הדפסה

בדראן נ' מועצה מקומית יאנוח-ג'ת

11 דצמבר 2014
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

התובעת:
סאידה בדראן

-
הנתבעת:
מועצה מקומית יאנוח-ג'ת

החלטה

1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקשת (התובע ת), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתה הכלכלית הקשה של המבקש ת (להלן: "הבקשה").
 
2.        טענות המבקשת, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירה שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:
 
א.המבקשת אינה עובדת מזה כשנתיים ואינה מקבלת קצבה מהמל"ל בטענה כי חיה מכספים שקיבלה ממכירת רכב.
ב.המבקשת נעדרת כל רכוש.
ג.למבקש עילת תביעה טובה.
ד.בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקש לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.
 
יצוין, כי לבקשה לא צורפו מסמכים המעידים על מצב ה של המבקש ת כמו כן לא ניתנה התייחסות למצב ה המשפחתי של התובע ת ומגורי ה.
 
3.        המשיבה הגישה תגובתה בתאריך 11.12.14 במסגרתה טענה כי מועלות בבקשת המבקשת טענות עובדתיות לעניין מנצב כלכלי קשה שאינן נתמכות במסמך כלשהו. זאת ועוד, גם סיכויי התביעה אינם גבוהים כאשר התביעה אף עשויה להידחות.

ההכרעה:
 
4.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.
 
5.        תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
6.        בעניינו אין התובעת נחשב לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות אם כי חלק מרכיבי התביעה פטורים מאגרה. המבקש ת, מבקשת לפטור אות ה מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתו לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש לשלם האגרה בשים לב ליכולתו האישית בלבד, בהסתמך על רכושו, שלו של בני משפחתו (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
7.        באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שתוכיח התובעת את טענותי ה עשוי ה ה יא לזכות בסעדים שתבעה – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.
 
8.        באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובעת הצליח הלהראות כי אין ביכולתה לשאת בתשלום האגרה. אין להתעלם מכך שלכאורה נטען עכל ידה כי מצבה הכלכלי של התובע ת אינו קל אך אין להתעלם מכך כי הבקשה לא גובתה במסמכים אין כל התייחסות למקום מגורי המבקשת, מצבה המשפחתי לא ניתנה כל התייחסות בבקשה לנסיון לגייס האגרה באמצעות קרובי משפחה.
 
9.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבו של התובעת מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לדברי התובע ת כמפורט בסעיף 8 לעיל.
 
10        בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 754 ₪ תשולם בשיעורים של ארבעה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לתובעת במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 28.12.14. לא יהיה צו להוצאות.
 
11.       מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ט כסלו תשע"ה, (11 דצמבר 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.