הדפסה

בה"ן 6653/01 טומנון ברט לי נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון
בה"ן 6653/01
בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. טומנון ברט לי
2. גל טומנון ענבל

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד אריה אביאב

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעתם של בתי הדין הנוגעים בדבר והם: בית הדין הרבני הגדול ובית הדין הפטריארכלי הלטיני לערעורים, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

המבקשים ימציאו תוך שלושים ימים מיום המצאת החלטה זו, תרגום מאושר לאנגלית של הבקשה על נספחיה. המסמכים יומצאו במקורם לבית משפט זה ובשלושה עותקים לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה.

ניתנה היום, י"ג בחשון התשס"ב (30.10.2001).
ה נ ש י א
_________________
העתק מתאים למקור 01066530.A01 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444