הדפסה

בה"ן 7781/98 סרינה פולטוב נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 7781/98

בפני נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. סרינה פולטוב
2. ולרי פולטוב

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד לידיה חייטוב

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג פולטוב.

ניתנה היום, כ"ג באדר התשנ"ט (11.3.99).

ה נ ש י א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98077810.A03/דז/