנו היא, כי - כלל, הצדק הוא עם האוניברסיטה, בשני הנושאים שבמחלוקת ; אם כי, היא טעתה לגבי אחוזי עדכון התעריפים, בשני המועדים המקובלים עליה. הנמקתנו תובא לאחר הצגת התשתית עובדתית.

עם זאת, יובה ר כבר עתה, כי מעבר להכרעה הכללית בסוגיות שהועמדו לפתחנו - דרישות פרטניות, לתשלום הפרשי שכר, של עוזר מחקר בשעות, כלשהו, הסבור שלא קיבל את כל המגיע לו - לאור פסיקתנו כאן - יש להגיש בתביעת יחיד נפרדת , ואין מקום להורות על תשלום אישי במסגרת הליך קיבוצי זה.

עובדות ותמצית טענות הצדדים
העובדות הרלבנטיות, בעיקרן, אינן שנויות במחלוקת, כאמור, לכן - הצדדים ביקשו לקבל הכרעה על יסוד סיכומים בכתב, בדבר מסקנה משפטית, המתבקשת מהמצב העובדתי, המשתקף במסמכים; וזו התשתית עליה נסתמך בהמשך:
במשך שנים רבות הפרקטיקה הנוהגת באוניברסיטה היתה העסקת עובדים ארעיים בשעות, בסיוע למחקר אקדמי. עובדים ארעיים אלה כונו " עוזרי המחקר בשעות" ושכרם חושב על פי היקף שעות עבודתם , בפועל, באופן דומה לשכרם של עוד עובדים שעתיים ארעיים , שהועסקו באוניברסיטה. כלל העובדים בשעות , באוניברסיטה, קיבלו שכר לפי אותם כללים.
לטענת האוניברסיטה - בכל אותן שנים העידה התנהלותו של הארגון על הסכמתו להעסקת עוזרי המחקר בשעות, בדרך שהועסקו, והיא מוסיפה, כי עמדת המבקש, בכל הנוגע להעסקת עוזרי המחקר בשעות, תלויה ועומדת בימים אלה, בבית-דין זה, גם בבקשת צד נוספת בסכסוך קיבוצי, שהגיש המבקש [ תיק ס"ק (חי') 51384-10-15], ואף בתובענה ייצוגית, שהארגון צד לה, שהוגשה על ידי גב' תמר חן [תיק תי"צ (חי') 50476-03-15; שני ההליכים בפי כב' השופטת רימון-קפלן].
בצד הליכי משא ומתן שניהלו הצדדים להליך זה, בעניין תנאי עוזרי המחקר בשעות, ניתן ביום 27.7.2011 פסק-דין בתביעתו של מר ניקולאי נוי-טבך, עוזר מחקר בשעות, אשר תבע זכויות מכח הסכם קיבוצי, החל על עוזרי המחקר המועסקים במינוי אקדמי [עב' (חי') 4385/07, בפני אב"ד, הח"מ , ונציגי ציבור אחרים; ערעורים על פס ק-הדין נדחו - ע"ע 51884-09-11, ע"ע 5425-10-11 - למעט בקשר לחישוב מסויים, בו הוחזר הדיון אלינו - ולימים, ביקשו במשותף להסתמך על תחש יבנו (27.3.14)]. בהמשך, החלו מגעים לעיגון אופן העסקת עוזרי המחקר בשעות בהסכם קיבוצי .
במקביל לכך, ברמה הארצית, ללא קשר לעוזרי המחקר בשעות, נחתם ביום 17.3.12 הסכם קיבוצי מיוחד בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבין ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בהם [נספח 1 לבקשה (להלן: הסכם 2012)].
הסכם 2012 קבע, בין היתר, את תוספות השכר להם זכאים חברי המבקש המועסקים לפי הוראותיו - שאינם עוזרי המחקר בשעות - ומועדי תחולה.
באותו מועד - 17.3.12 - נחתם הסכם קיבוצי מקומי, בין הצדדים שבפנינו, אולם, ביום 13.6.12 נחתם "נספח מקומי להסכם קיבוצי ארצי עם ארגוני הסגל הזוטר" [נספח 1א לבקשה ( להלן: הנספח המקומי)], אשר בא במקום ההסכם הקיבוצי המקומי, מיום 17.3.12, עליו הוסכם "שהוא בטל ומבוטל" [כלשון סעיף 7 לנספח המקומי ; וראו את הנוסח המקומי הקודם, כפי שצורף לבקשה לצירוף מסמכים, מטעם המבקש, מיום 17.2.15].
הנספח המקומי קבע, כי העסקתם של עוזרי המחקר בשעות תימשך ואף עיגן את תנאי העסקתם של עוזרי המחקר בשעות, באופן ייחודי ושונה מן התעריפים הכלליים של העסקה בשעות באוניברסיטה.
עוד קבע הנספח המקומי, כי עוזרי המחקר בשעות יהיו מיוצגים על ידי המבקש והאוניברסיטה תנכה מהם דמי חבר או דמי טיפול מקצועי ארגוני, כפי שהיא פועלת לגבי כל יתר חברי המבקש.
במקביל לנספח המקומי, הסכימו הצדדים גם באשר לתעריפים המינימאליים לשעת העסקה של עוזרי המחקר ב שעות, במכתב נלווה, מיום 13.6.12, מאת סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה, מר ברוך מרזן, אל הארגון [נספח 2 לבקשה (להלן: מסמך התעריפים)], אשר אושר בחוזר, באותו תאריך, על ידי יו"ר הארגון, גב' מיכל אבן [שם]. יש לציין, שהתעריפים האמורים הם אלה שנזכרו כבר בהסכם המקומי הקודם , שבוטל.
אין חולק, כי ההסכמות על גובה התעריפים לשכר עוזרי המחקר בשעות הושגו בסמוך לחתימת הסכם 2012, אך, בסופו של דבר נקבעו במסמך נפרד, מסמך התעריפים, שנחתם כשלושה חודשים מאוחר יותר. לאחר שהתקבל אישור הממונה על השכר באוצר, לתעריפים אלה , ובתחולה עתידית.
תחולת התעריפים שבמסמך התעריפים נקבעה לתחילת שנת הלימודים שלאחר מועד חתימתו - שנה"ל תשע"ג - שתחילתה בחודש אוקטובר 2012.
כן נקבע, במסמך התעריפים, כי התעריפים הנ"ל יעודכנו, מעת לעת - בהתאם לשיעורי עדכון טבלת השכר של עוזרי ההוראה ומועדי תחולת העדכונים שלהם. שיעורי עדכונים אלה נקבעו בסעיף 4 להסכם 2012.
סעיף 4 להסכם 2012 הגדיר את "בסיס השכר", שיעודכן במועדים הקבועים בו, כ-"שכר משולב (כולל ותק), תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון) ותוספת שחיקה בהתאם לטבלאות השכר שהיו בתוקף ערב חתימת הסכם זה ומתפרסמות על ידי ות"ת [הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה - תוספת שלנו] לגבי חברי הסגל". אין חולק, כי הטבלאות האמורות הן הטבלאות שהיו בתוקף בחודש דצמבר 2009.
בסעיף 4 להסכם 2012 נקבעו 4 פעימות עדכון , ביחס לשכר דצמבר 2009:
2 פעימות רטרואקטיביות - (א) החל מיום 1.10.11; (ב) החל מיום 1.1.12; 2 פעימות צופות פני עתיד - (ג) החל מיום 1.1.13; (ד) החל מיום 1.1.14.
לאור האמור במסמך התעריפים, עדכנה האוניברסיטה את שכרם של עוזרי המחקר בשעות, החל משנת הלימודים תשע"ג, בהתאם לשני העדכונים הרלוונטיים, צופי פני העתיד, שנקבעו בסעיף 4 להסכם 2012, היינו - החל מיום 1.1.13 ו החל מיום 1.1.14.
מאחר שנחלקו דעותיהם של הצדדים, באשר לאופן יישום הסכם 2012 ומסמך התעריפים, ה וגשה, ביום 24.12.14, בקשת צד בסכסוך הקיבוצי דנן, מטעם הארגון, ב ה טוען המבקש - כי את תעריפי השכר של עוזרי המחקר בשעות , שנקבעו במסמך התעריפים , יש לעדכן רטרואקטיבית, גם בהתאם לשני שיעורי העדכון הראשונים , שנקבעו בסעי ף 4 להסכם 2012, קרי - החל מיום 1.10.11 ו שוב מיום 1.1.12.
במסמך התעריפים נקבעו התעריפים החדשים ל עוזרי המחקר בשעות ומועד תחולתם , בסעיף א(1), בזו הלשון:
"החל משנת הלימודים תשע"ג [הדגשה שלנו] תעריף שעה להעסקת עוזר מחקר בשעות לא יפחת מ:
1.1 תלמיד לתואר ראשון - 27 ₪ לשעה .
1.2 תלמיד לתואר שני - 29 ₪ לשעה .
1.3 תלמיד לתואר שני ומעלה - 32 ₪ לשעה .
אין בקביעת תעריפי מינימום כאמור, על מנת למנוע אפשרות להעסיק בתעריף גבוה יותר".
ובסעיף א(2) למסמך התעריפים נקבע אופן עדכון התעריפים הנ"ל, כך :
"התעריפים להעסקת עוזרי המחקר כאמור לעיל יעודכנו מעת לעת [ ההדגשה הוספה] בהתאם לשיעורי עדכון טבלת השכר של עוזרי הוראה על ידי ות"ת ובמועדי תחולתן".
הדגשנו כבר עתה את לשון העתיד במסמך התעריפים, מאחר שלדעתנו - כאן שורש המחלוקת בין הצדדים .
הנספח המקומי ומסמך התעריפים קבעו באופן ספציפי, דירוג שכר חדש ותעריפי שכר לאוכלוסייה ייחודית - עוזרי המחקר בשעות, וייחדו אותם בכך לעומת עובדים ארעיים אחרים, המועסקים באוניברסיטה לפי שעות. תחולתם של התעריפים הנ"ל נקבע ה ל התחיל - לראשונה - בחודש 10/12, הוא מועד התחלת שנת הלימודים תשע"ג.
מסמך התעריפים הפנה, בכל הנוגע לעדכון תעריפי שכר עוזרי המחקר בשעות, לשיעורי העדכון של שכר עוזרי ההוראה ותחולתם, אשר נקבעו בסעיף 4 להסכם 2012, כדלקמן:
"4. תוספות השכר לחברי הסגל תהיינה כמפורט להלן:
4.1 החל מיום 1.10.11 תשולם תוספת של 2.9%
4.2 החל מיום 1.1.12 תשולם תוספת שהיא השלמה של התוספת בסעיף 4.1 לעיל מ-2.9% ל-5.8%.
4.3 החל מיום 1.1.13 תשולם תוספת שהיא השלמה של התוספת שבסעיף 4.2 לעיל מ-5.8% ל-8.7%
4.4 החל מיום 1.1.14 תשולם תוספת שהיא השלמה של התוספת שבסעיף 4.4 לעיל מ-8.7% ל-11.6%
4.5 בסיס השכר לעניין סעיפים 4.1-4.4 הינו רכיבי השכר הבאים: שכר משולם (כולל ותק), תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון), ותוספת שחיקה בהתאם לטבלאות השכר שהיו בתוקף ערב חתימת הסכם זה והמתפרסמות על ידי ות"ת לגבי חברי הסגל".
טבלאות השכר של ות"ת עודכנו לאחור, כבר ביום 20.6.12, כעולה ממכתב בנדון, שנשלח אל האוניברסיטה [ תשובת צד בסכסוך קיבוצי, נספח 1 (להלן: התשובה)], בו נאמר:
"בהמשך לחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד בין ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה לבין אוניברסיטת חיפה מיום 17.3.2012 ולחתימה על הסכם קיבוצי מיוחד מקומי מיום 13.6.2012, יעודכנו טבלאות השכר של הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ באוניברסיטה החל מ-1.10.2011. רצ"ב לשימושכם טבלאות השכר של הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ מיום 1.10.2011 וטבלאות השכר של הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ החל מיום 1.1.2012. טבלאות אלה מחליפות את טבלאות השכר מיום 1.12.2009".
לטענת האוניברסיטה - התעריפים שהוסכמו, במסמך התעריפים, באשר לשכר שעה של עוזרי המחקר בשעות, בהתחשב בתואר אותו הם לומדים, נקבע ו כך ש יהיו גבוה ים משכר סטודנט באוניברסיטה [ התשובה - נספחים 2, 4, 5 ; וכן התצהיר המשלים מטעם האוניברסיטה - נספח א']. הארגון מנגד - חלק על תעריפי שכר הסטודנט, שנטענו על ידי האוניברסיטה [תצהיר משלים מטעם המבקש - נספח 3], אבל, אין בעצם מחלוקת בין הצדדים, כי שכר עוזרי המחקר בשעות, שנקבע בתעריפים, עולה על שכר סטודנטים.
כאשר ניתן אישורו של הממונה על השכר לתעריפים לפי הנספח המקומי, מיום 13.6.12, נקבע בו במפורש, כי: "אין באישור זה, כדי להוות אישור לנהלים, כללים, הסדרים, החלטות וקביעות, בין בכתב בין בעל פה, שעניינם שכר ותנאי עבודה אשר חלו על כלל עובדי הסגל האקדמי באוניברסיטה, או מי מהם, עובר לחתימת הסכמים, אף אם נהגו בפועל בעניינו של עובד או קבוצת עובדים, שלא אושרו בהסכמים." [מכתבו של הממונה, מר קובי אמסלם, מיום 20.6.12 - בין נספחי התצהיר המשלים מטעם הארגון].
האוניברסיטה יישמה את עדכון שכר עוזרי המחקר בשעות, לפי הבנתה, רק בחודש יולי 2014, לאחר פניות רבות של הארגון בנדון.
לטענת הארגון - אף עדכון השכר שנעשה לשיטת האוניברסיטה, לא תקין, מאחר שעוזר מחקר בעל תואר שני אמור לקבל - לדעתו - שכר שעתי בסך 33.86 ₪, בעוד שמשולם לו לפי תעריף 33.80 ₪, בלבד [הבקשה, סע' 17] .
לגרסת האוניברסיטה - הואיל ולעדכון שכרם של עוזרי המחקר בשעות רלוונטיות רק שת הפעימות האחרונות לפי סעיף 4 להסכם 2012 - ההשלמה של העדכון השלישי, ביחס לשכר המקורי של עוזר המחקר בשעות, צריכה להיות בשיעור 2.8%, בלבד; ואילו ההשלמה של העדכון האחרון צריכה להיות תוספת של 2.7%, בלבד [סיכומי האוניברסיטה, סע' 73]; זאת - מאחר שלדעתה לא מדובר בשיעור עדכון אחיד, אלא, הוא נעשה בהשלמה ביחס לשכר הבסיס [שם, סע' 74].
בנוסף, טוען הארגון - כי שכרם של עוזרי המחקר בשעות "מולן", בניגוד לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. זאת - מאחר שהשכר משולם לפי דיווח שעות, שאותו מחויבים עוזרי המחקר להעביר ביום 18 בחודש, בגין כל הימים שעברו החל מה- 19 לחודש שעבר. כתוצאה מכך, משולם שכרם בגין הימים שלא דווחו באותו חודש (הימים שבין 19 בחודש ועד סופו), רק כחודשיים לאחר מכן. לדוגמא: עוזר מחקר בשעות, המועסק באוניברסיטה "... והחל עבודתו בה ב-19 בחודש נובמבר, ידווח על שעות עבודתו בחודש זה רק ב-18 בדצמבר ואת שכרו עבור עבודתו בחודש נובמבר יקבל רק בחודש ינואר. חלקו של שכר חודש נובמבר ישולם רק בחודש פברואר וכך הלאה ..." [הבקשה, סעיף 35; ונספח 7, שם].
בנקודה זו משיבה האוניברסיטה - ראשית, כי מדובר באופן דיווח הידוע למבקש זה עשרות שנים ולא התלונן עליו מעולם , אולם, השכר משולם ב-1 לחודש [התשובה, סע' 38]; שנית, כי בכתבי העסקה , המופצים לכלל העובדים המועסקים בשעות באוניברסיטה, לרבות עוזרי המחקר בשעות, קיימת הוראה מפורשת אשר קובעת, כי: "חודש עבודה לעובד ארעי הוא מ-19 לחודש עד 18 בחודש שלאחריו ... שכרך ישולם לך עפ"י שעות העבודה בפועל, כפי שדווח במערכת" [התשובה - סע' 39; ונספח 6, שם]. לטענתה, העובדים המועסקים בדרך זו מאשרים את כתבי העסקה במערכת הפורטל האינטרנטי ובכך נותנים הסכמתם לתנאיי העסקתם, לרבות מועדי דיווח השעות ותשלום השכר. מדובר בהעסקה ארעית, בה העובדים מועסקים לפי שעות בהיקף שאינו קבוע ומשתנה מדי חודש. על כך הם חייבים לדווח, דיווח הטעון אישור של הממונים עליהם והעברה לטיפול יחידת השכר לתשלום כנדרש. כל אלה מחייבים, באופן טבעי, מספר ימי עבודה, לכן, נקבע את אשר נקבע מבחינת מועדים.

דיון והכרעה
כפי שפתחנו ואמרנו, השתכנענו, כי בשתי הסוגיות המרכזיות שבמחלוקת עמדת האוניברסיטה היא הנכונה, למעט בקשר לאחוז עידכון השכר, כפי שבוצע, הלכה למעשה; ונבאר להלן.

לעניין תעריפי השכר של עוזרי המחקר בשעות ומועדי עדכונם -
המשמעות של עמדת הארגון היא, כי שכרם של עוזרי המחקר בשעות הוצמד, במלואו, לשכר של עוזרי ההוראה באוניברסיטה, אבל - אין שום מקור הקובע הצמדה שכזו. הסכם 2012, כשלעצמו, אינו מתייחס לעוזרי המחקר בשעות ועדכוני השכר שהוסכמו במסגרתו אינם חלים, מכח תחולה ישירה של הסכם 2012 עצמו, על עוזרי המחקר בשעות. גם הנספח המקומי, מיום 13.6.12 - שעניינו המשך העסקתם של עוזרי המחקר בשעות - אינו נוקב בתעריפי שכרם; על כך נחתם מסמך אחר, באותו תאריך , הוא מסמך התעריפים.

ביום 13.6.12, לאחר משא ומתן וטיוטות שהוחלפו בין הצדדים, שמצאו ביטוי בהסכם מקומי - שלא היה סופי, שכן, היה טעון אישור של הממונה על השכר באוצר, לפני שייכנס לתוקף - נחתם הנספח המקומי , התקף , ובעקבותיו מסמך התעריפים , שאושר בו ביום, במכתב חוזר, על ידי יו"ר הארגון, ורק ממנו ואילך עוגנו תעריפי השעות של עוזרי המחקר בשעות, החל משנת הלימודים תשע"ג, שטרם החלה; משמע, ההסכמה צופה פני עתיד, החל מחודש אוקטובר 2012.
אומנם, אין מחלוקת, כי התעריפים הללו הוסכמו בסמוך לאחר מועד חתימת הסכם 2012, ביום 17.3.12, אך, אלה צוינו, בסופו של דבר, במסמך התעריפים, שנחתם רק כשלושה חודשים לאחר מכן, ובכל מקרה - דיברו על תעריפים שיחלו בהמשך ולא על עדכון תעריפים לעבר. מה גם, שעד אותה עת לא היו תעריפי שכר נפרדים ומיוחדים לעוזרי המחקר בשעות .
מטעם זה - התי יחסה האוניברסיטה בטענותיה אל מסמך התעריפים כאל המקור בו נקבעו התעריפים "לראשונה", והצדק עימה, הואיל ועד שלא התקבל אישור הממונה על השכר באוצר, לא ניתן להתייחס לתעריפים שהוסכמו במגעים בין הצדדים, א אם הועלו על הכתב, כאל תעריפים מוסכמים ומחייבים .
משכך - לא היה מקום לטרוניית יו"ר הארגון על התבטאות זו, כפי שטענה בתצהירה המשלים. הגם שהתעריפים נזכרו עוד קודם לקביעתם במסמך התעריפים, כבר בהסכם הקיבוצי המקומי הקודם, אין לכך משמעות מחייבת עד האישור שלהם, כדין , שהגיע מאורח יותר, רק בחודש 6/12.
עובדה היא, שהוסכם במסמך התעריפים, שאושר במכתב חוזר מאת יו"ר הארגון, כי ההסכם הקיבוצי המקומי הקודם , מיום 17.3.12, אשר נחתם במקביל להסכם 2012 - בוטל במסמך התעריפים; כדרישת הממונה על השכר , במכתב אישורם.

כעולה מסעיף 4.5 להסכם 2012, שצוטט לעיל, בסיס השכר (של דרגות אחרות של חברי הסגל הזוטר), המעודכן מכוחו, יהיה זה שהיה בתוקף "ערב חתימת הסכם". כמו כן, הסכם 2012 קובע מהן התקופות בגינן תקום זכאות לעדכון השכר:
סעיף 4.1, להסכם 2012, מתייחס לתוספת שתהיה "החל מיום 1.10.11 ...";
סעיף 4.2, להסכם 2012, מתייחס לתוספת שכר "החל מיום 1.1.2012 ...";
ושתי התוספות צופות פני עתיד מתייחסות לתקופה "החל מיום 1.1.2013 ..." ו גם "החל מיום 1.1.2014 ..." [סעיפים 4.3 ו- 4.4 להסכם 2012, בהתאמה].
לעומת זאת, בהתאם ללשון מסמך התעריפים:
"החל משנת הלימודים תשע"ג תעריף שעה להעסקת עוזר מחקר בשעות לא יפחת מ ...
התעריפים להעסקת עוזרי המחקר כאמור לעיל יעודכנו מעת לעת בהתאם לשיעורי טבלת השכר של עוזרי הוראה ע"י ות"ת ובמועדי תחולתן".

צודקת האוניברסיטה בטענתה, כי הסכם 2012 קובע, מפורשות, ששכר הבסיס, שהוא שכר שנקבע שנים קודם לחתימת אותו הסכם, יעודכן בהתאם ל-2 הפעימות הראשונות בגין תקופות עבר , שמועדיהן מצוינות מפורשות ; ולעומת זאת, מסמך התעריפים קובע בלשון חד משמעית, כי תחולת התעריפים הללו הינה רק החל משנת הלימודים תשע"ג, קרי - חודש 10/12, ואין כל התייחסות לתקופת עבר. הדבר מובן גם מאחר שאין בסיס שכר בעבר, לעוזרי המחקר בשעות, אותו אפשר לעדכן בגין תקופות העבר, שהרי , התעריפים לאנשי סגל זוטר אלה נקבעו רק במסמך התעריפים , ב חודש 6/12.

פרשנות האוניברסיטה, למשמעות ההסכמה במסמך התעריפים, מקובלת עלינו, אפוא, גם נוכח העובדה, כי במועדי עדכוני שכר עוזרי ההוראה בעבר, הנקובים בהסכם 2012, בסעיפים 4.2-4.1 לו, לא שולמו התעריפים לעוזרי המ חקר בשעות, שכן, טרם באו לעולם. שהרי, לא ניתן לשלם לעוזרי המחקר בשעות לפי תעריפים שלא היו בתוקף, בגין תקופות עבר, שתחילתן ביום 1.10.11 או 1.1.12, מועד עדכוני השכר הקודמים, בעת שעדיין לא הוסכם לעדכן את תעריפי שכר השעה לעוזרי המחקר בשעות , דירוג שתחילתו נקבעה לחודש 10/12.

לא רק שבמועד מתן מסמך התעריפים ואישורו בחוזר ע"י הארגון, סוכם על תעריפים לעתיד, גם מנגנון העדכון דיבר בלשון עתיד, כאשר נקבע במסמך התעריפים, כי "התעריפים להעסקת עוזרי מחקר כאמור לעיל יעודכנו מעת לעת בהתאם לשיעורי עדכון טבלת השכר של עוזרי הוראה ע"י ות"ת ובמועדי תחולן" [כך במקור]. ההוראה בדבר העדכון לפי שכר עוזרי ההוראה אינה מדברת , אם כן, על הצמדה מלאה, בין שכר עוזרי המחקר בשעות לשכר עוזרי ההוראה, כי אם, רק לעניין שיעורי העדכון לעתיד. מכאן, שאין כל הצדקה לדרישת הארגון להצמיד את התעריפים של עוזרי המחקר בשעות לעדכונים קודמים בשכר עוזרי ההוראה, שמועדם חל עוד קודם למסמך התעריפים, בחודשים 10/11 וכן 1/12.

הואיל ושיעורי עדכון טבלת השכר של עוזרי ההוראה, על ידי ות"ת , בשנים 2012-2011 כבר היו ידועים בעת שנקבעו תעריפי העסקת עוזרי המחקר בשעות - לא היתה שום סיבה שלא לקבוע את שכרם של עוזרים אלה בתעריפים שווי ערך לשכר עוזרי ההוראה - לו, אכן, היו מסכימים על הצמדה מלאה של שכר שתי קבוצות עוזרים אלה , כטענת המבקש - ולא היה כל צורך לקבוע "תעריפים מינימאליים", מוגדרים בשקלים , שיחולו החל משנת הלימודים שלאחר מסמך התעריפים, ולצפות שיעודכנו בעתיד בשיעורי עדכון מן העבר , שכבר ידועים במועד מתן מסמך התעריפים. מלשון ההוראה, שקבעה את תערי פי התשלומים ל העסקת עוזר מחקר בשעות, ברור, שנקבעו תעריפים נפרדים לכל אחת משתי הקבוצות והחל מאותו רגע שסוכמו התעריפים לעוזרי המחקר בשעות, הוסכם שהעדכון שלהם יהיה לפי שיעור העדכון של שכר עוזרי ההוראה, ברם, לא דובר בהצמדה מלאה של שכר השעה ואין כל עילה להוספת שיעורי עדכון מן העבר.

אנו סבורים, כי העובדה שההסברים האלה לא ניתנו על ידי מי מנציגי האוניברסיטה כבר במענה לפניה הראשונה של הארגון, עם דרישתו לעדכון התעריפים, אין בה כדי לשנות את המסקנה המשפטית, המתבקשת מהמסמכים שלפנינו, ש כן, גם אין בתשובות שקיבל הארגון, מאנשי האוניברסיטה , הסכמה עם טענותיו. כל שנכתב הוא שהיישום בתהליך והעניין בטיפול [התצהיר המשלים מטעם הארגון, סע' 21-20]. בדיקת הנושא, מבלי לומר מראש מה מקובל ומה לא, אין פירושה שטענות הארגון נתפסו כנכונות, מלכתחילה, כפי שנטען בסיכומיו.

גם העובדה, המוסכמת, כי בעת חתימת הסכם 2012, היתה ידועה רק טבלת השכר של חודש דצמבר 2009, ללא שתי הפעימות הראשונות של התוספות שהוענקו לעוזרי ההוראה, אינה עוזרת לארגון, מאחר שביחס לשכר עוזרי ההוראה נקבעה בהסכם 2012, במפורש, תחולה רטרואקטיבית של עדכונים, בחודש 10/11 ובחודש 1/12, כשההסכם נחתם בחודש 3/12, ואילו ביחס לעוזרי המחקר בשעות נקבעו התעריפים בחודש 6/12, עם תחולה קדימה, החל משנה"ל תשע"ג (10/12), והסכמה שיעודכנו, בלשון עתיד, לפי שיעורי עדכון הטבלה של עוזרי ההוראה, ללא הוראה על עדכון רטרואקטיבי.

נעיר, כי גם לולא ביטול ההסכם המקומי הקודם (מיום 17.3.12) במסמך התעריפים (ביום 13.6.12), נוסחו לא היה מקדם את טיעוני הארגון, הואיל וגם הוא מנוסח בלשון עתיד, החל משנה"ל תשע"ג, שאין חולק שהתחילה רק לאחריו, בחודש 10/12, ורק מאז יש לעדכן התעריפים לפי פעימות העדכון של שכר עוזרי ההוראה, ואין גם בו הצמדה מלאה בשכר של שתי קבוצות אלה, או הסכמה לעדכון לאחור, לפני מועד תחולת התעריפים, להבדיל מההסכמה המפורשת, בהסכם 2012, בקשר לפעימות הראשונות של עדכון שכר עוזרי ההוראה.

עדכון טבלאות ות"ת, כבר בחודש 6/12, בעוד שתעריפי המינימום לשכר עוזרי המחקר בשעות עמדו להיכנס לתוקף רק מספר חודשים מאוחר יותר, בחודש 10/12 ואילך, אף הוא תומך בעמדת האוניברסיטה, כי אין להוסיף על ה תעריפים את שתי פעימות העדכון הראשונות, של שכר עוזרי ההוראה.

לאור הלשון הברורה של מסמך התעריפים, לא מצאנו צורך להידרש לטיעוני הצדדים, בדבר היחס בין שכר עוזרי המחקר בשעות לשכר הסטודנטים, ולא הרחבנו בנתונים שהובאו, בנקודה זו, לשם השוואה.

אשר על כן - דין דרישת הארגון, לעדכון שכר עוזרי המחקר בשעות גם בתוספות שניתנו לעוזרי ההוראה מחודש 10/11 ומחודש 1/12 - להידחות.

בעניין הטענה, כי עדכון שכר השעה אינו מדוייק, גם לפי שיטת האוניברסיטה - אותה קיבלנו, כאמור לעיל - טוען הארגון, כזכור, כי האוניברסיטה טעתה בחישוב אחוזי העדכון, גם אם נתייחס רק לשני העדכונים העתידיים, שנקבעו בהסכם 2012. הארגון הדגים את טענתו, כי אף עדכון השכר שנעשה לשיטת האוניברסיטה, לפי שני עדכונים בלבד, לא נעשה בהתאם לתוספות השכר שנקבעו בהסכמים הקיבוציים, בהתייחס ל עוזר מחקר בעל תואר שני, שאמור לקבל - לטענתו - שכר שעתי בסך 33.86 ₪, אך, משולם לו לפי תעריף 33.80 ₪, בלבד. אין מחלוקת על הסכומים, כאשר האוניברסיטה סבורה שחישוביה נכונים. לדעתנו - בנקודה זו הצדק עם הארגון.

שיטת העדכון, שנקבעה בהסכם 2012, היא עדכון שכר בתוספת אחוזית, אותה יש לתת לפי שכר הבסיס ולהוסיף עליה אחוזים בעדכון הבא. גם אם קיבלנו את טענת האוניברסיטה, כי בקשר לעובדי המחקר בשעות, הבסיס הוא התעריפים שנקבעו במסמך התעריפים, בתחולה מחודש 10/12, לכן, יש לעדכנם רק במועד הבא של עדכון השכר, היינו , החל מחודש ינואר 2013 - שיעור העדכון הוא הפער בין אחוז התוספת הקודמת , בגובה 5.8% מהבסיס, לבין העדכון השלישי , המשלים את התוספת האמורה ל- 8.7% מהבסיס. משמעות הדבר - שהעדכון השלישי הוא בשיעור 2.9% מהבסיס ואין כל סיבה שלא לעדכון בשיעור זה את התעריפים הבסיסיים של עוזרי המחקר בשעות ולא מצאנו שום הצדקה לקביעת האוניברסיטה, כי יש לעדכן את התעריפים, בנקודת זמן זו, רק בשיעור של 2.8%.
כך הדבר גם באשר לעדכון הרביעי, אשר אמור להשלים את שיעור תוספת השכר מ-8.7% עד ל-11.6%, קרי, בהוספת 2.9% מהשכר הבסיסי.
על כן, את התעריפים הבסיסיים של שכר עוזרי המחקר בשעות יש לעדכן ביום 1.1.14 בהגדלת התוספת ב- 2.9% מהבסיס, ולא 2.7%, בלבד, כטענת האוניברסיטה.

כתוצאה מהאמור לעיל, ברור, כי על האוניברסיטה לתקן את תעריפי השכר שקבעה לעוזרי המחקר בשעות, בשני מועדי העדכון העתידיים, שהיו מקובלים גם עליה - 1.1.13 ו- 1.1.14.
את ההפרשים, לפי התשלומים שביצעה, בפועל, לעוזרי המחקר בשעות, מאז ה תחלת התעריפים, בחודש 10/12, ועד ביצוע התיקון עליה לבצע מיידית, ולא יאוחר מ- 90 יום לאחר קבלת פסק-דין זה, ולהתמיד בתעריפים המתוקנים בהמשך. מובן, כי אם לאחר ביצוע התיקון, כאמור כאן, יהיה עובד אשר יסבור, כי לא בוצע תיקון נכון בשכרו , הוא רשאי לפנות בכל הליך שימצא לנכון.

לעניין מועד תשלום השכר -
בנקודה זו עמדת האוניברסיטה מעוגנת בחקיקה. חוק הגנת השכר, בסעיף 10, קובע בזו הלשון:
"שכר עבודה המשתלם על בסיס של שעה ... ישולם, אם לא נקבע מועד אחר בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, בתום מחצית החודש בו עבד העובד; אולם לגבי עובד ששכר עבודתו משתלם על בסיס כאמור אך הוא עבד במשך כל החודש האמור, יחול סעיף 9 אם תוך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה". [ההדגשה שלנו].
וסעיף 9 לחוק האמור קובע, כי:
"שכר עבודה משתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם; בשכר עבודה המשתלם על בסיס תקופה ארוכה מחודש, רואים כאילו היה החלק היחסי לכל חודש משתלם על בסיס של חודש."

מהוראות חוק הגנת השכר עולה, כי המחוקק התיר לחרוג ממועד התשלום, לפי ברירת המחדל שבחוק - בתום החודש בעדו הוא משתלם, או בתום מחצית חודש העסקה - כאשר מדובר בתשלום שכר על בסיס שעה והדבר נקבע במפורש, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה.
בענייננו, יש הוראה מפורשת הקובעת אחרת. בחוזי ההעסקה של עוזרי המחקר בשעות, נקבע, כי נוכח הצורך לדווח על שעות העבודה, לשם קבלת התשלום, חודש העבודה הוא מ-19 בחודש הנוכחי עד ה- 18 בחודש שאחריו, מועד הדיווח.
יחד עם זאת, העובד מקבל את התשלום החודשי ב-1 לכל חודש, ומכאן, שהוא מקבל את התשלום במועד לפי החוק.
גם אם היה מי שסבר, בדו"ח מסויים שהוגש לאוניברסיטה, כי במועד הקבוע לתשלום שכר בשעות מדובר ב"הלנה" - אין דעתנו כך. נוכח קביעה מפורשת של מועד אחר לתשלום השכר, בחוזה העבודה, לא מדובר במצב עליו יש ליישם את המועדים שנקבעו בחוק הגנת השכר.
סביר בעינינו, שכאשר תשלום שכר הוא תלוי דיווח, לא ניתן לבצע את התשלום מיד עם קבלת הדיווח ולשם כך הגיעו בהסכמי העבודה להסדר אחר, בדבר מועדי התשלום על עבודה לפי שעות , המוצא את ביטויו באופן ברור, אותו אישר כל עובד מחקר בשעות, עם תחילת העסקתו באוניברסיטה. בהתאם - יש לדחות את הבקשה גם ברכיב זה.

סיכום
לאור העובדה, כי תעריפי השכר של עובדי המחקר בשעות נקבעו בנפרד מההוראות הכלליות בהסכם 2012 ונכנסו לתוקף במועד מאוחר יותר, רק בתחילת שנת הלימודים תשע"ג, שנפתחה בחודש 10/12, אזי, למרות שהתעריפים הוצמדו לשיעורי העדכון של שכר עובדי ההוראה ומועדיהם - ההצמדה היא רק לעתיד, מיום קביעת התעריפים ואילך; לכן, נכון עשתה האוניברסיטה שעדכנה את התעריפי הללו לפי שתי הפעי מות האחרונות הקבועות בהסכם 2012, והן - החל מיום 1.1.13 ושוב מיום 1.1.14. תביעת הארגון, להחיל על התעריפים של עובדי המחקר בשעות גם עדכונים רטרואקטיביים, שחלו בתקופה בה טרם נקבעו תעריפי השכר של עובדי כאלה - נדחתה.

לעומת זאת, טעתה האוניברסיטה בשיעור עידכון התעריפים הנ"ל , כאשר תחת לעדכנם לפי השיעור המלא שנקבע בהסכם 2012, לעדכון ב שנים 2013 ו- 2014, כך שתוספת העדכון תושלם בכל פעימה בעוד 2.9% משכר הבסיס - מצאה האוניברסיטה לנכון לעדכן ב- 1.1.13 רק ב- 2.8% וביום 1.1.14 רק ב- 2.7%.

אשר על כן קבענו - כי על האוניברסיטה לשלם לעוזרי המחקר בשעות, שהועסקו אצלה, מאז החלת התעריפים המיוחדים להם , בחודש 10/12, הפרשי שכר לפי אחוזי העדכון המתוקנים, כפי שקבענו לעיל, בהתאם לאמור בהסכם 2012.
את התיקון על האוניברסיטה לבצע מיידית, ולא יאוחר מ-90 יום לאחר קבלת פסק-דין זה, לכל מי שהועסק אצלה כך מתחילת שנה"ל תשע"ג, בפועל, ולהתמיד בתעריפים המתוקנים בהמשך.
מובן, כי אם לאחר ביצוע התיקון, בהתאם לפסיקתנו, יהיה עובד אשר יסבור, כי לא בוצע עבורו תיקון נכון, הוא רשאי לפנות בכל הליך שימצא לנכון .

אנו סבורים, כי נוכח העובדה ששכר עובדי המחקר בשעות משתנה מחודש לחודש, בהתאם להיקף העסקה אישי, עליו הוא נדרש לדווח - המועד שנקבע בהסכמי ההעסקה לתשלום עבור שעות מדווחות אלה, הוא תקין, בהתחשב בכך שהעובדים מועסקים במשך כל החודש ומקבלים את שכרם מדי 1 בחודש , ולא מדובר ב"הלנת שכר". לפיכך, גם טענות הארגון, בהקשר זה - נדחו.

כמקובל בסכסך קיבוצי - כל צד ישא בהוצאותיו .

על אף שלצדדים לא אצה הדרך, עד כה - מאחר שאנו במסגרת של הליך קיבוצי - זכות ערעור לבית-הדין הארצי לעבודה, בירושלים, תוך 14 ימים מיום קבלת פסק-הדין.

ניתן היום, 26/05/16 (י"ח אייר תשע"ו), בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק לצדדים, בדואר רשום.

מר נפתלי פאר
נציג עובדים

דלית גילה, שופטת
אב"ד

מר יוסף הלפרין
נציג מעסיקים