הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 21751-07-17

10 פברואר 2018

לפני: כב' הרשם טארק חסנין
התובע:
ארז רזגור ת.ז. XXXXXX599
ע"י ב"כ: עו"ד משה פסחוב
-
הנתבע:
ארז נחום ת.ז. XXXXXX848
ע"י ב"כ: עו"ד אליהו עמר
החלטה
מונחת לפני בקשת הנתבע לסילוק התביעה כנגדה על הסף, תגובת התובע, תשובת הנתבעת לתגובה ותגובת התובע לתשובת הנתבעת.
ברקע, תביעה שהגיש התובע נגד הנתבע לתשלום סך 45,719 (35,000 ₪ (לצורכי אגרה) וזאת בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה (15,000 ₪), אי מתן תלושי שכר (10,000 ₪), פיצוי בגין פיטורים שלא כדין (10,000 ₪), פיצויי הלנת שכר (5,000 ₪), הפרשות לפנסיה (3,500 ₪), פדיון חופשה שנתית (1,274 ₪) ודמי נסיעות (945 ₪), בגין תקופת עבודתו ברשות הנתבע החל מיום 04.11.16 וסיומה ביום 03.05.17.
ביום 19.11.17 הגיש הנתבע בקשה לסילוק התביעה על הסף בה נטען כי התובע הינו פושט רגל אשר ביום 09.05.17 ניתן כנגדו צו כינוס נכסים במסגרת תיק פש"ר 10691-04-17 המתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה (ללהן: הליך הפש"ר).
במסגרת הליך הפש"ר מונתה עו"ד עינת דינרמן כמנהלת מיוחדת לנכסי החייב, קרי התובע, בתיק. העתק מצו הכינוס מיום 09.05.17 צורף לבקשה.
התובע מתנגד לבקשה לסילוק על הסף וביקש ארכה בת 60 ימים על מנת להגיש בהליך הפש"ר בקשה למתן היתר לניהול ההליך בתיק דנן.
הנתבע לעומת זאת מתנגד כי יינתן לתובע ארכה להגשת בקשה (במסגרת הליך הפש"ר) להתיר לו להגיש/לנהל את התובענה נגד ו בהליך זה. לטענת הנתבע משלא ניתן אישור על ידי בית המשפט של הפש"ר להגשת התובענה, בית הדין נעדר סמכות לדון בתביעה ודינה של התובענה להידחות. עוד נטען ככל ובית הדין לא יסלק את התביעה, על הסף, מתבקש לחייב את התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותי ו בהליך.
לעניין זה טען הנתבע כי התובע בחר להגיש תביעה מופרזת בסכום של לא פחות מ- 45,719 ₪ ולצורכי אגרה 35,000 ₪, כאשר המדובר בתביעה שאין בה דבר או חצי דבר. בניגוד לנטען בכתב התביעה, נחתם עם התובע חוזה עבודה, הו נפקו תלושי שכר, שולמו דמי נסיעות והופרשו כל הזכויות הסוציאליות על פי חוק. הנתבע צירף לתשובה מטעמ ו חוזה עבודה חתום על ידי ה צדדים ותלושי שכר שהונפקו על שם התובע. עוד ובנוסף, טען הנתבע כי בתחילת חודש מאי 2017 התקבל אצל ו בקשה לעיקול משכורתו של התובע, והנתבע פעל בהתאם לצו העיקול ולא העביר לתובע את השכר של חודש אפריל 2017.
מנגד, טען התובע כי הבקשה לעיקול המשכורת שצורפה לתגובת הנתבע הינה מזויפת ואשר נועדה לצורך הליך זה בלבד. מלבד הבקשה, לא צירף הנתבע החלטה כלשהי בדבר הטלת צו העיקול על משכורתו של התובע. עוד נטען כי התלושים שצורפו לבקשה מזויפים שמעולם לא נמסרו לידי התובע, ולראיה, מעולם לא דווח למוסד לביטוח לאומי או לרשויות המס על עבודתו של התובע. התובע לא ניסה להסתיר מבית הדין עובדת היותו בהליכי פשיטת רגל ולראיה הודה בכך בהזדמנות הראשונה שניתנה לו. התובע לא ידע ולא חשב כי עליו להגיש דרך המנהלת המיוחדת תביעה לקבל שכר עבודתו, ולכן הגיש את התביעה בטרם קיבל את אישורה.
כאשר חייב שהוצא צו כינוס מנכסיו מבקש לנהל הליכים נגד אחרים עליו לקבל את אישור בית המשפט כפי שנקבע בבש"א 7448/07 בנק הפועלים בע"מ נ' ואפא שרוף מיום 8.1.07. שם קבע השופט עודד גרשון:

"א. דומה כי לא יכולה להיות מחלוקת על כך שמשעה שאדם הוכרז פושט רגל אין הוא רשאי להגיש תביעה בעצמו, אלא באמצעות הנאמן בפשיטת הרגל: סעיף 125(א)(2) ל פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם – 1980 (להלן – "הפקודה"); וראו בספרם של כב' השופטים שלמה לוין ואשר גרוניס "פשיטת רגל", מהדורה שניה בעמ' 174 והאסמכתאות המפורטות שם.
השאלה העומדת במרכז פסק דין זה היא אם חייב שלגביו ניתן צו כינוס נכסים אך טרם הוכרז פושט רגל, רשאי להגיש תביעה בעצמו, שלא באמצעות הנאמן, וללא קבלת אישורו של בית המשפט לכך מבעוד מועד.

ב. סעיף 20(א) לפקודה מורה כי –
"משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב, ומכאן ואילך ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע".
אכן, אין בהוראות הסעיף האמור התייחסות מפורשת לזכותו של חייב לתבוע באופן עצמאי בעת שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל. ברם, מהיעדרה של התייחסות כאמור אין להסיק, בהכרח, על דבר קיומה של זכות כזו בידי החייב.
מרגע שניתן צו כינוס כנגד חייב ממונה הכונס הרשמי ככונס נכסי החייב ונשללת מן החייב האפשרות לפעול בנכסיו כראות עיניו. למותר לציין כי זכות תביעה המצויה בידו של החייב הינה בבחינת נכס.

ג. על שום כך, לדידי, הדברים ברורים:
הואיל והמשיב מצוי בהליכי פשיטת רגל (ניתן כנגדו צו כינוס) הרי שהוא אינו בן חורין לפעול בנכסיו (לרבות בזכות תביעה העומדת לו) על דעת עצמו. כונס הנכסים אמור לאסוף ולכנס את כל נכסי החייב, לרבות זכויות תביעה העומדות לו, כדי שניתן יהיה לשלם מתוכם את המגיע לנושי החייב.
הגשת תביעה על ידי החייב באופן עצמאי אינה מותרת גם בשל טעם נוסף: ניהולה של תביעה כאמור כרוך בהוצאות (כגון תשלום אגרה ותשלום שכ"ט עו"ד) ויש עימו סיכון כי החייב יחויב בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לנתבע או הנתבעים שכנגדם נוהל המשפט. אם כך יקרה כי אז תוקטן מסת נכסי החייב המיועדת לפרעון חובותיו ויש בכך כדי לפגוע בנושיו.
אמור מעתה כי החייב אינו רשאי לנקוט הליך של תביעה באופן עצמאי. אדרבא, נקיטת הליך כאמור (במיוחד אם דבר הגשת התביעה אינו מובא כלל לידיעת הכונס הרשמי) מצביעה על חוסר תום ליבו של החייב. שהרי אם יזכה החייב בדינו לא ידע הכונס הרשמי על דבר הזכיה וממילא לא ידע על דבר האפשרות להגדלת מסת הנכסים שמהן יוכלו נושי החייב להפרע. ואם תדחה תביעת החייב הרי שהוא עלול להיות מחוייב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ויש בכך משום יצירת חובות חדשים כאשר החייב אמור שלא ליצור חובות שכאלה, בעת שהוא מצוי בהליכי פשיטת רגל.

ד. חייב המעוניין להגיש תביעה מחוייב, על כן, לשתף את הכונס הרשמי ברצונו ובכוונתו, לספק לכונס הרשמי את כל המידע והמסמכים הרלוונטים לתביעתו ולפעול על פי הנחיותיו של הכונס הרשמי. זה האחרון, אם ישתכנע כי יש בידי החייב זכות שראוי לפעול למימושה על ידי הגשת תביעה מתאימה, יפנה, בעתו, לבית המשפט של פשיטת רגל ויבקש את ההוראות המתאימות המתבקשות מן המצב האמור (כגון בקשת רשות להקצות חלק מכספי החייב שנתפסו בידי הכונס הרשמי לצורך שכירת שירותיו של עורך דין, לשלם אגרות וכיוצא בזה)." (ההדגשה אינה במקור).

5. לאור האמור, אני מורה כדלקמן:

התובע יעביר בתוך 10 ימים, לכונס הרשמי, במסירה אישית, באמצעות המנהלת המיוחדת, עו"ד עינת דינרמן מרחוב כיאט 6, חיפה. טלפון: 04-XXXX993 פקס: 04-XXXX997 נייד: 052-XXXX824, העתק של כתב התביעה, הבקשה לסילוק התביעה על הסף, תגובת התובע לבקשה לסילוק התביעה על הסף, תשובת הנתבע לתגובת התובע ותגובת התובע לתשובת הנתבע על נספחיהם, והחלטה זו.
אישור על ביצוע המסירה יוגש לתיק בית הדין בתוך 14 ימים.
המנהלת המיוחדת, עו"ד עינת דינרמן, תבחן את כתבי הטענות ותגיש בתוך 21 ימים ממועד קבלת החומר, האם יש בידי התובע זכות שראוי לפעול למימושה במסגרת הליך זה ועמדתה לגבי המשך ניהול ההליך דנן על ידי התובע.
לאחר קבלת עמדת הכונס הרשמי, תינתן החלטה על המשך ההליכים בתיק.
בשלב זה, אני מורה על עיכוב ההליכים בתיק. מובן מאליו כי הנתבעת פטורה מהגשת כתב הגנה בתיק.
ככל שהתובע לא יגיש אישור על ביצוע מסירה אישית לכונס הרשמי (באמצעות המנהלת המיוחדת) בתוך 14 ימים, תימחק התובענה, ללא התראה נוספת.

6. לעיון- 25.02.18.

ניתנה היום, כ"ה שבט תשע"ח, (10 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.