הדפסה

בה"ן 4202/97 ורסטה בלה נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 4202/97

בפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. ורסטה בלה
2. ורסטה דן

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם מבקשת מס' 1: עו"ד טרז גורביץ

בשם מבקש מס' 2: עו"ד יוסף שוורצברג

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר בקשת חוות דעת של בית דין דתי

מאחר והתקיימו התנאים האמורים בסעיף 2(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969- (להלן - החוק), הריני מורה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל ותקנה 10 לתקנות סדר הדין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה1984- (להלן - התקנות), כי תתבקש חוות דעת של בית הדין הנוגע בדבר והוא: בית הדין הרבני הגדול, בדרך הקבועה בסעיף 2(ב) לחוק ובתקנה 11(א) לתקנות.

ניתנה היום, כ' באלול התשנ"ז (22.9.97).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97042020.B01/דז/