הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ד"מ 5554-01-18

17 דצמבר 2018
בפני: כב' הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע:
(המבקש)
kuran wuldo
ע"י ב"כ: עו"ד יניב אלנקרי
-
הנתבעת:
(המשיבה)
בית אבות בן-יהודה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד רותם קוריטורו
החלטה

1. עניינה של החלטה זו בקשת התובע לתיקון כתב התביעה שהגיש כנגד הנתבעת.

2. טרם הכרעה בבקשה אקדים ואתאר את אופן השתלשלות ההליכים המשפטיים מעת הגשת התביעה ועד היום :

א. התביעה הוגשה ביום 2/1/18 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, ובכותרת כתב התביעה צוין סכום התביעה הכולל 18,323 ש"ח.
כאן המקום לציין כי סיכום הסעדים הנתבעים בכתב התביעה מעלה שסכום התביעה הכולל הינו 54,064 ש"ח.

ב. הנתבעת הגישה, ביום 11/2/18, בקשה להעברת הדיון לבית האזורי לעבודה בחיפה, מטעמים של סמכות מקומית, ובהחלטה מיום 26/2/18 הורתה כב' הנשיאה לקסר על העברת ההליך לבית דין זה.

ג. הזמנה לדיון נשלחה לצדדים ביום 28/2/18, לפני גורם פישור/רשם תורן, וזאת בהתאם לסיווג התיק שנקבע על פי הסכום שצוין בטעות בכותרת כתב התביעה.

ד. לדיון ביום 15/4/18 התייצבו מנהלת משאבי אנוש בנתבעת ובאת כוחה, בעוד שהתובע ובא כוחו לא הופיעו לדיון. לטענתם וכפי שעולה מהאמור בפרוטוקול, סברו בטעות שהדיון קבוע בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

ה. בהחלטה שניתנה בתום הדיון ביום 15/4/18 נקבע דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם ליום 29/5/18, תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעת ושכר טרחת עו"ד.

ו. לדיון ביום 29/5/18 התייצב עו"ד אוזן במקום ב"כ התובע, עו"ד אלנקרי, וטען בשמו שאין מקום לקיים דיון לגופה של תביעה ויש להורות תחילה על השלמת הליכים מקדמיים.

ז. בהחלטה שניתנה בתום הדיון, ולנוכח כשלים שנפלו בכתב התביעה, הן בתיאור הגרסה העובדתי ת והן בפירוט עילות התביעה והסעדים שנתבעו , הוריתי לתובע להגיש עד ליום 19/7/18 בקשה לתיקון כתב התביעה, בהתאם להוראות בית הדין כעולה מהפרוטוקול ומהחלטת בית הדין מיום 29/5/18.

ח. ביום 23/7/18 הגיש התובע "הודעה ובקשה". התובע צירף לכתב בי-הדין "כתב תביעה מתוקן" וביקש להורות על הגשת תצהירי עדות ראשית ולקבוע את התיק להוכחות.

ט. בהחלטה מיום 23/7/18 הורה בית הדין לתובע להגיש בקשה מנומקת לתיקון כתב התביעה, בצירוף תצהיר לתמיכה בבקשה ו טיוטת כתב התביעה המתוקן.

י. בו ביום הגיש התובע "הודעה ובקשה לקבלת כתב תביעה מתוקן + קביעת מועד להגשת תצהירים" ("הבקשה") .

יא. הבקשה לתיקון כתב התביעה הועברה לתשובת הנתבעת, אשר בתשובתה מיום 2/8/18 התנגדה לבקשה.

יב. בהחלטה שניתנה ביום 24/8/18 פירט בית הדין את הטענות העובדתיות החדשות ואת שינויי הגרסה כעולה מטיוטת כתב התביעה המתוקן (סע' 5 להחלטה) והתובע הונחה להגיש תצהיר בתמיכה לבקשתו להוספת טענות עובדתיות, וכן להבהיר "מתי למד על אותן עובדות חדשות, כיצד נודע לו עליהן ומדוע לא נכללו בכתב התביעה המקורי, כפי שהיה עליו לעשות אילו היה מגיש בקשה מנומקת המפרטת את הטענות העובדתיות שבייסוד הבקשה לתיקון כתב התביעה".

יג. התובע הגיש ביום 3/10/18 תצהיר מטעמו (לאחר שביום 16/9/18 ניתנה התראה על מחיקה מחוסר מעש). משעה שהתצהיר שהוגש לא מילא אחר החלטות בית הדין נדרש התובע להגיש תצהיר חדש, אשר הוגש ביום 9/10/18.

יד. הנתבעת הגישה תגובה משלימה לבקשה ביום 22/10/18.

טענות הצדדים

3. בבקשה ובתצהירים נטען שהתובע הינו עובד זר שאינו בקיא בשפה העברית, יש לו בעיות אישיות והובן לא נכון על ידי בא כוחו לנוכח קשיים בתקשורת (שהות במתקן כליאה) . נטען עוד שרק לאחר הליך גילוי המסמכים בא כוחו זימן מתורגמן ובין היתר הוצגו לתובע המסמכים שהמציאה הנתבעת. התובע הוסיף וטען שבמועד הגשת התביעה המקורית לא זכר את תקופת עבודתו במדויק אולם הרישומים שהציגה הנתבעת בדו"חות הנוכחות ובתלושי השכר כוללים נתונים מדויקים השונים מאלה שנטענו על ידו בכתב התביעה המקורי ובדיונים בבית הדין.

4. הנתבעת בתשובתה מתנגדת לתיקון המבוקש. נימוקי התנגדותה פורטו בהחלטת בית הדין מיום 24/8/18 (סעיף 4), לאמור: בכתב התביעה המקורי הסתיר התובע פרטים רבים בנוגע לאופי העסקתו, וכן התעלם מנתונים רלוונטיים ומעובדות מהותיות; הבקשה לוקה בשיהוי; נוספה בה עילת תביעה חדשה; כתב התביעה המתוקן מתעלם מדיני ההתיישנות ומההפסקה הקוטעת את רצף ההעסקה; התובע עותר להמצאת מסמכים שהומצאו לו זה מכבר; התובע מעולם לא פנה לנתבעת, לפני הגשת התביעה או לאחריה, בבקשה להמציא לידיו חומר כלשהו; גמול עבודה בשעות נוספות נתבע על דרך האומדנה ללא הסבר או תחשיב. בית הדין התבקש להתחשב בהתנהגותו הלקויה של התובע, טרם הגשת התביעה, בעת הגשת התובענה ולאורך ההליך המשפטי, לדחות את הבקשה ולחייב את התובע בהוצאות.

בתגובתה המשלימה התייחסה הנתבעת לשינויי הגרסאות ולקשיים העולים מתצהיריו של התובע שהוגשו לתמיכה בבקשה. בין היתר נטען שהתובע לא הסביר כיצד "נזכר" רק בשלב זה בתקופות העסקתו על ידי הנתבעת ועל ידי חברת כוח אדם. לטענת הנתבעת התובע מבין ומדבר עברית בצורה רהוטה ולכן אין לקבל את הטענה לקשיים בתקשורת.

דיון והכרעה

5. דרך המלך היא שלכל צד להליך המשפטי הזכות, בכל עת ובכל שלב, לעתור לתיקון כתב טענות שהגיש. לא אחת נאמר בפסיקה כי סמכות זו מתפרשת בליברליות וההיענות לבקשה לתיקון כתב התביעה תיעשה ברוחב לב. יחד עם זאת, "בית המשפט ייטה שלא להתיר תיקון כתב טענות אם מטרת התיקון היא הוספת עילה חדשה, אשר הראיות להוכחתה שונות מן הראיות הדרושות להוכחת העילה המקורית" (רע"א 867/17 פנינת הצומת בע"מ נ' שלמה מכירת רכב (2000) בע"מ, מיום 22/3/17). לצד שיקול זה קיימים שיקולים נוספים כמו תום לב ושיהוי בהגשת הבקשה; עיתוי הגשתה ביחס לשלב בו מצוי ההליך; התנהגותו של בעל הדין המבקש; השפעת התיקון על הגנתו של הצד שכנגד, ושיקול מערכתי-ציבורי הנוגע למשאבי הזמן של מערכת המשפט (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 321- 328 (2015)).

6. לא נעלם מעיני כי בבקשה התובע מבקש לשנות גרסאות עובדתיות ביחס לזהות מעסיקותיו, תקופות עבודתו, אופן תשלום שכרו, נסיבות סיום עבודתו והיקף משרתו. לא זו אף זו: התובע מבקש לצרף נתבעת נוספת מבלי שהסביר בקשה זו. בית הדין כבר הביע דעתו בהחלטות קודמות ובמעמד הדיון שהתקיים בתובענה ונקבע ש התביעה מגלה קשיים, הן מבחינה משפטית והן מבחינה ראייתית לנוכח שינויי גרסאות וטענות עובדתיות סותרות. על אף האמור שוכנעתי שאין לחסום את דרכו של התובע לנהל את תביעתו בבית הדין לעבודה ויש לאפשר לו לתקן את כתב התביעה שהגיש ב אופן שכלל השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים תעמודנה לבירור משפטי. בבואו של בית הדין להכריע בבקשה לתיקון כתב טענות וצירוף נתבעים שומה עליו להשוות לנגד עיניו כי מטרת ההליך המשפטי לרדת לחקר האמת, ומכאן שאינטרס גילוי האמת ומיצוי הבירור המשפטי עד תום גובר על מחדלי התובע כפי שתוארו לעיל. הסתירות בגרסאות העובדתיות של התובע והשינויים המהותיים בין התביעה המקורית ובין התביעה המתוקנת ייבחנו בשלב הראיות ובית הדין ייתן לכך משקל במסגרת הכרעתו בהליך המשפטי.

7. לאור כל האמור לעיל, לאחר שבחנתי את הבקשה ותצהיר התובע ואת תגובות הנתבעת, אני נעתרת לבקשה.

8. כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה מיום 23/7/18 מתקבל לתיק בית הדין.

9. הואיל ובכתב התביעה המתוקן צורפה נתבעת נוספת, המזכירות תעדכן ברישומה את פרטי הנתבעת 1 – א.י.ב. קאונטר בע"מ.

10. על התובע להמציא לכל אחת מהנתבעות, במסירה אישית ובתוך 5 ימים מהיום, את כתב התביעה המתוקן יחד עם החלטה זו.

11. סכום התביעה הכולל עומד על סך 88,459 ש"ח. לפיכך, מדובר בתביעה בסמכות שופט ו על המזכירות להסב את התיק בהתאם.

12. על פי כתב התביעה המתוקן התובע נדרש לתשלום אגרה בסך 319.85 ש"ח. בעת הגשת התביעה שולמה אגרה בסך 70 ש"ח, כך שהתובע נדרש לתשלום הפרש אגרה בסך 249.85 ש"ח. יתרת האגרה תשולם עד ליום 31/12/18.

13. דיון מוקדם יתקיים לפני ביום 13/5/19 בשעה 09:00.
על הצדדים להתייצב לדיון באופן אישי, ביחד עם באי כוחם, ולהביא עמם את כל המסמכים הרלבנטיים שברשותם.

14. הנתבעת הנוספת (א.י.ב. קאונטר בע"מ) נדרשת להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה כתב התביעה המתוקן.

15. הנתבעת (בית אבות בן יהודה בע"מ) רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן, ככל שתמצא לנכון, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

16. התובע ישלם לנתבעת הוצאות הבקשה בסך 3,000 ש"ח, אשר ישולמו בתום ההליך המשפטי וללא קשר לתוצאותיו.

מזכירות – כתב התביעה המתוקן יועבר לתיקיית כתבי טענות.
התיק יוסב לסע"ש, והמזכירות תעדכן ברישומיה את פרטי הנתבעת הנוספת כמפורט בכתב התביעה המתוקן.
המזכירות תשלח לב"כ התובע שובר לתשלום הפרש האגרה.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ט, (17 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.