הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 12125-06-19

23 דצמבר 2019
בפני:
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

התובע:
דוד גוט
ע"י ב"כ: עו"ד מאור אביטל

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ענת רישין נקש

החלטה

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה של תסמונת התעלה הקרפלית דו צדדית כפגיעה בדרך המיקרוטראומה בהתאם ל חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן:" החוק").
המל"ל דחה את תביעת התובע במכתבו מיום 22.5.2019.
מכאן, התביעה שלפנינו.
התובע הגיש תצהירים מטעמו ביום 3.10.2010 ובדיון שהתקיים ביום 16.12.2019 הגיעו הצדדים להסכמה לעניין העובדות הרלוונטיות בתיק ולעניין מינוי מומחה בתחום ה אורתופדיה.

 להלן העובדות המוסכמות כפי שנקבעו בפרוטוקול הדיון מיום 16.12.2019:
 
התובע יליד 1971.
התובע עבד בחברת חשמל משנת 1994 ועדיין עובד שם.
התובע עבד בשלוש מחלקות עיקריות – בין השנים 94- ועד 97 במחלקת ביצוע רשת עליון ומשנת 1997 ועד 2017 במחלקת ביצוע מתח נמוך ומשנת 2017 התובע עובד במחלקת השגחה.
באשר לפעולות שביצע התובע - לעניין העבודה במחלקת ביצוע רשת עליון ומחלקת ביצוע מתח נמוך - משנת 1994 ועד 2017 – התובע עבד עם כלים רוטטים במצטבר עד 4 שעות ביום.
מ-1994 ועד 09/2017 התובע עבד עם כלים רוטטים כגון - סוגר ברגים חשמלי; מקדחה פטישון ומקדחה רגילה באמצעות 2 ידיו לצורך סגירת ברגים; קדיחת חורים בברזל וחציבות לצורך התקנת ארונות חשמל.
הפעולות בוצעו תוך אחיזה בשתי ידיים, היות ומדובר בכלים גדולים.
לעניין עבודה במחלקת השגחה - בין השנים 2017-2019, התובע היה עובד עם כלי רוטט מסוג מקיטה, כשעה וחצי ביום. 60% מזמן זה, התובע החזיק במקיטה ביד ימין, שהיא היד הדומיננטית ו-40% מהזמן הוא החזיק במקיטה בשתי ידיו.

מינוי מומחה רפואי:
ד"ר ארז אבישר, אורתופד, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו.
על המומחה ליתן את חוות דעתו בדרך שניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש) התשל"א-1971 ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר כי ידוע לו שחוות דעתו ניתנת במקום עדות בבית הדין על המשתמע מכך.
צד המתנגד להחלטת בית הדין למנות את ד"ר ארז אבישר, יודיע על כך בהודעה מנומקת תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו החלטה זו.
אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו.
אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובה המוטלת על המומחה לדווח על כל מצד של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ענייניים במתן חוות דעתו.
המזכירות תצרף להחלטה זו "דף הנחיות" למומחה.

כב' המומחה מתבקש להשיב על השאלות הבאות:

מהו ליקויו של התובע בידיו ?
האם ניתן לקבוע שעבודתו של התובע כמתואר לעיל בחלק העובדתי, גרמה לו ל"מחלת מקצוע" כמוגדר בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות על פי סמכות שר העבודה והרווחה שנקבעה בסעיף 85 לחוק). בחלק ב' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, פורטה מחלת המקצוע הנוגעת לענייננו.
ככל שקיימת אצל התובע מחלת מקצוע, מתבקש המומחה לפרט מהי המחלה מתוך המחלות המפורטות בתוספת לתקנות.
האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל ל-50% קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקוי ממנו הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השנים.
ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויו של התובע עקב עבודתו נגרם על דרך של פגיעות זעירות, כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויו (כדוגמת טיפות המים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).
ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוי של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

מסמכים רפואיים:
להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:
מסמכים רפואיים שונים שצורפו לכתבי בית דין.
תיקו הרפואי של התובע מקופת חולים מכבי.

לתשומת לב המומחה יוער, כי ברגיל, ניתנת חוות דעתו של המומחה על סמך מסמכים רפואיים.
יצוין, כי על הצדדים חל איסור מוחלט ליצור כל קשר אישי עם המומחה.
 התיק יובא לעיון ביום 10.2.2020.
שכר טרחתו של המומחה ישולם מתקציב המדינה, באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, (23 דצמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.