הדפסה

בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ס"ק 13721-11-17

לפני כב' השופטת יעל אנגלברג שהם
נציג ציבור (עובדים) - מר אריק חדד
נציג ציבור (מעסיקים) - מר בנימין סימן טוב

המבקשת:

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
ע"י ב"כ עו" ד נטלי שוכוביצקי ועו"ד אהוד שילוני

-
המשיבה:
דן באר שבע תחבורה (2016) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל איילון וע ו"ד בועז אורמן

פסק דין

בפנינו בקשה צד מטעם המבקשת להורות למשיבה להימנע מכל פגיעה בתנאי העסקתם של יו"ר וועד העובדים מר עמרם סידריס, חבר הועד מר יונס אבו ג'אמע ופעיל בהתארגנות מר וליד אבו חמד ובכלל זה להציב אותם לעבודה במשמרות בוקר בלבד; להצהיר כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן: חוק הסכמים קיבוציים) ולחייב את המשיבה בתשלום פיצוי בגין פגיעה בהתארגנות בסך שלא יפחת מ- 300,000 ₪.

רקע עובדתי

1. המבקשת, הסתדרות העובדים הכללית החדשה בארץ ישראל (להלן: המבקשת או ההסתדרות) היא ארגון העובדים היציג אצל המשיבה.

2. המשיבה, דן באר שבע תחבורה (2016) בע"מ (להלן: המשיבה או החברה) היא חברה מעניקה שירותי תחבורה ציבורית בבאר שבע ונמנית על קבוצת דן שירותי תחבורה בע"מ (להלן: הקבוצה).

3. על הצדדים חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום 5.7.17 (מב/1).

4. ביום 3.9.17 הכריזה המבקשת סכסוך עבודה (מב/2) והצדדים הסכימו להפנות את המחלוקות ביניהם להליך של יישוב חילוקי דעות.

5. ביום 14.9.17 פנתה המשיבה לבית הדין בבקשה למתן סעדים זמניים למניעת צעדים ארגוניים (ס"ק 37095-09-17) המבקשת הגישה בקשת צד שכנגד. בתום הדיון הגיעו הצדדים להסכמות אשר קיבלו תוקף של פסק דין, כדלקמן:

"הגענו להסכמה ולפיה סוגיית ההפסקה וסוגיית הפרשנות ההסכמית של הגדרת משרה מלאה ידונו תחילה בין הצדדים בהתאם למנגנון וככל שלא נגיע להסכמות עד ליום 25.10.17, נפנה לבורר כפי שהוסכם בהסכם, הנשיא בדימוס אדלר. אנו נחתום על הסכם בוררות בו נגדיר את הנושאים שבמחלוקת בצורה מדויקת ונעביר את עמדתנו לבורר. הבורר ייקבע את סדרי הדין ואת סדר הגשת הטיעונים בכפוף לאמור בהסכם.
כמו כן ומבלי להודות בטענה כלשהי, הגענו להסכמה ולפיה פרמיית העידוד תשולם לפי שעות העבודה בפועל, כלומר החברה תשלם את הפרמיה כאמור בסעיף 81, 82 ו - 83, כאשר המילים "כנהג בקווי התחבורה הציבורית" יוחלף במילים "שעות עבודה בפועל" . כך שכל שעה שהעובד מקבל עליה שכר תחשב לפרמיה. ככל שהבורר ייקבע שהעובד זכאי להפסקה שונה מהמתכונת הנהוגה כיום, אותה הפסקה לא תזכה לצורך חישוב הפרמיה.
התשלום של פרמיית העידוד כאמור ישולם החל משכר חודש אוגוסט 2017 וישולם במשכורת הבאה, קרי לא יאוחר מיום 10.10.17.
ההנהלה תדאג לספק חדר לוועד העובדים עד ליום 15.10.17.
הצדדים מבקשים לתת תוקף של פסק דין ומתחייבים לפעול למערכת יחסים תקינה כמקובל במערכת יחסים קיבוצית בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים והמנגנונים הקבועים בו. בכפוף לאמור לעיל, הכרזה על סכסוך עבודה מיום 3.9.17 מבוטלת" (נספח מב/3).

6. לאחר הדיון בבית הדין קבעה המשיבה את חדר הועד במתחם הסמוך לבית העלמין (מב/4).

7. בתחילת חודש 10/17 שיבצה המשיבה את מר סידריס ומר אבו ג'אמע (להלן: חברי הוועד) בסידור העבודה למשמרת צהריים (להלן: החלטת המשיבה). המבקשת טוענת כי מר סידריס, מר אבו ג'אמע ומר אבו חמד הועסקו עד לאותו מועד במשמרות בוקר בלבד וכי יש לראות בשינוי זה משום הרעת תנאי עבודתם והתנכלות על רקע פעילותם הארגונית של שלושת עובדים אלה. עוד טענה המבקשת לפגיעות נוספות בהתארגנות.

8. מגעים בין הצדדים לשינוי החלטת המשיבה לא צלחו וביום 6.11.17 הוגשה בקשת הצד שבפנינו אשר כללה טענות שונות ובהם פגיעה בחברי הוועד העולה כדי פגיעה בהתארגנות . תגובת המשיבה הוגשה ביום 9.11.17 וביום 12.11.17 התקיים דיון מקיף בבקשה לסעד זמני במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה כדלקמן:

"ב"כ הצדדים:
אנו מסכימים כי סוגיית פרשנות הגדרת המונח "עבירת משמעת חמורה" בתקנון המשמעת בנספח להסכם הקיבוצי וכן שאלת מיקום ומהות החדר שעל המשיבה להעמיד לטובת הוועד, יועברו להליך יישוב חילוקי הדעות. אנו מבהירים כי שאלת פרשנות ההגדרה אשר תועמד במסגרת הליך הבוררות, היא: האם העובדות המיוחסות למר יונס אבו ג'אמע ככל שיוכחו, מהוות עבירת משמעת חמורה כהגדרתה בפרק ד' סעיף 7 לתקנון המשמעת.
אנו מסכימים לוותר על השלבים הראשוניים של ההליך הפריטטי כמפורט בסעיף 154 להסכם הקיבוצי ולהעביר את ההכרעה לשלב הליך הבוררות המוסכם כמפורט בסעיף 157 להסכם הקיבוצי. אנו מבקשים לקיים את הליך הבוררות בפני עו"ד מירב הלוי הממונה האזורית על יחסי העבודה. עד להכרעת עו"ד הלוי יוקפא הליך הבירור המשמעתי. אין בהסכמה זו כדי להוות ויתור על שום שלב מההליך המשמעתי" (עמ' 26 לפרוטוקול).

להסכמה זו ניתן תוקף של החלטה וכן נקבע כי:

"לאחר ששמענו טענות הצדדים והעדויות מטעמם, לא שוכנענו שהמבקשת הרימה את הנטל להוכיח לכאורה כי המשיבה פעלה בהפליה פסולה כלפי חברי הוועד וכלפי מר אבו חאמד על רקע היותם חברי וועד או שותפים לפעילויות ארגוניות.

כן לא שוכנענו כי המבקשת הוכיחה כי קיימת לעובדים זכות לכאורה שלא יבוצע כל שינוי במשמרות שבהם שבוצעו. יודגש, כי בהתאם לסעיף 4 להסכם הקיבוצי תנאי העסקתם של העובדים ערב חתימת ההסכם אינם ניתנים לשינוי ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת ההסכם. מכאן, כי לא ניתן לשנות מתנאי העבודה אלא בהסכמה.

ככל שחתם עובד על נספח ב' להסכם, הרי שבכך הביע את הסכמתו לשיבוץ על פי צורכי המשיבה ומכאן לשינוי בשיבוץ קודם, ככל שהיה. בשלב זה, איננו מוצאים מקום לקבוע מסמרות בעניין התמורה (חבילת ההטבות) שטענה המשיבה שהעובדים אשר חתמו על נספח ב', קיבלו בתמורה להתחייבותם ואיננו מוצאים לקבוע מסמרות בעניין זכותם של העובדים לקבלת תמורה זו, ככל שאינם עומדים בהתחייבויותיהם על פי הנספח.

על יסוד האמור, הבקשה למתן צו המונע שיבוץ על פי צורכי המערכת, נדחית.

אין באמור כדי לגרוע מחובת המשיבה ליתן דעתה על נסיבותיו האישיות הבריאותיות של מר עמרם אביסידריס, ככל שאלה יובאו בפניה ויתמכו באסמכתאות מתאימות".

9. בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה בבקשה לסעד זמני, נדחתה על ידי בית הדין הארצי בהחלטתו מיום 3.12.17 (בר"ע 42728-11-17). המבקשת הודיעה כי היא עומדת על בקשתה לסעד עיקרי ובהמשך להודעתה הוגשו תצהירי הצדדים כאשר מטעם המבקשת הוגשו תצהיריהם של מר עוזי שדה מזכיר אגוד מקצועי במבקשת (להלן: מר שדה), מר עמרם סידריס יו"ר וועד העובדים (להלן: מר סידריס), מר יונס אבו ג'אמע חבר בו ועד העובדים (להלן: מר אבו ג'אמע) ומר וליד אבו חמד, עובד בחברה (להלן: מר אבו חמד). מטעם המשיבה הוגשו תצהיריהם של הגב' עדי עסיס סמנכ"ל משאבי אנוש (להלן: גב' עסיס) ומר רמי טברזר סמנכ"ל תחבורה במשיבה (להלן: מר טברזר).

10. בפתח ישיבת ההוכחות הודיעה המבקשת כי מר אבו חמד ביקש למשוך את תצהירו ולהסיר את הסעד בעניינו משהגיע להסדר עם הנהלת המשיבה (עמ' 2 לפרוטוקול). משכך, המחלוקת נוגעת לשינוי המשמרות של יו"ר הוועד מר סידריס וחבר הוועד מר אבו ג'אמע (להלן: חברי הוועד) בלבד .

טענות המבקשת

11. לטענת המבקשת, פעלה המשיבה לשינוי מתכונת העבודה של חברי הוועד במטרה לפגוע בהם על רקע פעילותם הארגונית. לטענתה, עבדו השניים במתכונת עבודה קבועה שכללה משמרות בוקר בלבד (למעט מוצאי שבת/חג ומשמרות בודדות שביצע אבו ג'אמע בתחילת השנה כחריג לכלל).

המבקשת דוחה את טענת המשיבה שלפיה בחודש אוקטובר 2017 נערך שינוי רוחבי בסידורי העבודה. לדבריה , במועד זה הועברו חברי הוועד ללא הודעה מוקדמת, שלא באופן חד פעמי ובניגוד לרצונם - לסידורי עבודה הכוללים עבודה במשמרות משתנות, כאשר מנגד עשרות עובדים המתחילים את עבודתם בשעות הבוקר ממשיכים לעבוד במתכונת זו או דומה לה.

12. לטענת המבקשת, די בכך שמדובר בהתנהלות המובילה לתוצאה מפלה, גם אם אין כוונה להפלות, כדי להוכיח טענת הפליה וקל וחומר שדי בכך כדי להרים את נטל ראשית הראיה הנדרש כדי להעביר את נטל ההוכחה לכתפי המשיבה. לטענת המבקשת, הודתה המשיבה בבחינת הודאת בעל דין, כי שקלה באופן מיוחד את עניינם של חברי הוועד והחליטה באמצעות הדרגים הבכירים ביותר על השינוי במתכונת העבודה שלהם, אך ורק בשל תפקידם ועל מנת לפגוע בהם על רקע היותם חברי ועד.

המבקשת טוענת כי המשיבה לא רק שלא הציגה כל טעם ענייני לשינוי המפלה, אלא שבפועל ההחלטה נתקבלה על ידי המנכ"ל שבדרך כלל אינו מעורב בסידורי העבודה. לדבריה, מדובר במניעים נקמניים במטרה לפגוע בתנאי שכרם, לה פעיל לחץ על חברי הוועד במילוי תפקידם בוועד. המבקשת טוענת כי על אלה יש להוסיף את יחסה השלילי של המשיבה למבקשת ולוועד, תוך ייחוס התנהגות פלילית ועבריינית לחברי הוועד, למזכיר האיגוד המקצועי ולמבקשת עצמה.

13. המבקשת מוסיפה וטוענת כי לאורך כל ההליך פעלה המשיבה בחוסר תום לב, התחמקה מהבאת נתונים המצויים בידיה וממילא כשלה בהוכחת טענותיה ביחס לשינויים שערכה לטענתה אצל עובדים אחרים. לעמדת המבקשת, אין כל הצדקה להתנהלות המשיבה מלבד ניסיון פסול להטעות את בית הדין ולמנוע את גילוי האמת. המבקשת מציינת כי כל המידע מצוי, "ארוז", מסודר וממוחשב במחשבי המשיבה ולא רק שיש לה את המידע ברמה התפעולית, אלא שיכולה הייתה להעביר את המידע למידע טבלאי נגיש לניתוח באופן שהיה מאפשר את בדיקת טענות הצדדים כהרף עין.

14. המבקשת טוענת כי הראיה היחידה שהגישה המשיבה, נספח 4 לתגובתה, היא חסרת כל ערך ונועדה לבזבז זמן ולהטעות. לטענת המבקשת , טענותיה מתמקדות בשינוי החד צדדי שערכה המשיבה במתכונת העבודה ובשעות העבודה בפועל של חברי הוועד משיקולים לא ענייניים ובמטרה לפגוע בהם. הנספח שהגישה ה משיבה לא רק שאינו עומד בפני עצמו ולא רק שאינו מספק כל נתון רלוונטי ביחס לשעות עבודתם של הנהגים בפועל, אלא לאחר ההסבר שניתן הוא מספק מידע שגוי ומטעה ואין הוא מוביל למסקנה ודאית חד ערכית.

15. לטענת המבקשת, אין לקבל את טענת המשיבה בדבר "צורכי מערכת", שכן צורך כזה לא קיים והוא לא הוכח. ככל שמדובר בדרישת העירייה להוספת קווים, אין בכך כדי להוות סיבה מוצדקת לאפליית חברי הוועד וממילא כאשר מנהלת משאבי אנוש נשאלה האם חבריי הוועד סירבו להתייצב ביום מסוים, השיבה כי אינה יודעת על כך.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי ההחלטה שנקבלה בעניינם של חברי הוועד מוכתמת בשיקולים זרים, מונעת משיקולים נקמניים, מתוך מטרה לפגוע בחברי הוועד. מכאן לטענתה, גם אם נמצא כי המשיבה שינתה את מתכונת העבודה של עובדים אחרים, עדיין, דינו של השינוי המפלה שנערך ביחס לחברי הוועד - בטלו ת וזאת על רקע השיקולים הזרים שהובילו לשינוי.

16. המבקשת טוענת עוד כי אין בסמכויות המוקנות למשיבה על פי ההסכם הקיבוצי, כדי לסייע לה אל מול טענת ההפליה; וגם השימוש בסמכות זו צריכה להיעשות בתום לב, באורח הגון, נטול פניות ומשיקולים ענייניים בלבד. המבקשת טוענת כי היא אינה מבקשת להחריג את חברי הוועד מתחולת ההסכם ולהקנות להם כל טובת הנאה שהיא, נהפוך הוא, היא דורשת כי המשיבה תנהג בחברי הוועד ללא משוא פנים ותמנע משינוי תנאי עבודתם תוך שימוש לרעה בסמכויותיה.

המבקשת עותרת לביטול ההחלטה המפלה והשבת המצב לקדמותו, תוך פסיקת פיצויים לדוגמא ללא הוכחת נזק אשר יוקיעו את הפגיעה בהתארגנות ואת חומרת התנהלותה של המשיבה וישלחו את המסר להימנע מהתנהלות דומה בעתיד.

17. בסיכומי התשובה חוזרת המבקשת על טענותיה כי ההחלטה בעניין שיבוץ חברי הוועד התקבלה על ידי המנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש, אך בשל תפקידם וכי המשיבה פעלה לשינוי תוכנית העבודה של חברי הוועד בהזדמנות הראשונה לאחר סיום המשא ומתן להסכם הקיבוצי ולא בשל צורכי עבודה.

18. המבקשת טוענת כי הוכח שמרבית העובדים מקבלים את זכויותיהם כעובדים במשרה מלאה, ללא תלות בסידור העבודה, גם כאשר הם משובצים בהתאם לבקשותיהם, כאשר העובדים הבודדים שאינם מקבלים את חבילת ההטבות, הם אלה שפנו וביקשו מראש וביוזמתם, להגביל את שעות העבודה שלהם. המבקשת טוענת כי המשיבה כשלה להוכיח כי נהגה באורך שוויוני ביחס לעובדים נוספים.

19. המבקשת חולקת על הנתונים שאותם ניתן ללמוד מהמסמכים שצרפה המשיבה ומכל מקום טוענת, כי הנתונים שנמסרו בגילוי המסמכים ולא הוגשו לבית הדין, אינם חלק מהראיות בתיק ולא היה בהם כדי לסייע.

טענות המשיבה

20. לטענת המשיבה, מבקשת המבקשת להנציח את שיבוצם של שני חברי הוועד, אך ורק למשמרות העבודה המבוקשות על ידם, תוך ניסיון להגביל את הגמישות הניהולית של המשיבה ובסתירה גמורה להתחייבות חברי הוועד בחתימתם על טופס היקף משרה. כל זאת בעטיפה מלאכותית של סעד למניעת פגיעה בהתארגנות העובדים.

המשיבה מציינת כי היא אינה מתנגדת או כופרת בזכות חברי הוועד (או כל עובד אחר) לשיבוץ קבוע ומוגבל וזה יינתן לנהג לפי בקשתו בשל מגבלת שיבוץ כלשהי, במידה וניתן לעמוד במגבלה (תוך אי תשלום הזכויות המוקנות לנהג במגבלת שיבוץ מכוח ההסכם הקיבוצי).

המשיבה טוענת שחברי הוועד מבקשים להיות העובדים היחידים בחברה שמקבלים גם וגם ואינם מוכנים לוותר על הזכויות הללו לטובת שיבוץ קבוע.

21. המשיבה טוענת כי המבקשת לא עיינה במסמכים שהמשיבה העבירה לידיה והיא מנסה לייצר לחברי הוועד מעמד שונה הסותר מסמכים עליהם חתמו. המשיבה מציינת כי בעוד אלה חתמו על העמדתם לרשות המשיבה למשמרות משתנות, הוכח ההיפך, חברי הוועד קיבלו זכויות עודפות בהשוואה לשאר העובדים.

המשיבה טוענת כי לאחר חקירת המצהירים ניתן להגיע למסקנה אחת יחידה כי דין הסעדים דחייה, שכן גרסאות המבקשת בגין פגיעה בהתארגנות לא הוכחה כלל.

באשר לשאלה האם יש להשיב את העובדים באופן מיידי וקבוע למשמרות בוקר בלבד, טוענת המשיבה כי היעתרות לבקשה משמעה הענקת סעד בניגוד ובסתירה להוראות ההסכם הקיבוצי ופגיעה בתנאים המהותיים שנקבעו בו בהסכמת הצדדים, קרי מתן גמישות ניהולית ושיבוץ גמיש.

22. באשר לזכות המשיבה לקביעה ולשינוי שיבוץ משמרות העובדים, טוענת המשיבה כי הסכימה להענקת הטבות לעובדים במיליוני שקלים, בתמורה לאפשרות להמשך שיבוץ דינמי ומשתנה של העובדים וכי השינויים שהתבצעו בחודש אוקטובר במשמרות חברי הוועד, היו על דרך השגרה ומכוח התחייבויות העובדים והמבקשת בהסכם הקיבוצי.

המשיבה טוענת כי התחייבויות העובדים סותרות את דרישתם כיום לשיבוץ קבוע למשמרות מסוג אחד בלבד. לדבריה, מעולם לא הבטיחה ליתן להם משמרות בוקר באופן קבוע והמבקשת לא הוכיחה התחייבות שכזו. המשיבה דוחה גם את טענת מר סידריס שלפיה השיבוץ הקבוע הוא בגדר זכות/טובת הנאה לה הוא זכאי מכוח חברותו בוועד העובדים.

23. המשיבה טוענת כי דוחות הנוכחות מצביעים כי בתחילה עבד מר אבו ג'אמע בסידור עבודה משתנה (שבוע שבוע) , ומשהחל משא ומתן בין הצדדים לחתימת הסכם קיבוצי הסכימה לבקשת ההסתדרות לשבץ את חברי הוועד במשמרת הבוקר ולהמנע מכל שינוי בשיבוץ זה באופן זמני. לטענתה, משהסתיים המשא ומתן כאשר במהלך התקופה, היו שתי פעימות של שינויי שיבוץ שבהן פסחה המשיבה על חברי הוועד, חזרה המשיבה לשבץ את חברי הוועד כיתר העובדים.

24. המשיבה טוענת כי המבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח פגיעה בחברי הוועד ועל כן אין מקום להעברת נטל ההוכחה למשיבה. לדבריה, משהעבירה למבקשת את כל המידע הנדרש להוכחת טענותיה הן בנספח 4 המציג את השינויים בקרב כ-250 עובדים בחברה והן במסגרת גילוי המסמכים בו פורטו הקודים של סידורי העבודה השונים בעזרתם ניתן לפענח את שעות תחילה וסוף המשמרות של כל אחד מהנהגים בנספח 4 לתשובה; ומשנמנעה המבקשת לבחון את המסמכים תוך שציפתה כי המשיבה תעשה עבורה את העבודה כאשר מחד היא מתנגדת לפירוט שמות עובדים ומנגד דורשת את השמות מהמשיבה ואף התנגדה להגשת מסמכים שאותם ביקשה, תוך שהיא טוענת שהם אינם אותנטיים. המשיבה מוסיפה וטוענת כי לאחר מועד ההוכחות ביקשה המבקשת (לכאורה בעניין אחר) את רשימת כל הנהגים שהצהירו על מגבלות ועל כן אינם מקבלים את חבילת ההטבות, וזאת כדי לאמת את טענת המשיבה שלפיה היענות לבקשה משמעה החרגת חברי הוועד מיתר העובדים. המשיבה טוענת כי היא העבירה את הרשי מה הכוללת כ-20 נהגים ביום 10.1.08, אך המבקשת בסיכומיה התעלמה מעניין זה, משהתברר לה כי הרשימה איננה תומכת בטענותיה.

המשיבה טוענת כי באמצעות המסמכים שגולו למבקשת ניתן לקודד כל מספר סידורי לשעות עבודה, להצמיד לדוח השעות שגולה ולהבין באילו משמרות עבד נהג מסוים בכל פעימה. לטענתה, הקודים המתחילים בספרה 4 הן משמרות בוקר ארוכות, הקודים המתחילים בספרה 5 הן משמרות מפוצלות ושאר הקודים (1-399), הן משמרות שבוע שבוע שבו משובצים שני נהגים לשני קודים עוקבים ומתחלפים.

25. המשיבה טוענת כי המסמכים סותרים לחלוטין את הטענה כי רק חברי הוועד הוסבו למשמרות שבוע שבוע בניסיון לפגיעה בהתארגנות והיא מבקשת לדחות את טענת המבקשת שלפיה הסידורים אינם משקפים את הסידור שהתקיים בפועל. המשיבה טוענת כי הסידור הוא קבוע מפעימה לפעימה, אלא אם פנה הנהג בבקשה מיוחדת ויש אפשרות מבחינת השיבוץ לאותו שינוי. לדבריה, היא נעתרת לבקשות שיבוץ על פי צרכי המערכת ויש לדחות את טענתו של מר אבו ג'אמע שלפיה חמישה מתוך שישה נהגים שנשאל לגביהם, שונו המשמרות כי הם ביקשו זאת. המשיבה טוענת כי לטענה זו אין כל בסיס. לדבריה, רק במקרים בודדים ולמעט שני חברי הוועד, עובדים שהעבירו בקשות הגבלת שיבוץ אינם זכאים לסל ההטבות שבהסכם. בעניין זה טוענת המשיבה כי ישנם 5-6 עובדים בלבד המשובצים למשמרות בוקר באופן קבוע ושאינם מקבלים את ההטבות ולא ניתן לקבל גם משמרות קבועות וגם חבילת הטבות.

26. המשיבה טוענת כי לא זו בלבד שלא התעמרה או פגעה בחברי הוועד, אלא שבמהלך המשא ומתן ביקשו המבקשת והממונה האזורית כי תעשה מחווה זמנית לחברי הוועד לשיבוץ זמני וכאשר פנו לחברה נהגים אחרים או ביקשו יחס שווה לזה שניתן לחברי הוועד, הייתה החברה צריכה לספק הסברים. לדבריה, משהסתיים המשא ומתן והמחווה הזמנית "פקעה", לא היה הכרח להשאירם בשיבוץ הקבוע בפעימה הבאה.

המשיבה טוענת כי נהגה בחברי הוועד בכפפות של משי בכך שקיבלו הטבות למרות מגבלות השיבוץ, בכך שקיבלו תשלום על החזר שימוש ברכב למרות שימוש בתחבורה ובמתן אישורים לחופשות במקום שבו לא אושר לעובדים אחרים, בהיעתרות לבקשות לשיפור ושינוי תוכן ההסכם הקיבוצי, אך השניים נמנעו מלקיים את החובות בהתאם להסכם הקיבוצי, כך לא התייצבו לוועדות המשמעת של עובדים (אותם הם מייצגים) או בהיעדרות מכוונת כאקט מחאתי על שיבוצם בניגוד לשקט התעשייתי החל עליהם.

27. באשר לנסיבותיהם האישיות טוענת המשיבה, הגם שנקבע בהחלטת בית הדין שמר סידריס יביא אסמכתאות, הוא סירב לשתף פעולה עם הרופא התעסוקתי ואילו מר אבו ג'אמע לא צירף אסמכתאות לעניין שעות התחבורה הציבורית לביתו; ומעבר לכך מציינת המשיבה, הצהיר מר אבו ג'אמע כי הוא מגיע לעבודה ברכב ועל בסיס כך הוא קיבל דמי נסיעות.

28. המשיבה טוענת כי אין מקום לפסיקת פיצוי שכן לא הוכח כי ניסתה להתעמר בעובדים, לא היתה כל פגיעה בעובדים ואין מדובר בפגיעה התארגנות. לדבריה, מדובר בענין אישי של מר שדה והמבקשת מנסה לכפות מתן תנאים חורגים ועדיפים לטובת ח ברי הוועד.

הכרעה

29. הוראות סעיף 33י' לחוק הסכמים קיבוציים, אוסר ות על המעסיק לפגוע בעובד בקשר לחברותו או לפעילותו בארגון עובדים או בוועד עובדים. וכך הן מורות:

"(א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:
(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים;
(2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים;
(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים;
(4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;
(5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.
(ב) בסעיף זה, "תנאי עבודה" - לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה" (הדגשות שלי - י.א.ש.).

כפועל יוצא מהאיסור המוטל על המעסיק נקבעו גבולות חופש הביטוי של המעסיק בנסיבות של התארגנות ראשונית במפעל. בין היתר נאסר עליו להתערב "במהלכי ההתארגנות במקום העבודה, במעשה או בהתבטאות השוללים את ההתארגנות, במישרין או בעקיפין", וכן כי חל איסור למעסיק לנצל את כוחו בהפעלת לחץ על העובדים "בהפחדות או באיומים בפיטורים, או בפיטורים, בגין התארגנותם ... על רקע התאגדותם בארגון עובדים או פעילותם בו" ( עס"ק ( ארצי) 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף להתאגדות עובדים - פלאפון תקשורת בע"מ (2.1.13) (להלן: פרשת פלאפון).

עוד נקבע בפרשת פלאפון כי:

"פעולות המעסיק, במעשה או בהתבטאות, כלפי עובדים פעילים בהתארגנות, בנוגע לסיום יחסי עבודה או המשפיעות על תנאי עבודתם, מקימות חזקה לשיקולים שאינם ענייניים, ומטילות נטל מוגבר על המעסיק לשכנע אחרת" ( הדגשה שלי - י.א.ש.; ראו גם עס"ק (ארצי) 34526-09-14 מסיעי שדרות, כהן ובניו בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 13.5.18).

מהאמור עולה כי פעולת מעסיק כלפי עובד הפעיל בהתארגנות, אשר נעשתה במהלך פעולת ההתארגנות ולא נמצאה לה כל הצדקה, עשויה להחשב כפגיעה בהתארגנות. פגיעה שכזו מסמיכה את בית הדין לקבוע פיצוי בגינה (סעיף 33 יא לחוק הסכמים קיבוציים).

30. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה - האם נהגה המשיבה כלפי חברי הוועד באופן שונה מיתר העובדים ואשר מפלה אותם לרעה. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא חיובית, חזקה כי הדברים נעשו על רקע פעילותם הארגונית וככל שלמשיבה אין הסבר סביר למעשיה, עשוי הדבר להחשב כפגיעה בהתארגנות.

31. סעיף 5.3 להסכם העבודה אישי עליו חתמו חברי הוועד, עם קבלתם לעבודה , קובע:

"בחתימתו על הסכם זה מתחייב העובד להיות זמין לטובת שיבוצו במשמרות עבודה לא פחות מ-43 שעות שבועיות ובהתאם לצרכי החברה" (נספחים 3 ו-13 לתצהיר טברזר).

32. ביום 5.7.17 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי מיוחד שבו נקבעו הטבות לעובדים בהיקף של משרה מלאה . סעיף 26 להסכם הקיבוצי מתנה את תשלום ההטבות בחתימת העובד על טופס היקף משרה בנוסח נספח ב' להסכם הקיבוצי . סעיף 2 לטופס זה קובע כך:

"במסגרת עבודתי בחברה, הריני מתחייב מרצוני החופשי להעמיד עצמי לרשות החברה לעבודה בהיקף משרה מלאה, אהיה זמין לשיבוצי לעבודה בהתאם לשעות פעילות התחבורה הציבורית ללא הגבלה כלשהי ומתחייב בזאת להיענות לשיבוצים ולמשמרות על פי הנחיות החברה ודרישותיה" (להלן: טופס היקף משרה).

המשיבה טוענת כי מטרת נספח זה היתה לאפשר לה גמישות ניהולית לשיבוצם של העובדים על פי צורכי העבודה. עם זאת טוענת המשיבה, כי מלכתחילה היא משתדלת לשבץ את העובדים על פי בקשותיהם.

33. אין חולק כי ישנם עובדים אשר לא היו מעוניינים בעבודה במשרה מלאה, עמדו על שיבוץ במשמרת מסויימת ולא הסכימו לגמישות הניהולית שאותה ביקשה ההנהלה - על כן הם לא חתמו על טופס היקף משרה וויתרו על חבילת ההטבות המפורטת בהסכם הקיבוצי. כך גם אין חולק כי חברי הוועד חתמו על טופס זה.

לטענת המשיבה, הגם שחברי הוועד חתמו על טופס היקף משרה, בפועל הם מסרבים להשמע לגמישות המתבקשת וזאת במקביל לכך שהם עומדים על קבלת ההטבות.

34. ייאמר, כי אין מחלוקת בין הצדדים כי הזכאות לחבילת ההטבות מותנית בחתימה על ההסכמה לגמישות הניהולית וכי חברי הוועד , כמו עובדים רבים נוספים חתמו על המסמך. אלא מאי?- בעוד המשיבה טוענת כי חברי הוועד הם היחידים המסרבים לשיבוץ גמיש, טוענת המבקשת כי מבין העובדים במשמרות הבוקר, המשיבה בוחרת לשנות את שיבוצם של חברי הוועד בלבד.

אכן, משחתמו חברי הוועד על הסכמתם לשיבוץ גמיש, הם אינם רשאים לסרב להוראת המשיבה לשיבוץ כזה (ראו גם עדותו של מר שדה, עמ' 12 ש' 10 לפרוטוקול בבקשה לסעד זמני). אלא שגם המשיבה בעת שהיא מבקשת לערוך שינוי בשיבוץ צריכה לעשות זאת באופן שיוויוני ושאינו מפלה. ככל שיתברר כי השינוי נעשה כלפי חברי הוועד בלבד, הרי ש על פניו מדובר באפלייתם לרעה ועל המשיבה הנטל להוכיח כי השינוי נעשה ללא קשר לחברותם בוועד.

לטענת המבקשת, שובצו חברי הוועד מתחילת עבודתם במשיבה, במשמרות בוקר בלבד ועל כן לא היתה המשיבה רשאית לשנות שיבוצם. מכאן, כי יש לבחון תחילה את השאלה העובדתית - האם נערך שינוי בתנאי עבודתם של חברי הוועד ואם כן, האם השינוי נערך לגביהם בלבד.

35. סידורי העבודה אצל המשיבה כוללים 3 סידורים עיקריים - משמרת בוקר שבה עובדים משעות הבוקר (מתחילים בין השעה 03:00 לשעה 08:00 בבוקר) ועד לשעות אחר הצהריים המוקדמות (16:00 -17:00 ולעיתים גם עד לשעה 19:00) ; משמרת מפוצלת שבה עובדים משעות הבוקר ועד לשעה 20:00 כאשר בין לבין יש הפסקה בת שעה-שעתיים; ומשמרת שבוע-שבוע שבה עובדים לסירוגין שבוע אחד משמרת בוקר ושבוע שלאחריו משמרת צהרים (13:00 – 22:00).

36. האם שובצו חברי הוועד מלכתחילה רק במשמרות בוקר?

מר טברזר נשאל בענין זה והעיד כך:

"ש. עד שעשיתם סידור אחרון, תאשר כי באופן כללי העובדים יונס ועמרם עבדו בבוקר.
ת. לא יכול לאשר דבר כזה כי יונס לא עבד רק בבוקר.
ש. בגלל זה אתה לא יכול לאשר.
ת. אני לא יכול לאשר כי זה לא נכון. אני על דוכן עדים. יונס עבד שבוע, שבוע עד שלב של משא ומתן והחלו כל מיני לחצים כאלה ואחרים גם מצד עוזי שיש לו ביטוי כמו רעידת אדמה. ניתן לראות מדוח הנוכחות.
ש. בדקת את דוח הנוכחות.
ת. כן.
ש. מציג לך את דוחות הנוכחות, כמה חודשים הוא עבד לדעתך שבוע, שבוע.
ת. הוא עבד עד חודש פברואר שבוע, שבוע. בחודש יוני גם היה משובץ שבוע, שבוע אך לא רואים בדוח הנוכחות אך ניתן לראות בדוחות שהוא היה בחופשה. הוא היחיד בדן באר שבע שקיבל חופשה ארוכה בתקופת הרמדאן לנסוע. ולא רואים שהוא עבד צהריים כי היה בחופשה.
ש. ועמרם.
ת. עבד משמרת ארוכה עד שעה 19:00 במשך תקופה ואחר כך משמרות דומות של 11.5-12 שעות. מהבוקר עד הערב " (הדגשות שלי - י.א.ש.) .

37. עיון בסידורי העבודה ובדוחות הנוכחות של חברי הוועד מעלה כי מתחילת עבודתו של מר סידריס בחברה, עבד במשמרות בוקר למעט משמרות בודדות שבהן עבד משמרת ערב (בימים 19-22 לחודש נובמבר 2017 ובמוצ"ש 2.9.17 ) ו-4 משמרות מפוצלות (נספחים ב –ג לתצהיר סידריס). גם מעדותו של מר טברזר עולה כי כל משמרותיו של מר סידריס החלו בבוקר, היינו, הוא לא שובץ במשרות שבוע - שבוע. לטענת מר טברזר , עבד מר סידריס משמרות ארוכות. עיון בדוחות הנוכחות מעלה כי בחודש דצמבר 2016 ומחצית חודש ינואר 2017 עבד מר סידריס משמרות ארוכות (עד לשעה 19:00) ואולם ממחצית חודש ינואר 2017 הפסיק מר סידריס לעבוד מעב ר לשעה 18:00 (אל א כאמור במקרים חריגים) . כל המשמרות החלו בשעת בוקר ובכל מקרה זמן המשמרת לא פחת מ-10 שעות ביום.

משכך, בכל הנוגע למר סידריס לא נסתרה טענת המבקשת כי מתחילת עבודתו הוא שובץ לעבודה במשמרת בוקר בלבד.

38. באשר למר אבו ג'אמע - בסעיף 2 לתצהירו ציין מר אבו ג'אמע כי קודם לקליטתו במשיבה (בעת שעבד בחברת מטרודן, אשר המשיבה נכנסה בנעליה) עבד ככלל רק במשמרות בוקר. לדבריו, בשיחה שקיים עם מר ברקוביץ עם תחילת עבודתו ביקש לעבוד רק במשמרות בוקר ואולם נענה כי אין אפשרות שכזו וכי כל העובדים עובדים במשמרות בוקר וצהריים לסירוגין (שבוע - שבוע). מר אבו ג'אמע ציין כי לאור עמדת המשיבה החל לעבוד כך כאשר הבהיר למשיבה כי הוא אינו יכול לעבוד לאחר השעה 20:00-21:00 בערב בשל קשיי תחבורה לישוב שבו הוא מתגורר.

לדבריו, משהחלה העבודה בחברה וכאשר נוכח לראות כי עובדים רבים משובצים במשמרות בוקר בלבד, פנה למר טברזר בבקשה לשיבוץ במשמרות הבוקר ונענה כי כשהדברים יסתדרו הוא ישובץ במשמרות בוקר. לגרסתו, המשיך וביקש שיבוץ במשמרות הבוקר עד שלבסוף במהלך המו"מ שהתנהל אל מול ההסתדרות לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, הוא שובץ במשמרות הבוקר וזו הפכה להיות מתכונת העבודה הקבועה שלו. למעט מקרים בודדים שבהן הסכים להחליף עובד אחר.

בחקירתו הנגדית העיד מר אבוג'אמע:

ת. אני לא שיקרתי. שנכנסנו בתור נהגים חדשים שהתקבלנו לחברה כל נהג היה לו 10 דקות מול יוסי או עם רמי. אמרו לי מה איך אתה מגיע ואיך אתה רוצה לעבוד, אמרתי אני רוצה לעבוד 10 שעות מתאים לי לא לפני 06:30 ולא אחרי 21:00 וחתמתי על מסמכים במשרדים שלהם. שאלתי אם אני יכול לעבוד רק בוקר, אמרו כולם עובדים שבוע, שבוע, הם משקרים לא כולם עובדים שבוע, שבוע שאלתי כל אחד ביניהם דוד שלי ואמרו כי עובדים רק בוקר קבוע. ניגשתי לרמי ואמרתי לו אני רואה שנהגים עובדים רק בוקר ואמרת שכולם שבוע, שבוע, אמר תן למצב להירגע ויוסי אמר לי את רומא לא בנו ביום אחד. אמרתי בסדר, אני מסכים.
ש. אני מקריא לך את אשר אמרת לי, עמ' 15 לפרוטוקול (בדיון בבקשה לסעד זמני - י.א.ש.)
ת. תמיד עבדתי לא התלוננתי גם בחברה קודמת קיבלתי פעמיים הצטיינות כי אני חבר וועד אתם מתנכלים לי בכוונה. מורידים אותי מהסידור, פוגעים בשכר.
ש. סעיף 30 הבהרת שאתה עובד רק בוקר זה היה בעל פה לא בכתב שישבץ אותי רק בוקר, סעיף 34 אתה ממשיך ואומר מהתחלה דיברת איתו בחוץ וסגרנו..., סיכמתי עם מר רמי שאני עובד רק צהריים, אתה מתקן לאחר הערת הקהל רק בוקר מאז קום החברה ועד לרגע זה, אתה אומר רק בוקר מאז הקמת החברה ועד היום, זה מה שאתה אומר בפרוטוקול, כעת אתה מגיש תצהיר קצת אחרי ואומר הפוך התחלת לעבוד ב-21.11.16 בהתחלה עבדתי שבוע בוקר שבוע ערב לפי בקשת.. אין אפשרות אחרת אם פעם אחת אתה אומר רק בוקר, פעם שבוע, שבוע על אותה תקופה באחד המקרים אתה משקר, תבחר איפה.
ת. איפה שיקרתי? למה אתה חושב שאני משקר. יש לך אפליקציה תחזרו ליום הראשון שלי אם תאספו את כל הצהריים שלי אולי חודש אחד עבדתי צהריים עד שבנו את רומא.
ש. אני לא מדבר על כלום, רק על שתי הצהרות שלך, מה נכון התחלת לעבוד בבוקר או שבוע, שבוע.
ת. התחלתי לעבוד בבוקר. יש תקופה שאחרי ישיבות משבצים אותי צהריים.
ש. בהתחלה.
ת. עבדתי רק בוקר.
ש. תסביר למה בסעיף 5 לתצהירך אתה כותב הפוך בהתחלה עבדתי שבוע בוקר שבוע ערב.
ת. אני לא כותב הפוך שום דבר. עבדתי בהתחלה רק בוקר אחר כך שבוע צהריים החזירו בוקר ושוב צהריים עד שרשם אותי רק בוקר.
ש. ראית את דוחות הנוכחות.
ת. תביא. תראה את הדוחות אחרי פברואר.
ש. ראית את דוחות הנוכחות ואתה מאשר שאלו דוחות הנוכחות.
ת. תביא לי ברור, אני לא רואה כאן כלום. תחזור לתוכנה ותראה ברור למה אתה שואל אותי. יש לי גם כאן דוחות. יכול להיות שביקשתי לעבוד כי הייתי במצוות חגים, טיולים, סידורים זה לא אומר שאני עובד צהריים רוב הזמן בחברה עבדתי בוקר, אולי ינואר פברואר עבדתי שבוע כאן שבוע שם כי יש לי סידורים. אם נסתכל מפברואר עד ספטמבר עבדתי רק בוקר" (עמ' 29 ש' 3 - 3 5 לפרוטוקול; הדגשות שלי - י.א.ש.).

39. עיון בדוחות הנוכחות מעלה כי בתחילה שובץ מר אבו ג'אמע במשמרות של שבוע-שבוע אך מחודש פברואר 2017 החל לעבוד במשמרות בוקר בלבד עד לחודש יוני שבו הודה כי שובץ לעבוד שבוע שבוע אך יצא לחופשה (עמ' 16 ש' 14-15 לפרוטוקול בבקשה לסעד זמני), בחודש יולי שובץ לעבודה שבוע אחד מפוצל ובחודש אוגוסט עבד יומיים משמרת אחר צהריים. בחודש נובמבר שובץ מר אבו ג'אמע שוב במשמרת שבוע-שבוע (נספח 2 לתצהיר טברזר) .

די בדברים שנאמרו מפיו של מר אבו ג'אמע כדי לדחות את גרסתו שלפיה שובץ מלכתחילה במשמרת בוקר בלבד. יתרה מזו, כעולה מעדותו של מר טברזר, בתקופה שבה התנהל משא ומתן בין הצדדים (חודשים פברואר - יוני 2017) , נתבקשה המשיבה לאפשר לחברי הוועד לתקופה מסויימת ומוגבלת "תנאי עבודה" נוחים יותר על מנת ליצור רגיעה ולאפשר ניהול משא ומתן ברוח טובה ואווירה מועילה (סעיף 17 לתצהיר טברזר). מר טברזר נחקר בענין זה והעיד " יונס עבד שבוע, שבוע עד שלב של משא ומתן והחלו כל מיני לחצים כאלה ואחרים גם מצד עוזי שיש לו ביטוי כמו רעידת אדמה " (עמ' 19 ש' 11-15 לפרוטוקול הבקשה לסעד זמני; עמ' 37 ש' 27-28 לפרוטוקול). אמנם מר שדה הכחיש טענה זו (עמ' 11 ש' 32-34 לפרוטוקול) אך הדברים עולים בבירור מעדותו של מר אבו ג'אמע כי שובץ לעבוד רק במשמרות בוקר החל מחודש פברואר, בתקופת המשא ומתן. משכך מצאנו כי גרסה זו לא נסתרה.

העולה מהאמור, כי מר סידריס עבד במשמרות בוקר מתחילת עבודתו אך מר אבו ג'אמע לא עבד במשמרות בוקר מתחילת עבודתו בחברה. עוד עולה , כי משהחל המשא ומתן בין הצדדים, נתבקשה החברה להמנע משינוי במשמרותיהם של חברי הוועד וזאת על מנת שלא להביא לתסיסת הרוחות, דבר אשר יכול היה לגרום למשא ומתן לעלות על שרטון.

40. בכל מקרה לא מצאנו כי למי מהעובדים אשר חתומים על טופס היקף העבודה ישנה חסינות מפני שינוי בתנאי עבודתם. אלא ששינוי זה צריך שיעשה בתום לב ובאופן שיויוני - האם נעשה כך כלפי חברי הועד?

41. לעמדתנו, נקודת הבדיקה אינה צריכה להתמקד רק בשינויים בחודש אוקטובר 2017. לטענת המשיבה (אשר לא נסתרה) , ביצעה שינויים בשיבוצי העבודה במספר פעימות, בחודש ינואר 2017, יוני 2017, יולי 2017, אוקטובר 2017 (להלן: מועדי השינוי). מהראיות עולה כי שיבוצו של מר אבו ג'אמע שונה לטובת סידור בוקר בלבד, בחודש ינואר 2017 וממועד זה (למעט מספר שיבוצים קטן בחודשים יוני-יולי 2017), ועד לחודש אוקטובר 2017, על מנת שלא לפגוע במשא ומתן המתנהל בין הצדדים בחרה המשיבה שלא לגעת בשיבוץ חברי הוועד. יוזכר כי ההסכם הקיבוצי המיוחד נחתם בחודש יולי 2017 ואילו השינוי בשיבוץ נעשה רק בפעימה שלאחר מכן, בחודש אוקטובר 2017.

42. הלכה פסוקה היא כי היותו של עובד פעיל ארגוני, אין בה כדי להקנות לו זכויות יתר על פני יתר העובדים (עס"ק 50409-11-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - פלאפון תקשורת בע"מ, 7.1.2013). מכאן, כי לא היה מקום להקנות לחברי הוועד עדיפות בשיבוצים גם במהלך המשא ומתן והיה על המבקשת להימנע לבקש זאת. אולם בה במידה, אסור למעסיק לפגוע ב חבר הוועד ולנקוט כלפיו בצעדים שונים מאלה המוחלים על כל יתר העובדים, רק משום שהוא פעיל בארגון.

מכאן, כי יש לבחון האם שונו תנאי עבודתם של עובדים אחרים אשר עבדו במשמרות בוקר, אם לאו, והאם הופלו חברי הוועד לרעה בשיבוץ לסידור בוקר, לעומת עובדים אחרים?

43. לטענת המבקשת, ישנם 57 עובדים המשובצים במשמרות הבוקר (30 משמרת בוקר ו-27 משמרת מפוצלת) אך רק חברי הוועד וכן ואליד "זכו" לשינוי בשיבוצם מבלי שביקשו את השינוי.

אין מחלוקת כי המידע המדוייק והמקיף נמצא כולו בידי המשיבה. מכאן, המשיבה היתה יכולה בנקל לאשש או להפריך את טענות המבקשת. אלא מאי? - דומה כי המשיבה התקשתה לעשות כן או לכל הפחות בחרה להערים קשיים על הצד שכנגד להוכיח טענותי ו.

בתחילה הציגה המשיבה טבלה שבה מפורטים מספרי עובד והשינויים שנערכו במועדי השינוי (נספח 1 לתצהיר טברזר). אלא שמטבלה זו כשלעצמה לא ניתן ללמוד דבר. המשיבה פירטה בטבלה את מספרי הקווים ללא פירוט של שעות העבודה בכל קו, ומהן ביקשה כי המבקשת ובית הדין ילמדו, האם ואלו שינויים בוצעו, כאשר לטענתה, לא חל שינוי בשעות העבודה של חברי הוועד. לטענת המשיבה , מסרה בידי המבקשת במסגרת גילוי המסמכים את פרטי הקודים השונים בעזרתם ניתן "לפענח" את את שעות תחילתה וסופה של כל משמרת. פירוט מפורט זה לא הוצג בפנינו במסגרת הדיון אלא הוצג מידע חלקי המתייחס לחברי הוועד בלבד ואין בו כדי לסייע ב"ניתוח" הצבות חברי הוועד אל מול שינויים שנערכו לנהגים אחרים.

עוד עולה מהעדויות ומניתוח מספרי הקווים אל מול דוחות הנוכחות (שהוצגו לבסוף) כי אלה רק גורמים לבלבול, והם הביאו לבזבוז זמנם של בית הדין והצדדים.

44. הלכה פסוקה היא, כי הטוען לאפלייה חייב לציין אל מי יש להשוותו כך שתקום טענת אפלייה המצדיקה את העברת הנטל למעסיק להוכיח כי אין אפלייה או כי ישנה סיבה מוצדקת לאבחנה בין העובדים.

לתצהירו של מר אבו ג'אמע צורפה רשימת עובדים שעל גביה ציין מר אבו ג'אמע מי הם לעמדתו, העובדים המשובצים במשמרת בוקר ו/או במשמרת מפוצלת ואשר לא חל כל שינוי במשמרות שלהם (סעיף 30 לתצהיר; נספח ד לתצהיר). טענת האפלייה של מר אבו ג'אמע נטענה אל מול אותם עובדים.

משכך, מלכתחילה היה על המשיבה להתייחס לעובדים אלה ולא להמטיר נתונים אשר יש בהם כדי להטעות, לבלבל ולהסיט את בית הדין והמבקשת מבירור עובדתי ממוקד של טענות המבקשת כאשר על נקלה היתה יכולה להביא נתונים מדוייקים לגבי עובדים ספציפיים. יצויין, כי בסופו של דבר הובאו בפנינו דוחות נוכחות של העובדים הרלוונטיים (או חלקם) ועל כך יכולנו לבסס את החלטתנו.

45. שמענו את עדויות הצדדים ומהן עולה כי טענת המבקשת לאפליית חברי הוועד לגבי כל 30 העובדים במשמרת בוקר, שכלפיהם נטען כי לא חל כל שינוי בתנאי עבודתם, אינה יכולה לעמוד.

במסגרת חקירתו הנגדית הוצגו בפני מר סידריס שמות עובדים, וכך הוא השיב:

"ש. כל אלה שאמרת 30 שעובדים קבוע רק בוקר, חוץ ממך, עזאת ויונס שהם חברי וועד, האם מתוך ה-30 יש אחד שעובד רק בוקר ומקבל את חבילת ההטבות, אתה מכיר כזה דבר.
ת. כן. לא אחד. רונן משה, אבי סופר, זוילי זוהר, תביא דף שמות אני אומר לך במי מדובר. עזאת פריגאת.
ש. אני מראה לך רשימת שמות, כל אלה עברו שינויים כמו שאני כותב לך כאן.
ת. יוסי מועטי עובד בוקר.
ש. אני אומר לך שהיו שינויים בין יוני ליולי הוא ביוני עבד מצהריים עד ערב ושונה, האם אתה זוכר זאת.
ת. אולי בחודש מסוים ביקש. תראה לי מהתחלה שלא עבד. מס' 2 ברשימה לשיטתי הוא ביקש בגלל זה שונה חודשיים שלושה בגלל הלידה.
...
ש. אתה לפני כמה דקות באת ואמרת אמירה קשה, רק לי, יונס ווליד שינו לכולם לא שינו, שינוי לעוד אנשים.
ת. אני לא חוזר בי. תביא את רשימת השמות ואני אוכיח כי 95% מהשמות יש את הרשימה לעורכת הדין, נשארו באותו מצב של עבודה. לא שונה להם.
ש. רק בוקר.
ת. כן.
...
ש. אתה אומר ש-95% שלא הזיזו אותם הם מתוך הקבוצה הקטנה של הבוקר.
ת. כן.
ש. מתוך קבוצה אחרת מבוצעים שינויים גדולים יותר, פעם בוקר, פעם ערב.
ת. זה המשמרות.
ש. האם אני צודק שחילקנו לקבוצות בקבוצה השנייה לא רק של בוקר, אתה מסכים כי מבוצעים שינויים בשוטף, מזיזים ממשמרת אחת לשנייה, יותר מאשר מזיזים בבוקר.
ת. חוץ משמרת בוקר ופיצולים עזוב בצד. יש משמרות שהם שבוע, שבוע. הם לקחו כמה משמרות ודאגו לאנשים שרוצים לעבוד בוקר, אומרים זה מורה בבית ספר, זה עובד במקום אחר, באים בשעה 16:00-17:00 ניקח את הסידור הזה שהוא שבוע, שבוע נמתח אותו. לא שינוי, עשו להם שינוי.
ש. עשו להם שינוי בסוג המשמרת.
ת. רשמו משמרת מפוצלת, אבל זה לא נכון.
ש. מדובר על 30 של הבוקר ו-27 פיצול.
ת. נתתי רשימה לעורכת הדין של 57 אנשים שעבדו בוקר ופיצול ורשמנו על אלו של הפיצול.
ש. משהו מהם השתנה.
ת. חוץ משניים שביקשו להחליף משמרת, מה שאני מנסה לומר יש אנשים שביקשו 2-3 אנשים או בתקופה שיש חופש של בית הספר דוגמא, אני מכיר אנשים שביקשו לעבוד כמה שיותר שעות, נתנו להם לעבוד, זה בסדר.
ש. אלו שלא נכללים בקבוצה זו היו שינויים.
ת. לא. כמעט ולא" (עמ' 16 ש' 3 - עמ' 17 ש' 22 לפרוטוקול; הדגשות שלי - י.א.ש.).

ואילו מר אבו ג'אמע נשאל בחקירתו הנגדית לגבי העובדים שפורטו ברשימה שצירף וכך השיב :

"ש. אני אומר לך שנטע טדלה עבד בינואר שבוע שבוע כך גם ביולי ויוני והשינוי באוקטובר הוא השינוי שרק לכם שונו הדברים הוא עבר למפוצלת זה סידור 547, האם זה מבחינתך שינוי.
ת. תן לי נהג אחר.
ש. לגבי טדלה לא יודע לומר.
ת. אני זוכר שהוא עבד רק בוקר.
ש. פיצול.
ת. בוקר.
ש. פיצול, עובד בוקר חוזר בצהריים?, לפני אוקטובר עבד מפוצל?
ת. לא זוכר.
ש. בדקת.
ת. לא" (הדגשות שלי - י.א.ש.) .

מעדויות מר סידריס ומר אבוג'אמע עולה כי מעבר לעריכת רשימה, הם לא בדקו את הנתונים שהועברו לידיהם. הצדדים בחרו להתייחס לחלק מהעובדים המצויים ברשימות כפי שיפורט להלן.

46. בעוד מר אבו ג'אמע מתעקש בעדותו כי טדלה עבד רק בוקר, מהרישום שלו עצמו על גבי נספח ד' עולה כי ציין שטדלה עבד משמרת מפוצלת. ואילו בהמשך העיד:

"ש. אני מציג לך לעניין טדלה כדוגמא עבר מכפולה יש מספרים של השעות המדויקות, דוחות נוכחות, אתה רואה את המועדים, זה ספטמבר, הוא עובד צהריים תראה מתי הוא מתחיל ותראה שעבר מאוקטובר מתי שאתם עברתם לכפולה, מפוצלת, האם אתה מסכים איתי לפי מה שאתה רואה.
ת. לא מסכים.
ש. מה אתה חושב.
ת. אני לא חושב שהוא עבד. אני זוכר שהנהג הזה עבד רק בוקר.
ש. אתה אומר הדוח מזויף.
ת. זה לא נכון. הוא עבד רק בוקר. היה שעה או שעתיים פיצול והמשיך לעבוד. זה דוח של חודש אחד, היכן שאר החודשים. תראה לי את כל החודשים. הנהג הזה עבד רק בוקר. נתתם לו תקופה זמנית שבוע, שבוע עד שקיבל רק בוקר וכך הוא עובד.
ש. הצגתי דוח נוכחות שמראה שהוא עבר מכפולה לפיצול.
ת. אתה מראה לי.
ש. אני מראה ספטמבר לעומת אוקטובר.
ת. לא נכון. אתה מראה לי ספטמבר היכן שאר החודשים אחורה. ספטמבר עבד צהריים כי יכול שהוא ביקש. אני זוכר שהוא עבד משמרת בוקר מפוצלת.
ש. יש לך דרך להראות לי שזה לא נכון?
ת. לא נכון, אני אומר לך. להראות אין לי" (הדגשות שלי - י.א.ש) .

מר אבו גאמע טען בפנינו כי מר טדלה עבד משמרת בוקר בעוד הוא עצמו ציין ברשימה כי הוא עובד משמרת מפוצלת ומכאן עולה כי מר אבו גאמע אינו יודע לאמיתו של דבר כיצד עבד מר טדלה. דוחות הנוכחות של טדלה לא הוצגו בפנינו הגם שאין חולק כי הוא מופיע ברשימה של מר אבו ג'אמע וכי כל דוחות הנוכחות הומצאו לידי המבקשת על פי הרשימה שהגישה ובהתאם להחלטה מיום 13.12.17 . משאין מחלוקת כי כל דוחות הנוכחות נמסרו לידי המבקשת, אם כי בשלב מאוחר למדי, אי הצגת דוחות אלה פועלת לחובת המבקשת.

47. באשר לתייסיר אלמנס, המופיע ברשימת ה-57 עובדים (נספח ד לתצהיר אבו ג'אמע) שם צויין כי הוא עובד במשמרת מפוצלת, אישר מר אבו ג'אמע כי הוא עב ר לעבוד משמרת שבוע שבוע (עמ' 25 ש' 11-16 לפרוטוקול) . לדבריו, נעשה הדבר לבקשת תייסיר עצמו (טענה שלא נמצא לה כל תימוכין) . יצויין כי מדוחות הנוכחות עולה כי תייסר עבד משמרת בוקר עד לחודש יולי 2017 שאז שובץ למשמרת שבוע-שבוע ואילו בחודש אוקטובר 2017 שובץ לעבודה במשמרת מפוצלת. טענת המבקשת בסיכומיה כי הדבר הטיב את שכרו אינה רלוונטית.

כך גם בנוגע לתאופיק אלעמראני שלגבי ו נרשם כי עבד בפיצול ובני סבח שלגבי ו נרשם כי עבד משמרת בוקר בלבד, טוענת המבקשת כי אין לקבל את טענות המשיבה לשינוי בחודש יולי שכן לא נמסרו דוחות נוכחות לחודשים אלו. טענה זו דינה להידחות. משטען מר אבו ג'אמע בתצהירו מחודש נובמבר 2017 כי עובדים אלה עובדים משמרות בוקר כאשר עולה מדוחות הנוכחות כי תאופיק עובד במשמרת מפוצלת שבה מסתיימת עבודתו בשעה 20:35 כבר מחודש אוגוסט 2017, ואילו בני סבח עובד במשמרת מפוצלת אף הוא מחודש אוגוסט 2017 כאשר משמרתו מסתיימת בין השעות 20:21, אין יסוד לטענה כי עבדו במשמרת בוקר/בוקר מפוצל.

באשר לאברהם לביא ציין מר אבו ג'אמע כי הוא עובד מפוצל ללא שינוי . דוחות הנוכחות של מר לביא לא הוצגו בפנינו. בהינתן כי דוחות אלה נמסרו למבקשת על פי ההחלטה מיום 13.12.17 , היה עליה להציגם.

48. באשר למר אהרון אברמוב ופארוק אלאמור אשר סומנו על ידי מר אבו ג'אמע כעובדים במשמרות בוקר בלבד, עיון בדוחות הנוכחות מעלה כי מחודש אוגוסט עבדו השנים במשמרות מפוצלות כאשר יום עבודתם הסתיים בין 20:00-21:00 בערב . מר אבו ג'אמע אישר בחקירת והנגדית כי מר אברמוב עובד במשמרת מפוצלת (עמ' 27 שורות 11-12 לפרוטוקול).

באשר למר רפאל קפלוטו אשר סומן כעובד במשמרת בוקר בלבד, טוענת המשיבה בסיכומיה כי מדובר בסדרן עבודה ולא בנהג וכי הוא עבד גם בצהריים החל מחודש אוקטובר. לטענה זו לא נמצא כל סימכוין בפנינו , אך בסיכומי התשו בה, המבקשת אינה חולקת על כ ך שהוא עבד בשעות בוקר ובשעות צהריים.

49. באשר למר אדוארד קרבט שסומן כעובד במשמרת בוקר. לטענת המשיבה, עבד שבוע שבוע ובחודש אוקטובר עבר למשמרת פיצול. בסיכומיה טענה המבקשת , כי על פי דוחות הנוכחות הוע סק במשמרת מפוצלת לפני ואחרי חודש אוקטובר. אכן, מדוחות הנוכחות עולה כי מר קורבט עבד במשמרת מפוצלת עוד לפני חודש אוקטובר. אין בידינו נתונים לגבי אופן עבודתו קודם לחודש אוגוסט 2017 אך אין ספק כי רישומו על ידי מר אבו ג'אמע כעובד במשמרת בוקר בלבד אין לו יסוד.

50. באשר למר סלאמה אבומאדי - מדוחות הנוכחות שצורפו עולה כי הוא עבד במשמרות משתנות. כך בחודש אוגוסט עבד בתחילה משמרת בוקר כאשר לאחר מכן עבד שבועיים משמרות אחר הצהריים ואז שוב משמרת בוקר ארוכה (עד לשעות 19:00-20:00) כאשר מפעם לפעם ביצע גם משמרת אחר הצהריים. בחודש ספטמבר עבד מר אבומאדי משמרת בוקר ואילו בחודש אוקטובר עבד מר אבומאדי בעיקר משמרות בוקר ארוכות, ולעיתים גם משמרות מפוצלות או משמרות אחר הצהריים. מכאן עולה כי חלו שינויים במשמרות של מר אבומאדי.

משנשאל מר אבו ג'אמע לגבי מר סמיר אבו עראר המסומן ברשימה כמי שעבד רק משמרת בוקר, אישר כי המשמרת שלו שונתה אך לדבריו נעשה הדבר לבקשת סמיר עצמו (עמ ' 26 שורות 26-32 לפרוטוקול). טענה זו לא הוכחה בפנינו.

51. באשר למר אבי ענבל וסמי שוחט, מוסכם כי הם עבדו בשעות הבוקר בלבד וכך גם עולה מדוחות הנוכחות. לטענת המשיבה הם לא חתמו על טופס היקף משרה ובתמורה הציבו הגבלות לשיבוצם. המבקשת טענה כי המשיבה לא הציגה כל ראיה לטענה זו אלא שמר אבו ג'אמע בחקירתו הנגדית אישר את טענת המשיבה בעניין זה (עמ' 27 שורה 23-33 לפרוטוקול).

52. באשר למר אברהם לוי אשר סומן כעובד במשמרת בוקר בלבד. המשיבה טענה כי רק בחודש אוקטובר עבר למשמרת בוקר. עיון בדוחות הנוכחות מעלה כי עוד קודם לכן עבד התובע בפועל במשמרת בוקר. טענת המשיבה ככל שמשמעותה היא לשיבוץ במשמרת שבוע שבוע אינה באה לידי ביטוי בדוחות הנוכחות, ודינה להידחות.

כך גם באשר למר ג'מיל אלענמי שסומן כעובד במשמרת בוקר. לטענת המבקשת, נעדר מעבודתו בחודשים אוגוסט ספטמבר, ואילו בחודש אוקטובר הועסק בשעות הבוקר. המשיבה טוענת מנגד כי שובץ למשמרות שבוע שבוע. דוחות נוכחות לא הוצגו בפנינו ומשמנספח 4 רישום הסידור על פי קווים לא ניתן ללמוד דבר לענייננו, לא מצאנו כי גרסת המבקשת נסתרה.

53. באשר למר יקיר שטמקר, מוסא נסאסרה, מג'דל, שרון א קלום, - המשיבה טוענת כי מג'דל עבד משמרת של שבוע שבוע עד חודש יולי ובחודש אוקטובר עבר למשמרת פיצול, ואילו שרון אלקום עבד בפיצול עד חודש יולי ועבר למשמרות של שבוע שבוע. אלא מאי?- איש מהם לא סומן על ידי מר אבו ג'אמע כעובד משמרות בוקר וממילא כנהג שכלפיו הוא הופלה לרעה. מכאן, לא ברור מדוע בחרו הצדדים להעלות את שמותיהם, וממילא, טרוניית המבקשת כי המשיבה לא מסרה לידיה דוחות נוכחות שלהם, אינה רלוונטית.

54. באשר למר עבדאלה גודה ומר משה וייזמן גם הם לא סומנו על ידי מר אבו ג'אמע כמי שעובדים משמרות בוקר. טענת המשיבה כי עבדאלה עבר משיבוץ בוקר לשיבוץ שבוע שבוע בחודש אוקטובר ואילו משה וייזמן עבר משיבוץ בוקר לשיבוץ שבוע שבוע בחודש אוקטובר, לא הוכחה.

55. כעולה מנספח ד' לתצהיר אבו ג'אמע, המבקשת טענה לגבי לפחות 30 עובדים העובדים במשמרת הבוקר כי המשיבה לא שינתה את משמרותיהם. כמפורט לעיל, לפחות לגבי 8 מהם נסתרה טענת המבקשת. בהינתן כי לא הוצגו בפנינו נתונים לגבי שינוים שחלו קודם לחודש אוגוסט 201 7, כאשר קבענו כי יש משמעות גם לשינויים שנערכו בפעימות בחודשים יוני - יולי 2017, סבורים אנו כי התמונה הרחבה מצביעה על שינויים נוספים.

בנוסף, יש להפחית מרשימת 30 העובדים את מר שוחט ומר ענבל אשר מר אבו ג'אמע אישר ש הם פנסיונרים שביקשו לעבוד בהיקף חלקי בשעות הבוקר ועל כן לא חתמו על טופס היקף משרה (עמ' 27 לפרוטוקול שורות 23-33).

56. המבקשת מציינת כי המשיבה עצמה טענה שהיא מנסה להיענות לבקשות העובדים ולשבצם על פי העדפותיהם ובקשותיהם (עמ' 36 ש' 14-17 לפרוטוקול) ומכאן יש ללמוד כי השינויים שנערכו לעובדים ממשמרת הבוקר למשמרות אחרות נעשו על פי בקשתם. טענה זו היא גורפת וברור הוא שהשיבוץ אינו יכול למלא אחר רצונות כל העובדים. לו היה כך, לא היה צורך בשינויים מעת לעת. משכך, ועל מנת להעתר לבקשות העובדים, נעשים מעת לעת שינויים בשיבוצים על פי סבב מסויים. אין ללמוד מכך כי כל העובדים שעברו ממשמרת בוקר עשו זאת לבקשתם.

57. העולה מכל האמור הוא כי טענת המבקשת שלפיה חברי הוועד הם היחידים ששיבוצם הוחלף, נסתרה.

58. לטענת המבקשת, ההחלטה בעניינם של חברי הוועד נתקבלה על ידי המנכ"ל עצמו אשר ככלל אינו מטפל בשיבוץ העובדים במשמרות. לעמדת המבקשת, די בכך שהמנכ"ל בחר להתערב בשיבוץ, כדי להוכיח התערבות פסולה. הגב' עסיס נשאלה בענין זה והשיבה:

ש. תאשרי אם הבנתי נכון שאת והמנכ"ל ששניכם לא עוסקים בשיבוצים דיברתם איך ישתנה משמרות של חברי הוועד.
ת. ... לא התעסקתי בשיבוצים וגם המנכ"ל לא עוסק בשיבוצים אבל הוא היה מודע למחווה שנעשה לעוזי ומירב (להמנע משיבוץ חברי הוועד שלא במשמרות בוקר בתקופת המו"מ - י.א.ש.). שאני באה ואומרת שיש קבוצה שלא מקבלים חבילת הטבות ויש מגבלה כמו עמרם שחתם על הטופס הוא אמר אנחנו נפעל לשיבוץ של עמרם כפי שהוא חתום בטופס משרה מלאה בהתאם לצורכי החברה.
...
ש. את והמנכ"ל בגלל סיבות מסוימות ניהלת שיחה בנוגע לשינוי השיבוץ של חברי הוועד הבנתי נכון.
ת. השיחה נוהלה בעניין של אנשים שמקבלים הטבות ושלא מקבלים הטבות, ומה שעלה שלעמרם ויונס יש שיבוץ לבחירתם והם מקבלים הטבות והולכים ומספרים לכולם" (עמ' 35 ש' 15-34 לפרוטוקול; הדגשות שלי - י.א.ש.).

לא מצאנו כי מדובר בהתערבות פסולה. כעולה מהדברים שהיו בפנינו, עיכוב השינוי בשיבוצם של חברי הוועד בתקופת המו"מ נעשה בבחינת החריג לכלל. עובדה זו הובאה בפני הגב' עסיס על ידי עובדים אחרים אשר הביעו תמיהה על כך שמר סידריס חתם על טופס היקף משרה אך לא נדרש לגמישות בשיבוץ. עוד נטען, כי הדברים נאמרו לעובדים על ידי מר סידריס עצמו. בהינתן האמור, ומשהובא הדבר בפני המנכ"ל, הנחייתו להשיב את הדברים על תיקונם ושלא להמשיך ולהחריג את חברי הוועד, אין בה פסול. יתר על כן, על אף שההסכם הקיבוצי נחתם כבר בחודש יולי 2017, נמנעה המשיבה משינוי בשיבוץ חברי הוועד עד לפעימה הבאה בחודש אוקטובר 2017, עת נעשה שינוי רוחבי גם לעובדים נוספים.

59. באשר לנסיבותיהם האישיות של חברי הוועד - בסעיף 32 לתצהירו ציין מר אבו ג'אמע כי סידור העבודה שבו שובץ ואשר מסתיים לעיתים בחצות הלילה, אינו מתאים לו מכיוון שלעיתים הוא מסיים בשעות הערב המאוחרות ובשעות אלה אין תחבורה ציבורית לישוב שבו הוא מתגורר. לדבריו , פנה למר טברזר אך לא זכה למענה. אמנם העובדה שלא זכה למענה, ראויה לגינוי. ואולם, לגופו של ענין, בחודש מרץ 2017 חתם מר אבו ג'אמע על הצהרה שלפיה הוא מגיע לעבודה ברכבו הפרטי ובגין כך קיבל החזר הוצאות בסך של 500 ₪ בחודש (נספח 2 לתצהיר גב' עסיס). מר אבו ג'אמע נשאל על כך בחקירתו הנגדית וכך השיב:

"ש. מפנה למסמך שחתמת עליו נספח 4 לתצהירו של רמי אתה שם כותב שהחל מתאריך 3/17 תגיע לחניון האוטובוס ברכב פרטי ולא תשתמש עוד בהסעות החברה, ידוע לך כי החזר ההוצאות על נסיעה יהיה בהתאם לנהלי החברה, שעות העבודה כפי שייקבע ועלי מוטלת החובה להגעה בהתאם לשעות שייקבעו לך, האם זה חתימה שלך.
ת. כן. אמרתי כי ברכב אני לא יכול להגיע, רוב הזמן אני מגיע באוטובוס. בזמן שחתמתי היה לי רכב. כעת אין לי רכב כי האישה מורה וצריכה.
ש. אתה מקבל 500 ₪ בגין רכב.
ת. ומה היה עד עכשיו?
ש. אתה מקבל 500 ₪ פי שתיים.
ת. אני לא משתמש עם רכב, הוא לא נצמד אליך רכוש קבוע, לפעמים יש רכב לפעמים אין.
ש. עכשיו אתה משתמש בתחבורה ציבורית.
ת. כן. לפעמים מגיע ברכב.
ש. אז מגיע לך 500 ₪ או לא.
ת. למה לא מגיע? אני מגיע ברכב וגם באוטובוס" (עמ' 28 ש' 9-28 לפרוטוקול ; הדגשות שלי - י.א.ש.).

מכאן, משמשלמת המשיבה למר אבו ג'אמע החזר הוצאות בגין נסיעה ברכב פרטי על פי הצהרתו , לא צריך להיות לו קושי לבצע עבודתו במשמרת צהרים והמבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח כי ישנן נסיבות שבגינן הוא זכאי להיות משובץ במשמרת בוקר בלבד.

60. באשר למר סידריס - לטענתו , קיימות לו נסיבות אישיות המצדיקות שיבוץ במשמרת בוקר בלבד. בהחלטתנו בבקשה לסעד זמני קבענו כי על המשיבה ליתן דעתה לנסיבותיו האישיות-בריאותיות ככל שאלה יובאו בפניה וייתמכו באסמכתאות מתאימות. לטענת המשיבה, עד היום לא הובאו אסמכתאות כאלה בפניה. בענין זה אין לנו אלא לחזור ולהדגיש כי ככל שקיימות נסיבות המצדיקות זאת, הן לגבי מר סידריס הן לגבי כל עובד אחר, על המשיבה לשבץ את העובד על פי מגבלותיו.

מעבר לכך, הרי שעובד אשר חתם על טופס היקף משרה, צריך להיות נכון לשיבוץ על פי צרכי המשיבה כאשר המשיבה צריכה לשבץ את העובדים ככל שניתן על פי בקשותיהם ואם קיים ביקוש רב למשמרת מסויימת, עליה לשבץ את העובדים בה על פי סבב שיוויוני.

סיכומו של דבר

61. על יסוד כל האמור, אנו קובעים כי אין למי מהעובדים אשר חתמו על טופס היקף משרה, זכות קנויה להימנע משינויים בשיבוצם במשמרות העבודה. משטענה המבקשת כי זכות חברי הוועד ששיבוצם לא ישתנה נובעת בראש ובראשונה מכך שהיו משובצים במשמרת הבוקר מתחילת עבודתם, הרי מעבר לכך שאיננו מוצאים כי קיימת זכות לאי ביצוע שינויים במשמרות, משהוכח כי מר אבו ג'אמע לא שובץ במשמרת בוקר בתחילת עבודתו במשיבה, נשמט הבסיס גם לטענה הזו.

זאת ועוד, משמצאנו כי השינויים לגבי חברי הוועד הוקפאו למשך תקופה ארוכה כאשר התנהל המשא ומתן בין הצדדים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, הרי שהקפאה זו באה על חשבונם של עובדים אחרים והמשיבה היתה רשאית (ולטעמנו, ככל שלא קיימת מניעה אובייקטיבית אחרת, אף חייבת), לחזור ולהכניס את חברי הוועד לסבב השינויים. יחד עם זאת, כאשר המשיבה עצמה טוענת כי היא מנסה להעתר לבקשות העובדים ולשבצם על פי בקשותיהם, עליה לנקוט בדרך זהה גם כלפי חברי הוועד ומכל מקום וודאי הוא כי עליה לפעול בתום לב.

62. טענת המבקשת כי ישנם עובדים שהשיבוץ שלהם לא שונה בחודש אוקטובר 2017, אכן עולה מן הראיות, אך בה בעת עולה כי לגבי קבוצת עובדים אחרת נעשה שיבוץ שונה אשר העבירם ממשמרת בוקר למשמרת אחרת. כאמור, טענת המבקשת כי השינוי נערך רק בשל בקשת העובד הספיציפי, לא הוכחה. משטענת המבקשת כי לא נערך כל שינוי לעובדים אחרים מלבד חברי הוועד (וואליד) במשמרות הבוקר נסתרה, אין כל עיגון לטענת האפליה כלפי חברי הוועד על רקע פעילות הארגונית ודינה להידחות.

אחרית דבר

63. לאור כל האמור, לא מצאנו כל בסיס לטענת המבקשת שלפיה נעשה שיבוצם של חברי הוועד תוך אפלייתם לרעה אל מול עובדים אחרים. להיפך, מצאנו כי במשך תקופה ארוכה שבה התנהל המשא ומתן בין הצדדים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי, נקטה המשיבה (לבקשת המבקשת) בהסדר מטיב כלפי חברי הוועד. מכאן גם לא מצאנו כי החלטת המשיבה להחזיר את חברי הוועד לסבב השיבוצים בפעימות הבאות, נעשתה משיקולים זרים או מתוך פגיעה בשיוויון.

אשר על כן, דין הבקשה להידחות.

64. על אף העובדה כי מדובר בסכסוך קיבוצי, סברנו כי בהיות טענות המבקשת חסרות כל יסוד ולהיפך, יש בהן משום ניסיון לאפשר לחברי הוועד תנאים עדיפים על אלה של עובדים אחרים, היה מקום לשקול חיוב המבקשת בהוצאות הבקשה.

דא עקא, על רקע העובדה שהמשיבה נמנעה מלהנגיש את המסכת הראייתי ת וכי באופן שבו הציגה את הראיות בפנינו, גרמה לסרבול ההליך ולבזבוז זמן רב, מצאנו בנסיבות אלה כי מן הראוי הוא שכל צד יישא בהוצאותיו.

זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום.

ניתן היום, כ' אלול תשע"ח, (31 אוגוסט 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

מר אריק חדד
נציג ציבור (עובדים)

יעל אנגלברג שהם
שופטת

מר בנימין סימן טוב
נציג ציבור (מעסיקים)