הדפסה

בה"ן 1515/01 ג'נט סטפלטון נ. היועץ המשפטי לממשלה

בבית המשפט העליון

בה"נ 1515/01
בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון
בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
(מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-

המבקשים: 1. ג'נט סטפלטון
2. ויליאם הוגברן

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בשם המבקשים: עו"ד אריה אביאב

בשם היועץ המשפטי לממשלה: עו"ד זיוה שמחה

החלטה בדבר קביעת שיפוט בענייני התרת נישואין

לאחר שעיינתי בחוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, הנני קובע בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א) לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשכ"ט1969-, כי לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה יהיה שיפוט בעניין התרת הנישואין של בני הזוג הנ"ל.

ניתנה היום, כ"א בסיון התשס"א (12.6.2001).

ה נ ש י א
_________________
העתק מתאים למקור 01015150.A02 /דז/
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444