הדפסה

בולוס נ' נאסר

שארלי בולוס
התובע בבית הדין האזורי
-
נימר נאסר
הנתבע בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיא יגאל פליטמן
ביום 4.8.14 הגיש התובע, מר שארלי בולוס (להלן - התובע), תביעה לבית הדין האזורי בנצרת לתשלום שכר עבודה, תמורת שעות נוספות, פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת ופיצויי הלנת שכר.
ביום 3.9.14 הגיש הנתבע, מר נימר נאסר (להלן - הנתבע), "הודעה על קיומו של קשר להליך המתנהל בבית הדין לעבודה", במסגרתה עדכן הנתבע כי הוא משמש כנציג ציבור וכמגשר בבית הדין האזורי בנצרת, אליו הוגשה התובענה בעניינו.
בו ביום ניתנה החלטת נשיאת בית הדין האזורי בנצרת, השופטת ורד שפר, בה נקבע כדלקמן:
"1. הנתבע מכהן כנציג ציבור פעיל וותיק בבית הדין לעבודה בנצרת.
בנסיבות אלה, אין זה ראוי שהדיון בתביעה כנגד ו יתברר בבית דין זה.
2. בטרם יועבר הדיון לכב' נשיא בית הדין הארצי, על מנת שיחליט בפני איזה בית דין תתברר התביעה, ניתנת לצדדים ארכה, עד ליום 1.10.14, להודיע לאיזה בית דין מעדיפים הם שהדיון יועבר"
ביום 23.9.14 הודיע הנתבע כי בית הדין הראוי לדון בתיק, בהתחשב במקום מגוריהם של הצדדים עצמם, הקרבה למקום ביצוע העבודה ומיקום משרדי באי כוח הצדדים, הינו בית הדין האזורי בחיפה.
לאור האמור, הורתה הנשיאה, השופטת ורד שפר, בהחלטתה מיום 11.10.14 כזאת:
"1. הנתבע מכהן כנציג ציבור פעיל בבית הדין בנצרת.
משכך, עם קבלת התביעה, ניתנה החלטה לפיה ספק אם ראוי שהתביעה תתברר בבית דין זה, ולצדדים ניתנה הזדמנות להודיע לאיזה בית דין מבקשים הם להעביר הדיון בתביעה.
2. הנתבע הודיע כי הוא מבקש שהדיון יועבר לבית הדין האזורי בחיפה, ואילו מצד התובע לא הוגשה כל הודעה שהיא חרף חלוף המועד שהוקצב לכך.
3. אשר על כך הנני מורה על העברת התיק לכב' נשיא בית הדין הארצי, על מנת שיחליט, מתוקף סמכותו, בפני איזה בית דין תתברר התביעה"
ביום 19.10.14 הגיש התובע הודעתו, בה ביקש להעביר את התביעה שהגיש לבית הדין האזורי בחיפה.

דיון והכרעה
הנתבע בבית הדין האזורי, משמש כנציג ציבור בבית הדין האזורי אליו הוגשה התובענה, ככזה מתקיים בו "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח' , ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ , ניתן ביום 17.1.2013, להלן - עניין מזארייב). בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתביעה לבית דין אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.

השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון (המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ , ניתן ביום 30.10.12; וכן עניין מזארייב). בענייננו, טרם התקיים דיון בתיק. לפיכך, משבירור התביעה נמצא בשלב מקדמי, לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם. זאת, במיוחד נוכח הסכמת הצדדים שהדיון בתביעה יועבר לבית הדין האזורי בחיפה.

סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בתיק סע"ש 584-08-14 יועבר מבית הדין האזורי בנצרת, לבית הדין האזורי בחיפה, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שיקבע הנשיא רמי כהן .

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשע"ה (22 אוקטובר 2014) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .