הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע סע"ש 70602-02-19

בפני כב' הנשיא שמואל טננבוים

המבקש:

סלאמה אבו עבדון, ת.ז. XXXXXX692
ע"י ב"כ עו"ד מיכה דוד ואח'

-

המשיב:

אדם אבו טהה, ת.ז. XXXXXX337
ע"י ב"כ עו"ד מסאבחה מחמד

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים שהוגשה מטעם התובע (להלן – המבקש) ביום 12.9.19 (להלן – הבקשה).

רקע
1. התובע הגיש תביעה במסגרתה ביקש לחייב את הנתבע לשלם לו זכויות הנטענות בגין תקופת העסקה אצל מעסיקו הקודם שנפטר – אביו של הנתבע (להלן – המנוח), ובגין תקופת העסקתו אצל הנתבע ופיטוריו שלא כדין. לטענתו, הנתבע הפר את הבטחתו לשמור על זכויותיו שנצברו בתקופת ההעסקה אצל המנוח ולהמשיך את תנאי העסקתו כפי שהיו.

2. הנתבע הגיש כתב הגנה בין היתר טען להעדר יריבות לגבי תקופת ההעסקה אצל אביו. לטענת הנתבע לא היה מעורב בעסק של אביו המנוח ושהה בחו"ל בשל לימודי רפואה בשנים 2010-2016. עם פטירת אביו בשנת 2017 המשיך הנתבע להפעיל את העסק הקיים תחת שמו של אביו למשך כ- 3 חודשים, עד אשר פתח תיק ע וסק חדש הרשום על שמו והעביר אליו את הפעילות העסקית. כמו כן טוען הנתבע כי לאור חוסר ניסיונו ובקיאותו החליט לשנות את אופי העסק, ועל כן לא נזקק יותר לעובדים. בהתאם לכך, טוען כי שולמו זכויותיו של התובע לאחר שנערך עמו גמר חשבון ומתן הודעה כדין על פיטור יו.

3. במסגרת הבקשה התבקש המשיב לגלות ולמסור לעיון את המסמכים הבאים –
(1) אסמכתאות על מועדי ותשלום שכר למבקש
(2) דוחות נוכחות ושעות עבודה לכל תקופת העסקה
(3) יומני חופשה לכל תקופת העסקה
(4) העתק קלטות המצויות בידי הנתבע כנטען בסעיף 25 לכתב ההגנה
(5) העתק צו ירושה או צו קיום צוואה או פרטים אודות יתר היורשים

4. בתגובת המשיב מיום 2.10.19 טען כי אין רלבנטיות לאסמכתאות על מועדי ותשלום שכר משלא נטען לאי תשלום שכר. בנוסף המשיב ציין כי אין ברשותו דוח נוכחות ולא ניהל יומן חופשות. כמו כן ציין בתגובתו כי אין מניעה מצדו לגלות ולמסור לעיון את ההקלטות בצירוף תמליל, והעתק מצו ירושה או פרטים אודות שאר היורשים.

דיון והכרעה
5. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 קובעת כדלקמן:
"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

6. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקול המרכזי בסוגית מתן צו לגילוי מסמכים הינה שאלת רלבנטיות המסמכים לדיון באופן שגילויים ייעל ויקדם את הדיון. שאלה זו צריכה להתברר תוך איזון האינטרסים של בעלי הדין [רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי הנרי, פ"ד מט (4) 54].

7. באשר למבחן הרלבנטיות נפסק על ידי בית הדין הארצי בע"ע 494/06 מדינת ישראל – נציבות המים נ' קלרק אבנצ'יק ( ניתן ביום 28.03.2007) כלהלן:
"שני תנאים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. אולם אין זה תנאי מספיק. התקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש להיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות.
במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי".

8. עוד נפסק, כי נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים, יש מקום להשתמש בסמכות זו בזהירות, תוך עריכת איזון בין האינטרסים השונים העומדים על הפרק, ובעיקר הנזק שייגרם לכל אחד מהצדדים, ולצדדים שלישיים מגילויו או אי גילויו של המסמך. כמו כן, אין להורות על גילוי מסמכים גורף ורחב [דב"ע נב/ 118-3 עזבון המנוח יצחק וייס נ. הוצאת מודיעין בע"מ, פד"ע כה 429; דב"ע נד/ 16-4 בנק איגוד לישראל בע"מ נ. ההסתדרות הכללית , פד"ע כז 225].

9. לאחר עיון בבקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים , בתגובה ובתשובה נקבע בזאת כדלקמן:
א. (1) אסמכתאות על מועדי ותשלום שכר למבקש
המבקש מלין על פגיעה בזכויותיו בגין תקופת העסקתו במשך כ- 8 שנים . מעיון בכתבי הטענות נראה כי המבקש אינו טוען לאי תשלום שכר, וכן טוען כי שכרו שולם לו לרוב באופן מזומן ולעיתים בהמחאה (פס' 9 לכתב התביעה). המבקש קיבל לטענת המשיב תשלום חודשי מלא, ללא קשר ליציאתו לחופשות מרובות וחגים, ועל כן כל שכר ששולם מגלם תשלום עבור חופשה וחגים. אין בטענה זו של המשיב כדי ללמוד על תשלומים ששולמו למבקש מעבר לרשום בתלושי השכר כטענת המבקש. לצד זאת, בתם ההעסקה אצל המשיב טוען כי שילם למבקש פיצויי פיטורין במזומן, ופדיון חופשה. היות ואלה חלק מהרכיבים שבמחלוקת – יש מקום להורות למשיב לגלות ולמסור לעיון המבקש אסמכתאות באשר למועד ותשלום רכיבים אלה. ככל שאין ברשות המשיב מסמכים אלה, יצהיר על כך ויציין בתצהיר האם היו קיימים ברשותו, ומה עלה בגורלם.

ב. (2) דוחות נוכחות ושעות עבודה לכל תקופת העסקה
(3) יומני חופשה לכל תקופת העסקה
לאור תשובת המשיב כי אין ברשותו מסמכים אלה – מתייתרת הבקשה לגילוי מסמכים אלה . שכן על פי ההלכה הפסוקה מקום שצד מצהיר בפני בית הדין שאין בידיו מסמך פלוני לא יוצא כנגדו צו גילוי, שכן חובת הגילוי חלה רק על מסמכים שנמצאים בידיו או בשליטתו, ואין משמעה חיוב בעל הדין לבצע בירורים עובדתיים ולייצר מסמכים במיוחד לצורכי המשפט [רע"א 6715/05 נעמן מחסני ערובה בע"מ נ' זאב אייזנברג, פד"ע ס(3), 264; רע"א 11126/08 לב לבייב נגד עזי רפאלי, ניתן ביום 7.5.2009].
זאת ועוד. לא נטען כי המשיב והמנוח היו מעסיקו המשותף של המבקש , ובנימוקי הבקשה לא ברור מדוע יש להורות למשיב להמציא מסמכים הנוגעים לתקופת העסקה אצל מעסיק אחר, ומכל מקום המשיב ציין בתגובתו כי הם אינם נמצאים ברשותו. המשיב יפעל בהתאם לדין ויצהיר זאת במסגרת תצהיר ערוך כדין.

ג. (4) העתק קלטות ו/או תמלילים כנטען בכתב ההגנה
(5) העתק צו ירושה או צו קיום צוואה או פרטים אודות יתר היורשים
הנני נעתר לבקשה לגילוי מסמכים אלה וזאת נוכח הרלבנטיות של המסמכים לבירור העניין הנדון. המשיב טוען כי אין לחייבו בשל תקופת העסקה אצל אביו מלב ד מספר רכיבי שכר, ומנגד נטען כי המשיב הינו חליפו של המנוח בעיזבון מכח היותו יורש על פי דין . בנוסף יש לציין כי ניתנה הסכמת המשיב למסור מסמכים אלה לעיון המבקש. על כן בשל המחלוקת ביחס למעמדו של המשיב, ובשים לב לטענות כי אף קיימים יורשים נוספים העשויים להיות צד רלבנטי להליך , יש מקום להורות למשיב לגלות ולמסור לעיון העתק צו ירושה או צו קיום צוואה. ככל וטרם הוצא צו ירושה, יצהיר המשיב על כך בתצהיר וימסור למבקש פרטי זיהוי אודות יורשים נוספים.

10. סיכומו של דבר, נוכח האמור לעיל דין הבקשה להתקבל בחלקה. המשיב יגלה ויעביר לעיונו של המבקש את המסמכים שיפורטו כלהלן –

אסמכתאות על מועד ותשלומים שבוצעו בתם העסקת המבקש אצל המשיב
העתק קלטות ו/או תמלילים כנטען בכתב ההגנה
העתק צו ירושה או צו קיום צוואה או פרטים אודות יתר היורשים

11. הגילוי יעשה על ידי המשיב במסגרת תצהיר ערוך כדין תוך 30 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תש"פ, (24 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים.