הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 21340-02-19

30 יולי 2019
לפני:

כב' הרשמת מירי שי

התובעת
VALENTINA COJOCARU
ע"י ב"כ: עו"ד יוליה גראץ'
-
הנתבעים
1. חנה דרביאני ז"ל (המנוחה)

2. אנטולי דרביאני
ע"י ב"כ: עו"ד שימרית אלמקייס-גיא מטעם הלשכה לסיוע משפטי

פסק דין

1. לפניי תביעתה של הגב' Valentina Cojocaru (להלן: התובעת), אשר הועסקה כמטפלת סיעודית של הגב' חנה דרביאני ז"ל (להלן: המנוחה). בתביעתה עתרה התובעת לחייב את המנוחה ואת בנה, מר אנטולי דרביאני (להלן: הנתבע) בתשלום זכויות המגיעות לה לטענתה עבור תקופת עבודתה וסיומה.

הרקע העובדתי
2. להלן העובדות הצריכות לענייננו, העולות מכתבי הטענות, מטיעוני הצדדים לפניי ומכלל חומר הראיות שבתיק:

א. התובעת, אזרחית מולדובה, הועסקה כמטפלת סיעודית של המנוחה במשרה מלאה, מיום 11.02.11 .
ב. יחסי העבודה הסתיימו ביום 30.05.18 הואיל והמנוחה הועברה למוסד שיקום, והיא הלכה לבית עולמה ביום 20.12.18.
ג. שכרה של התובעת שולם בחלקו על ידי חברת הסיעוד עמל ומעבר בע"מ (להלן: חברת הסיעוד ) ובחלקו על ידי המנוחה.

ההליך בבית הדין
3. בתביעתה עתרה התובעת לחייב את המנוחה ואת הנתבע ביחד ולחוד (כשאתייחס לשני הנתבעים יחדיו יכונו הם: הנתבעים). על פי כתב התביעה, יחסי העבודה התקיימו בין התובעת ובין המנוחה, והנתבע הוא היורש של המנוחה על פי דין. בכתב ההגנה טען הנתבע , כי לא הוגשה בקשה לצו ירושה הואיל ולא נותרו בעיזבון המנוחה כספים, זכויות או נכסים. הגם שלא נטען כן במפורש, ניתן להסיק מטיעוני הנתבע בבית הדין, כי המנוחה לא הותירה צוואה. בדיון שהתקיים ביום 2.7.19 הודה הנתבע בחוב המנוחה כלפי התובעת ברכיבי התביעה שעניינם פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה וקרן פנסיה. גם ברכיבי התביעה שעניינם פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת הודה הנתבע בחוב כלפי התובעת, אולם לא היתה הסכמה בנוגע לשיעור החוב. לאור האמור, ההכרעה בהליך זה מבוססת על הודאת בעל דין תוך חיוב הנתבע בחוב עזבון המנוחה. בקובעי כך נתתי דעתי לעובדות הבאות: המנוחה נפטרה לפני כשבעה חודשים; אין צו ירושה או צו קיום צוואה ואין כוונה להגיש בקשה למתן צו ירושה ; הנתבע הוא בנה של המנוחה והיורש היחיד על פי דין. אשר על כן, יש לראות בנתבע כחליף של המנוחה ולהורות על חיובם של הנתבעים ביחד ולחוד.

יוער כאן, כי למרבה הצער, מצבו הכלכלי הקשה של הנתבע לא אפשר לו להגיע להסדר עם התובעת בין כתלי בית הדין באופן שישלם לתובעת את הזכויות המגיעות לה עבור עבודתה כמטפלת המנוחה. לפיכך בסיועו של בית הדין הגיעו הצדדים להסכמה שפסק הדין יינתן על פי הודאת בעל דין כנגד הנתבעים ביחד ולחוד.

4. בהחלטת בית הדין מיום 2.7.19 ניתן צו המופנה אל חברת הסיעוד למסור לבית הדין נתונים בנוגע לתשלום עבור פיצויי פיטורים ו חלף הודעה מוקדמת. נוסף על כך הונחתה חברת הסיעוד להבהיר האם הונפק לתובעת תלוש שכר לחודש יוני 2018 והאם בוצע תשלום מעבר לסכומים הנקובים בתלושי השכר שהוצגו לבית הדין.

5. בהודעתה מיום 28.7.19 הבהירה חברת הסיעוד ששילמה לתובעת פיצויי פיטורים בסכום כולל של 21,031 ש"ח, מתוכם סך 15,973 ש"ח שולם לתובעת באמצעות המחאה, וסך 5,058 ש"ח הופקד עבורה בחשבון הבנק שנפתח בהתאם לתקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), התשע"ו-2016. כמו כן הודיעה חברת הסיעוד, כי שילמה לתובעת חלף הודעה מוקדמת בסך 3,622 ש"ח. להודעת חברת הסיעוד צורפו תלוש השכר לחודש יולי 2018, טופס 161 והעתק המחאה לפקודת התובעת משוכה על ידי חברת הסיעוד וזמן פירעון ההמחאה 12.7.18.

דיון והכרעה
6. פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת לפיטורים: אין חולק בין הצדדים שהתובעת זכאית לפיצויי פיטורים ולחלף הודעה מוקדמת לפיטורים (ראו מוסכמה יג בפרוטוקול הדיון מיום 2.7.19) . הצדדים חלוקים ביניהם בנוגע לשכר הקובע שלפיו יחושבו פיצויי הפיטורים, עבור תקופה של 7.25 שנות עבודה, וכן חלוקים ביניהם בנוגע לגובה הודעה מוקדמת לפיטורים.

7. ביום 3.7.19 הגישה התובעת לתיק בית הדין את כל תלושי השכר שהנפיקה לה חברת הסיעוד. לאחר בחינת תלושי השכר הגעתי לכלל מסקנה, כי אין מקום או צורך לערוך תחשיב שכר ממוצע על יסוד תלושי השכר, שכן שכר המינימום החודשי במועד סיום יחסי העבודה עמד על סך 5,300 ש"ח. בהינתן תקופת עבודה של 7.25 שנה, התובעת זכאית לתשלום פיצויי פיטורים בסך 38,425 ש"ח ולחלף הודעה מוקדמת בסך 5,300 ש"ח.

8. כעולה מתלוש השכר שהנפיקה חברת הסיעוד לתובעת עבור חודש יולי 2018, שולם לה על חשבון פיצויי פיטורים סכום של 15,973 ש"ח. נוסף על כך, חברת הסיעוד מסרה לתובעת טופס 161 ממנו עולה, כי בפיקדון לעובדים זרים הופקד סכום של 5,058 ש"ח עבור פיצויי פיטורים. מכאן שחברת הסיעוד שילמה לתובעת סכום כולל של 21,031 ש"ח עבור פיצויי פיטורים. אי לכך, התובעת זכאית להפרש פיצויי פיטורים מהמנוחה בסכום של 17,394 ש"ח.

9. כעולה מתלוש השכר שהנפיקה חברת הסיעוד לתובעת עבור חודש יולי 2018, שולם לה עבור הודעה מוקדמת סכום של 3,622 ש"ח. אי לכך, התובעת זכאית ליתרת הודעה מוקדמת מהמנוחה בסכום של 1,678 ש"ח.

10. פדיון חופשה שנתית: בדיון שהתקיים לפניי ביום 2.7.19 הסכימו הצדדים שהמנוחה שילמה לתובעת דמי חופשה שנתית עד לחודש מרץ 2017, ונותר חוב עבור התקופה שמיום 1.4.17 ועד סיום יחסי העבודה ביום 30.5.18. עוד הסכימו הצדדים, כי התובעת זכאית לפדיון 4.8 ימי חופשה בסכום של 1,017 ש"ח.

11. אי לכך, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת פדיון חופשה שנתית בסכום של 1,017 ש"ח.

12. דמי הבראה: בדיון שהתקיים לפניי ביום 2.7.19 הסכימו הצדדים שהמנוחה שילמה לתובעת דמי הבראה עד לחודש מרץ 2017, ונותר חוב לזכות התובעת עבור התקופה שמיום 1.4.17 ועד מועד סיום יחסי העבודה ביום 30.5.18. עוד הוסכם בין הצדדים, כי התובעת זכאית לדמי הבראה עבור 1.8 יום בסכום של 680 ש"ח.

13. אי לכך, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת דמי הבראה בסכום של 680 ש"ח.

14. דמי חגים: כעולה מן המוסכמות שנוסחו בדיון ביום 2.7.19, לא נותר חוב עבור דמי חגים והתובעת אינה זכאית לתשלום ברכיב תביעה זה (ראו דברי ב"כ התובעת בעמ' 6 לפרוטוקול, ש' 5) .

15. ביטוח פנסיוני: בהתאם להסכמות הצדדים בדיון ביום 2.7.19, התובעת זכאית לפיצוי בסכום של 3,167 ש"ח, בגין אי הפקדה לקרן פנסיה במרכיב תגמולים (חלק מעסיק).

סוף דבר
16. התביעה מתקבלת כמפורט לעיל, ואני פוסקת לזכות התובעת את הסכומים הבאים:

א. השלמת פיצויי פיטורים בסך 17,394 ש"ח;
ב. יתרת חלף הודעה מוקדמת בסך 1,678 ש"ח;
ג. פדיון חופשה שנתית בסך 1,017 ש"ח;
ד. דמי הבראה בסך 680 ש"ח ;
ה. פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה בסך 3,167 ש"ח .

סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.6.18 ועד התשלום המלא בפועל. על הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סכומים אלה בתוך 30 ימים מיום שיומצא להם פסק דין זה.

17. כמו כן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך 250 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך 1,250 ש"ח , אשר ישולמו לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעים פסק דין זה. למען הסר ספק מובהר כי סכומים אלה מתווספים לסכומים שנפסקו לזכות התובעת בהחלטת בית הדין מיום 10.6.19.

לצדדים מוקנית, בתוך 15 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה, זכות לערער על פסק דין זה לפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

ניתן היום, כ"ז תמוז תשע"ט, (30 יולי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .