הדפסה

בג"ץ 5494/13 עמותת נאות חנן נ. שר האוצר

פסק-דין בתיק בג"ץ 5494/13

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 5494/13

לפני:
כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט א' שהם

העותרים:
1. עמותת נאות חנן

2. עמותת שילת דניאל עמותה לדיור

3. עמותת בחריש ובקציר תשבות

4. עמותת תמימי דרך

5. עמותת בית וגן בחריש

6. אוריה ודבקר

7. דוד גלעדי

8. יאיר מדמון

נ ג ד

המשיבים:
1. שר האוצר

2. שר הבינוי והשיכון

3. ממשלת ישראל

4. רשות מקרקעי ישראל

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
ח' בטבת תשע"ד
(11.12.13)

בשם העותרים:
עו"ד ג' גונטובניק, עו"ד ע' חדד

בשם המשיבים:
עו"ד ת' עציון, עו"ד ד' בריקסמן

פסק-דין

השופטת ע' ארבל:

1. עניינה של העתירה בבקשת העותרות כי בית משפט זה יקבע כי החלטת ממשלה מס' 203 מיום 13.5.13, לפיה בוטלה החלטת ממשלה מס' 3282 מיום 5.6.11 למתן מענקים וסבסוד פיתוח לזכאים לרכישת דירות חדשות בבניה רוויה ובבניה עצמית רוויה בישובי הפריפריה - בטלה. לחילופין התבקש בית משפט זה לקבוע כי החלטת הממשלה מס' 203 לא תחול על העותרות והחברים בהן.

ביום 11.12.13 הודיעונו הצדדים כי הגיעו להסכמות וכי נדרשת בדיקה והשלמת פרטים בטרם יוכלו להודיע על הגעתם להסדר סופי. משכך, הורינו לצדדים על הגשת הודעות עידכון.

2. ביום 19.1.14 הודיעו העותרים כי העמותות, עותרות 5-1, קיבלו היתר בניה עקרוני לפני יום 31.10.13, למעט שני מבנים שאמורים להיבנות על-ידי עותרת 2, וזאת נוכח מחלוקת בעניין חבות בהיטל השבחה. העותרים ציינו כי ביחס לשני המבנים האמורים, עותרת 2 שילמה את ההיטל תחת מחאה ולכן יש לראותה כמי שקיבלה היתר עקרוני ביחס לכל המבנים.

העותרים הוסיפו כי יסכימו למחיקת העתירה אם יאשרו המשיבים כי העמותות העותרות עומדות בתנאי הוראות המעבר, למעט ביחס לפתיחת הבקשה בבנק שתתאפשר עד ליום 1.6.14. עוד הבהירו כי הסכמה זו כפופה לשמירה על זכותם לשוב ולפנות לבית המשפט אם תתעורר בעיה ביחס ליישום רכיב פתיחת הבקשה בבנק.

3. להודעה זו הגיבו משיבים 4-1 ביום 2.2.14. המשיבים הבהירו כי הזכאות לקבלת מענק נתונה לחברי עמותה ספציפיים, בכפוף לעמידתם בתנאים הנדרשים לשם כך ולא לעמותות העותרות. עוד ציינו כי ביום 29.12.13 פורסמה על-ידי משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון הודעה לבנקים למשכנתאות, ולפיה הוארכה התקופה בה יוכלו זכאים למימוש התוספת היישובית בשל בניה עצמית רוויה להגיש לבנק בקשה לקבלת התוספת היישובית עד ליום 1.6.14.

המשיבים הוסיפו ועדכנו כי לאחר שעותרת 2 שילמה את היטל ההשבחה תחת מחאה עבור שני המבנים הנוספים, הוצאו לה היתרי בניה עבור תשעת המבנים שאמורים להיבנות על-ידה, עד ליום 31.10.13.

המשיבים מבהירים כי בהתאם למידע שנמסר להם על-ידי הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה-חריש, כל יחידות הדיור של העמותות העותרות, שלגביהן הוגשו בקשות לקבלת היתר בניה בשנת 2013, קיבלו היתרים עד ליום הקובע – 31.10.13. לפיכך, נטען, ביחס ליחידות דיור אלה עומדות העותרות בתנאי שבהוראות המעבר ביחס לקבלת היתר בניה, אך הובהר שלצורך קבלת המענק נדרשים מספר תנאים נוספים.
לאור האמור סבורים המשיבים כי העתירה התייתרה, ומטעימים כי אין בידם לאשר כי כל העמותות העותרות, או כל זכאי משרד השיכון הנמנים על העותרים, אכן עומדים בפועל בכל תנאים הנדרשים לשם קבלת המענק. לדבריהם, המידע המדוייק מצוי בידי העותרים.

דומה כי לנוכח תמונת המצב העדכנית, העתירה אכן התייתרה ודינה להימחק. מקובלת עלינו עמדת המשיבים כי אין בידם לאשר כי העמותות העותרות, אכן עומדות בתנאי הוראות המעבר. בדיקת העמידה בתנאים אלו צריכה להיעשות באופן פרטני. כפי שציינו המשיבים, ניתן לפנות אליהם ככל שישנם מקרים ספציפיים שעניינם רלוונטי לסוגיות שבמקוד עתירה זו, אך טרם באו על פתרונם.

דרכם של העותרים פתוחה לשוב ולפנות ככל שתהיינה להן טענות ביחס לרכיב פתיחת הבקשה בבנק, שלא תיושבנה מול המשיבים.

העתירה נמחקת אפוא.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏ג' בניסן התשע"ד (‏3.4.2014).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13054940_B07.doc עכ
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il