הדפסה

בה"ן 5802/01 אירנה חנוכה נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"ן 5802/01
בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. אירנה חנוכה
2. דימיטרי חנוכה

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד רמי דמארי

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה במחוזות תל-אביב והמרכז יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג חנוכה.

ניתנה היום, י"ג בחשון התשס"ב (30.10.2001).

ה נ ש י א
_________________
העתק מתאים למקור 01058020.A02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444