הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע צ"ו 25222-04-14

לפני: כב' השופט יוחנן כהן – אב"ד

התובע:
ערן ישעיהו אלמגור, ( ת.ז.-XXXXXX666)
ע"י ב"כ: עו"ד משה פרדס ועו"ד יואב אלמגור

-
הנתבעת:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ע"י ב"כ: עו"ד נועה בר שיר ועו"ד ספיר טובה

החלטה

1. עניינה של החלטה זו, בקשה שהגיש התובע לזמן את הגב' לאה פוגל ואת עו"ד אלמוג סלע לחקירה על תצהיריהן.

2. בנימוקי הבקשה נטען כי עורכת הדין אלמוג סלע הגישה שני תצהירים במסגרת תגובת הנתבעת לבקשת התובע לגילוי מסמכים. התצהיר הראשון שהגישה נוגע לקורות החיים של מלגת אלון ששלח התובע לנתבעת; התצהיר השני נותן פרטים לגבי בקשה לפרטים נוספים ולגילוי מסמכים ספציפי ושעה שמדובר בתצהירים בדבר פרטים נוספים זכותו של התובע לחקור עליהם.

עוד צוין בבקשה כי בהחלטת בית הדין מיום 10/2/2016 חוייבה האוניברסיטה ליתן תצהיר גילוי מסמכים כדין וכן ליתן את הפרוטוקולים האותנטיים בכתב יד ולחילופין פירוט של נסיבות ביעורם של הפרוטוקולים האותנטיים בכתב יד ומכלול נסיבות העניין.

בעקבות החלטת בית הדין הנ"ל, נתנו שני תצהירים נוספים, האחד של הגב' לאה פוגל והשני של עו"ד אלמוג סלע, אשר שניהם נוגעים להוראת בית הדין כמפורט בהחלטה מיום 10/2/2016.

בתצהיר הנ"ל הצהירה עו"ד סלע באשר לישיבת השימוע שנערכה ביום 23/12/2013 כי היא עצמה ערכה תיקונים ברישום שנערך. הרישום שערכה לעצמה במהלך ישיבת השימוע (רישום ותיקונים החסויים בחיסיון משפטי), נעשה על מנת שישקף באופן מלא ומדויק יותר את תוכן הישיבה ופרט לכך, לא נשמרו בידיה טיוטות של הפרוטוקול, אלא העותק הסופי בלבד.

התובע טען במסגרת בקשה מס' 67, כי החלטת בית הדין לא מולאה ואין מקום כי עו"ד סלע תערוך רישומים של ישיבה רשמית של שימוע, תתקן לפיהם את הפרוטוקול, תסתיר את התיקונים שעשתה, ותטען כאילו הרישומים והתיקונים גם יחד חוסים בחיסיון משפטי.

התובע הוסיף וציין כי קיים ברשותו תמלול של ישיבת השימוע, ממנו עולה כי קיים פער בין תמלול השימוע לבין הפרוטוקול, ומן הדין לחקור את מי שביצע את השינוי בפרוטוקול. שעה שהגיע שלב ההוכחות, הרי שהוא המועד שבו ניתן לחקור בעניינים אלו וכן על אשר הצהירה עו"ד אלמוג סלע, וברור מאליו כי זכותו של התובע לחקור גם את הגב' לאה פוגל על תצהירה.

התובע הבהיר כי בכוונתו לחקור את כל מי שנתן עד כה תצהירים מטעם הנתבעת ולא ניתנה כל הודעה או התנגדות בקשר לכך מטעם הנתבעת ורק בשלב מאוחר יותר התנגדה הנתבעת לחקירת עו"ד סלע, שכן מעורבותה של עו"ד סלע בעניין נעשתה במסגרת ייעוץ משפטי חסוי אשר ממילא אין זכות לחקור לגביו.

שעה שהאוניברסיטה נתנה תצהירים של פרטים נוספים במסגרת הליך גילוי המסמכים לפי החלטת בית הדין, היא אינה יכולה לטעון כאילו יש חיסיון או כאילו לתובע לא עומדת הזכות לחקור על שהוצהר.

3. הנתבעת התנגדה לזימונן של גב' פוגל ועו"ד סלע לעדות, מכמה טעמים כפי שיפורט להלן.

א. בניגוד לנטען על ידי התובע, תצהיריהן של הגב' פוגל ועו"ד סלע, הם תצהירי גילוי מסמכים ולא "תצהירי פרטים נוספים". לאמיתו של דבר, בהחלטת בית הדין מיום 10/2/2016, נדחתה בקשת התובע למתן פרטים נוספים במלואה. בית הדין הורה לאוניברסיטה להמציא מסמכים נוספים, להבדיל מ"פרטים נוספים", והנחיות אלה נוגעות לאותם עניינים שלגביהם ניתנו התצהירים של הגב' פוגל ושל עו"ד סלע.

ב. הלכה פסוקה היא שכלל אין מתירים חקירה נגדית ביחס לתצהיר גילוי מסמכים. בבקשתו העדיף התובע להימנע מהתייחסות כלשהי לפסיקה בעניין זה משזו אינה תומכת בבקשתו כלל.

ג. אין הצדקה לחקור את הגב' לאה פוגל על תצהיר גילוי המסמכים שנתנה. תצהירה של הגב' פוגל כולל שני סעיפים קצרים הנוגעים להליך גילוי המסמכים שהסתיים, ולא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמה ודי בכך על מנת לדחות את הבקשה לזמנה לעדות.

ד. תפקידה של הגב' פוגל באוניברסיטה, כמו גם החלק שלקחה ברישום הפרוטוקול, הוא אדמיניסטרטיבי גרידא. מנגד, יעמדו על דוכן העדים מטעם האוניברסיטה 4 עדים שלקחו חלק פעיל בדיונים כחברי סגל אקדמי וממילא יש לתובע די והותר עדים לחקור ביחס לתוכנם של הדיונים וביחס לפער הנטען לגבי רישומם, ואין צורך בעדותה של הגב' פוגל לשם כך.

ה. אין לזמן את עו"ד סלע לחקירה על תצהיר גילוי המסמכים שנתנה, כל הטעמים אשר פורטו בהתייחס לעדותה של הגב' פוגל יפים ונכונים גם בהתייחס לבקשה לזמן את עו"ד סלע. על כך יש להוסיף בהתייחס לתצהירה של עו"ד סלע טעם נוסף, בעל משקל כבד ביותר – עדותה חוסה תחת חיסיון יחסי עו"ד – לקוח. עניין זה הובהר לב"כ התובע עוד בתכתובת בין באי כוח הצדדים מיום 7/2/2017, והדבר צויין במפורש בתצהיר גילוי המסמכים שהגישה עו"ד סלע.

דיון והכרעה

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובטענות הצדדים, מצאתי לנכון לדחות הבקשה, מהטעמים שיפורטו להלן.

5. מעיון בהחלטה מיום 10/2/2016 מצאתי כי בקשת התובע למתן פרטים נוספים נדחתה כמפורט בסעיף 4 להחלטה. בית הדין הורה לאוניברסיטה להמציא מסמכים נוספים אך דחה כאמור את הבקשה למתן פרטים נוספים. בית הדין נעתר לבקשה שפורטה בסעיף 5.6 – מסמכים בקשר לבדיקת קורות החיים של התובע; וכן לבקשה שפורטה בסעיף 5.11 לדרישת גילוי המסמכים – פירוט הסעיף בתקנון האקדמי של האוניברסיטה ביחס לשמירת הרישום שנערך בכתב יד. בית הדין חייב את האוניברסיטה למסור מסמכים הנוגעים אל ההוראות בעניין זה בתקנון ולא אל מה שנעשה בפועל בעניינו של התובע (ראו סעיפים 5 ו-6 להחלטה מיום 10/2/2016).

6. בהמשך להחלטת בית הדין מיום 10/2/2016 הגישה האוניברסיטה את תצהיריהן של הגב' פוגל ושל עו"ד סלע ומצאנו כי אין מדובר בתצהירי פרטים נוספים אלא בתצהירים שעניינם המצאת מסמכים.

7. הכלל הוא שאין מתירים חקירה על תצהיר גילוי מסמכים, ולא בכדי אין בתקנות סדר הדין האזרחי זכר לחקירה מעין זו. טעמו של דבר הוא שהליכי הגילוי נועדו לייעל את הדיון ולפשטו, ולא להאריכו ולסבכו. מתן היתר לחקירה נגדית על תצהיר גילוי מסמכים, תהפוך את התפל לעיקר, תסרבל את ההליך העיקרי ותעכבו.

8. מעיון בתצהירה של הגב' פוגל עולה כי תצהירה נוגע להליך גילוי המסמכים, ולא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמה ודי בכך על מנת לדחות את הבקשה לזמנה לעדות. גב' פוגל הצהירה כי הרישום הידני שערכה במהלך הדיונים בעניינו של התובע לא נשמר על ידה, מאחר שלא היה בו עוד כל צורך.

9. האוניברסיטה הגישה תצהירים של 4 עדים שלקחו חלק פעיל בדיונים כחברי סגל אקדמי והתובע רשאי לחקור אותם ביחס לתוכנם של הדיונים וביחס לפער הנטען לגבי רישומם ולא מצאנו כי יש צורך בעדותה של הגב' פוגל לשם כך.

10. באשר לעדותה של עו"ד סלע, נבהיר כי מעורבותה בעניינו של התובע נעשתה במסגרת תפקידה בלשכה המשפטית בנתבעת כחלק ממתן יעוץ משפטי לאוניברסיטה, ומצאנו כי יש ממש בטענת האוניברסיטה כי הדבר חוסה תחת חיסיון עו"ד – לקוח.

11. במסגרת בקשתו התובע הבהיר כי ישיבת השימוע הוקלטה על ידו. ואכן התובע הגיש בהתאם להחלטת בית הדין מיום 10/6/2014 את תמליל ההקלטה של ישיבת השימוע. בשעה שישיבת השימוע הוקלטה בידי התובע – אין בכוחו של הנימוק הטכני לפיו פרוטוקול השימוע שערכה הנתבעת איננו משקף את השימוע המלא, כדי להצדיק הזמנתן של עו"ד סלע וגב' פוגל.

ככל שקיים פער בין התמלול לבין פרוטוקול השימוע, יכול התובע לחקור את העדים שטרם העידו שנכחו באותה ישיבה ולהתייחס לכך במסגרת סיכומיו.

12. משמצאנו כי עדותה של עו"ד סלע יכולה להביא להפרת סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961 וסעיף 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו – 1986, הנוגעים לחיסיון עורך דין - לקוח לא מצאנו להתיר את זימונה לעדות. בנוסף לכך נציין כי גם עו"ד סלע לא הגישה תצהיר עדות ראשית, אלא תצהירי גילוי מסמכים בלבד.

13. מכל הטעמים המפורטים לעיל, מצאנו כי דין הבקשה לזימונן של הגב' פוגל ועו"ד סלע לחקירה נגדית, להידחות.

14. באשר לבקשה לקבוע מועד נוסף לשם עדותו של פרופ' צבי הכהן, מהטעמים המפורטים בסעיף ה' לתגובת האוניברסיטה, מצאנו להיעתר לבקשה והמזכירות מתבקשת לקבוע מועד קרוב ככל הניתן לשמיעת עדותו של פרופ' הכהן.

15. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ז, (20 אפריל 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

קלדנית: רות רחמים.